Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O FAKTORINGU "

ZAKON O FAKTORINGU

(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pojam i predmet faktoringa, učesnici u faktoringu, uslovi i način obavljanja faktoringa, vrste faktoringa, prava i obaveze učesnika u faktoringu, ugovor o faktoringu, obrnuti faktoring i nadzor nad obavljanjem faktoringa. II DEFINICIJE POJMOVA Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u […]

Detaljnije...