Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja 

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2023)  Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu. Ovom uredbom […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Zasnivanje radnog odnosa za vreme neplaćenog odsustva

Zasnivanje radnog odnosa za vreme neplaćenog odsustva i mirovanja radnog odnosa Za vreme mirovanja radnog odnosa, u situacijama kada je zaposlenom odobreno neplaćeno odsustvo zbog privatnih obaveza ili brige o detetu do tri godine života, nije moguće zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca, osim u slučajevima mirovanja radnog odnosa koja podrazumevaju, odnosno omogućavaju zasnivanje radnog […]

Detaljnije...

Udruženje se smatra obveznikom naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Uslovi pod kojima se udruženje smatra obveznikom naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Pravno lice je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, a udruženje koje je upisano u registar ima status pravnog lica, i podnosi redovne finansijske izveštaje o aktivnosti udruženja, pri čemu se pod prihodima od obavljanja delatnosti udruženja podrazumevaju i […]

Detaljnije...