• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE

(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2015, 111/2015, 14/2016 i 27/2021)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvaruje na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u skladu sa članom 40. st. 6, 7. i 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), i to na prihode od:

1) kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona;

2) zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike ostvarenih od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku u skladu sa Zakonom;

3) autorskih naknada, kamata, zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike i usluga, ostvarenih po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: postupak namirenja potraživanja).

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu PP KDZN – Poreska prijava za porez na dobit po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: prijava) podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju kada je zakonom dozvoljeno podnošenje prijave i u pismenom obliku, prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, u skladu sa članom 11. ovog pravilnika.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović