• Home
 • Blog
 • Propisi

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018)

 1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu.
 2. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti:

1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno drugog nadležnog organa;

2) domaći državljani zaposleni u predstavništvima iz odredbe pod 1) ovog stava – do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u ta predstavništva;

3) lica koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije – do iznosa navedenih u tim odlukama;

4) lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja – u visini troškova iz tog rešenja, kao i lica kojima se mogu prenositi sredstva plaćanja po osnovu izdržavanja porodice – do iznosa utvrđenog propisom kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva;

5) lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju – do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4) ovog stava;

6) strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine;

7) vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti – do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji;

8) lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države, zatim lica s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak, kao i lica koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

Posle prestanka razloga zbog kojih je rezidentu omogućeno da drži devize na računu kod banke u inostranstvu u smislu stava 1. ove tačke – rezident je dužan da u roku od narednih 30 dana unese u Republiku Srbiju preostala sredstva i ugasi taj račun.

 1. Rezident može držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovom da je za to dobio odobrenje Narodne banke Srbije, i to u sledećim slučajevima:

1) za finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu – na osnovu ugovora sa investitorom, odnosno stranim kreditorom i predračuna planiranih mesečnih troškova, a u iznosu:

– primljenog avansa od stranog investitora,

– primljenog stranog kredita za finansiranje radova ako je strani kreditor odobravanje kredita uslovio držanjem sredstava tog kredita na računu kod strane banke,

– planiranih prosečnih mesečnih troškova u vezi sa izvođenjem ovih radova, te snabdevanjem i održavanjem gradilišta u inostranstvu;

2) za dobit u lokalnoj valuti ostvarenu izvođenjem investicionih radova u inostranstvu, i to za iznos dobijen konverzijom te valute u valutu kojom se trguje na deviznom tržištu u Republici Srbiji, a radi unosa ove dobiti u Republiku Srbiju posle završetka tih radova;

3) za istraživačke radove u inostranstvu – na osnovu kopije ugovora o koncesiji za te radove;

3a) za izmirenje poreskih i drugih javnopravnih obaveza prema stranoj državi – davaocu koncesije po osnovu prihoda od predmeta koncesije, ako je propisom te države uređeno da se ove obaveze mogu izmirivati isključivo preko računa kod banke u toj državi – na osnovu izvoda iz propisa te države i rešenja nadležnog organa;

3b) za naplate po osnovu povraćaja poreza ostvarenog u stranoj državi, ako je propisom ove države uređeno da se povraćaj ovog poreza vrši isključivo preko računa kod banke u toj državi – na osnovu izvoda iz propisa te države i dokumenta kojim se dokazuje pravo na povraćaj poreza;

4) za plaćanje tekućih troškova obavljanja delatnosti predstavništava ili ogranaka pravnih lica u inostranstvu, osim predstavništava iz tačke 2. ove odluke, kao i za plaćanje usluga u međunarodnom robnom i putničkom prometu – do visine planiranih mesečnih troškova – na osnovu specifikacije ovih troškova i na osnovu dokumenta stranog organa kojim se dokazuje da je pravno lice osnovalo predstavništvo ili ogranak u inostranstvu;

5) za polaganje garantnog depozita radi učestvovanja na licitaciji, tenderu, odnosno radi upućivanja ponude za preuzimanje akcija ako strani saugovarač to uslovljava ili propis odnosne zemlje na to obavezuje – na osnovu kopije ugovora, izvoda iz raspisane licitacije ili tenderske dokumentacije, odnosno izvoda iz propisa odnosne zemlje;

5a) za polaganje garantnog depozita po osnovu garancije koju strana banka izdaje rezidentu koji izvodi investicione radove u inostranstvu, i to do iznosa iz zahteva ove banke za polaganje garantnog depozita, odnosno ugovora o garanciji – na osnovu kopije tog zahteva, odnosno tog ugovora, kao i ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu;

6) za korišćenje stranog finansijskog kredita koji je namenjen za plaćanja u inostranstvu ako je korišćenje takvog kredita uslovljeno držanjem sredstava kod strane banke – na osnovu kopije ugovora o kreditu i prijave kreditnog zaduženja evidentiranog kod Narodne banke Srbije;

7) za plaćanje radi kupovine hartija od vrednosti u inostranstvu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju – na osnovu kopije ugovora zaključenog sa ovlašćenim učesnikom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u inostranstvu i izvoda propisa odnosne zemlje na osnovu kog je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za plaćanje tih hartija;

7a) za naplate po osnovu prodaje hartija od vrednosti u inostranstvu i po osnovu prihoda od hartija od vrednosti kupljenih u inostranstvu u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju – na osnovu izvoda iz propisa odnosne zemlje na osnovu kog je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za ovu naplatu;

8) za deponovanje i ulaganje sredstava društava za osiguranje u inostranstvu – na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije koja se izdaje na osnovu zakona kojim se uređuje osiguranje;

9) za prikupljanje donacija i novčanih priloga iz inostranstva u naučne, kulturne i humanitarne svrhe – na osnovu kopije ugovora o donaciji ili druge dokumentacije u kojima je držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu uslov za dobijanje ovih donacija, odnosno priloga, a do iznosa iz tog ugovora, odnosno te dokumentacije;

10) za naplate po sudskom rešenju u inostranstvu ako je tim rešenjem uslovljeno da se naplata vrši preko računa kod strane banke – na osnovu kopije sudskog rešenja;

11) za plaćanje troškova lečenja u inostranstvu, kao i troškova boravka koji su povezani s tim lečenjem – na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju je izdala nadležna zdravstvena institucija u Republici Srbiji ili inostranstvu i drugih dostavljenih dokaza.

Računom iz stava 1. ove tačke smatra se i račun koji ogranak rezidenta – pravnog lica u inostranstvu, kao izdvojeni organizacioni deo tog pravnog lica, otvara kod banke u inostranstvu.

 1. Rezident iz tačke 3. ove odluke podnosi Narodnoj banci Srbije pismeni zahtev za izdavanje odobrenja za držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu, koji naročito sadrži: naziv podnosioca zahteva, njegovo sedište, adresu i telefon, predmet poslovanja – delatnost, matični broj, osnov za držanje deviza u inostranstvu, iznos i rok za koje se traži ovo odobrenje, kao i naziv zemlje i strane banke u toj zemlji kod koje će se otvoriti ovaj račun. Uz navedeni zahtev prilaže se dokumentacija propisana ovom odlukom, pri čemu Narodna banka Srbije, ako oceni da je to potrebno, može tražiti i drugu dokumentaciju.

Narodna banka Srbije odbiće zahtev iz stava 1. ove tačke ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovom odlukom.

 1. Kad rezident ispuni uslove propisane ovom odlukom – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim tom rezidentu odobrava držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu.

Rešenje iz stava 1. ove tačke izdaje se na period do godinu dana, a može se izdati i na duži rok – dok traje obaveza utvrđena ugovorima iz ove odluke.

Rešenje iz stava 2. ove tačke izdaje se na duži rok za investicione radove u inostranstvu, odnosno:

– do roka do kog rezident treba da naplati ove radove, i to do iznosa nenaplaćenih radova – na osnovu dokumenta kojim se ovaj rok dokazuje;

– do roka do kog rezident treba da izmiri poreske obaveze prema zemlji u kojoj izvodi ove radove – na osnovu izvoda propisa te zemlje kojim se dokazuje ova obaveza.

Rešenje iz stava 1. ove tačke je konačno.

 1. Rezident iz tačke 3. ove odluke dužan je da Narodnoj banci Srbije dostavi podatke o broju deviznog računa koji je, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, otvorio kod banke u inostranstvu – u roku od 30 dana od dana otvaranja tog računa.

Rezident kome je Narodna banka Srbije odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu dužan je da Narodnu banku Srbije izveštava o stanju sredstava na tom računu, u skladu s propisom kojim se uređuje obaveza izveštavanja Narodne banke Srbije o poslovanju sa inostranstvom.

Rezident kome je Narodna banka Srbije odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu za naplate iz tačke 3. stav 1. odredbe pod 3b), 7a) i 10) dužan je da po svakoj izvršenoj naplati prenese devize na svoj račun kod banke u Republici Srbiji – u roku od 30 dana od dana te naplate, kao i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Izuzetno od stava 3. ove tačke, devize iz tog stava rezident može držati na računu kod banke u inostranstvu i posle isteka roka iz tog stava, ako ima rešenje Narodne banke Srbije o odobravanju držanja deviza na računu kod banke u inostranstvu po drugom osnovu koji je propisan tačkom 3. ove odluke, i to do iznosa deviza i roka koji su odobreni tim rešenjem, o čemu je dužan da obavesti Narodnu banku Srbije.

 1. Rešenja o odobravanju držanja deviza na računu kod banke u inostranstvu koja je Narodna banka Srbija donela do dana stupanja na snagu ove odluke – ostaju na snazi do dana isteka rokova iz tih rešenja.
 2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, br. 16/2007, 36/2007, 118/2007, 44/2009, 64/2009 i 21/2010).
 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2013)

 1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

 

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

(„Sl. glasnik RS“, br. 125/2014)

 1. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović