OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA I NJEGOVO POSLOVANJE U REPUBLICI SRBIJI

poslovni-ljudi-s-katalogomOgranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak stranog pravnog lica posluje u Republici Srbiji u skladu sa svim važećim zakonima za domaća pravna lica: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o platnom prometu, Zakonom o računovodstvu, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezima na imovinu, Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, i drugim podzakonskim aktima donetim na osnovu navedenih zakona.

Strano privredno društvo koje je osnovalo ogranak, neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka koja sadrži naročito:

1) naziv i adresu ogranka;

2) pretežnu delatnost ogranka;

3) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;

4) naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;

5) naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;

6) matični/registarski broj osnivača ogranka;

7) lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka;

8) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

Prilikom registracije ogranka stranog pravnog lica registruju se podaci iz Odluke o osnivanju ogranka. Takođe, u skladu sa zakonom o registraciji registruju se i:

1) promene podataka;

2) finansijski izveštaji osnivača koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu.

3) prestanak ogranka.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović