• Home

Materijal sa seminara: Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, registracija kreditnog odnosa kod NBS održan

01. 12. 2020.

Poštovane kolege, materijal vam je dostupan, video snimci i pisani materijal.

Imam jednu važnu napomenu da vam kažem, odnosi se na sve vidove plaćanja prema inodobavljačima, bez obzira da li plaćate cesijom ili drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete, kao i kada je prebijanje u pitanju, važno je da obratite pažnju ŠTA plaćate. Kada su u pitanju usluge: računovodstva i revizije, istraživanje tržišta ili menadžment fi, savetodavne usluge, obratite pažnju na član 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Plaćanje cesijom ili na drugi način ne oslobađa obaveze plaćanja poreza po odbitku za usluge koje su definisane pomenutim članom Zakona. 

O uslugama koje su oporezovane porezom po odbitku pričala sam na prethodnom seminaru i pisala na platformi. Ovde vam samo skrećem pažnju na poresku obavezu.

Enter your text here...

Prezentacija prvog dela predavanja

Zakon o deviznom poslovanju

Otpis

Uredba o načinu prebijanja po realizovanim spoljnotrgovinskim odnosima

Otpis

Model sporazuma o prebijanju po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu

Odluka o prebijanju u devizama

Izjava o prebijanju u devizama

Primer ugovora o prebijanju u devizama stari uvoz sa novim izvozomrebijanje

Primer ugovora o prebijanju starog uvoza sa novim izvozom

Otpis

Primer ugovora o prebijanju kredita sa izvozom

Drugi deo predavanja: Registracija kreditnog odnosa kod NBS na Obrascu P1 i O1 sa primerima.

Drugi deo prezentacije: registracija kreditnog odnosa kod NBS na Obrascu P1 i O1

Otpis

Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom

Uputstvo NBS za popunjavanje Obrasca P1

Šifarnik zemalja pomoć za popunjavanje obrazaca

1. PRIMER - POPUNJEN OBRAZAC P1

2. PRIMER - popunjenog Obrasca P1 - Naplata od drrugog nerezidenta

3. PRIMER - Obrasca P1 - kada je potraživanje naplaćeno ugovorom o cesiji

4. PRIMER - Obrasca P1- kada je potraživanje izmireno ugovorom o prebijanju

Uputstvo NBS za popunjavanje Obrasca O1

1. PRIMER - Obrasca O1 

2. PRIMER- Obrasca O1 - plaćanje ugovorom o prebijanju

3. PRIMER - Obrasca O1 - plaćanje drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete

4. PRIMER - Obrasca O1 - plaćanje duga asignacijom, i ugovorom o prebijanjuVerujem da će vam ovaj materijal koristiti. Pristup lekcijama i kompletnom materijalu imate do 03. 02. 2021. godine.

Zahvaljujem vam se na saradnji, verujem da će se  i u budućem periodu nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

P.S. Ukoliko niste prijavljeni na newsletter -SA FINANSIJAMA NA TI- to obavezno uradite sada!