Popis zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 2017. godinu

Preduzetnici i pravna lica koja se u okviru svoje delatnosti bave proizvodnjom, pre podnošenja finansijskih izveštaja su dužni da prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, izvrše popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Kako bi bolje pratili svoje poslovanje, rentabilnost, učinak zaposlenih, preduzetnici i pravna lica mogu(…)

Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se(…)

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

  MOGUĆNOST POVERAVANJA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA U OKVIRU GRUPE POVEZANIH PRAVNIH LICA   Pravno lice može poveriti vođenje svojih poslovnih knjiga povezanom pravnom licu koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. (Mišljenje Ministarstva finansija, broj. 401-00-3577/2017-16 od 17.11.2017. godine)

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2017. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje(…)

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2017. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i uslkađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena(…)

Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2017. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijal (…)

POREZ NA IMOVINU

    (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA ZEMLJIŠTE POVRŠINE DO 10 ARI   Kad privredno društvo zemljište na kome ima pravo svojine, koje je površine 887 m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je(…)

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

    PORESKI TRETMAN KAMATE KOJU REZIDENTNO PRAVNO LICE ISPLAĆUJE REZIDENTU NARODNE REPUBLIKE KINE   Kamata koju u Republici Srbiji ostvari rezident Narodne Republike Kine se u Republici Srbiji oporezuje stopom poreza po odbitku koja iznosi 10 odsto od bruto iznosa kamate uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti na propisanom obrascu Republike Srbije ili overenom(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE     Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV OD SOPSTVENOG MATERIJALA VRŠI SANACIJU, TJ. POPRAVKU LOKALNIH PUTEVA I ULICA ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE   Kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, reč je o prometu dobara iz(…)

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE AUTORSKIH PRAVA I LICENCNE NAKNADE

  Ceni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu dodaju se naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade za uvezenu robu čija se vrednost utvrđuje, a koje kupac mora da plati, bilo neposredno ili posredno, kao uslov za prodaju robe čija se vrednost utvrđuje, ako te naknade nisu uračunate u(…)