• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

 • Srećna Vam Nova 2017.

  Srećna Vam Nova 2017.

POSLOVNO IME PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

  ZAKONOM PROPISANI ELEMENTI POSLOVNOG IMENA I EKSTERNIH DOKUMENATA Zakonom o privrednim društvima propisani su obavezni elementi koje treba da sadrži poslovno ime privrednog subjekta. Takođe, propisan je minimum podataka koje treba da sadrži memorandum firme kao i ostala eksterna dokumenta koja su u opticaju u javnosti. Privrednici kao da ne mare za član 25.(…)

PDV NA BRIKETE I PELET

Šta se smatra briketima i peletom koji se oporezuju po stopi PDV od 10% Promet briketa i peleta i drugih dobara od drvne biomase se oporezuje po posebnoj stopi PDV od 10%. Briketi i pelet koji su proizvedeni od biomase žetvenih ostataka se oporezuje po stopi PDV od 20%. Prema Zakonu o porezu na dodatu(…)

PDV NA GORIVO ZA AUTOBUSE

  Obveznik PDV koji nabavlja gorivo za autobuse koji obavlja gradski prevoz putnika i ima parvo na prethodni porez Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost obveznik PDV ima pravo na prethodni porez za promet dobara koji je obračunat prethodnom učesniku u prometu ukoliko ispunjava uslove za odbitak prethodnog poreza. Mora da poseduje račun ili(…)

Mišljenja Ministarstva finansija koja se odnose na: OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PRODAJOM SVOJIH POKRETNIH STVARI – SEKUNDARNIH SIROVINA PRAVNIM LICIMA REGISTROVANIM ZA VRŠENJE OTKUPA TIH SIROVINA Zakon o porezu na dohodak građana član 85   Ukoliko se radi o prihodima koje fizičko lice ostvari po osnovu prodaje pojedinih predmeta, odnosno delova predmeta sopstvene pokretne imovine (koji u pogledu svojstava,(…)

ROKOVI, USLOVI I NAČIN ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, AKATA I EVIDENCIJA

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja uređeno je Zakonom o računovodstvu kojim je propisano da su pravna lica i preduzetnici dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao(…)

PREDSTAVNIŠTVO STRANOG UDRUŽENJA KOJE OBAVLJA HUMANITARNE AKTIVNOSTI NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG UDRUŽENJA OSNOVANOG NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ISKLJUČIVO RADI OBAVLJANJA HUMANITARNIH AKTIVNOSTI   Kada strano udruženje osnuje predstavništvo na teritoriji Republike Srbije radi obavljanja humanitarnih aktivnosti, prema Zakonu o udruženjima, to predstavništvo je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana(…)

STALNA POSLOVNA JEDINICA ILI PREDSTAVNIŠTVO NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA, AKO OBAVLJA AKTIVNOSTI PRIPREMNOG I POMOĆNOG KARAKTERA NEMA OBAVEZU PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA

Prema Zakonu o porezu na dobit nerezidentno pravno lice koje osnuje stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije preko koje obavlja delatnost i ostvaruje dobit, dužno je da podnosi poresku prijavu i poreski bilans. Ukoliko nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije osnuje predstavništvo preko kojeg ne obavlja delatnost, već obavlja samo pripremne poslove i(…)

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE DATIH, PRIMLJENIH AVANSA I AVANSA U STRANOJ VALUTI NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Dati avansi Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike propisani su računi za evidentiranje plaćenih avansa: 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu, 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu, 038 – Avansi za biološka sredstva, 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i(…)

TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 i 8/2017)   Član 1 Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu(…)

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

(“Sl. glasnik RS”, br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017)   Član 1 Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Đubrivo, u smislu ovog pravilnika jeste svako sredstvo za ishranu bilja koje je stavljeno u promet u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje oblast ishrane(…)

KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA PRILIKOM PRIZNAVANJA PRIHODA I RASHODA OD PRUŽANJA USLUGA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU

Prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja ponekad je potrebno da se izvrše računovodstvene procene koje će najrealnije da odgovaraju stvarnom stanju usled nedostatka odgovarajuće dokumentacije ili potrebe za razgraničenjem između dva obračunska perioda, a da pritom ne umanje pouzdanost finansijskih izveštaja. Potreba za računovodstvenom procenom nastaje jer određene situacije nisu definisane Muđunarodnim standardima za računovodstvo i sastavljanje(…)