• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

Doprinosi za osiguranje za osnivača fizičko lice – nerezident

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA FIZIČKO LICE – NEREZIDENTA KOJE JE OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU   Osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi (pod radom se smatra predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njegovih osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u(…)

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja – spoljnotrgovinski poslovi

  26.10.2016. godine, održan je seminar na temu “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”   U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 26.10.2016. godine, održan je jednodnevni seminar na temu : “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI(…)

PDV na ulaganja u poslovni prostor

  POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA PDV NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR KOJE JE IZVRŠENO PRE 15.10.2015. GODINE AKO POSEDUJE RAČUN U KOJEM JE ISKAZAN OBRAČUNATI PDV  Kada obveznik PDV, koji obavlja delatnost trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima, zakupi magacinski prostor i u taj prostor izvrši ulaganje (npr. reparaciju podova, rušenje i(…)

Premija osiguranja zaposlenih (kolektivno osiguranje) ima tretman zarade

  PORESKI TRETMAN PREMIJA KOJE POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE (KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH) PO OSNOVU ŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG USLED BOLESTI, A KOJE SE SAGLASNO ZAKONU O OSIGURANJU NE SVRSTAVA U OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE   Premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene (kolektivno osiguranje zaposlenih) po osnovu životnog osiguranja za slučaj smrti(…)

MESTO PROMETA USLUGA VIZUELNE KONTROLE DELOVA

PDV   Kada je reč o uslugama nazvanim uslugama vizuelne kontrole delova koje podrazumevaju pregled delova u cilju utvrđivanja da li su delovi oštećeni, da li predstavljaju celinu, da li su adekvatno ofarbani i sl, mišljenja smo da se navedene usluge, po svojoj suštini, ne smatraju uslugama inženjera. Prema tome, mesto prometa predmetnih usluga određuje(…)

PDV na sredstva po osnovu ugovora o finasiranju

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA DOBIJENA NOVČANA SREDSTVA PO OSNOVU UGOVORA O FINANSIRANJU PO SVOJOJ SUŠTINI PREDSTAVLJAJU NAKNADU ZA OPOREZIVI PROMET KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV    Kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi(…)

Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja, cesija i asignacija u spoljnoj trgovini

  20.10.2016. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“   Novi Zakon o deviznom poslovanju omogućio je da se spoljnotrgovinski poslovi plaćaju i naplaćuju i “papirološki”, što je do skoro bilo nezamislivo. U cilju upoznavanja privrednika sa svim zakonski dozvoljenim načinima “papirološkog” plaćanja po obavljenim(…)

Prefakturisanje troškova službenih putovanja

  NIJE DOZVOLJENO PREFAKTURISANJE TROŠKOVA OGRANKU U SRBIJI OD STRANE INOFIRME PO OSNOVU SLUŽBENIH PUTOVANJA ZAPOSLENIH U INOFIRMI U SRBIJU   Nije dozvoljeno da matična firma iz inostranstva prefakturiše troškove službenih putovanja svom ogranku u Srbiji za svoje zaposlene koje šalje u Srbiju na službeni put. Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja(…)

Pozajmice

Prema Zakonu o deviznom poslovanju pravna lica, rezidenti Republike Srbije, mogu davati pozajmice nerezidentnom pravnom licu samo ako je rezidentno pravno lice većinski vlasnik nerezidentnog pravnog lica kome daje pozajmicu. Nerezidentna fizička i pravna lica mogu davati pozajmice rezidentnom pravnom licu.Takođe nerezidentna fizička i pravna lica koja su osnivači rezidentnom pravnom licu mogu davati pozajmice.(…)

PDV u slučaju rabata i priznavanje troška u PB

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA PROIZVOĐAČ POKLANJA DISTRIBUTERU ODREĐENU KOLIČINU ROBE (KOLIČINSKI RABAT) I PRIZNAVANJE TROŠKA PO TOM OSNOVU U PORESKOM BILANSU   Kada obveznik PDV koji proizvodi i uvozi seme kukuruza radi daljeg prometa, pored prodaje, vrši i poklanjanje semena kukuruza svom distributeru (u istim pakovanjima pojedinačne vrednosti veće od(…)

PDV na teretno vozilo koje se naknadno pretvori u putničko

Kada poreski obveznik PDV vrši nabavku teretnog vozila da bi ga prepravio u putničko vozilo, tada poreski obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza. Takođe ukoliko poreski obveznik teretno vozilo na koje je prilikom nabavke ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza izvrši prepravku u putničko vozilo, a nema pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke(…)