• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

NEMA IZDAVANJA NOVIH RADNIH KNJIŽICA

NEPOSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA OD 1.1.2016. GODINE ZA IZDAVANJE NOVIH I IZMENU PODATAKA U RANIJE IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA    Od 1.1.2016. godine nema pravnog osnova da se izdaju nove radne knjižice niti duplikati radnih knjižica, kao ni da se u radne knjižice izdate do tog datuma unose novi podaci ili vrši promena unetih podataka. (Mišljenje Ministarstva(…)

PORESKI TRETMAN DAVANJA NA KORIŠĆENJE, BEZ NAKNADE, NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI

Ugovorom bez naknade daju se na korišćenje nepokretne i pokretne stvari. Ugovori bez naknadne nisu posebno uređeni Zakonom o obligacionim odnosima, ali su u skladu sa članom 10. Zakona o obligacionim odnosima kojim je propisano da su strane u obligacionim odnosima slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede(…)

STATUSNOM PODELOM DRUŠTVA NE OSLOBAĐA SE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PRIVREDNA DRUŠTVA NASTALA STATUSNOM PROMENOM   Privredna društva nastala statusnom promenom, uključujući i podelu uz osnivanje, nisu oslobođena obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom jer se ne smatraju novoosnovanim poslodavcem u pogledu korišćenja navedene povlastice. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, br. 011-00-00383/2016-24, od(…)

ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU

ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU KADA JE PRAVILNIKOM O RADU UTVRĐENO VEĆE PRAVO OD ZAKONSKOG   Kada je pravilnikom o radu u trenutku ostvarivanja prava utvrđeno veće pravo zaposlenog u pogledu otpremnine za odlazak u penziju od zakonskog rešenja, poslodavac je dužan da primeni odredbe pravilnika o radu.   (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje,(…)

KADA OBVEZNIK PDV NEMA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Obveznik PDV da bi ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza mora da ispuni uslove koji su navedeni u članu 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski(…)

20.09.2016. GODINE. ODRŽAN JE SEMINAR OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 20.09.2016. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni semimar  OBRADA DNEVNIH EVIDENCIJA I IZVEŠTAJA ZA “EKO TAKSU”, KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA JE 15. OKTOBAR 2016. GODINE. Svoja iskustva i znanja(…)

TRANSFERNE CENE – POZAJMICE

POSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA ZAJMODAVCA U SLUČAJU KADA JE UGOVOROM O ZAJMU PREDVIĐENO DA SE KAMATA NA ZAJAM NE OBRAČUNAVA I NE PLAĆA   Kada je ugovorom o zajmu, zaključenim između obveznika (kao zajmoprimca) i njegovog osnivača – povezanog lica (kao zajmodavca), predviđeno da se kamata na zajam ne obračunava i ne(…)

RADNI ODNOS PO UGOVORU NA ODREĐENO VREME OBAVEZNO SE PRODUŽAVA DO ISTEKA PORODILJSKOG ODSUSTVA

OBAVEZA PRODUŽENJA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOJ NA ODREĐENO VREME DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO S RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO S RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA   Zaposlenoj na određeno vreme, koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, poslodavac mora da(…)

MINIMALNA CENA RADA IZNOSI 130 DINARA

ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017. GODINE   Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (“neto”), po radnom času. Ovu odluku objaviti u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVO NA POVRAĆAJ PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU USLUGA ZA VOZILA

Prilikom nabavke automobila, vazduhoplova i plovila, obveznik PDV nema prava na povraćaj prethodnog poreza, osim ako ne nabavlja radi obuke vozača ili rent a car usluga. Takođe obveznik PDV nema prava na povraćaj prethodnog poreza prilikom nabavke objekata za smeštaj tih vozila kao i za rezervne delove, gorivo i potrošni materijal za njihove potrebe, iznajmljivanje,(…)

OBAVEZA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH U SKLADU SA ZAKONOM O BZR

  OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD KADA POSLODAVAC ANGAŽUJE DRUGO PRAVNO LICE ZA PRUŽANJE USLUGA VAN DELOKRUGA NJEGOVIH POSLOVA   Kada poslodavac zaključi ugovor s pravnim licem za pružanje usluga van delokruga njegovih poslova, angažovano pravno lice je dužno da osposobi svoje zaposlene za bezbedan i zdrav rad. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje,(…)