• Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Biljana Trifunović - Business Blog

  Biljana Trifunović - Business Blog

 • Humanitarni rad

  Humanitarni rad

ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA

 Zakonom o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom odgovornošću, a posebno za akcionarska društva. U skladu sa članom 240. Zakona o privrednim društvima, propisani su akta i dokumenti koje je obavezno da čuva(…)

POVRAĆAJ UVOZNIH DAŽBINA

POVRAĆAJ UVOZNIH DAŽBINA NAKON VRAĆANJA ROBE INODOBAVLJAČU ZBOG NEODGOVARAJUĆEG KVALITETA  Nakon uvoza robe, moguće je da dođe do utvrđivanja da roba nije odgovarajućeg kvaliteta, da je došlo do oštećenja robe prilikom transporta i drugo. Ako se sa inodobavljačem dogovori  vraćanje uvezene robe, moguće je ostvariti povraćaj carinskog duga.   Odredbom člana 275. Carinskog zakona je(…)

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u(…)

OPOREZIVANJA PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP SMEŠTAJNIH KAPACITETA U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU

Zakonom o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), definisano je da fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja ishrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba). Pre otpočinjanja delatnosti u objektima domaće radinoti, fizičko lice dužno je da (…)

PRIVREMENO ODUZIMANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

Ovo zakonsko rešenje doneto je u cilju boljeg sankcionisanja problema koji se pojavio u postupcima dodeljivanja i oduzimanja PIB. U velikom broju  slučajeva primećeno je da osnivači koji su već vlasnici drugih privrednih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA, osnivaju nove privredne subjekte sa ciljem, između ostalih, i izbegavanja plaćanja poreza.(…)

DNEVNICE I TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

Zakonom o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (“Sl. list SRJ”, br. 9/2001), dozvoljeno je pravnim licima i preduzetnici čije je sedište na užoj teritoriji Republike Srbije da po osnovu prometa robe i usluga koji obavljaju sa pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija vrše(…)

POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SE NE PREKIDA PRILIKOM PROMENE OSNIVAČA

NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA PREKIDANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE U SLUČAJU KADA JE KOD PORESKOG OBVEZNIKA IZVRŠENA PROMENA ČLANOVA – OSNIVAČA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA  U situaciji koja podrazumeva da je kod poreskog obveznika protiv kojeg je pokrenut postupak prinudne naplate izvršena promena podataka, i to promena članova – osnivača u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija(…)

NEMA NOVIH PORESKIH OBAVEZA ZA PREDUZETNIKE BRISANE IZ APR-A KOJE SU NASTALE DOK SU OBAVLJALI DELATNOST

Ne postoji osnov da se poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-112/2016-04 od 1.7.2016. godine). Odredbom člana 18. stav 1. Zakona o poreskom(…)

CARINJENE EKSPRESNIH POŠILJAKA

Poštanski operatori koji obavljaju poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju mogu vršiti carinjenje ekspresnih pošiljaka po jedinstvenoj stopi carine ako te pošiljke sadrže robu koja ispunjava uslove propisane carinskim propisima. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-261/7/2016 od 3.8.2016. godine).  Članom 107. Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano je da(…)

IZNAJMLJIVANJE RADNIKA I PDV

Privredno društvo ima zaključene ugovore o radu ili ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa licima koja ustupa kao radnu snagu svojim klijentima. Ovo se ne smatra kao usluga posredovanja u zapošljavanju, već je usluga iznajmljivanja osoblja. Posredovanje u zapošljavanju podrazumeva dovođenje u vezu poslodavca i potencijalnih radnika, pri čemu poslodavac i radnik zaključuju ugovor(…)

TAKSI PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU – PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA

Primanja koja ostvare zaposleni po osnovu naknade troškova prevoza na službenom putovanju u inostranstvo, koji su dokumentovani, u slučaju kada su aerodromi, železničke i autobuske stanice sa kojih se polazi na službeno putovanje u inostranstvo, odnosno na koje se stiže kada se doputuje u stranu državu u kojoj se vrši rad, udaljene i nepovezane drugom(…)