Kontakt

Biljana Trifunovic

IFA-INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY d.o.o.

Beograd, ul. Ðorda Nešica br. 2

PIB: 101512340

MB: 06929630

www.ifa.co.rs

 


1,052 Comments

 1. Vera
  Nov 09, 2011 @ 21:03:01

  Poštovana g-do Trifunovic,

  obracam Vam se sa molbom da u nekom od svojih sledecih postova obradite teme vezane za:
  1. popunjavanje Kontrolnika uvoza/izvoza roba i usluga, posebano me interesuje deo vezan za pravdanje razlika u vrednosti (kakva je to odluka nadležnog organa, kada se ona donosi, ko je donosi, za koje situacije i iznose i sl.),
  2. obaveštavanje nadležnih državnih institucija o svakom uvoznom/izvoznom poslu tj. svakom placanju, odnosno naplati iz inostranstva (kada se obaveštava Devizni inspektorat (Ministarstvo finansija), rokovi za podnošenje dokumentacije…).

  Završila sam ekonomski fakultet i od skoro radim na poslovima uvoza i izvoza, pošto nemam nikakvog prakticnog iskustva na ovim poslovima, svaka informacija i Vaš savet bi mi dobrodošao.

  Unapred zahvalna,
  Vera Peric

  • plavkam
   Nov 27, 2014 @ 22:58:09

   Postovana Biljana,
   uvezli smo neku robu iz Makedonije. Paritet je exw Skoplje na fakturi ali prevoz placa prodavac imamo i fakturu prevoznika ka prodavcu. Problem je u tome sto nam je carina obracunala veci pdv u odnosu na iznos na fakturi. Sta se tu dogadja da li oni tj carina sama povecava osnovicu ili su mozda obracunali pdv zbog tog prevoza iako mi nemamo sa tim nista jer ga placa prodavac. Da li se mi u kalkulaciji pridrzavamo cene sa fakture prevedeno u dinare po kursu sa Jci. Pozdrav Biljana

   • Biljana Trifunović
    Nov 28, 2014 @ 15:46:36

    Poštovana Biljana,
    cena prevoza uvek se dodaje na vrednost proizvoda i to predstavlja osnovicu za carinu i PDV. Ukoliko račun za transport nije pratio robu, odnosno ako nije bio priložen prilikom carinjenja Carina po svom cenovniku dodaje trošak transporta za utvrđivanje osnovice za carinjenje, to je uvek tako. Prilikom sastavljanja ulazne kalkulacije, vi će te koristiti cenu sa računa ako nećete dodatno plaćati prevoz dobavljaču. U buduće vodite računa o paritetu isporuke, jer on određuje kako će vam Carina utvrđivati osnovicu. Što se tiče PDV vi imate pravo celu sumu da koristite kao prethodni porez, razliku knjižite na trošak. Pozdravljam vas

  • jelena.lena
   Aug 18, 2015 @ 14:39:05

   Poštovana Biljana zanima me način i potrebna dokumentacija koja je potrebna da bi strano privredno društvo uvećalo kapital tačnije prenelo deo svog kapitala (bankarskom garancijom) kako bi se povećao kapital domaćeg privredno društva novim ulozima u vrednosti od 10.000 eur čiji je vlasnik udeo 100%.
   Unaprad hvala.
   Srdačan pozdrav
   Jelena

   • jelena.lena
    Aug 19, 2015 @ 13:57:37

    Poštovana Biljana,
    18.08. postavila sam pitanje u vezi načina i potrebne dokumentacije za uvećanje kapitala. S obzirom da nisam baš najbolje objasnila pokušaću da pitanje postavim jasnije.
    Firma nerezident je osnovala firmu u srbiji i unela početni osnovni kapital. Sada se želi povećati kapital, i tako što bi se deo kapitala iz firme u londonu koja je osnivač preneo na firmu u srbiji. Moje pitanje se odnosilo na to:
    1. Da li se može upisati kapital odlukom o povećanju kapitala i na osnovu bankarske garancije? Da li se tada samo upisuje kapital, a donošenjem dokaza o uplati iz banke je on i uplaćen?
    Kako nemam vidljive informacije u vezi svega, ono što znam je da se poseduje bankarska garancija, kojoj predpostavljam prethodi ugovor o prenosu dela dobiti na kapital privrednog društva u srbiji (kroz povećanje kapitala) pa se moje pitanje odnosilo na to da li je takav nači povećanja kapitala moguć, da li on može da se upiše na osnovu bankarske garancije koja se poseduje.
    Nadam se da sam bolje objasnila.
    unapred hvala
    Jelena

    • Biljana Trifunović
     Aug 19, 2015 @ 20:53:32

     Poštovana Jelena, odgovorila sam vam na pretho pitanje, i još jednom bankarska garancija ne može, može samo uplata novca, opreme…, pozdravljam vas Biljana

     • VATROSPREM PROIZVODNJA
      Oct 08, 2015 @ 12:10:44

      Poštovana Biljana,
      da li biste mogli da mi napišete na koji način je moguće da zaposleni na neodređeno vreme ostvari pravo na neplaćeno odsustvo. Šta predstavlja osnov za ostvarivanje tog prava (da li mora da se navede u zahtevu konkretan razolog zbog kojeg se traži neplaćeno odsustvo)?
      Kada je neko na neplaćenom odsustvu da li se tada odjavljuje iz Jedinstvenog registra pomoću M obrasca , a u tom slučaju mu se čuva radno mesto do okončanja rešenja o neplaćenom odsustvu?
      Ukolko je neko na neplaćenom odsustvu da li je moguće da radi u nekom drugom preduzeću i na osnovu kakvog ugovora (ugovor o delu, o privremenim i povremenim poslovima….)
      S poštovanjem!
      Svetlana

     • Dejan Trifunović
      Oct 08, 2015 @ 15:02:42

      Poštovana Svetlana,
      zaposleni može da ostvari pravo na neplaćeno odsustvo pod uslovom da je to predviđeno Ugovorom o radu ili Pravilnikom o radu, uz saglasnost poslodavca.
      Zakon konkretno glasi: “Član 78
      Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo).
      Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno.”
      Pravo poslodavca je da i ako neplaćeno odsustvo nije predviđeno Ugovorom o radu ili Pravilnokom, može da ga odobi u skladu sa Zakonom, (da se u Rešenju o odobravanju plaćenog odsustva, pozove na Zakon),
      ali na to nije obavezan. Saglasno tome, poslodavac ima pravo da traži objašnjenje za plaćeno odsustvo.

      Ako se odobri plaćeno odsustvo, podnosi se obrazac Odjava u Centralnom registru, do isteka Rešenja o neplaćenom odsustvu.
      Odjavljeni zaposleni, može za to vreme da radi u drugom preduzeću po osnovu angažovanja kako se ugovori.
      S poštovanjem,
      Dejan Trifunović

     • VATROSPREM PROIZVODNJA
      Oct 09, 2015 @ 11:02:47

      Poštovani,
      zahvaljujem se na brzom odgovoru!
      S poštovanjem

      Svetlana

   • Biljana Trifunović
    Aug 19, 2015 @ 20:49:35

    Poštovana Jelena,
    prema Zakonu o privrednim društvima osnivački kapital predstavlja: novac, stvari iprava /patent, žig, …/ bankarska garancija ne.
    Strana firma može ugovorom o pristupanju u postojeće privredno društvo da odredi koliko će da uloži kao kapital i da uplati, na privremeni račun, ugovor se prethodno overava kod notara, nakon toga se registruje kod APR. Pristupanjem stranog osnivača dobijate obavezu da svaka tri meseca dostavljate izveštaj NBS na obrascu Di-1. Pozdravljam vas

  • fifo.office
   Feb 09, 2017 @ 16:21:51

   Postovana Biljana,
   08.04.2015.izvrsena je nabavka opreme za vrsenje delatnosti i koriscen je predhodni porez. Ovih dana ce se izvrsiti prodaja istih, pa nas zanima da li smo u obavezi da izvrsimo obracun srazmernog PDV-a shodno clanu 32 Zakona. I da li se clan 6, stav 1,tacka 1 odnosi i na opremu ili samo na objekte.

   • Biljana Trifunović
    Feb 12, 2017 @ 21:21:29

    Poštovani,
    kako sam vas razumela, vaša firma je registrovana u sistem PDV. prilikom nabavke opreme koristili ste prethodni PDV. sada prodajete tu opremu. Prodajna cena sastoji se od osnovice – cene koju ste ugovorili sa kupcem + PDV. Ako tako nameravate da prodate, a drugačije ne može, jer ste u sistemu PDV, ne postoji osnov da razmišljate o obračunu srazmernog dela PDV.
    Član 32. Zakona o PDV, govori o srazmernom delu PDV….a li, imate i lsedeću odredbu u istom članu koja se odnosi na prodaju, kojim se oslobađate obračuna srazmernog dela PDV….
    Obveznik nema obavezu da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju:

    1) prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

    Takođe i Ministarstvo finansija dalo je tumačenje na slično pitanje, u konkretnom slučaju radi se o prometu nepokretnosti. Bitno je da vi opremu prodajete privrednom subjektu kome će ta oprema takođe biti osnovno sredstvo za vršenje delatnosti, odnosno da će imati pravno po članu 28. Zakona na prethodni PDV. Tumačenje Ministarstva:
    “Obveznik PDV koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke objekta za vršenje delatnosti dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako u roku kraćem od deset godina od momenta prve upotrebe tog objekta prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava. S tim u vezi, kada obveznik PDV nabavi objekat u cilju prometa usluga iznajmljivanja tog objekta kao poslovnog prostora, za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tog objekta. Ako u roku kraćem od deset godina od momenta prve upotrebe objekta obveznik PDV donese odluku o prodaji i oglasi prodaju tog objekta, pri čemu i izvrši prenos prava raspolaganja na predmetnom objektu za koji je u skladu sa Zakonom propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV biće dužan da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza. Međutim, ako obveznik PDV izvrši prenos prava raspolaganja na tom objektu drugom obvezniku PDV na osnovu ugovora kojim je predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, uz uslov da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez, u tom slučaju reč je o oporezivom prometu za koji je poreski dužnik obveznik PDV – sticalac, što znači da ne postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za obveznika PDV – isporučioca objekta. Napominjemo, sâm čin donošenja odluke o prodaji objekta, odnosno oglašavanje njegove prodaje ne smatra se prestankom uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

    * * *

    Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

    Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može da raspolaže kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

    Odredbom člana 4. stav 3. tačka 7) Zakona propisano je da se prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra i prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ili ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata.

    Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice (član 10. stav 1. tačka 1) Zakona).

    Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik je primalac dobara, obveznik PDV, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa ovim zakonom (stav 2. tačka 2) člana 10. Zakona).

    Saglasno odredbi člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, PDV se ne plaća na promet objekata, osim na prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prometa objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može odbiti kao prethodni porez.

    U skladu sa odredbom člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

    Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

    1) koji je oporeziv PDV;

    2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

    3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

    Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

    Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

    1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

    2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

    Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana.

    Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 6. Zakona).

    Prema odredbi člana 32. stav 1. Zakona, obveznik koji je ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke opreme i objekata za vršenje delatnosti, kao i ulaganja u sopstvene ili tuđe objekte, osim ulaganja koje se odnose na redovno održavanje objekata (dalje: ulaganja u objekte), dužan je da izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza ako prestane da ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava, i to u roku kraćem od pet godina od momenta prve upotrebe za opremu, deset godina od momenta prve upotrebe za objekte, odnosno deset godina od momenta završetka ulaganja u objekte.

    Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik ne vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u slučaju prometa opreme za vršenje delatnosti, odnosno objekata za vršenje delatnosti na koji se obračunava PDV, ulaganja u objekte za koja naplaćuje naknadu, kao i u slučaju prenosa imovine ili dela imovine iz člana 6. stav 1. tačka 1) ovog zakona (član 32. stav 3. Zakona).”

    (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-654/2016-04 od 15.7.2016. godine)

    Pozdravljam vas, i ako ste vi ugovorili dobru cenu, da nije ispod trenutne knjigovodstvene cene nemate problema oko prodaje.

 2. Maja
  Nov 09, 2011 @ 22:25:19

  Postovana Biljana,zanima me kako se radi kompenzacija sa ino/partnerom.Nacin,potrebna dokumentacija i sl
  pozdrav Maja Enis

  • Marija
   Feb 13, 2012 @ 16:18:08

   Moje skromno misljenje o ovoj temi: kompenzacija sa ino partnerom je jako komplikovana u praksi, i gde god je moguce zaobilazi se…

 3. Marija
  Feb 13, 2012 @ 16:14:14

  Postovana Biljana,

  da li je moguce da jedno lice koje je osnivac jednoclanog drustva i njegov direktor, osnuje jos jedno jednoclano DOO privdedno drustvo sa istom delatnoscu, u kome ce takodje biti direktor?
  Svojevremeno je APR bez problema registrovao ovakva drustva , bez obzira na konfilktnost interesa i ostala zakonska ogranicenja. Da li smatrate da je i nakon stupanja na snagu novog Zakona o privrednim drustvima moguce registrovati jedno fizicko lice nekoliko puta kao osnivaca i direktora u jednoclanim doo privrednim drustvima sa istom sifrom delatnosti?

  S postovanjem,
  Marija

  • biljanatrifunovic
   Feb 23, 2012 @ 20:56:00

   Poštovana Marija, ni najnoviji Zakon o privrednim društvima ne tretira problematiku koliko jednoclanih privrednih društava može da osnuje jedno lice. Taj problem je bio i u prethodnom zakonu, jedino je Zakon iz 1995 bio precizan gde je bilo naglašeno da jeno lice može da bude osnivac samo jednog jednoclanog društva i neograniceno je bilo u koliko preduzeca sa više osnivaca biti osnivac. Ova tema se ni u postojecem zakonu ne pominje, a po prirodi stvari, sve što nije zabranjeno je dozvoljeno. Tako da je moj odgovor na vaše pitanje MOŽE. Sve najbolje vam želim

   • Marija
    Feb 27, 2012 @ 19:57:34

    Hvala Vam Biljana na profesionalnosti.
    Potpuno bih se slozila sa Vama, sto se tice zakona iz 1995.godine. Pomogli ste mi da razresim svoju dilemu, kada su u pitanju Zakon o Privrednim drustvima iz 2004, kao i njegov sledbenik, najnoviji zakon, koji je stupio na snagu 1. februara ove godine (2012.)
    Sve pohvale za nacin rada, brigu o klijentima, razumevanje materije kojom se bavite, interdisciplinarnost. ..

    Zelim Vam puno zdravlja, srece i uspeha.

    Marija

 4. Nikola
  Apr 09, 2012 @ 10:46:50

  Poštovana Biljana,

  imam jedno pitanje na koje odgovor nisam pronašao nigde na netu: šta sa rashodovanom opremom zatvorenog DOO? DOO je bio u stecaju i na kraju zatvoren (na sajtu APR-a je i okacena odluka Privrednog suda o zatvaranju pre 6 meseci).

  Da li preostala oprema (ništa veliko ni bitno, ali ipak postoji par kompjutera, štampac, 3 kanc stola) može da se “baci” ili mora da se cuva? Da napomenem da kompjuteri nisu u ispravnom stanju, kao ni štampac.

  Bio bih vam mnogo zahvalan na odgovoru

  • biljanatrifunovic
   Apr 10, 2012 @ 07:51:31

   Poštovani Nikola, to što ste vi videli na sajtu APR da je firma likvidirana – ugašena, ukoliko niste dobili zvanicno rešenje, to ne znaci nošta. Nakon rešenja od APR sledi vam kontakt sa Upravom Prihoda, da tu ugasite firmu, kao i da ugasite poslovni tekuci racun, da zakljucite svoju radnu knjižicu i dosta posla ima oko gašenja firme, mnogo više nego kada je otvarate. Takode obavestiti lokalnu samoupravu da bi vas oslobodili placanja takse za gradsko gradevinsko zemljište i firmarinu, /ukoliko ste to ranije placali/. Kada to sve završite, onda je firma ugašena. Što se tice stolova i stolica, to je likvidacioni ostatak koji ostaje vlasniku firme.

 5. Ivana
  May 14, 2012 @ 16:08:21

  Postovana Biljana,

  Molim Vas za pomoc vezano za rubriku pravdanje razlika, odnosno kako se upisuju podaci u ovu rubriku i da li je potrebno i kako izvestavati Devizni inspektorat ili Narodnu banku?

  Konkretno me interesuje sledeci slucaj: Robu od inodobavljaca platili smo avansno u celosti prema profakturi. Medjutim, inodobavljac nam je poslao manju kolicinu, kao i uredan racun uz ovu robu, tako da smo sada u pretplati. Interesuje da li je potrebno i kako upisati ovu pretplatu u knjigu kontrolnika, odnosno da li je potrebno dostaviti neku dokumentaciju Deviznom inspektoratu ili NBS. Takodje, da li je moguce koristiti ovu pretplatu za neki novi uvoz od istog inodobavljaca, ali pod drugim kontrolnikom uvoza, i opet da li je potrebno unositi neke podatke u rubriku Pravdanje razlika, odnosno da li je potrebno dostaviti neku dokumentaciju Deviznom inspektoratu ili NBS?

  Unapred Vam se zahvaljujem!

  S postovanjem,

  Ivana Petrovic

  • biljanatrifunovic
   May 14, 2012 @ 21:25:53

   Postovana Ivana, vas slucaj ima vise resenja.
   1. Ako je razlika izmedju placene i isporucene robe mala, i ukoliko se to vama isplati vi mozete da uradite otpis potrazivanja, tako sto ce nadlezni organ u firmi da donese Odluku o otpisu potrazivanja, i da tu razliku knjizite na troskove poslovanja, sto vam se ne isplati ako je cifra veca.
   2. Za vise uplacena avansna sredstva mozete da uvezete novu kolicinu robe, i to po istom kontrolniku, da ne bi imali problema sa ispravkom broj kontrolnika kod Deviynog inspektorata, jer prilikom avansnog placanja vi ste dali broj kontrolnika, i on je evidentiran automatski kod DI i NBS, vi ste sa ino partnerom napravili ugovor ili imate porudzbenicu na odredjenu kolicinu robe, poslao vam je manje, sada u sledecoj isporuci salje vam ostatak robe po istom ugovoru i kontrolniku, i tako zatvarate predmet, i ukoliko naknadna isporuka bude vece vrednosti od avansnog placanja samo doplatite razliku, i opet kraj predmeta.
   Bitno je da proverite datume, jer ukoliko je proslo vise od godinu dana od kada ste uplatili avans, za postojecu razliku trebali bi da prijavite kreditni odnos potrazivanje za placenu a ne isporucenu robu.
   Opet sve zavisi kako se resite da zatvorite predmet, ali drugi predlog vam je najbolji. Pozdrav, i sve najbolje!

 6. Ivana
  May 15, 2012 @ 08:05:43

  Postovana Biljana,

  Hvala Vam na brzom i iscrpnom odgovoru.

  Slazem se da je drugo resenje najbolje, ali postoji problem jer je otvoren novi kontrolnik za robu koja je stigla naknadno. Placanje je izvrseno prema inodobavljacu tako sto smo racunali pretplatu iz prve isporuke i doplatili razliku. Da li smo napravili gresku i ako jesmo, kako je mozemo ispraviti? Odnosno da li postoji nacin da se putem pravdanja razlika ispravi greska?

  Unapred Vam se zahvaljujem.

  S postovanjem,
  Ivana Petrovic

  • biljanatrifunovic
   May 21, 2012 @ 04:27:23

   Postovana Ivana, ja sam ovih dana bila jako zauzeta, ali kako se razvila diskusija na blogu gospodja Jadranka vam je dala vec odgovor. Ona je predlozila, sto je sasvim ok da vidite sa poslovnom bankom i sa svojim spediterom da kontrolnik koji ste posle otvorili prakticno stornirate i da ceo posao prebacite na prethodni kontrolnik koji vam je ostao ne zatvoren za razliku. To je sasvim regularan postupak, jeste da malo kosta ali se isplati. Jer ako ste racunali pretplatu iz prve isporuke i doplatili razliku, vi onda imate neslaganje i u drugom kontrolniku, platili ste manje nego sto ste uvezli. Zato je najbolje da kod poslovne banke izmenite u nalogu za placanje broj kontrolnika, a sa spediterom da u JCI takodje izmenite broj kontrolnika. Bicemo u kontaktu, pozdrav

 7. izolda
  May 16, 2012 @ 14:15:41

  Postovana Biljana,
  obracam se vama sa jednim pitanjem ,da li mogu priljaviti nenaplacenog duga od ino partnera kao kreditni posao kod nbs , proteklo vise od godinu dana od dana izvoza.
  tj.izvoz robe je izvrsen u novembru 2010g.

  • biljanatrifunovic
   May 21, 2012 @ 04:04:29

   Postovana Izolda, Prijavte odma kreditni posao na obrascu P1 i ako ste to trebali da uradite prvi put 10. januara 2012. godine. Ali kako je Uredba donet pred Novu godinu, prosla je dosta neopazeno. Popunite sad nemojte cekati 10. jul, nego neka vam sada u maju bude prvi izvestaj i navedite da je za I /prvi/ kvartal. registrovace vam kreditni posao, i nastavite da prijavljujete sve dok ne naplatite potrazivanje od vaseg ino kupca. To uradite elektronskom postom jer drugacije ne moze, dobicete obavestenje o registraciji na isti nacin, a ujedno to moze da vam bude jedan od argumenata i dokumenata kojim ce te opominjati svog kuca da vam sto pre plati. Pozdrav

   • izolda
    May 21, 2012 @ 13:39:51

    Postovana Biljana,
    hvala vam da brz odgovor,tako cu i uraditi.Ali sto se tice naplate da li mozemo prebijati iznos sto je prijavljena kao kreditni posao-odnosno kompenzacija sa ino partnerom?

    • biljanatrifunovic
     May 22, 2012 @ 11:31:18

     Poštovana Izolda, u pravu ste. Prvi korak je da registrujete kreditni odnos, nakod dobijanja potvrde od Narodne banke da je prihvatila registraciju kreditnog odnosa, onda u drugom koraku možete da uradite komenzaciju.
     Poštovana Izolda, ukoliko sam vam pomogla da razjasnite situaciju, i vi ste odgovorima zadovoljni, onda preporucite ovaj blog dalje svojim prijateljima, kolegama i ostalim osobama koji su u poslu, Hvala

 8. jadranka
  May 17, 2012 @ 13:45:21

  Postovana Biljana,
  Ukoliko ste otvorili novi kontrolnik za istog dobavljaca, a jos niste uvezli robu, nije problem da kod vase poslovne banke izvrsite promenu broja kontrolnika. To cak mozete uraditi i sa brojem kontrolnika na JCI-u, ukoliko ste uvezli robu.( ovo ce uraditi spediter). Naravno i banka i spediter ce vam za ove aktivnosti naplatiti, ali neku simbolicnu sumu.
  Ukoliko se radi o stalnom dobavljacu, mozete kod sledeceg uvoza ponovo iskoristiti i broj kontrolnika kod koga postoji pretplata.
  Pozdrav

  Jadranka

 9. jadranka
  May 22, 2012 @ 12:36:00

  Postovanje Biljana,

  Nedavno sam otkrila vas site i zaista mi se veoma dopada. Vec sam ucestvovala sa komentarom, savetom za Ivanu.
  Kako sam i ja zaduzena za uvoz , izvoz u svojoj firmi, a zivim u Novom Sadu, moje pitanje je kada cete imati ponovo neki seminar ( teme iz spoljne trgovine) . Rado bih ga posetila!
  Pozdrav

  Jadranka

  • biljanatrifunovic
   May 22, 2012 @ 12:42:55

   Poštovana Jadranka, secam se vašeg kometara, i preporucila sam Ivani ako nije videla da ga primeni. Što se tice novog treninga u Novom Sadu on je vec zakazan za 13.06.2012. i vec ih je 9 na spisku prijavljeno, odnosno oni za koje nije bilo prostora 16.05. Baš sam srecna što je jako veliko interesovanje, dodouše tema je vrlo aktuelna. Bilo bi mi veliko zadovoljstvo da se vidimo, radno podružimo i upoznamo u vašem divnom Novom Sadu. Ako ste se rešili javite se gospodi Jeleni Stankov, 021-480-20-85 u Privrednoj komori NS ona ce vam dati predracun i registrovace vaš dolazak. Sve najbolje do skorog videnja, Biljana

 10. Ivana
  May 25, 2012 @ 10:57:06

  Postovana Biljana,

  Hvala Vam na iscrpnom odgovoru i izvinjavam Vam se na kasnom odgovoru. Takodje zahvaljujem se i Jadranki na pomoci, pomogli ste mi da resim problem.

  Elem, htedoh sa svima vam da podelim iskustvo vezano za problem o kojem smo pisali. S obzirom da je ceo problem iz prossle godine, javili su se dodatni problemi. Banka nije htela da izvrsi izmenu naloga 70, s obzirom da je od prosle godine. Ali i za to postoji resenje! :o) Kontaktirala sam NBS, i oni su me uputili na sledeci link:
  http://www.nbs.rs/internet/cirilica/20/index_bop.html
  na podlink Pitanja, odgovori i instrukcije, tacnije na pitanje br. 7 i odgovor. Sve u svemu, banka moze interno da izmeni nalog (u mom slucaju broj kontrolnika) i overi pecatom.
  Kada se prikupi sva dokumentacija, izmenjen JCI (iako su mi u Deviznom inspektoratu rekli da je izmene moguce raditi samo do 6 meseci, spediter me je ubedio da je to moguce uraditi i kasnije), izmenjen nalog 70 i pismeno objasnjenje zbog izmene, dostavlja se Deviznom inspektoratu.

  Krenula sam sa procedurom i nadam se uspesnom resenju!
  Jos jednom, hvala Vam na pomoci, ovaj blog je sjajno osmisljen i daje konkretna resenja!

  Puno pozdrava,
  Ivana

  P.S. Htela bih da koristim Vasa resenja za nove kontrolnike, medjutim za kontrolnik izvoza postavili ste link za kontrolnik uvoza. Molim Vas da to promenite, jer Vasi kontrolnici daju potpunu preglednost i jednostavnost kod unosa.

 11. Irena Tot-Segedi
  Jun 05, 2012 @ 07:51:05

  Poštovana Biljana,
  sve-sve pohvale za blog.
  Imam jedno pitanje, otvorila sam novi broj kontrolnika za uvoz usluge tj. prevoz robe. Fakture su pratile robu za koju sam otvorila drugi broj kontrolnika. JCI postoji samo za robu i na njoj stoji broj kontrolnika za robu jer su fakture za prevoz prikazane u rubrici 44 na JCI -” priložene isprave i dodatne informacije” . Kod placanja cu navesti broj iz kontrolnika ali na fakturi je pecat i br.JCI gde je naveden br.kontrolnika za robu što me ustvari i zbunjuje. Da li je ovako ispravno ili ?
  Unapred hvala na odgovoru.
  Pozdrav
  Irena Tot-Segedi

  • biljanatrifunovic
   Jun 05, 2012 @ 18:54:04

   Poštovana Irena, prvo da se zahvalim na pohvalama za blog. Hvala, i iskreno se nadam da ce uskoro biti još i bolji.
   Što se tice transporta i kontrolnika. Ukoliko je robu prevozila neka druga strana transportna firma kojoj ce te platiti u devizama skroz je u redu novi kontrolnik. On se odnosi na prevoz, i prilikom placanja navešcete taj broj kontrolnika. Ukoliko, je na racunu za robu iskazano samo kao posebna stavka transportni troškovi, onda vam ne treba novi kontrolnik, transport je iskazn u okviru racuna koji se odnosi na robu. To što je u rubrici 44 JCI iskazan transport to je standardan podatak bez obzira da li transport placate dobavljacu koji vam isporucuje robu ili sasvim nekom drugom inopartneru koji po nalogu prevozi robu za vas. Ako imate još neku nedoumicu, javite se, sve najbolje.

 12. Irena Tot-Segedi
  Jun 06, 2012 @ 05:51:49

  Hvala

 13. Slovo
  Sep 03, 2012 @ 13:43:26

  Poštovana Biljana,
  Možete li mi odgovoriti koliko dugo se moraju čuvati važna dokumenta u firmi ,npr.izlazne i ulazne fakture,blagajna,prijemnice,radni nalozi …..?

  Pozdrav

  Tatjana Bogdanović

  • Biljana Trifunović
   Sep 03, 2012 @ 14:21:36

   Poštovana Tanja, na blogu imate tekst koji obrašuje baš tu tematiku. U sadržaju će te ge pronaći, međutim ne bitno. Računi, ulazni izlazni, knjiga deviznog kontrolnika, prijemnica je sastavni deo ulaznog računa, sva dokumenta se čuvaju 10 godina. Znači dokumentacija iz 2001. godine više ne mora da se čuva, pomoćne knjige, blagajna, rdni nalozi čuvaju se od 3-5 godina. Dosije radnika, i ako vše ne radi kod vas, završni računi, M4 obrazac, trajno ili preciznije 50 godina. Sve najbolje, Biljana Trifunović

 14. Informa
  Sep 06, 2012 @ 14:51:50

  Poštovana Biljana,
  možete mi reći sledeće: udruženje gradjana ljubitelji golubova, žele da u svojim prostorijama za članove služe piće!Šta je potrebno od dokumentacije da bi ovakva prodaja pića bila regularna?
  Unapred Hvala!

  • Biljana Trifunović
   Sep 07, 2012 @ 11:44:58

   Udruženje građana ne može da se bavi privrednom delatnošću. Prodaja kafe, sokova, pića i njihova naplata je privredna delatnost. Ukoliko imate mali broj članova, i zanemarljiv trošak kafe, …. vi možete da povećate članarinu, a da kupljenu kafu i ostalo tretirate kao reprezentaciju, i da bez naplate poslužujete svoje članove. Ukoliko bi taj promet bio u većem obimu, onda bi trebalo registrovati delatnost RESTORANA, što podrazumeva pored inspekcije tržišne, sanitarne i sigurno još neke, da imate i fiskalnu kasu. Skoro svi fudbalski klubovi, i amaterski, imaju i restoran, ali on je registrovan sasvim odvojeno sa svim pratećim zakonskim obavezama.

   • Informa
    Sep 07, 2012 @ 12:18:02

    Biljana, hvala Vam puno!
    Pozdrav, Marina Šunjka!

 15. Lenami
  Sep 07, 2012 @ 15:24:43

  Poštovana Biljana,
  da li se iznos koji ino banke zadrže na ime troškova od uplate koju nam kupac iz inostrastva plati u celosti, unose u rubliku pravdanje razlike? (Na rasporedu priliva koje smo dobili od banke vidi se ukupan iznos i umanjenje za iznos troškova bankarske provizije)
  Unapred hvala,
  Milena

  • Biljana Trifunović
   Sep 07, 2012 @ 15:30:31

   Poštovana Milena, kada ino banke odbiju od plaćene sume svoju proviziju, vi će te u rasporedu priliva napisati ceo iznos računa koliko vam je kupac inače stvarno i platio. U narednom redu stavićete šifru 400 osnova i -30,00 EUR npr. na ime bankarskih troškova. Ukupno primljenu sumu umanjićete za proviziju, i dobićete iznos koliko i piše u obaveštenju. Prilikom knjiženja, u knjigovodstvu proknjižiće se ceo iznos koliko vam kupac duguje, a na ime inostranih bankarskih troškova proknjižićete trošak provizije. Pozdrav

 16. Lenami
  Sep 07, 2012 @ 15:44:51

  Puno Vam hvala na odgovoru.
  Pozdrav,
  Milena

 17. Informa
  Sep 17, 2012 @ 19:21:05

  Poštovana Biljana, pitaću Vas nešto što i sama mislim da je glupo!
  Na osnovu kog propisa se “može” odredjeni procenat salda robe, na kto 1320, knjižiti kao obezvredjenje robe?

  Pojašnjenje: knjigovodstvo za jednu firmu radimo već duže od 10 godina. Postoje dva vlasnika od kojih se jedan godinama nije interesovao za finansije već se bavio komercijalom. Ove godine je našao “nekog” ko je pregledao bruto bilanse i analitičke kartice kupaca i izveo zaključak da smo iskazivali veliku dobit. Navedeni su primeri kako smo dobit mogli smanjiti a izmedju ostalog i * u jednoj godini je primenjeno 10% na saldo robe na dan 31.12. a u drugoj 20%, i za taj iznos su umanjili dobit!* Napominjem da se zaliha vodi po prodajnoj ceni i da se uredno radio inventar kao i otpisi u toku godine, za rastur i kalo i manjak. Da li zaista postoji način da se uradi ovako nešto?!
  Pozdrav Marina!

  • Biljana Trifunović
   Sep 17, 2012 @ 23:25:20

   Poštovana Marina,
   molim vas ne dozvoljavajte da vam neke neznalice paušalno prosipaju pamet i “znanje”, da bi stekli neke lične pozicije i koristi. Vi svakako primenjujete Pravilnik, /dobor ste me podsetili da ovih dana postavim pravilnik o dozvoljenom rasturu, kalu i lomu,/ da je za svaku vrstu robe propisano tačno koliko može po tom osnovu da se izvrši otpis robe. Svaki drugi manjak, preko dozvoljenog obavezuje vas da obračunate PDV i da se isti plati po osnovu prekomernog manjka. Manjak može da bude izazvan po raznim osnovama, krađa, uzimanje robe od strane vlasnika… to već znate. Paušalno određivanje otpisa svake godine drugačije, je neozbiljno. Možete otpisivati, osnovano i pri tome plaćati porez. I kad se podvuče crta dođe mu na isto. Vi nastavite da radite kako propisi nalažu, gospodin svakako nije čuo, da vi kao knjigovođa i ako nemate licencu za sprečavanje pranja novca…. da ste dužni da se vladate kao da je imate i da radite po zakonu… da ne dužim. Pozdrav, Biljana

   • Informa
    Sep 28, 2012 @ 15:03:28

    Poštovana Biljana,
    mnogo hvala na odgovoru. Samo sam htela da umirim svoju savest, a Vi ste mi u tome pomogli.
    P.S. pripreme za polaganje ispita za pranje novca su u toku!
    Pozdrav, Marina!

 18. GRAFOCARD d.o.o.
  Oct 01, 2012 @ 13:28:54

  Poštovana Biljana,
  imam dva pitanja:

  – hoćete li u neko skorije vreme pisati o promeni stope PDVa.
  – da li se statusnom promenom može smatrati unos novog udela, stranog kapitala u vrednosti 51%, čime privredno društvo postaje većinski strano privredno društvo.

  Srdačan pozdrav,
  Snežana Dinić

  • Biljana Trifunović
   Oct 01, 2012 @ 13:35:37

   Poštovana Snežana, izmene PDV, porez na dobit, koji je samo do petka 06.010.2012. stopa poreza 10% od petka 15% i sve ostalo, radim, i od danas već će biti puno novih tekstova na nove teme. Srećno nam bilo, pozdrav Biljana

 19. Informa
  Oct 02, 2012 @ 09:56:43

  Poštovana Biljana,
  naš klijent ima ugovor sa predavačima iz inostranstva. Predavanja će se obaviti na teritoriji Srbije i za deo predavanja dobiće računa, ali ima jedan deo predavača koji traže da im se isplate samo troškovi smeštaja i prevoza. Za taj deo nećemo imati račun.
  Na koji način da izvršimo isplatu ovih troškova?
  Pozdrav, Marina Šunjka

 20. Slavica Radojevic
  Oct 02, 2012 @ 10:27:27

  Postovana Biljana, sve pohvale za blog. Drago mi je da postojite i da mozemo da saradjujemo. Imama jedno pitanje vezano za sifru osnova kod deviznog poslovanja. Moja firma uvozi od ino-partnera rezervne delove ( mi smo distributeri i centralni servis za LG klima uredjaje). Ino-partner nam salje zbirno, preko DHL-a robu, mi placamo carinu, pdv i uslugu carinjenja DHL-u, a zatim refakturisemo troskove carine i usluge carinjenja nasem partneru ( tako je Ugovorom predvidjeno). Prilikom dobijanja iz banke obavestenja o prilivu po toj fakturi, koja bi bila ispravna sifra osnova za refakturisanje tih troskova? Da li to takodje podleze izvestavanju Deviznom inspektoratu kao usluga refakturisanja troskova? Hvala unapred na odgovoru!

 21. Slovo
  Oct 09, 2012 @ 14:41:38

  Poštovana Biljana,
  Trebali bismo da izvezemo naše proizvode (srpskog preferencionalnog porekla)u Republiku Srpsku.
  Tačnije trebali bismo da imamo više sukcesivnih izvoza male vrednosti u toku meseca, vrednosti manje od 1000 evra .Postoji li neki način na koji bismo mogli da izvezemo robu a da ne ide preko špedicije ,jer su nam troškovi špedicije u nekim slučajevima veći od vrednosti robe koju izvozimo.
  Srdačan pozdrav

 22. Slavica Radojevic
  Nov 02, 2012 @ 12:49:06

  Postovana Biljana, jos jedno pitanje o placanju ekoloske takse i podnosenju izvestaja. Posle promena od 01.10. i ukidanja pojedinih agencija i fondova, kome se podnosi tromesecni izvestaj o proizvodima koji postaju el. otpad? Konkretno, mislim na izvestaj koji treba da se preda do 15.11.2012.
  Hvala unapred na odgovoru
  Srdacan pozdrav

 23. Slavica Radojevic
  Nov 05, 2012 @ 10:20:05

  Postovana Biljana, jos jedno pitanje o placanju ekoloske takse i podnosenju izvestaja. Posle promena od 01.10. i ukidanja pojedinih agencija i fondova, kome se podnosi tromesecni izvestaj o proizvodima koji postaju el. otpad? Konkretno, mislim na izvestaj koji treba da se preda do 15.11.2012.
  Hvala unapred na odgovoru
  Srdacan pozdrav

 24. Lenami
  Nov 05, 2012 @ 10:39:02

  Poštovana Biljana,
  molim Vas da mi odgovorite na koji način se pravda razlika više isplaćene akontacije za službeni put u devizama, kada zaposleni sa službenog puta vrati deo razlike u kovanicama, a koje banke ne primaju? U pitanju je iznos manji od 10 CHF.
  Unapred hvala,
  Milena

 25. Motorola
  Nov 23, 2012 @ 12:21:42

  Poštovana Biljana,
  Imamo pitanje za posao koji smo delimično završili.
  Inodobavljaču smo platili robu, koja je uvezena i isporučena korisniku.
  Posebno smo inodobavljaču platili fakturu za uslugu obuke (za uvezenu robu) koju će njihov radnik da obavi u narednom periodu. (navela sam za šifru plaćanja 409). Krajnjem korisniku ćemo fakturisati obuku i na nju obračunati PDV! Da li smo ovim ispunili sve naše zakonske obaveze ili ne, da li je ispravna šifra plaćanja prema inostranstvu za obuku i da li podleže izveštavanju Dev.inspektoratu
  Hvala unapred na odgovoru!

  • Biljana Trifunović
   Nov 23, 2012 @ 12:48:14

   Poštovani,
   što se tiče šifre plaćanja 409 za koju ste se vi opredelili, vi znate o kakvoj se vrsti obuke radi. Inače šifra 409 odnosi se na Audio-vizuelne usluge. Uredu je da vi kupcu u zemlji fakturišete izvršene usluge +pdv. Račun koji ste vi dobili od ino parnera podrazumeva da izvršite interni obračun pdv i to kao obavezujući PDV i kao odbitnu stavku, saldo je 0 /nula/ ali ste dužni da uradite taj obračun PDv.
   Ukoliko ste račun primili posle 06.10.2012. nemate za sada nikakvu obavezu obaveštavanje Deviznom Inspektoratu, jer je za sada to ukinuto. Pozdrav i sve najbolje

   • Motorola
    Nov 29, 2012 @ 13:36:03

    Poštovana Biljana
    hvala na odgovoru i pozdrav
    Gordana

 26. Nela Cero PPT Beograd
  Nov 29, 2012 @ 15:30:17

  Poštovana Biljana,
  Nakon reklamacije na robu koju nam je isporučio inopartner, dobili smo novu robu koju je pratila Faktura, u kojoj je kao nacin placanja data “kompenzacija”. Šta je u ovom slučaju neophodno obezbediti od dodatnih dokumenata kako bi uvozni kontrolnik bio zatvoren?
  Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru!
  Srdacan pozdrav,
  Nela

  • Biljana Trifunović
   Nov 29, 2012 @ 16:44:13

   Poštovana Nela,
   pretpostavljam da ste prilikom satavljana dokumenta za reklamaciju sačinili zapisnik o neadekvatnoj robi, i da se sa time složio vaš ino partner. Nije trebao uz robu da vam šalje FAKTURU , već PREDRAČUN sa napomenom da se roba isporučuje radi reklamacije, i da je vrednost robe iskazana samo za potrebe carine. Ukoliko nema takve napomene, već je data komercijalna faktura koja vas obavezuje plaćanje robe. I da je bila profaktura – vi bi opet platili carinu i pdv, ali ne bi otvarali devizni kontrolnik. Nela, nemam dovoljno podataka, da li će te vi paltiti taj račun ili ne. Ako ga ne plaćate, potrebna vam je Odluka ili izava vašeg partnera, da vam je robu isporučio po reklamaciji i da nemate obavezu plaćanja iste. Još nešto, sa kojim datumom je izvršen uvoz, ako je posle 06.10.2012. vi nemate obavezu vođenja kontrolnika.
   Nela, kad budete imali malo r+vremena, opišite malo detaljnije situaciju. Pozdravljam vas, Biljana

 27. perihard
  Dec 17, 2012 @ 15:06:10

  Poštovana Biljana,

  da li po novom Zakonu o akcizama pravo na povracaj novca od akcize na gorivo pored taksista i prevoznika imaju i ostala pravna lica za svoja kompanijska vozila?

  Unapred hvala,

  • Dejan Trifunović
   Dec 24, 2012 @ 16:01:28

   Poštovana Bogdanka,
   usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je stupio na snagu 18. decembra 2012. godine, i u skladu sa Pravilnikom o refakciji akcize, koji je stupio na snagu 28. novembra 2012. godine, pravna lica i preduzetnici mogu da ostvare pravo na refakciju akcize, kao krajnji korisnici derivata nafte, u skladu sa članom 39. Zakona o akcizama, kada koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari.

   Vaše pitanje se odnosi na tretman prevoza za sopstvene potrebe. To je definisano članom 2. stav 1. tačka 6. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Pod sopstvenim prevozom podrazumeva se prevoz proizvoda, odnosno robe od proizvodnog pogona (proizvodnog objekta), odnosno carinskog prelaza do skladišta, kao i prevoz od skladišta do prodajnog objekta.

   To znači da pravo na refakciju za dizel gorivo i TNG imate za registrovana teretna vozila, koja obavljaju napred navedeni prevoz.

   Lica koja imaju pravo na refakciju akcize, zahtev za refakciju podnose na Obrascu REF-T nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, u dva primerka najranije 20-og dana po isteku kvartala u kojem su nabavljeni derivati nafte.

 28. virovo64
  Jan 18, 2013 @ 10:48:27

  Poštovana Biljana
  Kod APR stoji da je upisan osnivacki ulog od 500,00 eur. Uplaćeni ulozi 25.864,38 rsd/250 eur/.Kod nas se u knjigama vodi stanje od 26.054,50 rsd/250 eur/ preneto sa privremenog racuna prilikom osnivanja. Kojim stavom knjigovodstveno stanje izravnati sa stanjem kod APR.
  Takodje me interesuje sta raditi sa neuplaćenim upisanim ulozima u iznosu od 26.054,50 rsd/250 eur/. Da li ih treba kursirati sa 31.12.2012. godine, kao i njihovu uplatu, s obzirom da je došlo do promene visine osnivačkog uloga.

  Unapred hvala.

  • Biljana Trifunović
   Jan 21, 2013 @ 14:37:27

   Poštovana, prilikom deponovanja sredstava u poslovnoj banci i podnošenje osnivačkog akta APR naveli ste iznos od 250,00 EUR, i toliko deponovali, što je u tom momentu iznosilo 25.864,38 dinara. I to je vaš osnivački ulog. banka kada vam je uplaćivala deponovani novac, prebacila je više sredstava, najbolje bi bilo da istu sumu unesete kao osnivački ulog a razliku od 190,12 dinara proknjižite na pozitivne kursne razlike.
   Što se tiče upisanog i ne uplaćenog kapitala, trebalo bi i za 00 i 31 da uradite obračun kursnih razlika.
   Ako ne nameravate da uplatite preostalih 250 EUR, možete da donesete Odluku o smanjunju kapitala, da svedete upisan=uplaćen kapital, i da to sprovedete kod APR, tako da vam je to najbolje rešenje za 2013. godinu. Pozdrav

 29. analjilj
  Feb 14, 2013 @ 23:55:33

  Postovana Biljana,
  Pitanje je u vezi preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo. Preduzetnik ima dobit u Bilansu uspeha za 2012 koju u PB2 svodi na nulu stavkom 49- Iznos gubitaka iz por. bilansa iz prethodnih godina, do visine oporezive dobiti. Interesuje me kako da u poreskoj prijavi PPDG 1 (konacnoj) umanji oporezivu dobit jer nema mogucnost da prikaze gubitak iz ranijih godina?
  Unapred hvala, Ljiljana

 30. jellena
  Feb 21, 2013 @ 18:32:27

  Postovana Biljana, molim vas da mi odgovorite, da li udruzenja roditelja dece obolelih od raka, retkih bolesti i sl. MORAJU placati porez na primljene donacije koje su u 90% uslovljene od strane donatora, ili se PRENOSE na zdravstvene institucije, koje su krajnji korisnici iste. Svaka poreska uprava odlucuje po svom nahodjenju, neke oslobadjaju, a neke donose resenja za placanje poreza. Napominjem da su ova udruzenja registrovana kao udruzenja gradjana, sa jasno odredjenim delovanjem regulisanim Statutom i pomazu oboleloj deci vise nego oni koji su za to ZAKONOM OBAVEZNI. hvala

 31. vera2212
  Feb 21, 2013 @ 21:34:44

  Poštovana, molim Vas za pomoć u rešavanju sledeće dileme:
  Preduzeće se bavi proizvodnjom ratluka, za koji dobija robu u kompenzaciji. Medjutim roba se prodaje po ceni nižoj od nabavne, tako da imamo situaciju da je konto 501 veći od konta 602 (ne radimo nivelaciju) već direktno umanjujemo prihod. Da li se ovde radi o obezvredjenju robe, koji ne priznaje poreski bilans u rashode, tako da bismo morali imati i konto 584?

 32. p....s....
  Mar 08, 2013 @ 10:03:05

  Postovana Biljana,

  Da li mozete da mi pomognete oko dileme koju imam u vezi sa Cl.4 Zakona o deviznom poslovanju , a odnosi se na dan uvoza robe?Da li je to dan uskladistavanja robe u carinski magacin ili dan carinjenja te iste robe?

  Takodje , sam htela da Vas pitam za misljenje u vezi sa izvozom robe gde kupac placa avansno robu , ali meni novac na racunu bude na raspolaganju dan posle prelaska granicne linije na JCI obrascu.Da li je to avans?

  Poštovana,

  danom carinjenja – puštanje robe u slobodan promet računa se kada se roba ocarini, kada dobijete JCI I CARINSKI RAČUN sa obračunom carine i PDV. Vi možete da smestite robu u carinski magacin i da stoji tamo 3 meseca pa kada skupite novac za carinu i pdv da ocarinite robu. Datum na JCI i carinskom računu računa se datum.

  Kada van novac stigne na devizni račun nakon pečata o istupu, roba napustila granično područje Srbije, nema avansa.

  Molim vas, zbog drugih ljudi koji imaju slična ili ista pitanja da pitanje postavite na blogu na KOMENTARIMA, da ne bi po više puta davala iste odgovore. Zahvaljujem se na razumevanju, sve najbolje, Biljana

 33. sanjav
  Mar 12, 2013 @ 16:15:11

  Poštovana Biljana,

  potrebno mi je Vaše mišljenje po sledećem pitanju:

  Radi se o fakturisanju robe iz carinskog magacina, kupcu u drugi carinski magacin u zemlji, koji namerava robu da izvoze iz zemlje.

  Kretanje robe je sledece:

  Carinski magacin prodavca——- Carinski magacin domaćeg kupca ———— Izvoz

  Kako se fakturise roba koja je pod carinskim nadzorom, kupcu sa mestom isporuke u Srbiji, koji će biti konačni izvoznik robe koja napusta Srbiju ?

  Zahvaljujem na odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Mar 12, 2013 @ 22:01:45

   Poštovana Sanja,
   ukoliko se roba nalazi u carinskom magacinu, smeštena po C7 – što znači da je uvezena u zemlju, ne može da se proda pre nego što se nacionalizuje, odnosno ocarini i plati pdv, pa tek onda da se proda dalje.
   Roba može da se preseli iz jednog u drugi carinski magacin ali za to treba da postoje ekonomski opravdani osnovi.
   Vi možete robu iz carinskog magacina da vratite pošiljaocu jer vam ne odgovara, nakon prelaska carinske linije roba može da nastavi put isporučiocu ili da je on proda nekom drugom. Pozdravljam vas,

 34. CAPRIOLODOO
  Mar 14, 2013 @ 10:22:09

  Postovana Biljana,
  imamo jedan ozbiljan problem, pa me zanima Vase misljenje sta bi bilo ispravno uraditi. Inopartneru smo plati avans od 30% , nakon cega je on poslao robu koja se trenutno nalazi u luci Rijeka i ceka da je podignemo. Sada kada treba da uplatimo ostalih 70% inopartner nam javlja d aje u blokadi i trazi da mu platimo na drugi racun. Kad smo uputili pare na drugi racun ispostavilo se da to nije uopste racun od istog inopartnera i novac nam se vratio. Sada smo u problemu jer nam je roba u luci, placacemo dangubu, i ne znamo na koji nacin da uplatimo ostatak fakture. Molim Vas za brz savet. Hvala unapred.

  • Biljana Trifunović
   Mar 14, 2013 @ 14:07:46

   Poštovana Vesna, slažem se sa vama da ste u problemu, ali ne vašom krivicom. Vama je roba u carinskom magacinu za koji plaćate zakup, znači imate trošak za koji možete da tražite refundaciju kao penale od prodavca, jer zbog njegove blode vi ne možete da platite preostalih 70% duga. tražite da vam pošalje tačne instrukcije za plaćanje. To ne mora da bude njegova firma, može i nekom drugom, samo da vam on da tačan pismeni nalog gde i kome da uplatite. To je po novom Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno, čak ne morate ni da pravite trojni ugovor o prenosu obaveza. Pritisnite dobavljača za instrukcije i za penale što vam se roba nalazi u magacinu, ali i za izgubljenu dobit. Pozdravljam vas i srećno

   • CAPRIOLODOO
    Mar 25, 2013 @ 14:49:31

    Postovana Biljana, sreca da Vas odgovor nisam procitala na vreme, jer bi bili u jos vecem problemu. Napisacu nasu situaciju iz razloga da skrenem paznju svima na sta posebno treba da orate paznju. Naime, desilo se to da je nama stizao mail od inopartenara sa laznim instrukcijama za placanje i sreca da je inobanka odbila nalog iz razloga sto se naziv firme i broj racuna nije podudarao. Kada smo sa inopartnerom uspostavili kontakt skype-om ispostavilo se da on ( iako su sa njegovog maila stizale instrukcije za placanje-promenu racuna- u pitanju je cak preko 10-tak mailova ) UOPSTE NIJE PISAO NAMA MAILOVE, VEC JE NEKO UPAO U NJIHOV SISTEM I POKUSAO DA NAS PREVARI. Na kraju smo uspesno povratili novac i prosledili inopartneru na stari racun. Da sam procitala ranije Vas mail i trazila od “laznog” inopartnera da mi izda samo jedan dopis da pare prebacim na drugi racun i drugo ime, to bi mi i uradili i bili bi prevareni za 83.000 usd. Volela bih da skrenem paznju svima da ukoliko od inopartnera dobiju promenu instrukcija za placanje, OBAVEZNO TELEFONSKI traze potvrdu, jer su mailovi krajnje nepouzdani u sta smo se CVRSTO UVERILI. SRDACAN POZDRAV !!!

 35. KUM3N
  Mar 15, 2013 @ 09:08:43

  Postovana Biljana, možete li da mi bliže objasnite u vezi uzimanja iz spostvenog maloprodajnog o bjekta u poslovne svrhe. Na primer za troskove odrzavanja i reprezentacije. Znam da se izdaje interni racun i umanjuje se roba u knjigu kepu. Da li taj racun trebamo provuci kroz knjigu izdatih-primljenih racuna, i stavove za knjizenje. Unapred Vam se zahvaljujem.

  • Biljana Trifunović
   Mar 15, 2013 @ 14:36:53

   POštovani, kada se uzimaju dobra iz magacina za poslovne svrhe /sredstva za održavanje higijene i reprezentacija za poslovne svrhe/, nemate nikakvih dodatnih oporezivanja, kroz knjigovodstvo kako ste i naveli razdužujete zalihe i knjižite na trošak i tom prilikom ne zaračunavate PDV, isto se pnašate kao da ste od nekog drugo kupili tu robu.
   Kada uzimate robu iz magacina za ne poslovne svrhe, kada vlasnik uzima za lične potrebe, da nosi kući u tom slučaju obračunavate PDV na nabavnu cenu robe, i ovo se tretira kao promet, trebate da izdate račun prilikom popunajavanja PPDV obrasca u kolonu 003 ili 004 da unesete osnovicu a u polje 103 ili 104 iznos PDV u zavisnosti da li se radi o opštoj stopi od 20% ili nižoj od 8%. Na samom računu treba da naglasite da je roba izdata bez obaveeze plaćanja. Pozdrav

 36. KUM3N
  Mar 16, 2013 @ 10:54:45

  Znači ono sto uzima za poslovne svrhe ne treba da knjižimo kroz knjigu primljenih racuna,
  kao ni interni racun kroz knjigu izdatih racuna. Jer sada po novom u knjigu primljeni racuna knjižimo i ono na sta nemamo pravo na odbitnu stavkuu kolonu 008. Mene konkretno interesuje samo knjiženje u knjigu kpr i kir ono što smo uzimali za poslovne svrhe. izvinite možda Vam nisam prvi put formulisala pitanje kako treba. Unpared zahvalni.

 37. bosnics
  Mar 20, 2013 @ 13:21:59

  Poštovana Biljana,
  Naša kompanija želi da izvozi svoje proizvode na teritoriju EU po DDP Inkotermsu. Prilikom uvoza u EU treba da snosimo sve troškove špedicije, carine ali i poreza. Mi nemamo registrovanu firmu u svakoj zemlji EU gde se naši proizvodi izvoze. Zato planiramo da u zemljama u koje izvozimo otvorimo PDV broj, a da nam špedicija pri uvozu bude i fiskalni zastupnik. Da li je ovo izvodljivo sa aspekta plaćanja i povrata poreza pri uvozu u zemlje EU?

  Srdačan pozdrav,
  Snežana Bosnić

  • Biljana Trifunović
   Mar 21, 2013 @ 12:52:47

   Poštovana Snežana, ukoliko imate ugovor sa paritetom DDP nemate nikakav problem da prebacite sredstva za plaćanje carine i PDV sa računa u zemlji. Što se tiče poslovanja u zemljama EU tu ne mogu da vam pomognem, ja se bavim nacionalnim propisima, za propise i ostale stvari u pojedinim zemljama EU morate da imate pomoć i informaciju od lokalnih saradnika. Pozdravljam vas

 38. vera2212
  Mar 26, 2013 @ 15:58:44

  Poštovana Biljana,
  naša firma treba da uradi montažu i demontažu štanda na sajmu u Milanu za domaće preduzeće,koje je učesnik sajma.Da li se prilikom fakturisanja mesto prometa usluga može tretirati po čl.12 stav3 tačka 3(mesto gde je usluga stvarno izvršena),ili na fakturi moramo obračunati pdv?
  pozdrav

 39. Mirica
  Mar 29, 2013 @ 15:46:08

  Poštovana gospođo Biljana,
  Molim Vas da mi pomognete oko sledeće situacije. Firma iz Hrvatske je ugovorila posao u Beogradu, mi smo im podizvođači, isporučioci stakla.Naša izvozna faktura ide ka firmi iz Hrvatske, da li obračunavamo pdv na toj fakturi obzirom da je objekat u Beogradu i da je mesto prometa Beograd.
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Mar 29, 2013 @ 15:53:59

   Poštovana Mirjana, malo je nejasno pitanje pa ću vam dati dva odgovora, a vi će te videti iz vaše situacije koji je pravi.
   1. ukoliko vi IZVOZITE staklo u Hrvatsku, onda nema nikakve veze što će ga oni posle vratitit i ugraditi na objekat u Beogradu, vi će te imati izvozni račun, pečat o istupu i sve ostalo, i u tom slučaju vas ne zanima gde će staklo biti ugrađeno, jer nakon ponovnog uvoza u Srbiju biće obračunat i plaćen PDV;
   2. Ukoliko direktno isporučujete staklo na objekat u Beogradu, a fakturišete Hrvatskoj firmi, u tom slučaju zaračunavate PDV kao da ste robu prodali bilo kome u Srbiji, jedino možete da fakturišete u eurima i da primite devize na vaš devizni račun.
   Nadam se da sam vam pomogla, ako ne javite se ponovo, pozdravljam vas

 40. KUM3N
  Mar 30, 2013 @ 19:00:14

  Poštovana gospodjo Trifunović, da li znate hoće li se produžiti Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500″ koja je stupila na snagu od 01.10.2012, a važi do 31.03.2013. Unapred hvala.

 41. JelenaM
  Apr 01, 2013 @ 12:21:45

  Molim Vas da mi pojasnite proceduru oporezivanja dnevnica za sluzbeno putovanje u zemlji , odnosno sta radmo u slucaju kada je poslodavac doneo odluku da zaposlenima za sluzbeno putovanje u zemlji isplati iznos dnevnica veci od propisanog neoporezivog iznosa? Zanima me kako se radi obračun, na kojim obrascima i kako predajemo Poresk0oj upravi….
  Hvala

  • Dejan Trifunović
   Apr 02, 2013 @ 12:05:20

   Poštovana Jelena,
   Kao što znate neoporezovani iznos dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 2.086,00 dinara. Ako se u vašoj firmi isplaćuje veći iznos od neoporezovanog, što je legitimno pravo, kada je utvrđena Aktom poslodavca, tada je procedura sledeća.
   Dnevnica je utvrđena na primer Aktom poslodavca u iznosu od 3.500 dinara, a zaposleni je ostvario na službenom putu tri dnevnice.
   3.500 x 3 = 10.500 dinara
   Neoporezovani iznos je 2.086 x 3 = 6.258 dinara
   Razlika je 10.500 – 6.258 = 4.242 dinara
   Na razliku od 4.242 dinara se obračunava i plaća porez po stopi od 12%.
   Iznos od 4.242 dinara se množi koeficijentom 1,1363636 i dobija se bruto iznos od 4.820,45 na koji se računa porez od 12% koji iznosi 578,45 dinara.
   Porez se uplaćuje na račun račun 840-711111843-52, a usmeravanje se vrši prema opštini prebivališta primaoca dnevnice, tako da se u pozivu na broj odobrenja upisije kontrolni broj po modelu 97 utvrđuje na osnovu šifre opštine prema prebivalištu primaoca dnevnice i PIB-a poslodavca.
   Poreskoj upravi se podnosi Obrazac PP OPJ-1 i Specifikacija poreza do petog u mesecu za prethodni mesec.
   Veliki poreski obveznici su dužni da podnesu istog dana, a najkasnije u roku od dva dana od dana isplate Obrazac PP OPJ-1 Poreskoj upravi.

   Pozdrav

 42. vera2212
  Apr 02, 2013 @ 15:07:33

  Poštovana Biljana,izvinjavam se što ponovo šaljem isto pitanje,ali mi je potreban hitan odgovor
  naša firma treba da uradi montažu i demontažu štanda na sajmu u Milanu za domaće preduzeće,koje je učesnik sajma.Da li se prilikom fakturisanja mesto prometa usluga može tretirati po čl.12 stav3 tačka 3(mesto gde je usluga stvarno izvršena),ili na fakturi moramo obračunati pdv?
  pozdrav

 43. KUM3N
  Apr 04, 2013 @ 10:58:38

  Poštovana Biljana, molim vas za vase stručno mišljenje u vezi jednog ugovora koji nam nudi “Metro cash&carry” u vezi izmirenja obaveza. U ugovoru koji nam oni nude stoji da nasa trgovinska radnja može da izmiri obaveze prema njima putem čekova gradjana koje mi primamo u našim maloprodajnim objektima. Znači u obavezi smo da dostavimo specifikaciju čekova uz ugovor koji budemo sačinili. MOLIM VAS da mi odgovorite da li je moguće na ovaj način da izmirujemo obaveze prema “METRO”-u. Ako bi ste mogli da mi odgovorite što hitnije da nema nekih zakonskih prepreka ovakvom načinu plaćanja. Unapred se zahvaljujem.

  • Biljana Trifunović
   Apr 05, 2013 @ 17:54:57

   Poštovani, ovo je jako loš predlog- u smislu kažnjiv je. Vi ste dužni po Zakonu o platnom prometu pazar /čekove primate po osnovu dnevnog pazara/ da predajete bar jednom nedeljno na tekući račun. Vi prilikom prodaje robe kucate račune u fiskalnu kasu, i kako da dajete bilo kome čekovo, jer njima je mesto u poslovnoj banci. Pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Apr 05, 2013 @ 17:58:47

   Poštovani, dnevni pazar redovno evidentirate /kucate/ kroz fiskalnu kasu. Prema Zakonu o platnom prometu dužni ste da pazar predajete na tekući račun. Vaš partner vam predlaže protiv zakonitu radnju – kažnjivu. Vi odlučite šta dalje. Obaveze se plaćaju sa tekućeg računa. To sve znate. Pozdravljam vas

 44. KUM3N
  Apr 08, 2013 @ 08:44:39

  Hvala vam puno na odgovoru. Takvo je i nase mišljenje. Medjutim, ako su nam ponudili takvu mogućnost, smatrala sam da to ima možda neku zakonsku osnovu, meni nepoznatu. Zato sam i tražila Vaše stručno mišljenje. Jer ovde u Nišu mnogi na takav način izmiruju obaveze prema njima. Pozdrav

 45. zoki
  Apr 09, 2013 @ 13:02:14

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za savet, imamo 5 faktura koje se odnose na uvoz usluga u 2012 , za koje nismo dostavili izveštaje Deviznom inspektoratu u 2012, da li da uradim izveštaj sada i pošaljem poreskoj upravi.
  Zorica

  • Biljana Trifunović
   Apr 14, 2013 @ 00:04:25

   Poštovana Zorice,
   sve zavisi kada ste PRIMILI račune za usluge, jer ako ste ih primili posle 06. 10. 2012. vi nemate obavezu da dostavljate izveštaj Deviznom Inspektoratu. Jer faktura može da nosi datum i 05.06. 2012 ali vi ste mogli da je primite 25.11. 2012. Pogledajte te datume prijema i kada ste ih knjižili. Za sada oko Deviznog Inspektorata koji je u nadležnosti PU malo ima informacija šta i kako da se postupa. Inače sa 06.10. 2012. ukinuta su izbeštavanja po osnovu uvoza-izvoza usluga i reeksporta. Pozdrav

 46. KUM3N
  Apr 10, 2013 @ 11:47:45

  Poštovana gospodjo Trifunović, možete li malo opširinije da napišete o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, pošto postoje izmene i dopune Zakona vezane za ovu oblast koje stupaju na snagu 16.04.2013. Unapred se zahvaljujem.

 47. vera2212
  Apr 13, 2013 @ 13:24:59

  Poštovana Biljana, molimo Vas za hitan odgovor, jer je problem vezan za PDV za III/13.
  Preduzeće je sklopilo Ugovor JP Elektroprivreda, kao lider konzorcijuma(to znači da ostali učesnici fakturišu nama, a mi JP Elektroprivredi). Jedan od česnika je Republički seizmološki zavod koji na svojoj fakturi nije obračunao PDV sa pozivom na član 9. i 38. Zakona o PDV-u.
  Da li mi na našoj fakturi prema JP Elektroprivreda treba da se takodje pozovemo na ovaj član ili smo u obavezi da obračunamo PDV? Molimo Vas da što pre odgovorite jer je PDV u ponedeljak.
  Pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Apr 13, 2013 @ 23:36:31

   Poštovana Vera,
   kada fakturišete kupcu za izvršene radove/usluge u oblasti građevinarstva, veoma je klizav teren. Naime, da bi se pozvali na Član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV glasi:

   3) primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.
   Vera, da pojednostavim, pravo na fakturisanje bez PDV ima firma koja se na građevinskoj dozvoli vodi kao IZVOĐAČ RADOVA, svi ostali podizvođači fakturišu sa PDV kao i do sada. Pozdrav

 48. zoki
  Apr 17, 2013 @ 12:15:30

  Poštovana Biljana, prvo da Vam se zahvalim na odgovoru od pre par dana.Sjajni ste.
  Molim Vas za objašnjenje oko deviznih dnevnica.
  1.Dnevnice ( u inostranstvu) se umanjuju ako je obezbeđena ishrana ili smeštaj ( po članu 22.Uredbe), da li to znači da ako zaposleni nema račun hotela ili hrane, da mu je isto obezbeđeno.
  2.računi od goriva i hrane su fiskalni-često ne možemo dobiti gotovinske račune u inostranstvu, samo fiskalne-da li i njih mogu prikazati-priznati u obračunu.
  Zorica

 49. vera2212
  Apr 22, 2013 @ 14:29:55

  Poštovana Biljana,molim Vas za odgovor na sledeće pitanje:
  Po ugovoru o stranom ulaganju(koji je zabeležbom upisan u Apr),strani ulagač(pravno lice), ulaže u poslovanje domaćeg ulagača(pravno lice) odredjeni iznos sredstava.Do sada je uplaćivani iznos na devizni račun nosio šifru plaćanja 607.Da li je domaći ulagač u obavezi dostavljanja nekih obrazaca Nbs?Da li strani ulagač ima neke obaveze izveštavanja NBS?Na koji konto knjižiti ove uplate?
  Napominjem da je vlasnik i stranog i domaćeg ulagača isti.
  pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Apr 22, 2013 @ 15:20:26

   Poštovana Vera, da li su reziden i nerezident napravili ugovor o nekom konkretnom poslu – ulaganju ili su osnovali privredno društvo koje će poslovati na teritoriji Srbije?

   Ukoliko su napravili neki ugovor o zajedničkom ulaganju za neki konkretni posao, onda je u redu što ste u rasporedu priliva sredstava pisali šifru 607, čiji opis transakcije sladi u produžetku.

   Zajedničko ulaganje (joint venture) – transakcije nerezidenata po poslovnim poduhvatima zajedničkog ulaganja u Republici
   – uplata i povraćaj sredstava po osnovu zajedničkog ulaganja (joint venture) – ugovor kojim dva ili više lica udružuju svoju imovinu i/ili rad radi stvaranja unapred određenog poslovnog poduhvata, a koji se razdužuje posle njegovog ispunjenja, s tim da ugovarači proporcionalno svom učešću ili dogovoru dele dobitak, odnosno snose gubitak.

   Ukoliko se radi o osnivanju zajedničke firme sa sadištem u Srbiji, u tom sličaju naknadne uplate stranog osnivača – nerezidenta mogu da se rasporešuju po dva osnova:
   1. Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku /osnivanje firmi/
   Transakcije koje su rezultat kupovine i prodaje akcija ili vlasničkog udela u osnovnom kapitalu rezidenta pravnog lica, kao i ostale transakcije čija je svrha povećanje udela nerezidenta u postojećem rezidentu pravnom licu:
   – uplata osnivačkog udela (osnivanje pravnog lica, ogranka i sl.),
   – dokapitalizacija,
   – uplate u svrhu pokrića gubitka,
   – koncesije za infrastrukturu i dr.
   Šifra plaćanja je 557.
   Ukoliko se radi o povećanju osnivačkog uloga, unosi se šifra 557, i takav priliv deviza podrazumeva i ANEX ugovor između osnivača koji se dostavlja APR – POVEĆANJE osnivakog uloga.
   2. Postoji mogućnost da se sredstva rasporede na šifru 56o Uplata stranog kapitala osnivača koja ne povećava osnovni kapital
   Uključuje:
   – dopunsku uplatu sredstava osnivača koja ne povećava osnovni kapital, odnosno vraćanje dopunske ulate osnivaču. Ova uplata se ne registruje kod APR.
   Bez obzira da li se radi o šifri 557 ili 560, imate obavezu od momenta osnivanja svaka tri meseca 10. januara, aprila, jula, oktobra da podnesete izveštaj Narodnoj Banci Srbije, popunjen DI-1 obrazac, sa stanjem promana na kapitalu. Ovaj obrazac se podnosi elektronski, i to bez obzira da li ima promena na kapitalu u tromesečju ili ne, jer DI-! popunjava se u dolarima po srednjem kursu koji važi poslednjeg dana u tromesečju, tako da se iznos uvek menja.
   Poštovana Vera, na ovu i slične teme vezane za devizno poslovanje i Zakon o deviznom poslovanju imaću trening polovinom maja u Novom Sadu i krajem maja u PK Beograd a početkom juna kod mene u poslovnom prostoru. Bilo bi dobro da se upoznamo i malo detaljnije da se proradi ova tema. Pozdravljam vas i sve najbolje vam želim

 50. daliborstija
  Apr 22, 2013 @ 15:33:32

  POSTOVANA BILJANA,
  INTERESUJEM ME MATERIJA U VEZI CESIJE ASIGNACIJE I KOMPENZACIJE U MEDJUNARODNOM PROMETU, VIDIM DA JE ODRZAN KURS U NOVOM SADU, ALI JA SAM IZ BEOGRADA, DA LI SE MOZE PREUZETI NEKI RADNI MATERIJAL SA TOG PREDAVANJA, PRIMERI, I USLOVI POD KOJIM SE MOZE OBAVLJATI ASIGNACIJA CESIJA I KOMPENZACIJA U MEDJUNARODNOM PROMETU,

  • Biljana Trifunović
   Apr 22, 2013 @ 20:14:57

   Poštovani Dalibore, trening na ovu temu tek ću odrđati u junu kako u Beogradu tako i u Novom Sadu, trenutno spremam materijal za trening, iz tog razloga ne mogu vam ništa poslati a bićete obavešteni kroz newsletter na vreme kada će i gde biti trening sa ovom temom. Pozdravljam vas i vidimo se u junu

 51. vera2212
  Apr 22, 2013 @ 15:58:26

  Poštovana Biljana,
  u pitanju je ulaganje u okviru registrovane delatnosti domaćeg ulagača,tj nije u pitanju osnivanje zajedničke firme, već “osavremenjavanje i unapredjenje poslovanja registrovane privredne delatnosti domaćeg ulagača”(citirano iz Ugovora o stranom ulaganju).Zvala sam NBS i oni su mi rekli da treba podneti obrazac DI2 što me je potpuno zbunilo,tako da nisam dostavila ni jedan obrazac,zato sam se i obratila Vama.
  U svakom slučaju zahvaljujem na brzom odgovoru,potrudiću se da dodjem u Beograd,da se upoznamo i razjasnimo ovo što me muči.
  pozdrav

 52. Dragica Bozinovic
  Apr 23, 2013 @ 09:49:58

  Postovana Biljana,
  Pre svega pohvala za Vas newsletter i napor da ispratite sve promene koje se odnose na Zakone.
  Molim Vas za tumacenje vaznosti menica ukoliko je doslo do promene izgleda pecata.
  Neophodno mi je tumacenje zbog registrovanih menica na NBS koje overene starim pecatom ciju su registraciju izvrsili dobavljaci kada je Zakon to dozvoljavao, zakljucno sa 30.06.2012.godine
  Pecat je oglasen nevazecim u Sluzbenom glasniku , obavestene su sve banke kod kojih imamo otvoren tekuci racun i uradjeni su novi depo kartoni.
  Kakav je sada stav sto tice validnosti menica , da li menice koje su izdate pre 18.01.2011/promena pecata/ i registrovane nakon navedenog termina na NBS vazeće ili ne.
  Hvala Vam unapred.

  • Biljana Trifunović
   Apr 23, 2013 @ 22:58:53

   Poštovana Dragice,
   menice su izdate i registrovane od strane firme po nekom ekonomskom poslu. Firma je živo biće, ovlašćena lica se menjaju, menja se izgled pečata, prema novom Zakonu o privrednim društvima pečat više nije obavezan. Međutim, kada su menice bile izdate i registrovane, sve je učinjeno prema važećem zakonu i aktuelnom ovlašćenom licu. Do promena je došlo, ali to nema nikakve veze, menice – kao i dugovanje i potraživanje svakako da postoji, i važeće su i aktuelne. Pozdrav

 53. CAPRIOLODOO
  Apr 23, 2013 @ 10:35:03

  Postovana Biljana,
  zanima me sledeca situacija. Imamo odradjen spoljnotrgovinski posao uvoza robe 2009-e. Do danas nismo platili deo duga u iznosu od nekih 13.000 usd. Inopartner je postigao dogovor sa jednim svojim saradnikom ( takodje nerezidentom ) da taj drugi nerezident preuzme njegovo potrazivanje od nas, i da u tom istom iznosu mi umesto novca nasem novom poveriocu izvezemo robu. Da li je to moguce i kojim ugovorom mozemo to regulisati ? Napominjem da smo kod NBS evidentirali ovaj dug kao kreditni posao.
  srdacan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Apr 23, 2013 @ 23:05:36

   Poštovana Vesna,
   sasvim je u redu da vašu obavezu preuzme neka druga nerezidentna firma uz saglasnost vašeg partnera. Potrebno je da sačiniti ugovor o prenosu potraživanja i da ga potpiše vaša firma, stari dobavljač i novi koji preuzima potraživanje. Nakon toga vi možete da izvezete robu novom parneru. Posle toga možete da uradite prebijanje dugovanja i potraživanja.
   Vi ste registrovali kreditni odnos kod NBS, prilikom sledećeg dostavljanja izveštaja u rubrici NAPOMENA napišite Ugovor o prenosu obaveza, datum i broj i priložite skeniran ugovor NBS.
   Kada budete uradili prebijanje, opet će te u napomeni staviti da je urađeno PREBIJANJE datum i broj izjave o prebijanju.
   O ovoj i sličnim temama biće trening u maju i junu sa brojnim primerima iz prakse, nadam se da će te doći i da će mo razjasniti veliki broj nepoznanica. Pozdravljam vas

 54. CAPRIOLODOO
  Apr 24, 2013 @ 14:38:05

  Postovana Biljana,
  zahvaljujem na brzom odgovoru.
  svakako planiram da dodjem na trening jer je materija veoma bitna za posao koji obavljam. Recite mi samo, malo mi je zbunjujuca recenica koja stoji u uredbi o prebijanju dugovanja i potrazivanja gde stoji da se prebijanje ne moze izvrsiti ukoliko je spoljnotrgovinski promet robe i usluga izvrsen pre 17.05.2011. kada ke stupio na snagu zakon o izmenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju. Ovaj nas uvoz je bio u 2009-oj god.

  • Biljana Trifunović
   Apr 24, 2013 @ 20:21:04

   Poštovana Vesna, nisam ja napisala da prebijanje ne može da se izvrši ukoliko je promet robe i usluga bio pre 17. 05. 2011., to piše u Odluci, jer je Zakon o deviznom poslovanju tada stupio na snagu, i tada je prvi put bilo dozvoljeno prebijanje. Poslovi koji su obavljeni pre tog datuma neophodno je da se prvo izvrši registracija kreditnog odnosa pa nakon toga da se uradi prebijanje. pozdrav

   • CAPRIOLODOO
    Apr 25, 2013 @ 08:54:51

    hvala najlepse, to mi je i bila nedoumica. mislila sam da se uopste ne moze izvrsiti prebijanje za poslove koji su bili pre 17.05.2011.
    srdacan pozdrav

 55. CAPRIOLODOO
  Apr 24, 2013 @ 15:15:34

  Postovana Biljana,
  kada sam bila na seminaru 27.06.2012. na kojem je predavac bila gdja Snezana Djuric Radulovic – tada nacelnik odeljenja za neposrednu kontrolu deviznog inspektorata, postavila sam pitanje kako se tretira roba koja se nalazi u carinskom magacinu ( c7), jer sam trebala da uradim prebijanje, i ona je tada odgovorila da roba koja je u c7 moze da bude predmet prebijanja i da se takva roba tretira kao “nasa” iako nije ocarinjena. Samim tim sam zakljucila da ne treba ni da je prijavljujem kao kreditni posao kod NBS. Kako mi skoro svu robu najpre smestamo u carinski magacin i carinimo je deo po deo, malo mi je nelogicno da svaki taj ostatak koji nije ocarinjen prijavljujem kao kreditni posao kod NBS. A videla sam da ste Vi upravo to savetovali u jednom od komentara. Srdacan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Apr 24, 2013 @ 20:30:00

   Poštovana Vesna, mislim da ste skroz pogrešno rotumačili neki od mojih kometara ili tekstova na blogu, da se ostatak robe smeštene na C7 registrujete kao kreditni posao. Uz dužno poštovanje prema gospođi Radulović moram vam reći sledeće.
   Prema Carinskom zakonu, roba smeštena u carinski magacin na C/ nije vaša roba. Rok za držanje robe u carinskom magacinu nije ograničen, može da boravi godinama ako se ne radi o lako kvarljivoj robi ili robi sa rokom trajanja /lekovi, hrana…./. Roba postaje vaša kada se ocarini, kada dobijete C4 i carinski račun. Od datuma carinskog računa broji se 365 dana za plaćanje ili registraciju kreditnog odnosa.
   Roba koja je smeštena u carinski magacin nije predmet registracije kreditnog odnosa, koji će te broj JCI da upišete?
   Svakako je došlo do zabune, možda je neko drugi rekao da možete da uradite registraciju kreditnog odnosa dok se roba nalazi na C7, ja sigurno ne.
   Pozdravljam vas i želim vam sve najbolje

 56. CAPRIOLODOO
  Apr 25, 2013 @ 08:52:06

  Postovana Biljana, izvinjavam se sto nisam navela da mi uglavnom robu avansno placamo. e takva roba -avansno placena, kad se smesti u carinski magacin pa se ne ocarini u roku od god dana (ili deo robe ) bi trebalo da se prijavljuje kao keditni posao jel tako ? i ne moze da se vrsi prebijanje dok se ne ocarini ?

  • Biljana Trifunović
   Apr 25, 2013 @ 20:39:56

   Poštovana Vesan, u slučaju kada robu avansno platite i ne ocarinite je u roku od godinu dana onda prijavljujete kreditni odnos za dati avans a ne za robu koja se nalazi u carinskom magacinu. Prebijanje, tačno je definisano kada može, a to da je posao realizovan što znači da ste vi došli u posed robe ocarinili je i platili carinu. Pozdrav

 57. CAPRIOLODOO
  Apr 26, 2013 @ 08:51:53

  zahvaljujem na odgovoru, i srdacan pozdrav

 58. banini
  Apr 29, 2013 @ 10:45:08

  Poštovana Biljana, zanima me sledeća situacija. Osnovali smo (zavisno) pravno lice u Sloveniji sa 100% vlasništvom. Koje su naše obaveze prema nadležnim državnim organima u smislu izveštavanja o rezultatima poslovanja tog zavisnog pravnog lica?
  Srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   May 07, 2013 @ 11:20:14

   Poštovana Tanja,
   prvo da vam čestirtam praznik HRISTOS VASKRESE!
   Što se tiče zavisnog preduzeća u Sloveniji, ili bilo gde pravilo je isto. Imate oabezu da:
   1. APR dostvite konsolidovani finansijski izveštaj;
   2. Svaka tri meseca NBS trebate da dostavljate DI-2 obrazac – izveštaj o kapitalu i promenama na kapitalu, i kada ih nema, izveštaj se dostavlja;
   Pozdravljam vas i želim vam sve najbolje.

 59. Dragica Bozinovic
  May 06, 2013 @ 12:21:16

  Postovana Biljana,
  pre svega Hristos Voskrese… nadam se da ste se odmorili za praznike, jer mi u trgovini kao sto znate najvise radimo u tom periodu .Potrebno nam je tumacenje Zakona o radu koji stiti trudnice, naime da li trudnicama koje su otvorile bolovanje, a Ugovor im je na određeno npr. do 31.05.2013. MORA da se produži Ugovor po novim izmenama Zakona o radu, dok traje porodiljsko odstustvo..Pozdrav…

  • Biljana Trifunović
   May 07, 2013 @ 11:27:45

   Dragice, vaistinu Vaskrese. Sve najbolje tebi i tvojoj porodici kao i kolektivu želim.
   Što se tiče trudnice, prema zakonu ugovor treba da se produži dok traje porodiljsko odsustvo. Pozdrav

 60. jasmina77
  May 07, 2013 @ 14:54:33

  Poštovana Biljana,
  sve pohvale za blog, izuzetno je zanimljiv. Biću slobodna da predložim temu, u nadi se će i drugima biti interesantna. Da li bi mogli u nekom narednom tekstu da pišete o transfernim cenama i povezanim licima s obzirom na izmene Zakon o porezu na dobit koje se primenjuju od početka 2013. godine, a gde se proširuje kategorija povezanih lica? Posebno bi me zanimao tretman zakupa nepokretnosti / pokretnosti ukoliko je zakupodavac osnivač ili neko od zaposlenih i varijante zakupa bez naknade i sa naknadom.
  Hvala unapred i srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   May 09, 2013 @ 13:01:28

   Poštovana Jasmina, zahvaljujem vam se na predlogu i ideji, svakako će u nekom periodu doći na red i transsferne ce, kao i porez na dobit. Što se tiče poreza na dobit o teme sam već pisala, ali ove teme su neiscrpne i može se o njima pisati bez prestanka.
   Što se tiče zakupa pokretnih i nepokretnih stvari o tome imate na blogu. Jedino kada se radi o zakupu bez nadoknade, Uprava Prihoda ne poznaje i ne priznaje tu kategoriju, i o tome je bilo reči u tim tekstovima. Ako dajete bez nadoknade, trebalo bi da utvrdite kolika bi za tu nepokretnost ili pokretnu stvar trebala da bude tržišna cena zakupa i na nju da platite porez. Imate o tome na blogu. Pozdravljam vas i sve najbolje

   • jasmina77
    May 11, 2013 @ 23:05:24

    Poštovana Biljana,
    hvala na odgovoru. Samo malo da pojasnim, pitanje tretmana zakupa se odnosio na transferne cene. Sačekaću Vaš tekst na tu temu, kada Vam bude u planu da je obrađujete.
    Srdačan pozdrav,

 61. Dragica Bozinovic
  May 09, 2013 @ 10:30:41

  Poštovana Biljana,
  imam pitanje, koliko je potrebno minimalno da se napiše rok za davanje Upozorenja pred otkaz, koliko treba da se ostavi zaposlenom da se popravi, mesec dana, ili 3 meseca?
  Hvala puno,
  Srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   May 09, 2013 @ 12:57:46

   Poštovana Dragice,
   upozorenje pred otkaz i sam otkazni rok zavisi od dva momenta, prvo broj godina staža radnika s kojim niste zadovoljni i drugo, vaš Pravilnik o radu gde ste predvideli dužinu otkaznog roka i presudan je ugovor o radu koji imate sa radnikom. Sve ovo imate u vašim internim dokumentima. Normalno je da bude mesec dana otkazni rok, ali ako se radi o starijem radniku može i tri. Pozdravljam ves i sve najbolje

 62. jellena
  May 10, 2013 @ 08:43:24

  Postovana Biljana!
  Izvezena je scenografija za predstavu u inostranstvo jos 2009.g. Firma koja je organizovala citav projekat nije u celosti platila iznos a ista vise i ne postoji. Ostao je dug koji nemamo od koga da naplatimo. Iako sam upozoravla odgovorne da nesto ucine, nista se ne preduzima. Sta bi trebalo da uradim da zatvorim ovo potrazivanje?
  Takodje bih zamolila da mi odgovorite, da li smo u obavezi da Agenciji za sprecavanje pranja novca i ft, dostavljamo izvestaje iako nismo uocili nepravilnosti? Hvala

  • Biljana Trifunović
   May 10, 2013 @ 12:46:33

   Poštovana Jellena,
   s obzirom da niste tužili ino partnera, da se niste prijavili u stečajnu masu prilikom gašenja te ino firme, imate jedinu mogućnost da donesete ODLUKU o otpisu potraživanja, i da prilikom sastavljanja PB -1 obrasca za 2013 iskažete taj otpis na koji će te obračunati porez. Ali to u stvari i nije neki porez vi za iznos potraživanja umanjujete dobit, jer sumu koju otpišete vama je trošak. Pa ako umanjite dobit recimo za 1.000.000 dinara na ime otpisa potraživanja, a iskazana dobit je 9.000.000 dinara, porez će te obračunati na 10.000.000 kao da i niste uradili otpis.
   Pretpostavljam da ste ovo potraživanje registrovali kao kreditni odnos kod NBS, a ako niste, uradite to odma. Nakon donošenja Odluke o otpisu, u narednom periodu kada budete radili registraciju kreditnog odnosa stavićete da je potraživanje 0 /nula/ i u rubrici NAPOMENA stavite Odruka o otpisu, broj i datum odluke i tako će te ceo posao zatvoriti kod NBS, i nećete imati nikakvih problema.
   Što se tiče Izveštaja Upravi za sprečavanje pranje novca, bez obzira što nema nikakvih nepravilnost dužni ste da podnesete izveštaj, pod uslovom da je vaša firma obveznik /knjigovodstvena agencija/ i da je to od vas agencija tražila, ukoliko niste dobili nikakav dopis od Uprave onda ništa.
   Pozdrav

 63. vera2212
  May 14, 2013 @ 17:09:06

  Poštovana Biljana,
  pošto sam,kao i većina knjigovodja, zbunjena novim propisima vezanim za popunjavanje
  rednog broja 008 PPPDV obrasca,molim Vas za pomoć,a radi se o fakturama koje se odnose na troškove u zakupljenom poslovnom prostoru(na pr.računi za telefonske usluge ili struju)koji glase na zakupodavca(fizičko lice).Da li se ti računi unose u KPR i u obrazac PPPDV?

  pozdrav i hvala

  • Biljana Trifunović
   May 14, 2013 @ 21:46:32

   Poštovana Vera,
   imate tu u komentarima, niste jedini koji ste u dilemi, ali i telefoni i el. energija, i reprezentacija, i svi drugi računi na koje nemate pravo na odbitni PDV ulaze u osnovicu 008.
   Pozdrav

 64. PePaPrase
  May 15, 2013 @ 09:40:26

  Postovana, vlasnica preduzeca je i direktor, jedina uposljena, otvorila je bolovanje radi odrzavanja trudnoce 15.04.2013, 30 dana ide na teret firme do 14.05.2013. Molim vas recite mi da li treba ili ne da uposli drugog radnika kao direktora (i da li se ta promena treba registrovati u APR) da bi ostvarila pravo na bolovanje, a kasnije i na porodiljsko odsustvo u trajanju od 365 dana.
  Ako ste u mogucnosti molim vas odgovorite mi hitno sta da radim.
  Pozdrav!!!

  • Dejan Trifunović
   May 16, 2013 @ 10:30:28

   Poštovani, vlasnica, direktor i jedina zaposlena u preduzeću, može ostvariti pravo na refundaciju bolovanja za održavanje trudnoće, a kasnije i porodiljsko, bez obaveze da zaposli drugo lice, sa pravom zastupanja i sve to registruje kod APR-a. Razlika između privrednog društva i preduzetnika je u tome, što preduzetnik može da privremeno odjavi radnju, za vreme trajanja bočovanja, a privredno društvo ne može da se privremeno odjavi ili zamrzne delatnost. Potrebno je da se redovno obračunava i isplaćuje bolovanje, i nakon overe obrazaca kod Uprave prihoda, da podnosite Fondu zdravstva obrasce za refundaciju.

   Pozdrav, Biljana Trifunović

 65. KUM3N
  May 15, 2013 @ 19:12:06

  Postovana Biljana,
  imam pitanje vezano za kompenzaciju, naime nase preduzece nabavlja robu od poljoprivrednog gazdinstva. Vlasnik poljoprivrednog gazdinstva bi nama davao svoje poljoprivredne proizvode za dalju prodaju , a od nas uzimao robu iz naseg tranzitnog magacina (ovaj magacin smo formirali za robu koja odmah ide od dobavljača prema našim kupcima, koji su takodje pravna lica, i ne prolazi kroz nase maloprodajne objekte nadam se da to nije sporno).Mi bi smo znači prebacili odredjenu robu u ovaj tranzitni magacin koju bi oni istog dana preuzeli. Da li možemo raditi kompenzaciju sa poljoprivrednim gazdinstvom? Da li postoje neke zakonske smetnje? U dilemi smo zato što je u pitanju poljoprivredno gazdinstvo.
  Hvala i srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   May 16, 2013 @ 09:58:47

   Poštovani, ukoliko se radi o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu,nemate nikakvih smetnji da uradite kompenzaciju. Veliki broj poljoprivrednih gazdinstava je i obveznik PDV. Svi imaju svoje tekuće račune ili štedne knjižice na koje uplaćujete PDV prilikom nabavke poljoprivrednih proizvoda. Što se tiče magacina veleprodaje ili kako ste rekli tranzitni, ni to nije problem, samo pogledajte da li imate u svojoj odluci ili ugovoru o osnivanju da li ste predvideli šifru trgovine na veliko, ukoliko niste, donesite odluku naknadno, da će te se pored trgovine na malo baviti i trgovinom na veliko. Pozdrav

 66. KUM3N
  May 16, 2013 @ 11:19:28

  Hvala Vam puno na brzom odgovoru. rešili ste nam dilemu. Mi poljoprivrednim gazdinstvima uplaćujemo na njihove tekuce racune, zato što gotovinom vise ne može. Hvala još jednom.

 67. Mirica
  May 21, 2013 @ 09:27:19

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za kratak komentar vezano za cesiju sa inostranstvom.U broju 10 Privrednog savetnika od 14.05.2013. pominju se poslovi kompenzacije i cesije sa inostranstvom.Ono što ne mogu da shvatim iz datog teksta je da li je moguće da mi avansno uplati drugi nerezident , a ne onaj na koga glasi ponuda, ugovor. U tekstu se pominje cesija kada dug već postoji odnosno kada je izvoz već realizovan. Mi trenutno imamo situaciju da ponuda glasi na jednog nerezidenta a treba da nam plati drugi nerezident. Pitanje je, da li smemo da potpišemo ugovor o cesiji za avansnu naplatu?
  Hvala unapred

  • Biljana Trifunović
   May 24, 2013 @ 14:12:19

   Poštovana Mirjana,
   prema Zakonu o deviznom poslovanju i prema Zakonu o spoljnoj trgovini, Savetnik je dao svoje tumačenje koje je u skladu sa pomenutim Zakonima. Naime, spoljnotrgovinski posao nastaje prometom, uvozom – izvozom robe i usluga, i onda na osnovu obavljenog posla, ali pre isteka roka od godinu dana, moguće je uraditi cesiju ili asignaciju. Međutim, prema Zakonu o obligacionim odnosima, stoji da kada je moguće odraditi takav ugovor ukoliko je prethodnim kupoprodajnim ugovorom precizirano, ali ovo se odnosi na domaći promet.
   Kako stoje stvari, samo po obavljenom poslu moguća je cesija. Pozdravljam vas

 68. Lenami
  May 27, 2013 @ 13:19:46

  Poštovana Biljana,
  kupac iz inostranstva, koji ima dug u USD, hoće da nam plati u EUR.
  Kontaktirala sam banku i što se njih tiče, nema smetnji za ovakvu situaciju.
  Kakvo je Vaše mišljenje i kako se knjiži ovakva promena?
  Hvala unapred,
  Milena

  • Biljana Trifunović
   May 27, 2013 @ 20:20:51

   Poštovana Milena, kao što su vam u banci rekli, nema problema ni za vas da umesto dolara primite eure. Bitno je da po srednjem kursu se izvrši preračun i da dobijete adekvatnu sumu. Inače, u knjigovodstvu sve se knjiži u dinarima, naravno da može i paralelno u valuti i dinarima. Svakako će se javiti kursna razlika, ali nje bi bilo i da vam je dug uplaćen u dolarima, proknjižićete je u zavisnosti od slučaja kao pozitivnu ili negativnu i to je sve. pozdravljam vas

   • Lenami
    May 28, 2013 @ 09:56:44

    Poštovana Biljana,
    zahvaljujem se na brzom odgovoru.
    Pozdrav,
    Milena

 69. KUM3N
  Jun 06, 2013 @ 20:09:30

  Poštovana gospodjo Trifunović,
  možete li mi odgovoriti da li u teretnom vozilu, koje isključivo koristimo za prevoz robe u našim maloprodajnim objektima,pored putnog naloga moramo u vozilu imati i potvrdu o tehničkoj ispravnosti koje izdaje ovlašćeno lice. Čitala sam da se to odnosi na velike prevozničke firme za prevoz tereta i autobuskom prevozu putnika. ali nigde nisam videla da li se to odnosi za sav prevoz bez obzira da li je to samo za potrebe sopstvene firme. Unapred hvala

 70. interlignum
  Jun 11, 2013 @ 12:15:06

  Postovana gospodjo Trifunovic,
  da li nam mozete odgovoriti
  Gde se moze proveriti bonitet stranih firmi -konkretno italijanske?
  Da li se moze osigurati avansno placanje za robu prema inostranstvu?
  Hvala i srdacan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Jun 12, 2013 @ 10:59:16

   Poštovani, što se tiče avansnog plaćanja, možete da tražite da vam dobaljač otvori bankarsku garanciju na dati avans kojom garantuje da će vam isporučiti unapred plaćenu robu ili uslugu.
   Što se tiče provere boniteta stranih firmi tu ne mogu da vam dam pouzdan odgovor, postoji par firmi u Srbiji koje se bave proverom boniteta, pa možete njih da kontaktirate, ima ih na internetu.
   pozdravljam vas i želim sve najbolje

 71. mile
  Jun 18, 2013 @ 11:58:32

  Poštovana,
  Izvozili bi robu ,smeštali u skladište u inostranstvu,kada bi našli kupca izdali bi konačnu fakturu na tog kupca.
  Da li možemo da izvozimo robu sa privremenim podacima ,da li možemo posle da izdamo konačnu fakturu na drugog primaoca ili moramo da otvorimo firmu u inostranstvu ili nadjemo firmu koja će raditi konsignacionu prodaju za nas.

  • Biljana Trifunović
   Jun 19, 2013 @ 14:33:11

   Poštovani Mile, već ste na kraju pitanja dali sami odgovor, roba se izvozi za poznatog kupca. Prema važećim pozitivnim propisima potrebno je tu robu i naplatiti i uneti sredstva. Moguće je da vam izvezenu robu plati i neka druga nerezidentna firma a ne ona kojoj ste izvezli, ali u svakom slučaju u izvoznim dokumentima morate da navedete primaoca, nije mi jasno u ovakvoj situaciji koga bi naveli kao kupca robe. Pozdravljam vas

 72. zoki
  Jun 25, 2013 @ 13:58:07

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za mišljenje.
  Imam priliv po profakturu ( na kojoj je izražena 1.roba-mašine koje prodajemo i 2.stavka-instruktaža i instalacija mašina.
  Stavila sam sve na 112 šifru. Mislite li da bi trebalo da razdvojim na robu i uslugu?
  I koju šifru za uslugu instalacije i instruktažu?

  Očekujem Vaše mišljenje
  Lep pozdrav
  Zorica

 73. Delta Agrar doo
  Jul 10, 2013 @ 09:30:12

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za mišljenje vezano za sprovođenje cesije u poslovanju sa inostranstvom.
  Naime, naša firma uvozi robu/usluge od inopartnera iz Nemačke i prema njima vrši plaćanja kao i naplatu po osnovu usluga. Međutim, mi plaćanja vršimo preko banke u Nemačkoj (revolving linija) tj. plaćamo banci a banka ta sredstva prenosi našem inopartneru. Da li je moguće realizovati cesiju između naše firme, inopartnera iz Nemačke i banke u Nemačkoj (preko koje vršimo plaćanja inopartneru) s obzirom da je jedan od učesnika u prenosu potraživanja – banka?

  Unapred hvala,
  Vesna

 74. Vitalicni
  Aug 06, 2013 @ 15:37:52

  Poštovana Biljana,
  Kao korisnik “Vitalicni” sa Vašeg bloga, javljam Vam se ovim putem sa konkretnim pitanjem i upitom za savet.
  Naime, mi smo uvoznici i distrubuteri Dijetetskih dodataka ishrani i uglavnom uvozimo proizvode EU proizvodnje, mada imamo nešto i USA porekla.Primećujemo razlike koje se tiču EFSA-e i FDA u našem dosadašnjem poslovanju kao i to da naša država po logici stvari gravitira po pitanju zakona i pravilnika više ka EFSA.i.Verujem da ste u toku kao i da pratite i ovu branšu te da i znate da je kod nas u Srbiji od 2010. godine na snazi Novi Pravilink o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih dodataka ishrani koji definiše puno toga pa od sada i proces registracije i stavljanje u promet istih.Mnogo toga je pretrpelo izmene u međuvremenu pa i Pravilnik o deklarisanju a sve u vezi sa gore pomenutim.
  Ono što je moje pitanje, i što nas interesuje jeste, u kakvoj smo obavezi kada stavljamo u promet proizvod koji je domaće proizvodnje a redi se o deklarisanju.Recimo, mi kao uvoznici dijetetike nismo u obavezi da stavimo na deklaraciju naziv i adresu pravog proizvodjača već samo generalije vlasnika brenda za koga taj proizvođač vrši proizvodnju.Naravno, prilikom registracije proizvoda sva dokumentacija se predaje u Ministarstvo Zdravlja, i tu se vrlo opsežna dokumenracija kako proizvođača tako i vlasnika formulacija i brenda predaje i ona predstavlja jedinstven predmet, te je stoga veza između istih ispoštovana.
  Ono što je naša namera jeste, da preko domaćeg proizvođača pokrenemo proizvodnju dijeteskih dodataka ishrani za koje bi sva prava mi imali ( gde bi mi bili vlasnici formulacija i svih ostalih autorskih prava ) tog brenda koji se pravi specijalno za nas.Da li poput gore opisanog primera možemo i u ovom slučaju da navedemo samo da se konkretni proizvod proizvodi u Srbiji za nasu firmu a da uz to ne pominjemo nigde podatke proizvođača koji čini to za nas na samoj deklaraciji?
  Dakle, za razliku od naše dosadašnje prakse, radila bi se proizvodnja i to u SRB a ne u EU , brenda za nas kao vlasnika i ekskluzivnog distributera istog.
  Krajnja namera nam je naravno zaštita od konkurencije na tržištu i želja da neke stvari koje su poslovna tajna ostanu upravo to.
  Molim Vas za savet na temu te za podelu nekih iskustava ako imate iz ovog polja.
  U iščekivanju Vašeg odgovora ostajem s’ pozdravom

  • Biljana Trifunović
   Aug 06, 2013 @ 15:58:37

   Poštovani,
   proizvodnja i plasman dijetetskih proizvoda je veoma složena procedura kao i lekovi. Taj deo malo manje pratim. Ali mogu vam dati delimično odgovor. Naime, vi na dekleraciji uvoznog proizvoda ne stavljate naziv proizvođača iz inostranstva iz razloga sledećeg: prema Zakonu o trgovini uvoznik preuzima sva prava i obaveze proizvođača, prema tome nije potrebno da stavljate ime proizvođača, jer u slučaju reklamacije, i svega ostalog negativnog sve pada na vaš teret, jer gde će kupac iz Srbije da traži i tuži ili zameni proizvod koji je proizveden u Kini npr, nego će doći vama na vrata. Što se tiče proizvodnje i plasmana u zemlji, mislim da treba da stoji naziv proizvođača, iz prostog razloga tako bi mogao svako u kuhinji da pravi neki proizvod i da ga vi prodajete. Najbolje će vam dati odgvor stručnjaci iz Agencije za ispitivanje lekova i ….
   iz prakse znam, kada je jedna farmaceutska firma prošle godine pokretala proizvodnju nekog npr, “aspirina” koji se kupuje bez recepta, da su morali tačnu recepturu i svašta da dostavljaju u Agenciju da bi dobili dozvolu za proizvodnju.
   Skoro da sam sigurna da ne možete da postpite kako ste zamislili, ali ipak proverite na drugoj adresi.

 75. KUM3N
  Aug 07, 2013 @ 09:38:16

  POŠTOVANA SNEŽANA,
  MOLIM VAS AKO MOŽETE DA MI DATE MALO VIŠE INFORMACIJA O KRETANJU NEOPASNOG OTPADA VEZANOG ZA MALOPRODAJU. KOJE SU NASE OBAVEZE U VEZI TAKVE VRSTE OTPADA. TO JE OTPAD VEZAN ZA NAJLONE I KARTONE. AKO MOŽE I JEDNA ODLUKA O ODREDJIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA UPRAVLJANJE TIM OTPADOM. IMALI SMO KONTROLU INSPEKCIJE ŽIVOTNE SREDINE BAŠ U VEZI TOG OTPADA. UNAPRED SE ZAHVALJUJEM

 76. BILJANA PAVKOV
  Aug 14, 2013 @ 09:37:21

  Postovana,
  zanima me da li rezidentana firma A u Srbiji, moze da drugom rezidentu B da robu koju ce rezident B u svoje ime a za racun rezidenta A izvesti s tim da ce rezident B platiti robu rezidentu A u devizama?
  Takodje VAs molim za odgovor u kojim slucajevima je dozvoljen devizno palcanje izmedju dva rezidenta u Srbiji?
  Unapred se zahvaljujem
  Biljana

  • Biljana Trifunović
   Aug 14, 2013 @ 13:44:33

   Poštovana Biljana,
   ukoliko firma A izveze robu firme B, i pri tome se sklopi ugovor kojim se definiše posao, pored toga da prilikom izvoza špediter priliko popunjavanja JCI za izvoz u polju B navede kompletne podatke o vlasniku robe, znači podatke firme B, u tom slučaju kada stigne priliv novca iz inostranstva, u rasporedu priliva sredstava daćete banci instrukciju da primljeni novac sa vašeg računa usmeri na devizni račun vlasnika robe – firma B. Vi će te vlasniku robe ispostaviti dinarski račun za svoju provizijiju za usluga izvoza robe i eventualne troškove koje ste imali: špediter, transport, utovar….
   Biljana, privodim kraju ovaj odgovor, i krećem na ODMOR, biću dostupna od 01.09. pa ću nakon toga obraditi i ovu temu. Što se tiče plaćanje u devizama između rezidenata imate tačno pobrojano koji poslovi i radnje mogu da se plate u devizama u Zakonu o deviznom poslovanju koji imate postavljen na blogu. Želim vam svako dobro, pozdrav

 77. BILJANA PAVKOV
  Aug 14, 2013 @ 11:39:57

  Postovana u vezi za gornje postavljenim pitanjem.. procitala sam na Vasem blogu UVOZ ROBE U SVOJE IME A ZA TUDJ RACUN da li ima negde na Blogu IZVOZ ROBE U SVOJE IME ZA TUDJ RACUN milslim da bi to bilo odgvor na moje pitanje
  Hvala unapred
  Biljana

 78. Innotrade PP
  Aug 15, 2013 @ 14:40:48

  Poštovana Biljana, iako ste nas obavestili da ćete biti odsutni do Septembra, odgovor mogu sačekati. Imamo situaciju da smo inodobavljaču uplatili avans pre par meseci za mašine koje idu za dalju prodaju. Kako je taj avans plaćen sa deljenim troškovima, Dobavljač je primio nekih 80 eur manje. Pre par dana je plaćen i drugi deo avansa, to jest celokupan ostatak gde nam je Dobavljač uključio i tih 80 eur, tako da smo sada u avansu 80 eur, a po njima su primili tačan iznos. Oni će nam na konačnoj fakturi, kada roba krene za Srbiju, staviti iznos umanjen za tih 80 eur. Kako je najpravilnije zatvoriti ovaj kontrolnik? Da li mogu iskoristiti savet sa početka foruma da taj iznos (EUR 80) prebacimo kao otpis potrazivanja, donesemo Odluku o otpisu potrazivanja i proknjizimo ga kao troškovi poslovanja? U pitanju je velika vrednost mašine, pa ovaj iznos nije veliki trošak. Unapred hvala, Srdačan pozdrav, Olivera Jovanović

  • Biljana Trifunović
   Sep 02, 2013 @ 13:24:58

   Poštovana Olivera, kada bi vam dobavljač dostavio svoj izveštaj od banke gde se vidi da je on primio 80 eur manje, bilo bi idealno, i na osnovu toga vi možete taj iznos da proknjižite kao trošak bankarskog poslovanja.
   Možete da donesete odluku o otpisu, i opet u obrazloženju da navedete da se radi o bankarskim troškovima. Pozdravljam vas

 79. Innotrade PP
  Sep 02, 2013 @ 13:49:52

  Poštovana Biljana , zahvaljujem se na odgovoru. Srdačan pozdrav, Olivera Jovanović

 80. interlignum
  Sep 02, 2013 @ 14:40:14

  Postovana gospodjo Biljana,
  Molimo vas za misljenje što se ti?e obra?una PDV-a na usluge
  kada je mesto izvrsenja usluge u inostranstvu.

  – Mi, firma rezident,smo sklopili ugovor sa firmom iz Austrije
  da izvršimo servisiranje mašine (pokretnosti) kod njihovog
  kupca u Bukureštu-Rumunija, a za tu uslugu smo primili avansno pla?anje
  u EUR po nasem predra?unu bez obracunatog PDV.

  – Za izvršenje usluge smo angažovali firmu rezidenta,
  i platili avansno u dinarima.
  Servisiranje je obavljeno 20.08.2013.
  Da li po vašem mišljenju obe usluge podležu pod ?l. 12. ta?ka 3) stav (4) (radovi na pokretnim stvarima) zakona o PDV i ne podlležu obavezi obra?unu i pla?anju PDV ili podležu.

  Hvala unapred,
  Srda?n pozdrav
  Interlignum

 81. jellena
  Sep 03, 2013 @ 13:10:55

  Postovana Biljana!
  Molim vas da mi odgovorite, posto dobijam razlicita misljenja, sledece:
  Ako je privredno drustvo za trgovinu vlasnik 50% PRIVATNE BOLNICE i to je navedeno u registraciji u PRIVREDNOM SUDU, u kakvom su odnosu PD i BOLNICA?
  Da li su povezani, da li treba dostavljati kosolidovani fin.izvestaj, kao i ukoliko PD ulaze u bolnicu opremu to predstavlja promet i podleze obavezi obracuna PDV.
  VELIKO HVALA !

 82. SnezanaLatas01
  Sep 23, 2013 @ 15:15:32

  Poštovana Biljana,
  Molimo Vas da nam pomognete u vezi poslova sa inostranstvom i kreditnih poslova.
  Kontaktirali smo NBS, ali baš konkretan odgovor nismo dobili.
  U pitanju je kupovina udela preduzeća u inostranstvu (investicija rezidenata u inostranstvu), koja se vrši deviznim transakcijama fizičkim licima u ratama narednih godinu do dve dana.
  Prva dilema je da li se te transakcije trebaju prijavljivati NBS i na koji način?
  Druga dilema je vezana za bankarsku garanciju sa naše strane kojom mi garantujemo isplatu tih udela u celosti, da li tu bankarsku garanciju treba prijaviti NBS i na koji način?
  Treće pitanje je vezano za pozajmicu preduzeću koje se kupuje. Da li pozmajmicu treba prijaviti NBS i na koji način?
  Hvala Vam mnogo u napred!

  Srdačan pozdrav,

 83. SILVIJA
  Sep 24, 2013 @ 11:54:14

  Poštovana g-đa Biljana,

  Da li se osnovu Ugovora o naplati od drugog nerezidenta a ne od nerezidenta kome je roba isporučena može izdati knjižno umanjenje?

  Takođe novi nerezident koji je preuzeo robu od našeg prvog kupca hoće deo robe da vrati. Da li je moguće odradeti povraćaj ove robe pošto će robu da vrati novi nerezident a ne stari nerezident na koga glase izvozni JCI?

  Unapred hvala,

  Srdačan pozdrav!

  FPM Agromehanika AD.
  Silvija Petrovic
  silvijapetrovic72@yahoo.com

  • Biljana Trifunović
   Oct 02, 2013 @ 15:12:40

   Poštovana Silvija,
   prilikom potpisivanja ugovora o prenosu potraživanja sa jednog na drugog nerezidenta, potrebno je da nerezident koji vam duguje preda kopiju kompletne dokumentacije o uvozu novom nerezidentu. Pretpostavljam da je to urađeno, ako nije obavestite svoje partnere da to urade.
   Nakon potpisivanja ugovora, vi u svom knjigovodstvu a i u deviznom kontrolniku /ako ga i dalje vodite/ evidentiraćete novog dužnika iz inostranstva.
   Od novog nerezidenta sada potražujete sredstva za izvezenu robu.
   U tom slučaju nemate nikakva ograničenja da izdate knjižno odobrenje, isti je odnos kao da ga ispostavljate prvom dužniku.
   Što se tiče povraćaja robe, novi kupac treba prilikom povraćaja robe, naravno uz vašu saglasnost, robu da vrati na PREDRAČUNU a ne na računu, i da priloži ugovor o prenosu potraživanja kao i kopiju uvoznih dokumenta. U tom slučaju bez problema možete da zaprimite robu koju vam kupac vraća iz inostranstva. Pozdravljam vas

 84. bp
  Sep 24, 2013 @ 12:02:05

  Postovana Biljana,
  na semianru u Novom Sadu ste pricali o nepostojanju sifre 312 u obrascu O1 P1
  U slucaju da nam ino parner ne uspe uplatiti iznos faktura po poslu re-exporta u roku od 365 dana da li postoji ipak mogucnost da izvrsimo prijavu potrazivanju u NBS?
  Hvala unapred

  • Dejan Trifunović
   Sep 24, 2013 @ 23:20:43

   Poštovana Biljo,
   kao što sam i rekla nije predviđena regidtracija kreditnog odnosa po šifri 312, ni u P1 ni u O1 obrascu. Da ste prilikom sastavljanja kupoprodajnog ugovora sa kupcem ugovorili duži rok plaćanja od godinu dana, onda ste taj kreditni odnos trebali da registrujet u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora. Sada vam je jedini lek da tužite kupca. Pozdravljam vas

 85. bp
  Sep 25, 2013 @ 14:12:08

  Postovani,
  prilikom konsultacije da kupcem utvrdilo se da su to platili kao avans! a ne po fakturama i da nam to stoji nerasporedjeno! sada mozemo da razduzimo priliv bez problema

  Hvala Vam

 86. Informa
  Oct 04, 2013 @ 09:45:14

  Poštovana Biljana,
  Domaća firma sklapa ugovor sa stranom firmom o vršenju nadzora na poslovima dorade u Srbiji. Nadzor se vrši od polaska robe iz fabrike u inostranstvu, do izlaska robe iz Srbije nakon dorade.
  Za potrebe ovog posla naša firma ima potrebu da angažuje fizičko lice u inostranstvu za praćenje i nadzor poslovanja robom i dokumentacijom od fabrike do granice.
  Kojom vrstom ugovora bi se mogao pokriti ovakav posao i kako izvršiti plaćanje?
  Pozdrav, Marina!

  • Biljana Trifunović
   Oct 04, 2013 @ 21:55:05

   Poštovana Marina,
   fizičko lice možete angažovati po Ugovoru o delu.
   Ako zaključitee ugovor o delu sa domaćim fizičkim licem u tom slučaju plaćate sve pripadajuće poreze i doprinose kao da je u radnom odnosu /ako je nezaposleno lice/, ukoliko se radi o zaposlenom licu onda se plaća porez od 20% i PIO od 24%, pod uslovom da to lice ima regulisano zdravstveno osniguranje /zaposlen, ima svoju radnju ili firmu, poljoprivredno gazdinstvo ili korisnik penzije.
   Ukoliko angažujete strano fizičko lice, koje ima regulisan radni odnos i rezident je zemlje sa kojom Srbija ima potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju, onda u tom slučaju obračunavate i plaćate porez po odbitku od 20%.

 87. Novkabel AD
  Oct 04, 2013 @ 13:11:03

  Poštovana Biljana,
  Od nedavno sam Vaš član i sve moje pohvale za iscrpne informacije.

  (Rezident) uvozi osnovno sredstvo -vrsta spolj.posla 91(šifra sa JCI-a) ,
  obaveza nerezidenta po osnovu Ugovora o prodaji kapitala i obaveznog investiranja
  Imam pitanje:
  Da li se vrši prijava tog posla- O1 obrazac koji dostavljamo kvartalno NBS?

  Serdačno Vas pozdravljam.

  Mila

  • Biljana Trifunović
   Oct 04, 2013 @ 22:04:32

   Poštovana Mila,
   molim vas malo detaljnije objasnite vaš slučaj. Nije mi jasno da li se osnovno sredstvo uvezlo kao dokapitalizacija ili imate obavezu da platite uvezenu opremu.
   Ukoliko imate obavezu plaćanja prema inostranstvu onda u tom slučaju kada istekne rok od godinu dana a niste platili uvezenu opremu registrujete kreditni posao na obrascu O1.
   Ako je to osnivački ulog ili je stranac prodao svoj udeo u firmi to se reguliše na obrascu DI_1.
   Nemojte biti škrti u detaljima, jer ovako ne znam šta da vam kažem, sem pozdravljam vas

   • Novkabel AD
    Oct 09, 2013 @ 20:23:40

    Postovana Biljana,

    Da pojasnim situaciju

    Uvoz osnovnog sredstva je po osnovu dokapitalizacije nerezidenta, a u skladu sa Ugovorom o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva u Registrar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.Privredno drustvo je privatizovano od strane nerezidenta koji ima obavezu da investira u privredno drustvo.
    Nerezident je osim investiranja u osnovna sredstva vrsio i uplatu u devizama.
    Da napomenem ove promene su registrovane kod Agencije za privredne registre i da li je to dovoljno.
    Srdacan pozdrav,

 88. zoran tomasevic
  Oct 08, 2013 @ 09:23:20

  Poštovana Biljana,

  Da li ćete organizovati treninge, obuke i sl. na temu “Transferne cene”, prema novom pravilniku?
  Drugo pitanje je vezano za prefakturisanje sudskih troškova. Ugovorom o pristupu dugu obavezali smo se da izmirimo obaveze našeg zavisnog preduzeća prema poveriocu. Ugovorom su obuhvaćeni i troškovi sudskog spora. Poverilac nam sada vrši prefakturisanje tih troškova sa obračunom pdv. Da li je to neophodno, i da li treba da zaračunava pdv? Hvala.

 89. p....s....
  Oct 08, 2013 @ 15:20:57

  Postovana Biljana,

  Dobavljac iz Kine ,koji nam fakturise robu i uslugu kontrole robe, hoce da nam fakturise avionsku kartu i hotel koji je platio svojom karticom za nase zaposlene koji su bili u Kini.Da li nasa firma moze da plati takvu vrstu usluge?

  • Biljana Trifunović
   Oct 08, 2013 @ 16:01:27

   Poštovani Zorane,
   što se tiče treninga “Transferne cene”, prvo sam mislila da se time pozabavim, ali tema je isuviše obimna i komplikovana, da bi je uradila valjano trebala bi da obuhvatim i spoljni trgovinu /što mi ne bi bio problem/ ali i računovodstvo je bitno složenija tema, i to bi obuhvatalo dve ciljne grupe, spoljnotrgovince i računovođe, što mi se ne sviđa, pa sam odustala od ideje.
   Što se tiče prefakturisanja sudskih troškova sa PDV ima smisla, jer to su pripadajući troškovi osnovnom poslu i imaju sudbinu osnovnog posla. Vi čak ni nemate pravo da taj PDV koristite kao prethodni porez.
   Žao mo je li je tako. Pozdravljam vas

  • Biljana Trifunović
   Oct 08, 2013 @ 16:07:26

   Zorane,
   ukoliko dobijete validan račun, sa troškovima kontrole kvaliteta, + troškovi prevoza koje je on platio za vaše radnike, nem aproblema.
   Savetujem vam, da uz taj račun priložite i kopiju pasoša ljudi koji su bili u Kini, kao i kopiju hotelskog računa, iz prostog razloga da se to dokumentuje da ne bi bilo da vam fakturiše nešto što nije ni postojalo.
   I vi iz Srbije možete u svrhe posla da platite nekom drugom licu avio kartu i hotel, ako dolazi poslom, naravno sve to mora da bude potkrepljeno dokumentacijom.

 90. savacoop
  Oct 14, 2013 @ 14:57:31

  Nasa firma je uvezla staklene balone iz Italije. Placena je carina, pdv uvozni iskoriscen U avgustu. Kod sanitarne inspekcije odredjena kolicina balona ne zadovoljava uslove tako da treba da ih unistimo-Resenje sanit. insp. 03.09.2013. Nasli smo firmu koja je registovana za posebne tokove otpada i koja ce to uraditi. Kako fakturisemo toj firmi ( sa pdv-om-ili bez), kao otpad ili sta i po kojoj ceni ( oni pristaju na simbolicnu cenu)? Da li to spada u sekundarne sirovine ili posobne tokove otpada? I da li treba da obracunamo i platimo neki porez?
  Savacoop

  • Dejan Trifunović
   Oct 16, 2013 @ 10:43:21

   Poštovana Irena,

   uvezeni stakleni baloni za koje ste dobili rešenje sanitarna inspekcija da ih uništite, ne spadaju u sekundarne sirovine ni po starom, a ni po novom Pravilniku od 29.08.2013. godine u sekundarne sirovine (tačka 7. Pravilnika – stakleni krš i ostali otpaci od stakla).

   Te balone tretirate kao otpis robe po Rešenju, i prodajete po ceni koju možete da postignete + PDV. Druge obaveze nemate, jer ste prilikom uvoza bili obavezni da zaračunate posebnu eko taksu i taksu na ambalažu.

   S poštovanjem,

   Biljana Trifunović

 91. savacoop
  Oct 16, 2013 @ 12:53:01

  Poštovana Biljana,
  hvala na odgovoru.
  S tim da staklene balone uvozimo kao proizvod za dalju prodaju, tako da ne plaćamo taksu za ambalažu a ni eko taksu, tako mi je sugerisao operater tj. društvo za upravljanje ambalažnim otpadom, i nadam se da je tako i ispravno.
  Gde mogu da proverim da li je to ispravno?
  Pozdrav
  Irena

  • Biljana Trifunović
   Oct 16, 2013 @ 12:59:42

   Poštovana Irena,
   iz vašeg putanja nisam mogla da zaklučim da li se radi o ambalaži ili o robi za dalju prodaju. Ukoliko ste balone uvezli za dalju prodaju, onda nemate obavezu takse za ambalažu. Pozdravljam vas

 92. bp
  Oct 18, 2013 @ 10:38:41

  Postovana,
  molim savet u vezi ispravke sifre placanja kada je proslo vise od mesec dana u istoj godini. Da li je dovoljno da se na izvodu poslovne banke pojavi izmena ili treba da prijavimo izmenu NBS?
  Ako treba u kojoj formi i na koju tacno adresu?
  Hvala Vam
  BP

  • Biljana Trifunović
   Oct 25, 2013 @ 11:37:15

   Poštovana Biljana,
   što se tiče izmene šifre plaćanja, kao što sam vam i obećala da ću se raspitati kod ljudi iz prakse odgovor je sledeći. Ukoliko se radi o ispravci šifre u tekućoj godini dovoljno je da dobijete novi izvod sa ispravnom šifrom, i poslovna banka će to proslediti NBS. Ukoliko se radi o ispravci šifre iz prošle godine, u tom slučaju potrebno je da uradite nov raspored priliva sredstava ili novi nalog sa ispravnom šifrom i pored vaše overe da taj dokument overi i vaša poslovna banka, i onda kao takav da vi lično dostavite NBS sa ispravljenom šifrom.
   Pozdravljam vas

 93. tinisco
  Oct 23, 2013 @ 13:20:18

  Poštovana Biljana,

  Na koji način i pod kojim uslovima mogu zaposlenom platiti školarinu u zemlji (privatni fakultet) i šta u slučaju da se isto plaća detetu zaposlenog radnika tj. osnivača?
  Pozdrav,
  Marina

  • Dejan Trifunović
   Oct 23, 2013 @ 14:07:40

   Poštovana Marina, zaposlenom možete platiti školarinu u skladu sa članom 49. Zakona o radu (nalazi se na blogu)i Aktom preduzeća.

   Detetu zaposlenog i osnivača možete isplaćivati stipendije i kredite (neoporezivo do 10.427,00 dinara mesečno, a preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova).

   Takođe internim Aktom preduzeća mogu biti predviđena i druga davanja zaposlenima u robi i novcu (pa i plaćanje školarine deci zaposlenih i osnivača) ali sva ova primanja čine zaradu i plaćaju se svi porezi i doprinosi koji se plaćaju na zaradu zaposlenih.

   Srdačan pozdrav,

   Dejan Trifunović

 94. bp
  Oct 24, 2013 @ 11:10:17

  Postovna,
  imamo dva ugovora za istog ino kupca za istu vrstu robe.
  Prvi ugovor je realizovan i preostala je odredjena suma koju bi smo u dogovoru sa kupcem prebacili na drugi ugovor (kako bi izbegli povracaj sredstava po jednom i prijem istih po drugom ugovoru)
  Da li je dovoljno napraviti aneks ugovora i navesti sve potrebn elemente ili o tome treba da obavestimo neku nadleznu insitituciju?

 95. savacoop
  Oct 24, 2013 @ 11:29:34

  POštovani,
  da li imte primer ino ugovora o naplati od drugog nerezidenta?
  Mi smo robu izvezli kupcu A a platio je umesto njega firma B.
  Unapred hvala Irena

 96. bp
  Oct 25, 2013 @ 09:31:02

  Postovana,
  prema clanu 4 Devzinog zakona

  Izvoz i uvoz robe ili usluga ugovoreni u devizama ili dinarima koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unapred naplaćena, odnosno plaćena u devizama ili dinarima, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja smatraju se komercijalnim kreditima i zajmovima.

  Ako sam dobro shavtila placanje, naplata roba i usluga se obavlja u roku do godinu dana a posle se prijavljuje na P 1 i O1 obrascima NBS
  Poslovi re -exporta se takodje placaju/naplacuju u roku do godinu dana ali se ne mogu prijaviti na obrascima P1 O1
  Ovo ponavljam jer sam juce cula da za re-exportne poslove (312) roke iznosi 180 dana sto me je jako zbunilo.
  Molim za milsljenje oko roka da li je 180 ili godinu dana za re-exportne posolove sa sifrom 312
  Unapred se zahvaljujem

 97. Biljana Trifunović
  Oct 25, 2013 @ 11:31:05

  Poštovana Biljana,
  dobro ste razumeli Zakon i rok od godinu dana za plaćanje i naplatu svih spoljnotrgovinskih poslova.
  Što se tiče reeksporta i šifre plaćanja 312, rok za plaćanje i naplatu je godinu dana kao i za druge spoljnotrgovinske poslove, jedino što ne može da se izvši registracija kreditnog odnosa kao za druge poslove.
  Nekada je bio rok za plaćanje i naplatu 180 dana a pre toga 90 dana.
  Pozdravljam vas

 98. bp
  Oct 25, 2013 @ 11:58:24

  Postovana Biljana
  zaista ste mi pomogli haval Vam beskarajno

 99. vera2212
  Oct 25, 2013 @ 12:47:49

  Poštovana Biljana,
  molim Vas da mi odgovorite na sledeće:
  Izvršili smo izvoz u Švajcarsku u septembru 2012.god.Pošto u roku od godinu dana nismo naplatili izvoz,prijavili smo to Narodnoj banci.
  Sada nam vlasnik te firme predlaže da nam on,kao fizičko lice, plati taj dug.Da li je to moguće i kako?Ako jeste,kako postupiti u narednom izveštavanju Narodnoj banci?
  Ne znam da li je bitno,ali napominjem da je rezident preduzetnik.

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Oct 28, 2013 @ 14:00:00

   Prema Zakonu o deviznom poslovanju, dozvoljeno je da vam platiti drugi nerezident a ne koji vam duguj i takođe vi možete da platite svoj dug drugom nerezidentu.
   Takođe je propisano da Ugovor o prenosu potraživanja i dugovanja ne može da se potpisuje sa fizičkim licem.
   Propisano je da vi ni ne morate da sklapate ugovor o prenosu potraživanja, čak je dovoljno da vas vaš dužnik pismeno obavesti da će vam neko drugi platiti umesto njega a vaša je dužnost da sačinite izjavu o prihvatanju uplate od drugog nerezidenta.
   ožda vam ovo deluje komplikovano, ali ako će vam to fizičko lice uplatiti iz inostranstva, naplatite i zatvorite potraživanje. Kada budete dostavljali sledeći P-1 obrazac u napomeni stavite broj deviznog izvoda po kojem ste dobili novac i u polju potraživanja stavite 0 /nula/. Pozdravljam vas

 100. start
  Nov 01, 2013 @ 10:52:59

  Poštovana Biljana,
  Radi se o troškovima dolaska i odlaska na posao.
  Mesečna pretplatna karta za radnika košta 9000,00 din.Mozemo je po fakturi
  platiti prevozniku.Da li umesto prevozniku ovaj isti iznos mozemo dati u gotovini radniku
  da sam organizuje sebi prevoz.Kakvo je oporezivanje u oba slučaja.
  S poštovanjem.

  • Biljana Trifunović
   Nov 04, 2013 @ 13:57:50

   Poštovani,
   trošak prevoza se plaća do visine cene prevoza u javnom saobraćaju, ali stoji i sledeće NEOPOREZIVI deo iznosi 3.476,00 dinara preko ovog iznosa ako platite obračunavate porez na zarade po stopi od 10&. Pozdravljam vas

 101. Novkabel AD
  Nov 06, 2013 @ 11:44:42

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas da mi odgovorite na dva sl.pitanja:
  1. Da li magacin izvoza mora biti odvojen od domaćeg magacina i zašto?
  2. Šta znači pečat EUR1 na euro palti i za koje zemlje je neophodan?

  Srdačno Vas pozdravljam,

  Mila

  • Biljana Trifunović
   Nov 11, 2013 @ 23:13:22

   Poštovana Mila,
   kada se radi o redovnom izvozu robe, nemate potrebe da odvajate posebno magacin redovan od izvoza. duga je situacija kada s radi o doradi. Što se tiče EUR1 oznake na euro paleti ne bi znala u ovom momentu da vam kažem, ako saznam ovih dana javiću vam. Pozdravljam vas

 102. Inpharm Co. doo
  Nov 07, 2013 @ 09:40:59

  Inpharm-Ljiljana
  Pre dva dana sam postavila pitanje ali jos uvek nema odgovora. Molim vas za komentar da li robu koju uvezemo u vauti RSD spoljnotroginski posao sif.11 mozemo da platimo u EUR i kako se to radi Unapred zahvaljujem

  • Biljana Trifunović
   Nov 11, 2013 @ 23:10:42

   Poštovana Ljiljana,
   s obzirom da vam je uvozni račun i sva prateća dokumentacija izražena u RSD, ukoliko želite da platite u EUR ili USD, bilo bi dobro da sa svojim dobavljačem napravite anex ugovora gde će te izmeniti valutu dugovanja. I tom prilikon utvrditi koliko EUR trebate da platite. Ugovor će vam svakako tražiti poslovna banka, a i ako ne traži trebate da ga imate. Pozdrvljam vas.

 103. zoran tomasevic
  Nov 08, 2013 @ 12:06:33

  Poštovana Biljana,
  Da li je dozvoljeno ugovorom o preuzimanju potraživanja ( ustupanju potraživanja), preuzeti potraživanje koje postoji između nerezidenata?Dakle, nerezident nam ustupa potraživanje koje ima prema nekom drugom nerezidentu. Poslovna banka tvrdi da to nije dozvoljeno, i da je preuzimanje ili ustupanje moguće samo između rezidenata, gde ustupalac ima potraživanje prema nerezidentu.

 104. Biljana Trifunović
  Nov 08, 2013 @ 14:06:21

  Poštovani Zorane,
  Zakonom o deviznom poslovanju doszvoljeno je prenos dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljotrgovinskom poslu. Što znači, da ukoliko ste vi izvezli robu i potražujete od kupca iz inostranstva, da možet da napravite ugovor da vam plati drugi nerezident a ne onaj koji vam duguje. Isto se odnosi kada vi dugujete, možete ugovorom da regulišete da platite drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete.
  Iz vašeg pitanje, nisam najbolje razumela, zašto vam nerezident ustupa svoje potraživanje.
  Pozdravljam vsa

 105. zoran tomasevic
  Nov 09, 2013 @ 18:01:29

  Postovana Biljana,
  1) Prvi slucaj je da nam nerezident vec duguje po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu i ustupa nam potrazivanje koje ima prema nekom drugom nerezidentu, i na taj nacin izmiruje svoju obavezu prema nama u visini tog potrazivanja.
  2) drugi slucaj koji je problematican , je da nam nerezident ustupa ( ili bolje prodaje ) potrazivanje sa “diskontom” koje ima prema drugom nerezidentu, ili prostije npr. ustupi nam potrazivanje od 100eur a za to trazi da mu isplatimo 80eur. Mislim da ovakvi ugovori kod nas nisu dozvoljeni, ali bi mi znacio Vas komentar. Hvala.

  • Biljana Trifunović
   Nov 11, 2013 @ 22:35:12

   Poštovani Zorane, članom 7 zakona o deviznom poslovanju regulisan je prenos i preuzimanje:
   Banke, odnosno rezidenti, osim rezidenata – fizičkih lica, i nerezidenti, mogu prenositi, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.
   Ovo se odnosi na prvi deo vašeg pitanja i to je u redu.
   Što se tiče drugog dela, praktično vi bi trebali da otkupita potraživanje, a to je već faktoring posao. Nedavno je donet Zakon o faktoringu, koji propisuje uslove poslovanja i ko može da se bavi tim poslovima. Ja vam ne savetujem da odradite posao pod tačkom 2.
   Pozdravljam vas

 106. Informa
  Nov 15, 2013 @ 11:10:22

  Poštovana Biljana,
  preduzeće B je fakturisalo uslugu stranom fizičkom licu u inostranstvu u 2011 godini. Usluga nije naplaćena!
  Pomenuto fizičko lice, je vlasnik firme A u Srbiji. U 2013 godini preduzeće A kupuje preduzeće B i vrši pripajanje preduzeću A. Kako da najispravnije zatvorimo ovo potraživa iz inostranstva, koje se sada svodi da fizičko lice iz inostranstva, duguje preduzeću čiji je on vlasnik 100%.( Vlasnik smatra da je takva transakcija sada nepotrebna, a mi knjigovodje treba da sprovedemo papirološki da bude u redu!)
  Unapred hvala
  Marina!

  • Biljana Trifunović
   Nov 18, 2013 @ 16:38:13

   Poštovana Marina,
   teško je vlasnicima objasniti da su oni samo valsnici dividende, i tek ukoliko dođe do prodaje ili likvidacije firme vlasniku pripada prihod od prodaje ili likvidacioni ostatak.
   Marina, da li ste registrovali kreditni odnos kod NBS za potraživanje, s obzirom da je zastarelo?
   Najbolje bi bilo da vam dužnik, bez obzira što je vlasnik plati dug.
   Druga varijanta je da mu otpišete potraživanje.
   Treća je da prilikom donošenja odluke o isplati dividende, da uradite prebijanje dugovanja i potraživanja u devizama.
   U svakom slučaju, ako niste registrovali kreditni odnos to obavezno uradite, i to ODMAH.
   Pozdravljam vas.

 107. jasmina77
  Nov 18, 2013 @ 16:50:44

  Poštovana Biljana,

  imamo firmu koja u Bosni rade popravke mašina. Do sada su oni sav potreban materijal donosili iz Srbije, međutim sad su videli da u Bosni taj isti materijal mogu da nabave po nižim cenama. Da li firma može da kupi potrebni materijal u Bosni i odmah ga tu ugradi (znači materijal neće ulaziti u Srbiju) i koja je procedura?
  Hvala unapred.
  Jasmina

  • Biljana Trifunović
   Nov 22, 2013 @ 11:53:11

   Poštovana Jasmina,
   propisima je dozvoljeno da vi u inostranstvu kupite materijal-robu i da je u inostranstvu isporučite. Jedino, nije dobro da vaši radnici kupuju za gotovinu u Bosni i da ugrađuju, teže je za pravdanje, ako se radi o veoma malim sumama, može da se pravda preko službenog puta npr. 5-10eur. Nije mi jasno, samo da li je firma u Bosni vaša ćerka firma, ili ona umesto vas po ugovoru radi popravke. U svakom slučaju vi možete regularno da kupite u Bosni materijal, da ga platite preko vaše poslovne banke šifra plaćanja je 312 i da ga isporučite toj firmi. Kada naplaćujete iz Bosne za isporučeni materijal, šifra priliva je takođe 312. U tom slučaju odvojeno naplaćujete materijal, a posebno usluge. Pozdrav

 108. Informa
  Nov 19, 2013 @ 09:56:53

  Biljana, zahvaljujem na datim instrukcijama. Pošto je cela situacija vrlo komplikovana a ovo je samo jedan segment, da li mogu da Vas kontaktiram telefonski ?
  Hvala unapred!
  Pozdrav Marina!

 109. kata978
  Nov 22, 2013 @ 13:35:43

  Poštovana Biljana, dobar dan.
  Molimo Vaše stručno mišljenje oko sledećeg pitanja.
  Pitanje je pravno, ali se odnosi na ugovaranje nadležnosti suda za rešavanje privrednih sporova kada je druga ugovorna strana ino pratner.
  Do sada smo pored mirnog rešavanja sporova obično ugovarali nadležnost nama najbližeg Privrednog suda. Odluka doneta od strane našeg suda morala bi se, posredstvom Ministarstva inostranih poslova, slati na priznanje u zemlju ino partnera, stoga se javlja dilema da li to raditi na isti način ubuduće.
  Da li je ugovaranje arbitraže pri Privrednoj komori u Beogradu bolje rešenje iako je skopčano sa visokim troškovima ?
  S poštovanjem,
  Kristina Mladenović

  • Biljana Trifunović
   Nov 22, 2013 @ 14:12:31

   Poštovana Katice,
   gde god da ugovorite nadležnost rešavanja spora u okviru Srbij, daleko je jeftinije od inostranstva i jednostavnije. Ukoliko ino partner pristaje ipak vam je najbolje da ugovarate najbliži sud vama, jer i sama presuda suda ima veću težinu i važnost u izvršenju od arbitraže. Pozdravljam vas

   • kata978
    Nov 22, 2013 @ 15:14:53

    Zahvaljujem na odgovoru.
    Pozdrav.

 110. p....s....
  Nov 23, 2013 @ 10:48:10

  Postovana Biljana,
  S obzirom da sam ja jako zadovoljna sa Vasim nacinom predavanja interesuje me da li ste drzali seminar na temu instrumenti placanja i obezbedjenja u spoljnoj trgovini?Ukoliko jeste sacekala bih Vase predavanje i ne bih se prijavljivala na drugo mesto.

  • Biljana Trifunović
   Nov 27, 2013 @ 14:43:42

   Poštovana Katarina,
   hvala vam što se interesujete i što vam odgovaraju moji treninzi. Što se tiče treninga INSTRUMENTI PLAĆANJA, mislim da će biti na dnevnom redu tek u februaru ili martu. Nadam se da vam to nije daleko. U svakom slučaju bićete na vreme obavešteni. Pozdravljam vas

 111. tropigab
  Nov 27, 2013 @ 14:18:22

  Postovana Biljana,

  Da li slucajno imate imformaciju da li ce od 01.01.2014. da se promeni zakon oko nacina obracuna isplate otpremnine ?

  Hvala unapred i srdacan pozdrav

  Nada

 112. Biljana Trifunović
  Nov 27, 2013 @ 15:05:14

  Poštovana Silvija,
  vi pominjete samo vozača, a šta je sa špediterom. Špediter je taj koji je trebao da vam izvozno ocarini robu, dok šofer treba samo da da izvozne papire na graničnom prelazu. Nije mi jasno kako je kamion izašao iz zemlje bez izvoznog carinjenja, jedino ako se radilo o zbirnom transportu, ali opet?
  Ukoliko imate ocarinjen izvoz i vaš kupac takođe ima papire o uvoznom carinjenju onda možete sa špediterom da vidite da se otkloni problem. Pozdravljam vas

  • Janko Zivkovic
   Dec 11, 2013 @ 14:49:10

   Poštovana Biljana,

   Posao je ugovoren sa fizičkim licem i ima potpis na fakturi.

   U vezi otpisivanja duga sve mi je jasno, otici cu do NBS da prijavim kreditni odnos i da detaljno objasnim situaciju.

   Nov sam korisnik Vašeg bloga i ukoliko budem imao vremena svakako da ću posetiti Vaš trening.

   Hvala Vam puno na odgovoru.

   Srdačan pozdrav,

   Janko Živković

 113. jaca1964
  Nov 27, 2013 @ 16:54:51

  Poštovana Biljna,
  Molim Vas za pomoć oko fakturisanja.Naime reč je o preduzeću doo, koje je u sistemu PDV-a.Bave se uslugama,odnosno vode facebook i google stranice.Period izvršene usluge je od 15.11.2013.do 14.12.2013.Kada izdati fakturu?

  • Biljana Trifunović
   Nov 27, 2013 @ 17:06:57

   Poštovana,
   veoma je specifično pitanje. Da li vi priređujete i oglašavate za druge firme oglase na google i facebooku oglase, i domaćim firmama fakturišete uslugu. Ili vi dobijate ček od Googla za objavljene oglase na vašem sajtu. U svakom slučaju, ukoliko je usluga pružena u Srbiji i na teritoriji srbije, račun izdajete sa PDV-om. Pozdravljam vas

 114. jaca1964
  Nov 27, 2013 @ 17:35:30

  Da, mi priređujemo i oglašavamo domaće firme.Googl-u plaćamo putem kartica i to je uredu.Naravno i da izdajemo fakture sa pdv-om.Mene buni pod kojim datumom treba izdati fakturu.Da li jednu za novembar, a drugu za decembar, ili samo jednu u decembru
  (period izvršene usluge kao što sam napisala je 15.11.2013. do 14.12.2013.

  • Biljana Trifunović
   Nov 27, 2013 @ 23:14:56

   Poštovana Jaco, ukoliko ste ugovorili da je period oglašavanja od 15.11. do 14.12. onda će te izdati račun sa 14. ili 15. 12. kada ste i izvršili uslugu. Pozdravljam vas

 115. valensija
  Nov 29, 2013 @ 14:11:02

  Poštovana Biljana,

  najlepše Vas molim za mišljenje vezano za asignaciju u poslovanju sa inostranstvom:
  naša firma uvozi robu i usluge od inopartnera iz Nemačke. Ta roba se plaća direktno inopartneru ili kroz otplatu robnog kredita i to banci koju je naš inopartner osnovao u tu svrhu.
  Dešava se da nas inopartner odobrava po nekoliko osnova (ostvarena provizija, bonusi, naknade za marketinške aktivnosti i sl.) i izdaje nam credit note za to. Mi te credit note ne možemo upotrebiti za umanjenje našeg sledećeg plaćanja ka njima po istom osnovu, već vršimo naplatu od njih po osnovu tih credit nota.
  Naša ideja bi bila da napravimo neku vrstu trojnog ugovora (imamo ugovor o poslovnoj saradnji sa inopartnerom i ugovor o saradnji sa bankom koju su osnovali) kojim bismo postigli sledeće: naplatu od inopartnera po osnovu credit nota bismo direktno “prebacili” na neku vrstu “depozitnog računa” kod banke koju su osnovali i kojoj mi otplaćujemo robni kredit i na taj način bi ostvarili neku vrstu dodatnog obezbedjenja.
  Razgovarala sam sa pravnicom NBS i ona je mišljenja da naplata po osnovu odobrenja (credit nota) ne može da se vrši putem ovakve asignacije. Moguće bi bilo ako bi se radilo o našem izvozu robe ili usluga prema inopartneru. Ako bismo mi napravili i izdali izlazne fakture našem inopartneru a po osnovu tih credit nota, da li bi u tom slučaju ovakva vrsta trojnog ugovora bila moguća?

  Hvala Vam unapred i srdačno Vas pozdravljam!
  Biljana Lukić

  • Biljana Trifunović
   Dec 06, 2013 @ 12:06:03

   Poštovana Biljana,
   kao prvo nerezidentni račun u inostranstvu ostvarate na osnovu Rešenja NBS, i postoje tačno propisani uslovi kada možete da imate nerezidentni račun u inostranstvu. U vašem slučaju ne ispunjavate ni jedan usluv za otvaranje nerezidentnog računa.
   Pravljenje dodatnih izlaznih računa ino parneru bilo bi pumpanje neosnovanog prometa, što nije dobro a ni zakon to ne dozvoljava.
   Moram se složiti sa mišljenjem i savetom kolega iz NBS. Pozdravljam vas

   • valensija
    Dec 09, 2013 @ 14:57:58

    Najlepše hvala na odgovoru!

    Pozdrav,
    Biljana

 116. Janko Zivkovic
  Dec 11, 2013 @ 11:09:34

  Poštovana Biljana,

  Veliki pozdrav za Vas i nadam se da ce mi Vase konsultacije biti od pomoci.

  Molim Vas da mi pomognete oko sledece situacije:

  Naime, uplatili smo avans u iznosu 10 % fakture poslovnom partneru u Kirgizstanu ali robu nikad nismo dobili kao ni povracaj novca. Uplata je izvrsena u dolarima za sta posedujemo swift kopiju. Fakturu na osnovu koje smo uplatili novac je potpisalo fizicko lice bez pecata i mislim da je novac otisao fizickom licu.

  Da li smo kao firma u deviznom prekrsaju ? I da li postoji resenje za ovaj nas problem?

  Hvala najlepse,

  Janko Zivkovic

  • Biljana Trifunović
   Dec 11, 2013 @ 13:06:23

   Poštovani Janko,
   onaj ko je ugovarao kupovinu robe treba da zna s kim je ugovarao, sa fizičkim licem ili firmom?
   Faktura ne mora da ima pečat, dooljan je potpis, ali da li je na računu stajao naziv firme ili fizičko lice?
   Ukoliko je od uplate avansa prošlo godinu dana trebali bi NBS da prijavite kreditni posao, potraživanje za dat avans, a roba nije primljena.
   Ukoliko je značajnija suma, trebali bi da tužite to lice kome ste poslali novac a nije vam isporučio robu.
   Možete i da optišete potraživanje, ali bolje je da se prvo registruje kreditni odnos kod NBS, pa nakon toga da otpišete potraživanje, jer će onda da prođe ceo postupak kod NBS. Ukoliko nema tužbe, na otpisana sredstva po završnom rčunu treba da se obračuna i plati porez na dobit od 15%.
   Janko, najverovatnije ću imati 24.12.2013. kod mene u kancelariji trening, baš na ovu i slične situacije kada se radi o deviznom poslovanju. Nisam gedala u bazu podataka da li ste vi bili ranije, a ako niste ovom prilikom vas pozivam. Pozdravljam vas i želim svako dobro

 117. kata978
  Dec 17, 2013 @ 12:34:04

  Poštovana gdjo Trifunović, dobar dan.
  Nadamo se da ste dobro.

  Molimo Vas za konsultaciju oko sledećeg :

  Privredno društvo je razvrstano u srednje pravno lice, delatnost je proizvodnja obuće od kože ( stara šifra 19301).
  Po članu 48a Zakona o porezu na dobit pravnih lca , koji je bio u primeni do 2012 godine, koristili smo poreski kredit 80% od ulaganja u nabavku osnovnih sredstava.
  Po obrascu PK-1 imamo pravo na neiskorišćena sredstva u iznosu od 11.000.000,00 dinara.
  Kako je kod poreza na dobit ostvarenoj u 2013. godini ukuinuta mogućnost primene člana 48a Zakona, a neiskorišćeni poreski kredit iz ranijeg perioda se može koristiti u narednih 10 godina.

  Naše pitanje je sledeće:

  Da li na obračunati porez na dobit za 2013. godinu možemo koristiti neiskorišćeni poreski kredit u iznosu od 100 % od obračunatog poreza , ili je pravo korišćenja poreskog kredita, 33% od obračunatog poreza po obrascu PDP, a ostatak od 67 % treba da platimo kao razliku po obračunu za 2013.godinu?
  Kako obračunati akontacije poreza na dobit za 2014. godinu?

  S poštovanjem,
  Služba računovodstva
  Grana

  • Biljana Trifunović
   Dec 17, 2013 @ 17:39:06

   Poštovana Grano,
   vi ste pravo na poreski kredit ostvarili po zakonu koji je tada važio.
   obzirom da ste srednje preduzeće, ništa se nije menjalo, ostalo je i dalje 33% od obračunatog poreza, deo koji ste ostvarili u 2012. i ostatak imate pravo da koristite u narednom periodu po istom principu. Trebali ste ako niste u PDP obrascu i deo za akontaciju za 3013č godinu da umanjite za 33%, a na kraju po završnom računu za 2013. godinu videćete od ostvarene oporezive dobiti da li ima prostora još da se doda do 33%. takoše i akontaciju za 2014. umanjite za 33%. Vi ste bar imali sreću u 2013. ukinut je član 48a, a od 2014. obrisan je i član 48., pa više nema olakšica.
   Pozdravljam vas

 118. satrexns
  Dec 24, 2013 @ 22:13:25

  Poštovana gospođoTrifunović, upoznal smo se na kursevima u Novom Sadu vezanim za izvoz robe i reeksportne poslove.Interesuje me koji propis definiše plaćanje poreza u iznosu od 25% za plaćanje usluge marketinga firmama za “rajskih ostrva” i koji važi za 2013 godinu i na koji način se taja iznos obračunava i naplaćuje.
  Zhvaljujem se unapred n odgovoru, Radoslav Starčević vlasnik i direktor firme STAREX DOO,Novi Sad.

  • Biljana Trifunović
   Dec 24, 2013 @ 23:38:50

   Poštovani gospodine Starčeviću,
   Zakon o porezu na dobit pravnih lica, (imate ga na blogu) reguliše ovu meteriju u članu 40., izdvojila sam deo tog člana koji se odnosi na vaše pitanje, posebno poslednji pasus.

   Član 40

   Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

   1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

   2) naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);

   3) kamata;

   4) naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike.

   Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća i na prihode nerezidentnog obveznika po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl) u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana.

   Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

   Želim vam svako dobro, Biljana

 119. konto tim
  Dec 27, 2013 @ 12:04:40

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za konsultaciju vezano za sledeće :

  preduzeće, koje je razvrstano kao malo, na osnovnim sredstvima ima opremu i nekretnine koje imaju knjigovodstvenu vrednost daleko manju nego što je realna tržišna.
  S obzirom da su, za potrebe dobijanja kredita, nedavno radili procene tržišne vrednosti, hteli bi da usaglase knjigvodstveno stanje sa realnim – tržišnim.
  Sama tehnika ovoga nije sporna ali se pojavljuje pitanje da li je malim preduzećima dozvoljena revalorizacija vrednosti opreme?
  Molim Vas za pomoć pošto smo na par mesta našli da je ova radnja dozvoljena dok smo na drugim našli da je dozvoljeno samo srednjim i velikim preduzećima.

  Unapred hvala.
  Jasmina Tomanović

  • Biljana Trifunović
   Dec 30, 2013 @ 15:27:33

   Poštovana Jasmina,
   mala pravna lica koja su se opredelila da vode knjigovodstvo po nacionalnim propisima /Zakon o računovodstvu/, onda nema mogućnosti za revalorizaciju. Jedino srednja i velika pravna lica koja vode po Međunarodnim standardima, oni procenjuju vrednost imovine svake godine. Bitno je kako je taj deo uređen Pravilnikom o računovodstv…..
   Želim vam svako dobro, puno sreće, zdravlja i svakog poslovnog uspeha. želim vam da 2014. godina vam bude najuspehnija godina do sada, Biljana

 120. Janko Zivkovic
  Jan 03, 2014 @ 15:49:34

  Postovana Biljana,

  Molim Vas za pomoc oko sledeceg problema:

  Naime, 31.12.2013 uplatili smo novac za novu masinu i na osnovu toga planirali smo da izvrsimo koriscenje poreskog kredita u iznosu od 40 % vrednosti masine.
  Stigli su izvodi iz banaka i sav novac je vracen jer firma koja nam pravi masinu je ugasila racun u pomenutoj banci. U pitanju je greska sluzbenika u firmi.
  Da li postoji neko resenje za ovaj problem kako bi iskoristili pomenuti poreski kredit?

  Hvala unapred i sve najbolje Vama i Vasoj porodici u novoj godini,

  • Biljana Trifunović
   Jan 06, 2014 @ 00:50:59

   Poštovani Janko,
   žao mi je, ali da bi ostvarili pravo na poreski kredit potrebno je uz PB-1 i PK obrazac Poreskoj Upravi dostaviti račun-otpremnicu da ste preuzeli novu mašinu, uređaj i izvod od vaše poslovne banke da ste platili.
   Zahvaljujem vam se na lepim željama, i ja vama i vašoj porodici želim svako dobro u Novoj godini.

 121. Slavica Radojevic
  Jan 08, 2014 @ 17:08:10

  Poštovana Biljana,
  moja firma je centralni servis za LG klime. Kada se radi zamena u garantnom roku ( ne naplaćuje se ništa od kupca) , mi fakturišemo LG-u jednom mesečno, potraživanje po garancijama za delove i uslugu koje su urađene i to fakturišemo LG-u (ino-partneru) bez PDV-a. (čl.6 stav 2. Zakona o PDV-u). Da li je po Vašem mišljenju to u redu ili mislite da treba da se obračunava PDV ?
  Hvala unapred na odgovoru

  Slavica

 122. vera2212
  Jan 09, 2014 @ 13:04:47

  Poštovana Biljana,
  sa kupcem imamo ugovor o kvartalnom i godišnjem rabatu na osnovu ostvarenog prometa.
  Knjižna odobrenja za IV kvartal, i za 2013.izdali smo pod 31.12.2013.Pošto verovatno nećemo dobiti potpisana knjižna odobrenja do predaje PDV prijave,molim Vas da mi objasnite šta da radimo?Da li ćemo morati menjati PDV prijavu za decembar 2013.ili se to knjižno odobrenje može knjižiti u 2014.god.(pretpostavljamo da će datum overe biti u januaru 2014.)

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Jan 09, 2014 @ 15:02:15

   Poštovana Vera,
   ja ne bi menjala PPPDV. Kada dobijet overeno Knjižno odobrenje, vi ga proknjižite u januaru za taj poreski period, a umanjenja potraživanja od kupca proknjižićete sa 31.12.2013. Isto kao kada dobijete račun za struju za decembar 20.01.2014. trošak struje odnosi se na decembar 2013. dok iznos za umanjenje PDV knjižite na kontu 2701 za januar 2014. Pozdravljam vas i želim vam svako dobro

 123. vera2212
  Jan 09, 2014 @ 15:40:01

  Poštovana Biljana,
  zahvaljujem na odgovoru, ali Vas ipak ne razumem. Koji su stavovi za knjiženje umanjenja potraživanja od kupca pod 31.12.2013.? Ako pdv ostane u saldu imaćemo dugovni saldo na 470 ili nisam u pravu?

  Srdačan pozdrav
  Vera

  • Biljana Trifunović
   Jan 10, 2014 @ 16:20:50

   Poštovana Vera,
   možda sam skratila odgovor, pa vam je ostalo nedorečeno.
   Naime, vi ne možete da proknjižite knjižno odobrenje, dok vam kuac ne vrati potpisan i overen dokument. To je jasno.
   Kako niste proknjižili knjižno odobrenje, u tom slučaju obaveza za PDV na 4700 vam je naravno već od onog što bi bila da je stiglo overeno knjižno odobrenje. Iz tog razloga imaćete da platite veći PDV.
   Kada vam stigne overeno knjižno odobenje, onda ga knjižite. Ako ste izdali Odobrenje sa 31.12.2013., knjižite ga sa tim datumom u poslovene knjige za 2013. godinu, bez obzira što vam je kupac potpisao u januare. U tom slučaju umanjujete obavezu prema kpcu storno 2020 za iznos odobrenja na dugovnoj strani, umanjujete PDV – 4700 takođe storno ali na potražnoj strani i duguje vam račun 5791- Naknadno odobreni rabat kupcima.
   Vera ovako kada proknjižite imaćete uslovno “neravnotežu” ali do završnog računa će se to iznivelisti, kroz obračune PDV u januaru ili februaru. Ako vam je ovo komplikovano vi pojurite kupca da vam što pre vrati potpisano Odobrenjue. Pozdravljam vas

 124. Slavica Radojevic
  Jan 10, 2014 @ 13:06:47

  Biljana,
  zahvaljujem se na brzom odgovoru!
  Srdačan pozdrav

  Slavica

 125. jaca1964
  Jan 11, 2014 @ 19:13:09

  Poštovana Biljana,
  Primili smo račun od dobavljača (A) koji nije u sistemu PDV-a. Mi (C) treba da prefakturišemo tu uslugu našem kupcu (B). Uslugu-odnosno održavanje programa je izvršilo preduzeće (A), preduzeću (B). Mi (C) smo obveznici pdv-a.Pitanje je , da li mi (C) izdajemo račun i obračunavamo pdv, ili neko knjizno zaduzenje bez pdv-a?Hvala.

  • Biljana Trifunović
   Jan 13, 2014 @ 11:48:35

   Poštovana Jaco,
   Malo imam podataka, ali u svakom slučaju kada prefakturišete uslugu koju je uradilo lice A prema licu B, fakturišete sa PDV. Po principu, kao kada se prefakturišu troškovi el. energije, gradskog građevinskog zemljišta i sl. npr. gradsko grđevinsko zemljište je oslobođenJedino špediteri i još par delatnost kada prefakturišu carinski račun, na taj iznos ne zaračunavaju naknadno PDV. Pozdrav

 126. sasa69
  Jan 12, 2014 @ 12:34:11

  Poštovana Biljana,
  Prvi put Vam se obracam, kao novi korisnik vašeg bloga,ali i kao nov u knjigovodstvenom poslu da mi pojasnite stavove za knjizenje asignacije u slucaju kada mi placamo umesto druge firme
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Jan 13, 2014 @ 11:37:04

   Poštovani Saša,
   šaljem vam jedan primer knjiženja nakon potpisanog ugovora o asignaciji, nadam se da će te se snaći.
   Ja inače povremno imam trening sa temom ” ASIGNACIJA, CESIJA, MEĐUNARODNO PRUZIMANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA” sa kompletnim materijalom, znači modeli ugovora, nalozi za knjiženje i dodatna objašnjenja kada se koja vrsta ugovora sastavlja, i to sve kroz žive aktuelne primere. Nadam se da će te doći i da će te biti zadovoljni. Svako dobro vam želim

   Knjiženje kod pravnog lica ” KST ” (asignanta – UPUTILAC)
   Red. br. Konto OPIS Iznos
   duguje potražuje duguje potražuje
   1 2 3 4 5 6
   1) 434 Dobavljači u inostranstvu i – Pravno lice GREI Gmbh 681.000
   202
   663 Kupci u zemlji – Pravno lice SBS
   Pozitivne kursne razlike 664.800,00
   16.200,00
   prema ugovoru o asignaciji
   Knjiženje kod pravnog lica SBS (asignata-(upućenik)
   Red. br. Konto OPIS Iznos
   duguje potražuje duguje potražuje
   1 2 3 4 5 6
   1) 433
   563 Dobavljači u zemlji – KST
   Negativne kursne razlike 664.800,00
   16.200,00

   434 Dobavljači u inostranstvu – Pravno lice – Pravno lice GREI Gmbh 681.000,00

   Nakon potpisivanja ugovora o asignaciji
   Red. br. Konto OPIS Iznos
   duguje potražuje duguje potražuje
   1 2 3 4 5 6
   2) 434 Dobavljači u inostranstvu – Pravno lice – Pravno lice GREI Gmbh 681.000,00

   244 Devizni račun 681.000,00

 127. jaca1964
  Jan 13, 2014 @ 23:47:05

  Poštovana Biljana,
  Hvala na odgovoru

 128. ekopatent
  Jan 15, 2014 @ 15:34:49

  Poštovana Biljana,
  Imamo jednu dilemu: Naime,prošle godine smo uveli standard um firmu 9001:2008.
  Sada treba da obnovimo sertifikat,što dodatno košta,naravno.U međuvremenu smo
  napravili nekoliko izvoznih poslova,ali nam niko nije ni spominjao standard,odnosno
  stekao sam utisak da isti nije uopšte neophodan za naše poslovanje prema inostranstvu.
  Hteo bi da čujem Vaše mišljenje,šta ovaj standard uopšte znači u praksi,odnosno
  koliko je neophodan kao *alat* u poslovanju?
  Unepred hvala,

  Nikola Eraković

  • Biljana Trifunović
   Jan 18, 2014 @ 22:36:36

   Poštovani Nikola,
   uvođenje ISO stanadarda podiže nivo poslovanja na jedan kvalitetniji i organizovaniji način rada, ali da bi se bavili izvozom i uvozom nije uslov, sem ako vam kupac to izričito ne traži, što za sada nije praksa. Da li će te proširivati setifikaciju i na ovu oblast vaš je izbor. Želim vam svako dobro

 129. Milena Pjescic
  Jan 22, 2014 @ 11:57:56

  Draga Biljana,
  U nedoumici smo vezano za vodjenje magacinske knjige privatnog carinskog skladista – da li je potrebno na pocetku poslovne godine nezatvorene pozicije (MB) preneti u novu poslovnu godinu pod novim rednim brojem magacinske knjige ili nije neophodno?

  Hvala unapred,
  Milena Pjescic
  Strauss Adriatic doo

  • Biljana Trifunović
   Jan 23, 2014 @ 10:41:25

   Poštovana Milena,
   magacinsku knjigo samo nastavljate da vodite u 2014. godini, bez zatvaranja i prenosa stavki. Pozdravljam vas

 130. p....s....
  Feb 17, 2014 @ 11:45:32

  Poštovana Biljana,

  Da li je firma u obavezi da plaća taksu na proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada ukoliko te proizvode ne stavlja na tržište već uvozi kao opremu (mašine koje se koriste u sopstvenoj proizvodnji, rasveta itd. )?

  • Biljana Trifunović
   Feb 18, 2014 @ 13:26:13

   Poštovana Katarina,
   prema Uredbi, stavljanje u promet je i upotreba mašine za sopstvene potrebe. Od plaćanja takse oslobođeni su uvoznici-kupci velikih nepokretnih /teških/ mašina, ali pri tome nisu naveli o kojim i kakvim se mašinama radi, niti tarifni broj, pa je to i dalje malo rastegljiv pojam.
   Pozdravljam vas

 131. konto tim
  Feb 20, 2014 @ 12:59:12

  Poštovana Biljana,

  molim Vas za pomoć oko transfernih cena.
  Pitanje glasi : da li preduzeće koje je registrovano kao doo ( društvo sa ograničenom odgovornošću ) u vlasništvu Republike Srbije 100%, treba da radi studiju o transfernim cenama?

  Unapred hvala.
  Jasmina

  • Biljana Trifunović
   Feb 23, 2014 @ 23:31:20

   Poštovana Jasmina,
   u Pravilniku nisu izdvojene firme čiji su osnivači Republika Srbije, da su oslobođeni transfernih cena. Pozdravljam vas

 132. Inpharm Co. doo
  Feb 21, 2014 @ 11:57:42

  Postovana Biljana,
  Kako nam se priblizava rok za prijavljivanje kreditnog posla u poslovanju sa inostranstvom imam jedno pitanje za vas:
  Pocetkom marta tacnije 4.marta nam istice rok od godinu dana za placanje uvezene robe.
  Ukoliko do kraja marta odnosno posle roka od godinu dana izvrsimo delimicno placanje po ovom poslu da li i taj iznos koji smo platili
  posle roka od godinu dana prikazujemo kod prijavljivanja kreditnog posla koji se podnosi do 10.aprila

  • Biljana Trifunović
   Feb 23, 2014 @ 23:29:18

   Poštovana Ljiljo,
   ukoliko naplatite celu sumu potraživanja do 31.03.2014. u tom slučaju nemate obavezu da dostavljate P1 obrazac.
   Ukoliko naplatite do tog datuma deo potraživanja, popunjavate P1 obrazac i iskazujete stanje potraživanja /preostali deo duga/.
   Pozdravljam vas

 133. Jelica
  Feb 26, 2014 @ 16:01:51

  Poštovana Biljana,
  Mi smo IT kompanija koja se bavi softverskim programiranjem. Kako smo suočeni sa velikom fluktuacijom zaposlenih, koristimo razna sredstva kako bi došli do podataka o raspoloživom stručnom kadru.
  Potpisali smo godišnji ugovor sa LinkedIn-om iz Irske za usluge korišćenja specijalnog LinkedIn naloga izveštaja koje ta vrsta naloga omogućava, a koji će koristiti naša kadrovska služba u svrhu traženja, selekcije I regrutacije novozaposlenih.
  Dobićemo fakturu iz inostranstva za godišnju pretplatu, pa je naše pitanje kakav je poreski tretman u ovom slučaju?
  Hvala Vam unapred na odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Feb 26, 2014 @ 16:53:33

   Ppštovana Jelice,
   razumem vaš problem sa zaposlenima. Nisam najbolje razumela šta će u računu da stoji kao predmet pružanja sluge od strane Linkedin-a. Ukoliko bude glasilo: korišćenje licence…., u tom slučaju imate obavezu da obračunate porez po odbitku od 20% ili ako vam dostave potvrdu o rezidentnosti, moguće je da bude i manje. Ukoliko bi na računu glasilo: pružanje usluge u pretraživanju aze podataka ili slično, u tom slučaju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja dodatnog poreza. Pozdravljam vas

 134. VECANA
  Mar 05, 2014 @ 12:01:27

  Poštovani, zanima me kada popunjavam ppppd z aisplatu dividende, da li se stavlja u opciju 1.2 oznaka K.
  Unapred hvala.

  • Dejan Trifunović
   Mar 05, 2014 @ 13:03:07

   Poštovana, kod isplate dividende polje 1.2 se uopšte ne popunjava, već samo polja 1.1 i polje 1.4
   Srdačan pozdrav,
   Dejan Trifunović

 135. kata978
  Mar 06, 2014 @ 15:18:45

  Poštovana gospođo Trifunović,
  pohvaljujemo Vašu inicijativu,stručnost i brzinu odgovora na pitanja.
  Vaš blog nam je od velike koristi.Našli smo odgovore na neke naše probleme.

  Molim Vas da dostavite detaljno uputstvo oko knjigovodstvenog evidentiranja prodaje putem internet prodavnice( zaliha, pisanje računa,isporuka brzom poštom ,naplata od kupaca, predaja pazara).
  Unapred hvala.
  Grana

 136. ANSEV
  Mar 06, 2014 @ 23:40:28

  Poštovani,
  Molim Vas za odgovor na dva pitanja:
  – Masine su uvezene kao ulog stranog lica- dva fizička i jedno pravno, po tom osnovu su oslobodjeni placanja uvoznih dažbina i imali su pravo na povracaj PDV-a placenog prilikom uvoza. Posluju sa gubitkom i zatvaraju firmu. Koje su njihove obaveze sa aspekta PDV-a, kada se ulog (mašine) vrača u zemlju iz koje je uvežen i to osnivaču pravnom licu.
  – Otkup sekundarnih sirovina – koje obaveze ima pravno lice sa aspekta poreza na dohodak kada isplatu vrši na tekući račun sakupljača. Pozdrav, unapred se zahvaljujem.

  • Biljana Trifunović
   Mar 08, 2014 @ 00:22:58

   Poštovana Vesna,
   oprema koja je uvežena sa povlasticama – osnovna sredstva, ne mogu se otuđiti ili vratiti osnivaču pre određenog roka od tri godine. Ukoliko pre tog roka vratite opremu, dužni ste da platite srazmeran deo PDV i ukoliko ste koristili poreski kredit za ulaganje, takođe je potrebno da obračunate i platite sumu indeksiranu za stopu rasta potrošačkih cena, za kraći period korišćenja opreme.

 137. interlignum
  Mar 10, 2014 @ 13:56:25

  Postovana gospodjo Biljana,
  Molimo da nam resite dilemu da li su 2 dole navede firme povezana preduzeca po cl.59 Zakona.

  U firmi A i firmi B su vlasnici razlicita lica.
  Vlasnik firme A je direktor i ovlasceno lice u firmi A i B.
  Akcije i udeli kao i glasovi u organima upravljanja ne postoje.
  Unapred hvala.
  Interlignum-NS

 138. jetdirect
  Mar 10, 2014 @ 20:31:57

  Postovana Biljana,

  Molim Vas za pomoc oko obracuna PDV na primljenu pogresnu uplatu.
  Naime, poslednjeg dana poreskog perioda primili smo dve uplate od strane kupca, od kojih je jedna bila pogresna (duplo placen racun), novac mu je vracen narednog radnog dana međutim to je bio naredni poreski period.
  Intresuje me da li smo obavezni da obracunao PDV na tu pogresnu uplatu, odnosno da je tretiramo kao avans za budući promet iako ga realno nije bilo jer mu je novac vracen?
  Unapred zahvalna,
  Bojana Damnjanovic

  • Biljana Trifunović
   Mar 13, 2014 @ 11:19:18

   Poštovana Bojana,
   rado bi vam napisala logičan odgovor, pogrešna uplata je vraćena i završeno. Međutim, kako se ta uplata desila u nezgodnom trenutku na prelazu između dva poreska perioda, na žalost obračunajte PDV i platite a u narednom mesecu stornirajte, Znam da nema logike, ali ako dođe inspekcija pitanje je da li će i oni da razmišljaju logički ili po slovu zakona. Pozdravljam vas

 139. Jelica
  Mar 13, 2014 @ 15:24:55

  Poštovana Biljana,
  Možete li mi reći nešto više o situaciji plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta od 01.01.2014.?
  Od nove godine, izvršili smo redovna plaćanja mesečne akontacije do 10-og u mesecu kao I ranije. Upitom stanja naših uplata na račun 840-741534-843-98 Lokalne poreske adminstracije, vidimo da su oni vršili zaduženja samo za januar, pa smo za uplate u februaru I martu u pretplati. A dobili smo dopis od zakupodavca poslovnog prostora, gde navodi da mi više ne treba da plaćamo naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta ni dikretno na ovaj račun ni indirektno kroz zakup, pa me interesuje da li je to tačno i gde mogu da pronađem te izmene u zakonu?
  Hvala unapred.

 140. logistika
  Mar 18, 2014 @ 12:39:25

  Poštovana gospodjo Biljana,
  Imamo pitanje u vezi privremenog uvoza. Opremu, jedan ceo deo pogona za proizvodnju uvezli smo 2009.god. i privremeni uvoz otvoren na 5 godina, posto je ta oprema kupljena na lizing od strane nase maticne kompanije u inostranstvu. Carina+PDV je vec placena u celosti u 33 rate, I interesuje nas, da li postoji zakonska mogucnost da se nakon isteka tih 5 godina (avg.2014) na neki nacin produzi privremeni uvoz u slucaju da maticna kompanija ne zeli da nam proda, konacno isfakturise opremu? hvala.

  • Biljana Trifunović
   Mar 19, 2014 @ 12:24:33

   Poštovana,
   najbolje bi bilo da objasnite svom matičnom preduzeću da kada ste već u potpunosti platili carinu i PDV da izvršite konačno carinjenje. U ovom momentu nema nikakvih prepreka da vi obnovite ugovor i produžie rok zakupa. Samo da vas podsetim još nešto, da li prilikom plaćanja zakupa plaćate i porez po odbitnu na zakup. Pozdravljam vas

 141. zoran tomasevic
  Mar 20, 2014 @ 09:54:40

  Poštovana Biljana,

  Da li je zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno sledeće:
  1) Preduzeće iz Slovenije ( nerezident ) želi sa našim preduzećem (rezident) da sklopi ugovor o ustupanju potraživanja – tj. da nam prenese potraživanje koje imaju prema pravnom licu iz Srbije. Dakle, preduzeće iz Slovenije ustupalac , naše preduzeće primalac potraživanja, a preduzeće iz Srbije dužnik. ( Preduzeće iz Slovenije je naš dužnik pa bi ovim prenosom potraživanja da izmire deo obaveza prema nama prebijanjem)
  2) Isto preuzeće iz Slovenije ( nerezident ) želi sa našim preduzećem da sklopi takođe ugovor o ustupanju potraživanja, tj. da nam prenese potraživanje koje ima u ovom slučaju prema drugom nerezidentu preduzeću iz Nemačke. Naše preduzeće bi po tome potraživalo od preduzeća iz Nemačke, a za iznos prenetog potraživanja bi prebilo svoja potraživanja prema preduzeću iz Slovenije.

  Da li je ovo moguće prema zakonu sprovesti , ili je prenos potraživanja ( i ustupanje duga) moguće samo između rezidenata koji imaju potraž. i obaveze po obavljenom spoljno trgovinskom poslu?
  2)

  • Biljana Trifunović
   Mar 23, 2014 @ 23:24:18

   Poštovani Zorane,
   prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je da rezident plati drugom nerezidentu a ne onom kojem duguje, takođe dozvoljeno je da naplati od drugog nerezidenta a ne od onog od kojeg potražuje.
   U vašem slučaju, vi potražujete od firme iz Slovenije, i možete da sklopite ugovor tako da će vam umesto njega dug platiti firma iz Nemačke.
   Što se tiče prvog dela pitanja, jedino ako vi imate neke neplaćene račune prema tom preduzeću iz Srbije pa da napravite Ugovor o cesiji. Pozdrav

 142. Beba Glumac
  Mar 21, 2014 @ 16:10:12

  Beba Glumac
  Mar 20, 2014 @ 13:15:08

  Poštovana Biljana!
  Naš klijent (DOO) hoće da uzme (zbog prirode posla kojim se bavi – deminiranje) u zakup amublantno vozilo od nerezidenta (DOO) iz Republike Srpske, koji se bavi istom vrstom posla u BiH i sa kojim naš klijent često poslovno saradjuje. Vozilo bi bilo u zakupu dva meseca.
  Interesuje nas da li bi to vozilo trebalo da se uveze pod režimom privremenog uvoza, da li bi se platila carina, da li bi trebalo na tu fakturu za zakup interno obračunati pdv sa pravom korišćenja prava na prethodni pdv i da li bi naš klijent imao pravo na troškove goriva i pravo na korišćenje prethodnog poreza po osnovu računa za gorivo?
  Unapred hvala!
  Srdačan pozdrav!

 143. zoran tomasevic
  Mar 24, 2014 @ 07:57:55

  Poštovana Biljana,

  U drugom slučaju preduzeće iz Slovenije želi SVOJE potraživanje koje ima prema firmi iz Nemačke da prenese našem preduzeću, za iznos tog potraživanja mi bi onda imali obavezu prema preduzeću iz Slovenije pa bismo to prebili potraživanjem koje imamo prema tom preduzeću iz Slovenije. S druge strane preduzeće iz Nemačke bi nama platilo iznos koji je preduzeće iz Slovenije imalo prema njemu , a prenelo nama. U ovom slučaju nisam siguran da je to dozvoljeno našim zakonom?

  • Biljana Trifunović
   Mar 30, 2014 @ 21:43:06

   Poštovani Zorane,
   već sam vam pisala odgovor na ovo pitanje. Molim vas, kada se pojavi slična ili ova situacija, zaboravite ŠTA ŽELI KLIJENT IZ SLOVENIJE ili slično, posao postavljate tako šta je važno i koje obaveze i potraživanja ima vaša firma od pomenutih klijenata. Kada tako postavite, sve će vam biti jasnije i jednostavnije.
   Ponoviću, Zakonom je dozvoljeno da vam plati drugi ino kupac a ne onaj koji vam duguje, sasvim je jasno. I iz tog razloga ugovor posmatrajte tako da će vam kupac iz Nemačke platiti umesto kupca iz Slovenije.
   Pozdravljam vas,

 144. Novkabel AD
  Mar 26, 2014 @ 08:54:11

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za savet:

  Kako da zatvorimo spoljnotrgovinski posao,ako je nerezidentu naknadno izdata kredit nota za vrednost reklamirane robe?
  Knjigovodstveno je sa kredit not umanjeno potraživanje rezidenta.
  Roba nije vraćena.Postoji Zapisnik o reklamiranoj robi.
  Kredit not nije moguće sprovesti kroz izvod banke (šifra 650) jer od nerezidenta nećemo imati uplate.
  Srdačan pozdrav ,
  Hvala!

  • Biljana Trifunović
   Mar 30, 2014 @ 21:34:56

   Poštovana Mila,
   nema problema, važno je da imate kompletnu prepisku sa ino kupcem na osnovu koje ste vi doneli odluku o izdavanju kredit note.
   To vam je dovoljno da vaše knjigovodstvo proknjiži i zatvori stavku kupca.
   Nemate obavezu bilo kakvoj instituciji da dostavljate pravdanje, odluku o kredit novti trebate da čuvate kao dokument uz predmet 10 godina, i ukoliko neka od inspekcija potraži na uvid dužni ste da je pokažete sa pratećom dokumentacijom. Pozdravljam vas

 145. daliborstija
  Mar 29, 2014 @ 21:00:06

  Postovana Biljana
  da li koristite program Amadeus za izradu transfernih cena i da li mi mozete pomoci kako da dodjem do podataka o bruto marzi u programu Amadeus, prosecna vrednost bruto marze u poslednjih 3 godine,

 146. daliborstija
  Mar 29, 2014 @ 21:01:25

  dobio sam mogucnost da ga koristim na 5 dana

 147. zoran tomasevic
  Mar 31, 2014 @ 12:31:06

  Poštovana Biljana,

  Pitanje je vezano za porez na imovinu. Preduzeće obavlja delatnost koje spada u prerađivačku industriju ( osnovna sredstva vodi po metodi nabavne vrednosti ), zemljište na kom su objekti nisu u vlasništvu preduzeća ( korisnik je gradskog građ.zemlj.) i nije vodilo zemljište odvijeno u knjigama od nekretnina. Može li preduzeće u 2014 godini da proceni vrednost tog zemljišta koje koristi ( prema cenama koje je donela JLS ) , i da ga iskaže posebno u knjigama ( druga nemater.ulaganja – da se umanji vrednost nekretnine za vrednost zemljišta) , kako bi smanjilo u sledećoj godini obavezu za porez na imovinu. Ako bi to bilo sprovodivo, koja dokumenta bi bila neophodna ( odluka, i sl.)?

 148. LANCOVA
  Apr 01, 2014 @ 23:17:20

  Postovana Biljana,

  Molim vas da detaljnije obradite temu reklamni materijal posle promene pravilnika od 01.01.2013. godine.
  Na koji se reklamni materijal obracunava PDV; kako se prikazuje u PDV prijavi i koji je nacin vodjenja evidencije reklamngo materijala?

  S postovanjem

 149. SILVIJA
  Apr 03, 2014 @ 10:14:48

  Poštovana,

  U dilemi sam koju šifru da stavimo kod rasporeda deviznog priliva po sudskom rešenju, molim Vas za savet? U pitanju je bila izvežena roba koju naš ino kupac nije plaćao, došlo je do spora i rešenja u našu korist.

  Pozdrav!

  Silvija

 150. SILVIJA
  Apr 04, 2014 @ 12:36:33

  Poštovana,

  Da li je moguće odradediti i otpis deviznog dugovanja prema ino dobavljačima na isti način kako ste objasnili OTPIS POTRAŽIVANJA OD INOKUPACA I SVOĐENJE KREDITNOG ODNOSA KOD NBS?
  Mi imamo nekoliko sitnih deviznih računa još iz 2004 god. po kojima dugujemo ino-dobavljačima čije firme danas više i ne postoje, ova naša ino dugovanja smo prijavili obrascem O-1 u NBS i tako kvartalno uvek obnavljamo tj.prijavljujemo obrascem O-1 jer neće biti nikakvih promena. Popisno bih htela ako je to nekako moguće da zatvorimo i dostavimo NBS izveštaj.

  Puno pozdrava!

  Silvija

 151. zoran tomasevic
  Apr 08, 2014 @ 09:08:36

  Poštovana Biljana,

  Naše preduzeće ima potraživanje prema preduzeću iz Slovenije, po izvozu proizvoda i usluga. Da li je moguće celo potraživanje ( ili deo), konvertovati u vlasnički udeo ? ( s obzirom da je u pitanju nerezident ). Da li se i na koji način obaveštava NBS, i šta ako je deo tih potraživanja prijavljen kao kreditni posao sa inostranstvom? Hvala. Pozdrav.

  • Biljana Trifunović
   Apr 08, 2014 @ 10:27:05

   Poštovani Zorane,
   po principu reciprociteta, kako strana lica mogu kod nas da svoja potraživanja konvertuju u kapital, isto i naša mogu u inostranstvu. Nakon potpisivanja ugovora o zsmeni dužničkih odnosa vlasničkim i registracije kod nadležnih organa u Sloveniji, potrebno je dasvaka tri meseca dostavljate DI-2 obrazac. Takođe, dokument – rešenje o upisu kapitala i ugovor o promeni dužničkih odnosa u vlasnički, skenirajte i dostavite NBS uz P-1 obrazac, gde će te iskazati saldo potraživanja 0 ili koliko je već ostalo. Pozdravljam vas

 152. kata978
  Apr 08, 2014 @ 11:39:49

  Poštovana gđo Biljana, dobar dan.
  Molimo Vaše mišljenje o sledećoj stvari.
  Imamo poslovni odnos sa partnerom iz Makedonije. Kupac je uzimao robu i sada nije u mogućnosti da svoje dospele obaveze izmiri u valuti. Sačinili smo sporazum o načinu izmirenja dospelih obaveza i načinu nastavka saradnje. Da bi smo zaštitili naplatu potraživanja u daljem poslovanju, u dilemi smo da li da to učinimo zaključenjem ugovora o preuzimanju duga od strane fizičkog lica (vlasnika preduzeća) u slučaju blokade računa ili da zaključimo ugovor o jemstvu sa nerezidentom, fizičkim licem (vlasnikom preduzeća iz Makedonije). Molimo Vas da nam predložite najbolje rešenje.
  Prijatan i uspešan dan.
  S poštovanjem.

  • Biljana Trifunović
   Apr 09, 2014 @ 21:31:44

   Poštovana Katice,
   bolja je varijante da zaključite ugovor o jemstvu sa osnivačem firme koja vam duguje, nego ugovor o prenosu potraživanja.
   Prema Zakonu o deviznom poslovanju čl. 34. naplata odnosno prenos potraživanja, prebijanje i sl. nije predviđeno da se obavlja između firme i fizičkog lica. Iz tog razloga, bolje je jemstvo, pa ako se baš iskomplikuje da na taj način naplatite potraživanja. Pozdravljam vas

 153. vera2212
  Apr 09, 2014 @ 16:54:36

  Poštovana Biljana,
  hitno mi je potrebna Vaša pomoć.Naime,kod popunjavanja obrasca O-1,kako popuniti deo tabele koji se odnosi na broj CI/JCI,za fakturu za usluge?U pitanju je deo fakture za montažu opreme, koju nam je ispostavila firma iz Italije.Fakturu smo platili delimično,tako da deo duga,koji je stariji od godinu dana prijavljujemo NBS.Pošto nije u pitanju roba,nemamo JCI, da li je dovoljno upisati samo broj fakture u rubruku koja traži broj JCI/FAKTURA,a deo tabele koja traži broj CI(za JCI) ostaviti prazan?Molim Vas da mi brzo odgovorite,jer rok ističe sutra.
  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Apr 09, 2014 @ 21:28:35

   Poštovana Vere,
   sve ste i sami rekli kako treba, popunite samo broj računa, upišite adekvatnu šifru osnova pošto se radi o usluzi, i unesite saldo duga a ne ceo iznos računa. Pozdravljam vas

 154. Informa
  Apr 24, 2014 @ 14:00:59

  Poštovana Biljana,
  imam dva pitanja:
  1. Domaća firma kupila je robu od firme X iz Crne gore. Takodje je kupila robu i od Iste firme X ali iz predstavništva u Beogradu.
  Naša firma je prodala drugu vrstu tobe firmi X predstavništvo u Beogradu.
  Medjusobno nije bilo plaćanja.
  Forma je pred likvidacijom i želeli bi zatvoriti ove transakcije, pa Vas molimo za savet na koji način je najispravnije ovo uraditi.

  2. Radi se o istim firmama kao u predhodnom pitanju, ali je sledeća relacija:
  Naša firma je kupila robu iz Italije, koju nije isplatila u celosti. Ostatak duga
  je isplatila firma X iz Crne Gore. Da li je dovoljan ugovor o preuzimanju duga i da li se on mora prijaviti. (Informacija nije u potpunosti potvrdjena, pa ja postavljam dodatno porpitanje:ako je dug platilo predstavništvo u Beogradu, da li je postupak isti)?
  Hvala unapred.
  Marina

  • Biljana Trifunović
   May 14, 2014 @ 11:27:13

   Poštovana Marina,
   1. promet koji ste imali sa predstavništvom firme iz Crne Gore u Beogradu, zatvorite najobičnijim prebijanjem dugovanja i potraživanja, samo vodite raćuna da firma nije u blokadi:
   2. Ugovor o preuzimanju duga je sasvim dovoljan, i prema aktuelnim propisima nemate obavezu registracije ugovora. Jedino ako je vaše dugovanje prema italijanskoj firmi duže od godinu dana i pri tome ste NBS dostavljali O1 obrazac, u tom slučaju, trebate prilikom sledećeg dostavljanja O1 obrasca, da iskažete saldo 0 ili ako nije sve plaćeno koliko je ostala vaša obaveza, kao i da priložite skeniran Ugovor o preuzimanju duga.
   pozdravljam vas,

 155. Ksena
  Apr 24, 2014 @ 14:31:43

  Postovana Biljana, imam pitanje u vezi izvoza robe. Da li firma, koja je registrovana za delatnost br. 1439 – Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće , i radi redovan izvoz robe u Slovacku i Rusiju, moze da zajedno sa robom (kao stavku na fakturi) ili cak i odvojeno, kao uslugu, da fakturise troskove prevoza? Naime, prevoz vrsi treca firma – koja je ujedno i spediter, a troskove naplacuje prodavcu, jer ne zeli da izda racun koji tereti stranu firmu – zbog sigurnosti placanja. Tada bi mi, prodavac, platili dug spediteru, ali i naplatili cenu prevoza od kupca robe preko fakture…. da li je to moguce? Jer mi recimo imamo dobavljaca, koji je textilna industrija, i oni tako rade, prema nama, ali su iz Turske, pa pomislih mozda kod nas to ne moze ili nije pozeljno da radimo.
  HVALA MNOGO
  Srdacan pozdrav i srecan rad! Blog je fenomenalan!
  Ksenija

  • Biljana Trifunović
   May 14, 2014 @ 11:28:42

   Poštovana Ksenija,
   sasvi je u redu da na izvozni računa, kao posebnu stavku iskažete vrednost transporta koji će te naplatiti od kupca, a kasnije isti platiti transporteru. Pozdravljam vas

 156. zoran tomasevic
  Apr 24, 2014 @ 19:08:46

  Postovana Biljana,

  Fizicko lice rezident je vlasnik 100% udela u preduzecu – takodje rezident ( d.o.o.). To lice zeli da proda ceo svoj udeo pravnom licu nerezidentu. Interesuje me sa stanovista oporezivanja, ko placa porez i kako se odredjuje osnovica i kolika je poreska stopa? ( da li se primenjuje zakon o porezu na dobit ili zakon o porezu na dohodak gradjana?; pretpostavljam da se placa na kapitalnu dobit 15%? nisam siguran kako se odredjuje ta osnovica – sta je nabavna vrednost , osnovni kapital je uvecan raspodelom dobiti iz 2012 – postoji samo novcani ulog, da li se gleda vrednost kapitala iz APR? koja poreska prijava se predaje i sl. ). Hvala.

 157. Slavica Radojevic
  May 07, 2014 @ 13:47:01

  Draga Biljana,

  imam jednu nedoumicu ,pa bi mi značila Vaša pomoć. Moja firma je centralni servis za LG klime. U toku aprila i maja, LG finansira akciju besplatne ugradnje klima uređaja. Mi teba da im to prefakturišemo. S obzirom da je instalacija klima u zemlji, a firma koja to finansira je ino, da li LG-u fakturišemo uslugu besplatne ugradnje sa ili bez PDV-a. Napominjem da imamo potpisan Ugovor o besplatnoj ugradnji klima uređaja.
  Hvala unapred na odgovoru
  Slavica

  • Slavica Radojevic
   Jul 09, 2014 @ 14:32:23

   Biljana, molim Vas odgovor na pitanje od 07.05.
   Hvala unapred

   • Biljana Trifunović
    Jul 14, 2014 @ 13:34:11

    Slavice, ja sam dala odgovor na pitanje od 07.05., ali nema problema, uslugu ste izvršili u Srbiji, bez obzira št je vi niste naplatili, u momentu kada je prefakturišete stranom partneru, račun uvećavate za PDV na usluge koje su izvršene u Srbiji. Pozdravljam vas

 158. Vesna Petkovic BG
  May 09, 2014 @ 01:13:01

  Postovana Biljana
  Na koji nacin poreski obveznik moze da plati dugovanje poreza na druge
  prihode pri otkupu sekundarnih sirovina od fizickih lica za period do
  31.12.2013.godine.
  Napominjem da je od 1.1.2014.godine izmenjena stopa poreza na otkup
  sekundarnih sirovina, pa je neispravno kada se poreska PPP PD prijava
  popuni sa starom stopom poreza.
  Molim da mi odgovorite da li postoji nacin da se izvrsi uplata zaostalog duga po
  staroj stopi poreza i kako bi se
  porekoj upravi dostavila poreska prijava.

  Imam i jedno pitanje vezano za to kako do licence za ovlascenog racunovodju, odnosno da li vi organizujete obuke i predavanja.

  S postovanjem Vesna Petkovic

 159. Slavica Radojevic
  May 10, 2014 @ 10:05:42

  Draga Biljana,
  da li kod direktnog reexporta, šifra 312, i dalje postoji obeveza izveštavanja o finansijskom efektu? Ukoliko i dalje postoji ova obaveza, kome i u kojoj formi se dostavlja izveštaj?
  Unapred hvala
  S poštovanjem
  Slavica Radojević

  • Biljana Trifunović
   May 14, 2014 @ 11:32:33

   Draga Slavice,
   ukinuto je izveštavanje kada se radi o direktnom reeksportu šifra 312. Važno je da u roku od godinu dana npalatite i platite robu, jer po šifri 312 nemate mogućnost registraciju kreditnog odnosa, već se odmah pokreće prekršajni postupak. Pozdravljam vas

 160. CAPRIOLODOO
  May 12, 2014 @ 11:27:35

  Postovana Biljana,
  Treba da izvezemo robu na Kosovo. U kupoprodajnom ugovoru dogovorena je avansna naplata, s tim da bi platila jedna druga firma koja se nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
  Pitanje je : da li se Kosovo tretira kao resident ili nerezident I da li je moguce uraditi ovaj posao samo sa obavestenjem firme sa Kosova da ce umesto njih platiti nerezident iz Ujedinjenih Arapskih emirata. I ako je moguce da li takav priliv mora da se proda NBS I naplata primi u dinarima ili mozemo primiti u devizama ?

  Srdacan pozdrav I hvala unapred

  • CAPRIOLODOO
   May 14, 2014 @ 13:37:25

   Hvala Biljana, dakle Kosovo se tretira kao nerezident, jel tako ?

   • CAPRIOLODOO
    May 14, 2014 @ 15:15:42

    Postovana Biljana, u Alpha banci mi uporno tvrde da priliv sa Kosova i dalje mora da se konvertuje u dinare. Da li me mozete uputiti na deo zakona koji mogu da im citiram kako ne bi dalje trazili da se radi konverzija ?

 161. zvonkost
  May 12, 2014 @ 14:10:29

  Postovana Biljana,
  imam malu nedoumicu oko toga koju poresku stopu primeniti. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu pDV-a bavi se proizvodnjom sampinjona i iste prodaje dalje u pakovanju od 400gr kao i u rinfuzu i na njih primenjuj stopu PDV-a od 10%. Takodje vrsi i mariniranje pecuraka sampinjona (termicka obrada kuvanjem uz dodatak odredjenih primesa , limuntus, so itd) i to je poluproizvod koji sluzi za dalju preradu. Koju stopu PDV-a treba obacunati prilikom prodaje mariniranih pecuraka 10 ili 20%?
  Srdacan pozdrav i unapred hvala.

 162. Slavica Radojevic
  May 14, 2014 @ 11:38:50

  Hvala Biljana, tako sam i mislila , ali uvek volim da proverim sa Vama…:)
  Srdačan pozdrav

 163. Vesna Petkovic BG
  May 27, 2014 @ 20:36:10

  Vesna Petkovic BG
  MAY 09, 2014 @ 01:13:01
  Postovana Biljana
  Na koji nacin poreski obveznik moze da plati dugovanje poreza na druge
  prihode pri otkupu sekundarnih sirovina od fizickih lica za period do
  31.12.2013.godine.
  Napominjem da je od 1.1.2014.godine izmenjena stopa poreza na otkup
  sekundarnih sirovina, pa je neispravno kada se poreska PPP PD prijava
  popuni sa starom stopom poreza.
  Molim da mi odgovorite da li postoji nacin da se izvrsi uplata zaostalog duga po
  staroj stopi poreza i kako bi se
  porekoj upravi dostavila poreska prijava.

  Imam i jedno pitanje vezano za to kako do licence za ovlascenog racunovodju, odnosno da li vi organizujete obuke i predavanja.

  S postovanjem Vesna Petkovic

  • Biljana Trifunović
   May 28, 2014 @ 11:21:55

   Poštovana Vesna,
   prelaskom na elektronsko dostavljanje PPP PD stvar se bitno zakomplikovala.
   Da sam na vašem mestu otišla bi kod svog poreskog inspektora i porazgovarala kako dalje.
   U suprotnom, morate po aktuelnim propisima da popunite poresku prijavu, i da obračunate zateznu kamatu za kašnjenje u plaćanju.
   Što se tiče pripremne nastave za licencu ovlašćenog računovođe za sada ne radimo, jedino za licencu za zabranu pranja novca, ova licenca ZPFT vam je obavezna, a prva je poželjna. Pozdravljam vas

 164. Vesna Petkovic BG
  May 29, 2014 @ 00:47:53

  Draga Biljana,
  Hvala vam puno i srdacan pozdrav.

 165. Novkabel AD
  Jun 02, 2014 @ 07:54:52

  Poštovana Biljana,

  Da li fizičko lice iz inostranstva(nerezident) može da izvrši uplatu pravnom licu rezidentu
  po osnovu Ugovora o zajmu novca uz obračunatu kamatu i da li se posao prijavljuje.?Između rezidenta i nerezidenta ne postoji pravna povezanost.

  Srdačno Vas pozdravljam i unapred zahvaljujem,

  • Biljana Trifunović
   Jun 02, 2014 @ 11:15:32

   Poštovana Mila,
   fizičko lice može da da pozajmicu preduzeću samo pod uslovom da je osnivač tog preduzeća. U vašem slučaju ne može. Može pravno lice – preduzeće iz inostranstva i ako nije osnivač da da kredit sa kamatom. U tom slučaju kredit se registruje kod NBS. Pozdravljam vas

 166. zoran tomasevic
  Jun 12, 2014 @ 10:34:55

  Poštovana Biljana,
  Preduzeće namerava da određena potraživanja od nerezidenta naplati od drugog nerezidenta, preduzeće bi dalo izjavu po kojoj prihvata promenu dužnika tj. naplatu od drugog nerezidenta. Da li preduzeće – poverilac, može novom dužniku – nerezidentu dati određeno odobrenje tj. popust ( ili naplatiti potraživanje uz diskont ) , ukoliko novi dužnik plati određeni iznos? Da li to ima isti efekat kao otpis dela potraživanja odlukom, tj. rashodi po direktnom otpisu koji se ne priznaju po Zakonu o porezu na dobit?

  • Biljana Trifunović
   Jun 12, 2014 @ 11:56:04

   Poštovani Zorane,
   nema zakonskih prepreka da ugovorom potraživanja prebacite na novog dužnika – nerezidenta. Ukoliko u ugovoru postavite uslov, da ako vam novi kupac plati u roku od…. dana, ostvaruje pravo na rabat od x%. U tom slučaju neće se ceniti kao direktan otpis. Prilikom rasporeda priliva, banci će te dostaviti kopiju ugovora, i u rasporedu u šifri 112 unećete sumu sa računa i umanjiti za rabat u sledećem redu ali isto sa šifrom 112. Pozdravljam vas

 167. SILVIJA
  Jun 12, 2014 @ 11:19:36

  Poštovana g-đa Biljana,

  Da li je moguće odradeti devizno prebijanje i za uvozne poslove po okončanoj situaciji tj.za poslove koje vodimo kao građevinski radovi u Srbiji, dok u izvozu imamo redovnu otpremu robe?

  S’poštovanjem,
  Silvija Petrović

  • Biljana Trifunović
   Jun 12, 2014 @ 11:47:29

   Poštovana Silvija,
   zakonom je predviđeno prebijanje dugovanja i potraživanja uvoza i izvoza robe i usluga. Tako da to nije problem, ne može da se prebija dat avans i primljen, kao i naknadno odobren rabat. Pozdravljam vas

   • SILVIJA
    Jun 12, 2014 @ 12:54:56

    Hvala Vam na brzom odgovoru.
    Pozdrav!

    Silvija Petrović

 168. SILVIJA
  Jun 12, 2014 @ 16:29:06

  Poštovana g-đa Biljana,

  Potvrdila bih još jednom i sa Vama g-đa Biljana, da li se Uredbom o prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu spoljnotrgovin.prometa robe i usluga(Sl.glasnik RS 59/2013) prebijanje završava izveštvanjem Narodne banke Srbije(popunjavanjem obrazac P-1 i O-1 nakon obostranog potpisivanja izjava o prebijanju) tj.ne postoji više obaveza izveštavanja Ministarstva finansija sa pratećom dokumentacijom o prebijanju?

  S’poštovanjem,
  Silvija Petrović

  • SILVIJA
   Jun 13, 2014 @ 09:48:19

   Poštovana g-đa Biljana,

   Iskreno ću da Vas zamolim Vas za odgovor i na prethodno pitanje jako mi je bitno i hitno.

   S’poštovanjem,
   Silvija Petrović

  • Biljana Trifunović
   Jun 13, 2014 @ 12:49:01

   Poštovana Silvija,
   P-1 i O-1 obrasci se popunjavaju i dostavljaju NBS kada prođe rok od godinu dana za plaćanje ili naplatu od ino partnera. Ukoliko postpišete ugovor o prebijanju o obavljenom spoljnotrgovinskom poslu pre isteka roka od gorinu dana u tom slučaju nemate šta da unosite u pomenute obrasce, odnosno ne dostavljate ih. Ukoliko ste registrovali već kreditni posao na obrascima P-1 i O-1 u tom slučaju će te nakon izvršenog prebijanja uneti te promene u pomenute obrasce i na taj način obavestiti NBS o izvršenom prebijanju.
   Od oktobra 2012. godine ukinuto je izveštavanje Deviznom Inspektoratu o izvršenom prebijanju. Pozdravljam vas

   • SILVIJA
    Jun 16, 2014 @ 10:18:45

    Zahvaljujem.

    Pozdrav!
    Silvija Petrović

 169. jaca1964
  Jun 13, 2014 @ 00:06:35

  Poštovana Biljana

  da li se radi studija o transfernim cenama, unosenje podataka u poreski bilans i korekcija osnovice za porez na dobit ukoliko su postojale međusobne transakcije u toku 2013 godine izneđu dva pravna lica – jednog DOO osnivac muz vlasnik 100% i drugog DOO osnivac zena vlasnik 100%? / u pitanju je prodaja jedog osnovnog sredstva i zakup poslovnog prostora/

  • Biljana Trifunović
   Jun 13, 2014 @ 12:51:23

   Poštovana Jaco,
   ukoliko je zbir svih prometa između ova dva pravna lice čiji su vlasnici bračni drugovi veći od 8.000.000 dinara, u tom slučaju radite studiju i iskazujete podatke u PB-1 obrascu. Ukoliko ovi prometi u zbiru su manji u tom slučaju dostavljate Skraćeni izveštaj. Pozdravljam vas

 170. jaca1964
  Jun 13, 2014 @ 19:33:23

  Poštovana Biljana,
  Hvala na odgovoru, ali još jedno pod pitanje, i pojašnjenje.Transakcije su se dešavale izmedju ova dva pravna lica, gde je suprug vlasnik 100% svoje firme doo i žena vlasnik svoje firme 100% doo.
  Znači transakcije su bile između pravnih lica doo (samo izdavanje faktura), nisu imali transakcije kao fizičko lice
  (npr.zakup firme doo, od supruga ili žene), da li u tom slučaju radimo skraćenu studiju, jer je promet bio manji od 8.000.000,oo dinara.

 171. Jelica
  Jun 17, 2014 @ 16:14:06

  Poštovana Biljana.
  Moje pitanje glasi: prošle godine smo izdali fakturu ino kupcu u valuti USD i oni je do sada nisu platili… istraživanjem smo došli do saznanja da je njima problem što je faktura u toj valuti (naša je greška) i traže da izdamo knjižno odobrenje i novu fakturu u EUR.
  Pošto se radi o usluzi iz člana 12 (pa se ne iskazuje u PPPDV) da li treba da obratimo pažnju na nešto ili jednostavno možemo izdati sad u junu 2014. knjižno odobrenje za fakturu u USD i novu fakturu u EUR?

 172. Aleksandarw
  Jul 08, 2014 @ 13:30:56

  Poštovana,
  zamolio bih vas za malu pomoć.
  Da li prilikom odjave radnika, firma može postojati tj biti aktivna samo sa vlasnikom, znači bez direktora i radnika? I da li vlasnik u tom slučaju ima ovlašćenja da izdaje račune, potpisuje poreske prijave itd..

  Pozdrav
  Aleksandar Marković

  • Biljana Trifunović
   Jul 08, 2014 @ 14:47:30

   U slučaju da u firmi nema drugih radnika i direktra, tada osnivač-vlasnik preuzima funkciju i direktora i radnika. Vlasnik može da izdaje račune i potpisuje dokumenta. Ali u APR morate registrovati vlasnka kao zastupnika-direktora firme koji nije u radnom odnosu. Osnivač tada po rešenju Poreske Uprave plaća poreze i doprinose. Pozdravljam vas

 173. Slavica Radojevic
  Jul 09, 2014 @ 14:34:18

  Draga Biljana,
  treba da sklopimo Ugovor sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), oni su investitori, naša firma je izvođač radova, a radovi se izvode na SIV-u 3. Naime korisnik je Uprava za zajedničke poslove, a vrši se rekonstrukcija klimatizacije i ventilacije na zgradi SIV 3 na Novom Beogradu. Od UNIDO organizacije smo dobili obaveštenje koje Vam šaljem u prilogu , gde se kaže da su oni prema međunarodnom sporazumu oslobođeni PDV –a. Da li je taj dopis dovoljan da i mi njima fakturišemo bez PDV-a opremu i radove, a prema Ugovoru u kome oni to traže ? Takođe , da li treba da podnosimo PPO-PDV obrazac , ili je njihov dopis dovoljan za oslobađanje od PDV-a? Ne bi hteli da uđemo u bilo kakav poreski prekršaj, pa Vas molim za pomoć i odgovor po ovom pitanju.
  Hvala unapred na odgovoru
  Slavica

  • Biljana Trifunović
   Jul 14, 2014 @ 13:32:42

   Poštovana Slavice,
   međunarodni ugovor koji ima UNIDO glasi na njih, a ne na vašu firmu. Bez obzira na rešenje koje oni imaju, u građevinarstvu samo “glavni izvođač radova – ona firma čije je ime na tabli” da tako kažem, i čije ime je navedeno u građevinskoj dozvoli može da fakturiše bez PDV, svi ostali podizvođači bez obzira ko je investior fakture izdaju sa PDV. Pozdravljam vas

 174. Slavica Radojevic
  Jul 14, 2014 @ 14:09:44

  Poštovana Biljna,
  u ovom slučaju smo mi glavni ugovarač i ugovor je izmedju nas i UNIDA. Da li na osnovu tog Ugovora možemo da podnosimo PPO-PDV obrazac ili to ne radimo mi, već oni to treba da podnesu u Poresku upravu u Save Maškovića 3-5?

 175. bp
  Jul 14, 2014 @ 14:23:31

  Postovana,
  molim za informaciju, na obrascu P1 smo prijavljivali redovno potrazivanje za avansnu upaltu koju smo izvrsili ino dobavljacu za robu. Usled slanja robe koja nije bila prema Ugovoru odbili smo robu i otisli na arbitrazu u London gde smo nazalost izgubili spor.
  U obrascu P1 sam to prijavila i poslala NBS. Da li postoji obaveza da se taj slucaj jos negde prijavi u neku od nadleznih institucija?
  Unapred se zahvaljujem na pomoci.
  Biljana

  • Dejan Trifunović
   Jul 21, 2014 @ 19:24:34

   Poštovana Biljana,
   ukoliko ste dostavili skeniranu presudu NBS uz P-1 obrazac, nemateviše nikakvu obavezu da bilo kom organu dostavljate. S obzirom da ste izgubili spor, sledeći korak bi bio da otpišete potraživanje od ino prtnera. Kada to uradite dostavićete još jednom obrazac P-1 sa stanjem 0 /nula/ u Napomeni napišite da je izvršen otpis po odluci, broj i datum i nju skeniranu dostaviet NBS. Prilikom otpisa ovog potraživanja, nemate obavezu obračuna i plaćanja poreza na dobit u PB-1 obrascu jer posedujete tužbu. Pozdravljam vas

  • Dejan Trifunović
   Jul 21, 2014 @ 19:33:24

   Poštovana Biljana,
   dovoljno je što ste skeniranu presudu dostavili uz P-1 obrazac NBS. Do ne donesete odluku o otpisu potraživanja i dalje dostavljate uredno P-1 obrazac NBS kao i da nije bilo presude. Kada otpišete potraživanje, onda u obrascu P-1 stanje potraživanje unesite 0 /nula/ u koloni napomena, napišite da ste otpisali potraživanje po Odluci broj i datum i tada ste zatvorili taj predmet. S obzirom da ste tužili ino partnera prilikom popunjavanja PB- obrasca oslobođeni ste obračuna i plaćanja poreza na dobit. Pozdravljam vas

 176. zoran tomasevic
  Jul 21, 2014 @ 08:21:51

  Poštovana Biljana,

  Pitanje je vezano za porez na imovinu, preduzeće pripada grupi delatnosti gde osnovica poreza može biti knjigovodstvena vrednost ili procena veštaka građevinske struke u zavisnosti da li se zemljište vodi u knjigama odvojeno ili ne. Pošto je u konkretnom slučaju zemljište na korišćenju , imam informaciju da se ono može voditi odvojeno kao ostala nematerijalna ulaganja i da se ne amortizuje s obzirom da je rok korišćenja neograničen. Interesuje me imate li neki savet ili primer, kako to najbolje sprovesti u praksi kroz poslovne knjige, kako proceniti vrednost zemljišta i ko to može da uradi i sl? ( znatno se smanjuje poreska osnovica!)

  • Dejan Trifunović
   Jul 21, 2014 @ 19:42:01

   Poštovani Zorane,
   vrednost zemljišta kao i objekta već ste rekli da može da utvrdi veštak. Ukoliko knjigovodstvo vodite po MRS onda svakako utvrđujete na kraju godine tržišnu vrednost objekata i ostale opreme kao i zemljišta. Ako ste malo preduzeće i još ove godine imate pravo da po nacionalnim standardima vodite knjuigovodstvo i pri tome ste registrovani – odnosno pretežna šifra delatnosti je proizvodnja onda je najbolje upotrebiti knjigovodstvenu vrednost, jer je ona sigurna manja od tržišne. Pozdravljam vas

   • zoran tomasevic
    Jul 22, 2014 @ 07:00:48

    Poštovani,
    Nekretnine vodimo po nabavnoj vrednosti, a ne po fer vrednosti. Zemljište ne vodimo u knjigama posebno jer nije u vlasništvu već na korišćenju ( plaćala se taksa za korišć.gradskog građ. ). Zanima me kako izdvojiti vrednost zemljišta iz vrednosti nekretnina i prikazati ga odvojeno u knjigama.

    • Biljana Trifunović
     Jul 22, 2014 @ 20:22:27

     Poštovani Zorane,
     na odmoru sam, nemam kontni plan kod sebe, ali podsetite me u septembru na temu. Zemljište možete da knjižite odvojeno ne klasu o2 zemljište jer tu i pripada. Pozdravljam vas

     • start
      Jul 23, 2014 @ 11:21:57

      Poštovani,
      Kako se obračunava julska plata 2014 g vezano za minuli rad-koji staž uzeti a u vezi novog zakona o radu koji stupa na snagu 29.07.2014 g.

     • Biljana Trifunović
      Jul 24, 2014 @ 17:00:05

      Poštovani,
      Zakon vam samo daje mogućnost da birate hoćete li isplaćivati nadoknadu za minuli rad za ceo staž ili samo kod poslednjeg poslodavca. za mesec juli obračunavate po starom. Ukoliko želite da smanjite izdatke za minuli rad onda trebate sa svakim radnikom po naosob da zaključite aneks ugovora o radu kojim će te precizirati da će te prema najnovijem Zakonu o radu obračunavati i isplaćivati minuli staž samo za period koji je proveden kod poslednjeg poslodavca. Pozdravljam vas

 177. Slovo
  Jul 24, 2014 @ 14:04:44

  Poštovana ,
  Da li firma koja je registrovana za veleprodaju i nema fiskalnu kasu ,može da putem internet prodaje i dostave robe kupcu kurirskom službom ,izvrši naplatu proizvoda preko te kurirske službe ?
  Srdačan pozdrav
  Tatjana Bogdanović

  • Biljana Trifunović
   Jul 24, 2014 @ 16:56:45

   Poštovana Tatjana,
   pravnim licima možete da isporučujete na taj način robu, međutim FIZIČKIM licima ako prodajete robu OBAVEZNA je fiskalna kasa.
   Najbolje bi bilo da kupite fiskalnu kasu i uradite fiskalizaciju, da ne bi odbijali porudžbine od fizičkih lica. kase su sada veoma jevtine za razliku od kazni. Pozdravljam vas

  • zvonkost
   Oct 03, 2014 @ 13:38:06

   Postovani,
   mala pomoc oko prodaje preko interneta
   „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).
   Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010 – dalje: Uredba), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.
   U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.
   Prema tome, u smislu navedenih odredbi Zakona i navedene Uredbe, kada lice obavlja delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), odnosno ostvaruje promet obavljanjem navedene delatnosti, tako ostvaren promet nije u obavezi da evidentira preko fiskalne kase.
   Pri tome, lice koje otpočinje obavljanje određene delatnosti, kao što je u konkretnom slučaju delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru te delatnosti.
   Kada je u pitanju registrovanje pretežne delatnosti, u skladu sa propisima koji regulišu registrovanje i rad privrednih društava, pretežna delatnost koja se upisuje prilikom registarcije privrednog subjekta je delatnost iz akta o osnivanju kojom će se privredni subjekt u najvećem obimu baviti.
   Takođe, privredni subjekt se može baviti i drugim delatnostima upisanim u osnivačkom aktu, bez menjanja pretežne delatnosti.“
   Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-208/2011-04 od 29.04.2011. godine
   Ako osnivackim aktom nije predvidjena internet prodaja ona se to moze uraditi Odlukom o izmeni osnivackog akta odnosno clana u kojem je definisano cime ce se privredno drustvo baviti.
   Pozdrav

 178. plavkam
  Aug 01, 2014 @ 12:56:45

  Postovana Biljana,
  molim Vas za konsultaciju u vezi ino kupca.
  Trenutno NBS prijavljujem tri kupca. Kod prvog kupca imam tuzbu i presudu i naplatili smo trecinu duga.Vec vise od godinu dana ne stizu prilivi a advokat nam se ne javlja.
  Kod drugog kupca preko advokata dobili smo pismenu saglasnost da ce dug placati u ugovorenim rokovim(vec ne postuju rokove).
  Kod treceg kupca imamo samo izvod iz njihovog sistema da su mu svi racuni u blokadi (izvod smo dobili e-mailom od advokata)
  Moje pitanje glasi da li kod druga dva kupca MORAMO da podnosimo tuzbu ili su za otpis dovoljne prepiske sa advokatima. Ocigledno je da nemozemo da naplatimo dug a tuzba nam iziskuje nove troskove.
  Hvala unapred i veliki pozdrav.
  Biljana

  • Biljana Trifunović
   Aug 01, 2014 @ 15:48:45

   Poštovana Biljana,
   vi možete bez tužbe da otpišete potraživanje, ali prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja odnosno PB-1 obrasca, imaćete obavezu da obračunate i platite porez na dobit od 15%. Ukoliko samo podnesete tužbu, bez obzira na presudu otpis potraživanja je bez poreza. Vi se preračunajte šta vam je jeftinije, tužba ili porez.
   u svakom slučaju dok ne rešite šta će te vi i dalje podnosite izveštaje NBS. Pozdravljam vas

 179. Slovo
  Aug 04, 2014 @ 11:51:53

  Poštovana Biljana,
  Izradili smo uzorke za firmu u inostranstvu i poslali ih DHL-om.Tada je bilo reči da te uzorke nećemo naplaćivati te su tako i otišli uz izjavu da su uzorci i da se neće naplaćivati .
  Toj firmi odgovaraju uzorci i oni bi hteli da im ih fakturišemo naknadno.Postoji li način da se roba fakturiše naknadno?

  • Biljana Trifunović
   Aug 05, 2014 @ 11:27:20

   Poštovana,
   vi ste robu izvezli – ocarinili kao besplatnu pošiljku. Jedini način da izmenite situaciju je da u saradnji sa špediterom uradite izmenu JCI odnosno postupka carinjenja i da se unese vrednost koju će te npaltiti na osnovu računa. Mislim da će to biti malo teže izvesti probajte. Pozdravljam vas

   • Slovo
    Aug 05, 2014 @ 12:51:53

    Hvala na odgovoru,
    Srdačan pozdrav.
    Tatjana Bogdanović

 180. Valjaonica
  Aug 05, 2014 @ 09:35:26

  Postovana Biljana,
  Molim za odgovor na sledece pitanje:
  Da li je dozvoljeno vrsiti prebijanje dugovanja i potrazivanja sa ino partnerom gde bi na jednoj strani bile debit note ino partnera za izvrseno placanje troskova faktoringa i prevoza za nas racun a na drugoj strani nasa potrazivanja za izvrsen izvoz robe ino partneru?
  Sta je u tom slucaju potrebno sve obezbediti od dokumentacije za deo koji se odnosi na faktoring i prevoz?
  Hvala Vam unapred.
  Pozdrav.
  pozdrav.

  • Biljana Trifunović
   Aug 05, 2014 @ 11:31:57

   Poštovani,
   prema Uredbi koja dozvoljava prebijanje dugovanja i potraživanja sa inostranstvom predviženo je da može da se vrši prebijanje samo REALIZOVANOG UVOZA I IZVOZA ROBA I USLUGA. Debit nota nikako ne može da bude predmet prebijanja. Može ino partner da vam izda račun za transport i to može da bude predmet prebijanja. Troškovi faktoringa NE.
   Potrebno je da sačinite pismenu saglasnost o prebijanju koju će te potpisati vi i inopartner. takođe propisano je da se pobroje računi sa opisom, vrednost, datum, vrsta robe šta je predmet prebijanja i visina – suma.
   Imate model sporazuma – ugovora o prebijanju na blogu. pozdravljam vas

 181. 1
  Aug 06, 2014 @ 15:06:36

  Postovana,pocetkom 2012.g. izvrsili smo uvoz robe iz C.Gore, potom smo istom ino dobavljacu izvrsili izvoz robe cime on postaje i ino dobavljac i ino kupac. Do danas nismo platili uvezenu robu , niti naplatili izvoz, niti prijavili kreditnio posao NBS.Sada je nas ino dobavljac/kupac u postupku stecaja,ne mozeno ostvariti bilo kakav kontakt s njim odnosno sa stecajnim upravnikom, ne mozemo pribaviti potpisan i overen sporazum o prebijanju.Mozemo li i na osnovu cega izvrsiti otpis potrazivanja, odnosno obaveza ,obzirom da su u pitanju veci iznosi koji nam smanjuju koeficijent obrta kupaca, odnosno dobavljaca, sto nam opet pravi smetnje pri podnosenju zahteva za dobijanje kredita u bankama?

  • Biljana Trifunović
   Aug 08, 2014 @ 10:50:45

   Poštovana Ozrenka,
   za početak prvo prijavite kreditni odnos kod NBS dugovanja i potraživanja, obrasci O-1 i P1. Nakon registracije, probajte ponovo da sa stečajnim upravnikom potpišete sporazum o prebijanju, ili da vam dostave dokument o pokrenutom stečaju. Da li ste vi prijavili svoja potraživanja u stečajnu masu. Ukoliko ste prijavili potraživanje u stečajnu masu vi ste već dobrim delom završili posao. Kada posedujete dokument da ste registrovali – prijavili svoja potraživanje u stečajnu masu vi u slučaju otpisa, otpisujete potraživanje bez obaveze obračuna i plaćanja poreza na dobit, isto kao i da ste ih tužili.
   Ukoliko, ništa ne uradite od toga, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica imate mogućnost, a i u obrascu PB-1 da izvršite prebijanje dugovanja i potraživanja odnosno otpis kao da ste izvršili prebijanje. Preostali iznos, da li da se radi o dugovanju ili potraživanju možete da otpišete.
   Sve odluke koje budete donosili vezano za ovaj slučaj trebate skenirane da dostavite NBS uz obrasce O-1 i P-1. Ali to je u narednom potezu, prvi je da sada samo prijavite dugovanje i potraživanje, pa tek onda otpisi. Pozdravljam vas

   • zoran tomasevic
    Sep 02, 2014 @ 07:16:59

    Poštovana Biljana,

    S obzirom da imam sličan problem , ako može pojašnjenje vezano za prebijanje u obrascu PB-1 prema Zakonu? Hvala.

 182. quantum linea
  Aug 07, 2014 @ 09:10:05

  Postovana Biljana,
  Prilikom likvidacije firme, polovna oprema nabavljena na domacem trzistu(serveri, centrale…) koja je u potpunosti amortizovana je podeljena medju vlasnicima (fizicka lica od kojih je jedno iz Republike Srpske). Da li je moguc izvoz takve opreme u Republiku Srpsku? Da li oprema podleze sertifikaciji ovde ili u RS?
  Hvala unapred,

  • Biljana Trifunović
   Aug 09, 2014 @ 12:18:12

   Poštovana Mirjana,
   izvoz je moguć, pogotovu zato što imate deobni bilans, izvod – rešenje od APR o likvidaciji firme. Fizičko lice to sada nosi kao lične stvari, ali neophodno je da na granici pokaže pomenutu dokumentaciju. Što se tiče sertifikata u RS to ne znam, kada se uvozi novo u Srbiju to znate da treba. Vidite sa špediterom u RS. Pozdravljam vas

 183. Innotrade PP
  Aug 20, 2014 @ 13:01:02

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za pomoć za sledeću situaciju:
  Avansno (100%) smo platili robu iz Nemačke.
  Prilikom transporta te robe do Srbije se desila kradja i na osnovu policijskog zapisnika je prilikom carinjenja ocarinjenjo manje robe to jest samo ono što se i nalazilo u kamionu. Ukradena vrednost robe je oko 20% u odnosu na fakturu i samim tim smo toliko manje robe stavili na stanje po JCI dokumentu.
  Kontrolnik nam nije zatvoren za tu ukradenu vrednost. U medjuvremenu je prošlo više od godinu dana od tog slučaja pa imamo nedoumicu da li ovo treba prijaviti NBS kao kreditni posao? Radi se o većem iznosu jer se radi o luksuznoj robi. Ako ne treba prijavljivati NBS , na koji način da zatvorimo taj kontrolnik jer smo avansno više platili robe, a uvezli manje?
  Hvala unapred.
  Srdačan pozdrav,
  Olivera Jovanović

  • Biljana Trifunović
   Sep 01, 2014 @ 12:26:50

   Poštovana Olivera,
   vođenje deviznih kontrolnika nije više zakonska obaveza, ali je jako dobro da se i dalje vode, zbog vas.
   Na osnovu zapisnika policije i JCI vi ste ocarinili robu koja se nalazi u kamionu, to je regularno. Sldeće pitanje, da li je roba bila osgurana na putu? Da li ste o tome obavestili dobavljača, ili je njegova briga završena na utovaru oko bezbednosti robe? Šta je sa prevoznikom – da li ste od njega tražili odštetu jer je on dužan da brine o robi?
   U svakom slučaju, ako nemate osnova da tražite povraćaj sredstava od dobavljača za plaćenu robu koju niste dobili, a osnovu zapisnika policije i JCi kojeg posedujete donesite odluku o otpisu više uplaćenog avansa. Ukoliko imate šanse da vam dobavljač vrati više plaćena sredstva u tom slučaju prijavite kreditni odnos kod NBS. Pozdravljam vas

 184. Inpharm Co. doo
  Aug 20, 2014 @ 14:45:07

  Postovana Biljana,
  Jos uvek je vrlo tesko komunicirati sa vama ovim putem, pa zato izbegavam da vas ovako kontaktiram.
  Molim vas imam jedno konkretno pitanje u vezi prijave kreditnog
  posla na obr.O-1 NBS.Ako je istekao rok od godinu dana po bilo kom poslu (uvoz, izvoz, naplata, placanje) u izvestajnom periodu
  odnosno u jednom kvartalu i u istom kvartalu se to regulisa odnosno zatvori npr. ako je istekao rok od godinu dana za uvoz placene robe u maju 2014 a u junu se izvrsi uvoz te robe da li smo u obavezi da popunjavamo obr. O-1 za drugi kvartal.
  Hvala unapred na vasem odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Sep 01, 2014 @ 12:30:07

   Poštovana Ljiljana,
   i ja sam bila na godišnjem odmoru, sve sam vas obavestila, danas mi je prvi radni dan.
   Ukoliko se u maju navršilo godinu dana od nekog posla a u junu se obaveza zatvorila, nemate obavezu da dostavljate O-1 ili P-1 obrazac. Ukoliko je neki od obrazaca već bio dostavljan NBS, pa se potraživanje ili obaveza zatvorila, onda dostavljate obrazac sa stanjem 0 /nula/ i obaveštenjem u napomeni datum kada je izvršena npr. naplata i broj izvoda.
   Pozdravljam vas

 185. Informa
  Aug 25, 2014 @ 10:13:42

  Poštovana Biljana,
  preduzeće u stečaju, ima imovinu u Crnoj Gori,koju prodaje i okončava stečaj. Pitanje glasi:
  -da li otvara nerezidentni račun u Crnoj Gori na koji će biti uplaćena sredstva od prodaje imovine.
  -na koji način se sredstva prebacuju u Srbiju, odnosno da li mora otvarati devizni račun kod nas ili se sredstva mogu prebaciti na postojeći dinarski račun?
  Jedno pitanje koje možda nije iz Vašeg delokruga:
  Da li se licitacija za prodaju imovine u Crnoj Gori , može obaviti samo u Srbiji?
  Unapred hvala!
  Pozdrav, Marina Šunjka

  • Biljana Trifunović
   Sep 01, 2014 @ 12:46:31

   Poštovana Marina,
   nerezdentni račun otvarate u Crnoj Gori na osnovu rešenja – dozvole od strane NBS. Kada primite novac na nerezidentni račun svakako morate da otvorite i devizni račun u Srbiji radi prebacivanja novca. Najjednostavnije je da novac prebacite na devizni račun uz devizni nalog za prenos sredstava.
   Što se tiče licitacije o prodaji imovine, ako završite porodaju u prvom krugu mislim ali ovo je moje mišljenje da ne mora da se obavi u tom slučaju u CG. Pozdravljam vas

 186. nadjam
  Sep 10, 2014 @ 08:34:59

  Firma iz Italije otvara kancelariju u Srbiji, radi aktivnosti prodaje na teritoriji biše SFRJ.
  Neće biti osnovano preduzeće u Srbiji.
  Kako se u ovoj situaciji regulišu prava I obaveze zaposlenog u toj isturenoj kancelariji? Da li se primenjuje Srpski ili Italijanski zakon?
  Prvenstveno mislim na evidentiranje radnog staža, plaćanje socijalnog I penzijskog osiguranja, trajanje godišnjeg odmora, obračun zarade, uslovi otkaza ugovora, I slično?

  • Biljana Trifunović
   Sep 10, 2014 @ 11:14:37

   Firma iz inostranstva, ukoliko želi da se bavi prodajom na teritoriji Srbije i drugim državama bivše SFRJ, treba da registuje ogranak ili radnu jedinicu u Srbiji. Predstavništvo ne može da se bavi privrednom delatnošću, samo ispitivanje tržišta i marketing. Registracija kancelarije – ogranak ili poslovna jedinica na osnovu odluke osnivača registruje se u APR, gde se ujedno registruje i sedište, ovlašćeno lice kao i delatnost kojom će se baviti.
   Što se tiče zakona – primenjuju se svi zakoni kao i za druga privredna društva registrovana u Srbiji, znači lokalna.

 187. Mirica
  Sep 10, 2014 @ 10:31:01

  Poštovana Biljana,
  Uvezli smo mašinu iz inostranstva. Prema Ugovoru ino dobavljač je bio u obavezi da izvrši instalaciju i trening. Međutim ,oni se nikada nisu pojavili i mi smo za toliko obustavili plaćanje krajnjeg iznosa, ostao je neki naš dug prema njima, a mi smo angaživali drugu firmu koja je to obavila i kojoj smo platili. U međuvremenu je ta firma prestala da postoji. Na koji način mi možemo da zatvorimo to ino dugovanje, da li da probamo da dobijemo neko odobrenje ili nešto drugo?
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Sep 10, 2014 @ 11:21:59

   Poštovana Mirjana,
   s obzirom da je vaš dobavljač prestao sa radom, a nije izvršio ugovornu obavezu vama ne preostaje ništa drugo nego da donesete Odluku o otpisu obaveza, s tim što će te u njoj sve navesti šta nije po ugovoru urađeno. Takođe navedite i firmu i iznos koliko ste platili drugoj kompaniji da završi posao. U napomeni, sastavni deo Odluke stavite ugovor sa prvobitnim dobavljačem kao i ugovor i račun sa novim partnerom /kopije priložite/. Ukoliko je prošlo više od godinu dana od započetog posla prvo registrujte kreditni odnos obrazac O1, pa u sledećem periodu svedite obavezu na nulu i u napomeni stavite broj i datum Odluke. Takođe NBS uz obrazac dostavite skeniranu Odluku, ugovore i račun. Pozdravljam vas

   • ljubinka
    Sep 10, 2014 @ 14:40:09

    Poštovana Biljana,

    Molim vas za odgovore na postavljena pitanja od 04.06.2014, ista sam ponovo prosledila 03.09.2014.

    Hvala,
    Pozdrav Ljubinka

 188. vera2212
  Sep 10, 2014 @ 15:42:12

  Poštovana Biljana,
  od osiguravajuće kuće (kod koje je osigurana kompletna imovina),po “Ugovoru o odobravanju i korišćenju sredstava preventive”,dobili smo bespovratna sredstva.Po ovom ugovoru smo u obavezi da sredstva namenski potrošimo za nabavku video nadzora, i da do kraja godine pravdamo utrošak novca(računom,izvodom tekućeg računa i sl.)
  Da li po ovom ugovoru imamo obavezu obračunavanja PDV ili nekog drugog poreza?

  pozdrav Vera

  • Biljana Trifunović
   Sep 11, 2014 @ 23:09:01

   Poštovana Vera,
   nemate nikakvu obavezu obračuna PDV ili poreza na poklon. Sredstva koja ste dobili knjiđite na klasu 6 rashode po tom osnovu na 5 i potire se, odnosno saldo bi trebao da bude 0 /nula/. Pozdravljam vas

 189. start
  Sep 13, 2014 @ 12:35:24

  Preduzetnik isplaćuje ličnu zaradu još od 2013 godine.
  Da li se on smatra zaposlenim i računa u broj zaposlenih radnika
  u obrascu IOSI(zapošljavanje invalida).
  Takođe da li se računa u broj zaposlenih radnika na dan 31.03.2014
  a u vezi najnovijih propisa o subvencijama za zapošljavanje novih radnika.

  • Dejan Trifunović
   Sep 15, 2014 @ 13:20:58

   Poštovani,
   preduzetnik koji isplaćije ličnu zaradu, ne smatra se zaposlenim i ne računa se u broj zaposlenih radnika za Obrazac IOSI.
   Takođe, ne računa se u broj zaposlenih radnika na dan 31.03.2014. godine, u vezi propisa o subvencijama za zapošljavanje
   novih radnika.
   Pozdravljam vas.

 190. start
  Sep 16, 2014 @ 13:48:38

  Poštovani,
  Molim da kao posebnu temu na sajtu razradite uzimanje vlasnika radnje iz imovine radnje,isplatu kao i poreski i knjigovodstveni aspekt.Slično kao što ste objasnili za vlasnike privrednih društava.
  Najlepše hvala.

 191. Informa
  Oct 02, 2014 @ 14:51:22

  Poštovana Biljana,
  registrovana je PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTABNOVA. Registracija je izvršena nakon odobrenja Ministarsva u Sudu. Osnivač fizičko lice.
  Po Vašem mišljenju da li se ovde radi o preduzetniku ili o pravnom licu? U poreskoj upravi ne znaju da nam odgovore. Imamo problem jer moramo podneti zahtev za dodelu PIB-a, a ne znamo kako?!
  Hvala unapred.
  Marina

 192. BojanaJ
  Oct 09, 2014 @ 13:58:19

  Poštovana Biljana,
  od dobavljača u zemlji smo 2008. godine kupili 4 mašine, koje smo uknjižili na osnovnim sredstvima i prilikom nabavke odbili PDV, koji je tada bio 18%. Obavezu po fakturama je trebalo da isplatimo do marta 2010. godine, u mesečnim ratama. Početkom 2009. godine je u toku rada mašina utvrđeno da dve mašine ne odgovaraju karakteristikama i zahtevima po Ugovoru o kupoprodaji, i iz tog razloga smo obustavili dalje plaćanje rata. Fakture su iskazane sa valutnom klauzulom, s’ tim što prethodni kjigovođa od kog smo preuzeli predmet, nije vršio kursiranje na celokupnu vrednost duga, već samo delimično. Od 2009. godine smo u obostranom sudskom sporu. U međuvremenu smo dogovorili vansudsko poravnanje o izmirenju duga, na sledeći način:
  Vraćamo 2 neodgovarajuće mašine (2 ostavljamo kod nas, koje su isplaćene) i dajemo treću našu mašinu koju smo nabavili od drugog dobavljača, još 2007. godine.
  Dobavljači u sporazumu izbegavaju da pomenu da su mašine neodgovarajuće, kao i vrednost spora. Za sprovođenje knjiženja, dobavljači hoće da nam izdaju knjižno odobrenje za dve mašine koje im vraćamo, a treću, našu koju im dajemo za namirenje duga ćemo im fakturisati. Da li smatrate da ovim postupamo ispravno ili postoji drugi način na koji bi se knjigovodstveno zatvorila naša obaveza prema dobavljaču? Postoji još jedna opcija, koja je pominjana, a to je oprost duga. Da li je ta opcija izvodljiva i kakve su naše obaveze u tom slučaju?

  Hvala unapred i srdačan pozdrav,
  Bojana

  • Biljana Trifunović
   Oct 14, 2014 @ 14:10:18

   Poštovana Bojana,
   vi možete da vratite te mašine i to obavezno uz POVRATNICU koju će vam overiti dobavljač, i naknadno da vam izda knjižno odobrenje na vrednost. takođe tu treću mašinu možete da isporučite samo uz račun i otpremnicu. Prema sporazumu – ugovoru koji bi prethodno sklopili sa dobavljačem gde bi svakako istakli da se radi o neodgovarajućim mašinama, zašto ih u opšte vraćate, navešćete i vrednost obaveze kojom će te zadužiti svoje knjigovodstvo. Nakon isporuke treće mašine ako je sa njenom vrednošću pokriven dug uradićete KOMPENZACIJU – PREBIJANJE i tako da zatvorite svoje stanje. ne znam o kojim sumama se radi pa vam malo više pišem detalja.
   Što se tiče Odluke o oprostu duga, sasvim je izvodljivo i to jer je prošle godine ukinut porez na poklon kada se radi o oprostuduga. Pozdravljam vas

   • BojanaJ
    Oct 30, 2014 @ 13:33:05

    Poštovana,
    hvala puno na odgovoru,
    ali mi niste odgovorili u vezi kursne razlike da li neću imati nekih posledica u ovoj godini ,jer je negativna razlika prilično velika. Moram da je iskažem kako bih usaglasila stanje sa dobavljačem.
    Hvala unapred

    • Biljana Trifunović
     Oct 30, 2014 @ 13:47:34

     Bojana, ako imate kursne razlike morate ih isknjižiti da li na prihode ili rashode, najverovatnije na rashode. Ako su to velike cifre a odnose se na prethodne godine onda vam sleduje i ispravka finansijkih i poreskih izveštaja. Znam da je problem, ali tako je. Pozdravljam vas

 193. start
  Oct 15, 2014 @ 08:46:44

  Poštovani,
  Radnja je ranije osnovana.Preduzetnik bi sada uneo svoju ličnu imovinu
  u imovinu radnje,konkretno opremu koju bi u dvojnom knigovodstvu radnje vodio kao osnovno sredstvo.Radi se o automobilu ali bitan je princip kako se ovo radi.Zanima nas koju dokumentaciju napraviti(nije kupoprodaja) kako utvrditi vrednost opreme,kako se knjiži kao i drugi aspekti unosa lične imovine koja predstavlja opremu tj.osnovna sredstva.
  Ovo su česti slučajevi kod preduzetnika i mnoge to zanima pa predlažem da uradite poseban članak o ovoj materiji.
  S poštovanjem.

 194. bp
  Oct 21, 2014 @ 14:33:57

  Postovana Biljana,
  molim Vas za info u vezi saldiranja dugovanja i potrazivanja koja su malih iznosa sa istim kupcem.Naime, po jednom ugovoru smo ostali duzni – visak avansa u iznosu od 1700 eur (iz 2013) koji smo prijavili NBS jer je istekao rok od godinu dana na obrascu O1, dok je na novom ugovoru (iz 2014) nama kupac osta duzan (oko 350 eur). Da li je moguce medjusobnom saglasnoscu “prebiti” dugovanje i potrazivanje ili se moramo obratiti nekoj od institucija?
  Unapred se zahvaljujem na pomoci i savetu. BP

  • Biljana Trifunović
   Oct 22, 2014 @ 12:55:12

   Poštovana Biljana,
   nisam vas baš najbolje razumela, pokušaću ovako. Na kontu 4300 imate primljen avans od 1700 eur koji ste prijavili na O1 obrascu jer je istekao rok od godinu dana. U redu.
   Po novom ugovoru, vi ste izvezli robu,naplatili i ostao je dug od 350 eur, to nema nikakve veze po kom ugovoru ste primili novac. Avans ne može da bude predmet PREBIJANJA. Ali kupac može da vam da nalog da odbijete od primljenog avansa 1700 – 350 eur = 1350 eur saldo i da u O1 obrascu unesete stanje od 1350 eur u napomeni da se pozovere na izvršen izvoz. Vi ste mogli sa tim izvozom iz 2014 godine da pokrijete ceo avans. Nadam se da sam dovoljno jasna. Pozdravljam vas

 195. bp
  Oct 23, 2014 @ 09:16:55

  Postovana,
  sve jasno. Hvala na brzom i korisnom odgvoru.
  Danas imam novo pitanje..
  Naime privremeno smo uvezli traktor iz MK na popravku i servisiranje uz placanje. Po izvrsenoj popravci i ugradnji novih delova traktor treba da bude vracen ino partneru.
  Faktura koju treba da se napravi sastoji se od
  1) cene kostanje usluge popravke ( da li se iskazuje PDV jer je usluga izvrsen u SRB ili se mozemo pozvati na napomenu o poreskom oslobodjenju clan 24 stav 1 tacka 7 Zakona o PDV-u)
  2) cene rezervinih delova ugradjenih u traktor (gde se pretpostavljam ne iskazuje PDV jer je roba u pitanju) ?
  Unapred se zahvaljujem na pomoci

  • Biljana Trifunović
   Oct 23, 2014 @ 10:40:26

   Poštovana Biljana,
   dobro ste sve rekli, izdajete posebnu fakturu za izvoz delova koje ste ugradili i izvršene usluge popravke. To sve stavite na jedan račun. Usluge i delovi su oslobođeni PDV jer se izvoze i primalac se nalazi u inostranstvu. Traktor vraćate na predračunu, kako je i uvezen sa istim karakteristikama i vrednosšću. Pozdravljam vas

 196. bp
  Oct 23, 2014 @ 10:48:25

  Postovana,
  zahvaljujem se na brzom
  odgovoru.
  Srdacno
  BP

 197. Delta Agrar doo
  Oct 29, 2014 @ 11:39:37

  Poštovana Biljana,

  da li je moguće sprovesti medjunarodnu asignaciju ako je jedan od učesnika fizičko lice iz inostranstva?

  Hvala i pozdrav,
  Vesna

  • Biljana Trifunović
   Oct 29, 2014 @ 14:11:36

   Poštovana Vesna,
   šta da vam kažem, pogledajte član 33. Zakona o deviznom poslovanju gde izričito stoji da fizička lica ne mogu da budu potpisnici takvih ugovora. Pozdravljam vas

 198. vera2212
  Nov 05, 2014 @ 13:10:01

  Poštovana Biljana,

  preduzeće je uvezlo polovan putnički auto,a nije bilo u PDV.U medjuvremenu smo ušli u PDV,a sada prodajemo taj isti auto.Da li na fakturi iskazujemo PDV,ili se pozivamo na čl.25 stav 2 tačka 3b?

  pozz.Vera

 199. zvonkost
  Nov 06, 2014 @ 16:34:55

  Postovanje Biljana,
  zamolio bih Vas za malu pomoc.
  Vlasnik samostalne radnje , fizicko lice, kupuje plac (zemljiste) u iznosu od 1 000 000.00 (milion) dinara. Da li plac uknjiziti na samostalnu radnju ili na ime fizickog lica? (Placanje se vrsi sa tekuceg racuna samostalne radnje na tekuci racun fizickog lica prodavca.)
  Ako se plac uknjizi na samostalnu radnju koji se porezi placaju kada se plac prenosi na fizicko lice (vlasnika samostalne radnje ?
  Hvala

 200. zoran tomasevic
  Nov 11, 2014 @ 14:42:40

  Poštovana Biljana,
  Preduzeće ima međusobna potraživanja i obaveze prema preduzeću iz Slovenije, po osnovu spoljnotrgovinskih poslova. Preduzeće iz Slovenije se od jula 2013 nalazi u stečaju. Poslali smo prijavu potraživanja ( postoji i dokument suda o objavi stečaja ), uz tu prijavu poslali smo i izjavu o prebijanju potraživanja i obaveza, međutim stečajni upravnik je nije potpisao i poslao nama. Imamo informaciju da se po slovenačkom zakonu o stečaju, međusobna potraživanja i obaveze prebijaju ex lege, tj. po automatizmu. Potraživanja i obaveze starije od godinu dana smo prijavili NBS. Zanima me ukoliko ne dobijem potpisanu izjavu o prebijanju, što je vrlo verovatno, na koji način je najbolje da ova potraživanja i obaveze “sklonim” iz poslovnih knjiga? Što se tiče naših potraživanja, to mi je manje više jasno – kroz odluku o otpisu. Međutim, brinu me obaveze da li one mogu kroz direktan otpis ( postoje obaveze koje nisu starije od tri godine – zbog eventualne zastarelosti )? Mnogo bi mi značila neka uputstva po ovom pitanju, hvala!

  • Biljana Trifunović
   Nov 12, 2014 @ 16:36:55

   Poštovani Zorane, možete da izvršite prebijanje i bez dokumenta-sporazume, to je regulisano i našim propisima, kao i u Obrascu PB-1. Imate to i na blogu. Šaljem vam da se ti podaci unose na redni broj 7 obrasca. Znači sve je u redu, pozdravljam vas

   Redni br. 7: Ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kojima se istovremeno i duguje. Unosi se iznos ispravke vrednosti pojedinačnog potraživanja do visine duga koji obveznik ima prema istom licu.

   Propisano je da se na teret rashoda ne priznaje ispravka vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kome se istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu.

   Primer:

   Ukoliko obveznik ima potraživanje od 350.000 dinara od lica kojem istovremeno duguje 200.000 dinara, kao rashod po osnovu ispravke vrednosti potraživanja u poreskom bilansu ne priznaje se iznos od 200.000 dinara. Ovaj iznos obveznik iskazuje pod rednim brojem 7. Obrasca PB 1.

 201. vera2212
  Nov 14, 2014 @ 11:24:34

  Poštovana Biljana,
  pošto nisam dobila odgovor na pitanje od 05.11.2014., a približava se rok za predaju PDV prijave, molim Vas da mi pomognete kako da fakturišem prodaju polovnog putničkog auta koji smo uvezli kad firma nije bila u PDV-u. Da li na fakturi treba iskazati PDV ili ovaj je promet oslobođen po članu 25. Zakona o PDV-u? Još jednom se izvinjavam, ali mi je hitno.

  pozdrav Vera

  • Biljana Trifunović
   Nov 14, 2014 @ 14:11:08

   Poštovana Vera,
   tekstove na blogu pišem da bi vama svima pomogla, i imate ih sve dostupne. O prodaji polovnog automobila i obračunu odnosno ne iskazivanjuu PDV imate tekst na blogu. Na tu temu objavljen je tekst 23. 01. 2013. godine, link.http://www.biljanatrifunovicifa.com/2013/01/prodaja-koriscenih-automobila-i-opreme-bez-obracuna-i-placanja-pdv/

   Prema odredbama Zakona o PDV koji se primenjuje od 01.01.2013. godine svi obveznici PDV koji su nabavili opremu na koju nisu imali pravo na odbitak prethodnog poreza, prilikom prodaje iste, nisu dužni kupcima da zaračunaju PDV.
   Kada ne možete odma da nađete neki tekst imate sa desne strane pretraživač ukucate samo jednu dve reči i izbaciće vam na prvoj strani stve tekstove koji se odnose na tu temu. Pozdravljam vas

 202. BojanaJ
  Nov 14, 2014 @ 12:21:40

  Poštovana Biljana,

  imamo sklopljen ugovor o posredovanju, predstavljanju i promociji sa preduzećem iz BiH, koje bi nas predstavljalo samo na pomenutoj teritoriji, i od njega smo dobili račun. Na računu je iskazan naziv usluge (provizija), i obračunat je PDV u iznosu od 17%. Da li po ovom osnovu imamo pravo na odbitak PDV-a i ako ga imamo, na koji način ( da li samo knjiženjem ili na poseban zahtev za refakciju)? Da li inače sve usluge BiH preduzeća podležu PDV-u ili se to odnosi na usluge ino licima izvršene na teritoriji (mesto prometa usluga) BiH?

  Hvala unapred i srdačan pozdrav,
  Bojana

 203. zoran tomasevic
  Nov 20, 2014 @ 08:00:26

  Poštovana Biljana,
  Preduzeće ima delatnost koja pripada prerađivačkoj industriji, velike proizvodne hale u kojima se nalazi proizvodna oprema ( nepokretnosti se vode po nabavnoj vrednosti). Preduzeće nema odvojeno iskazano zemljište u knjigama jer nije vlasnik zemljišta već korisnik ( neograničeno ), za šta je ranije plaćana taksa za korišćenje zemljišta. Prošle godine smo iz tog razloga angažovali veštaka, i utvrđena je obaveza za porez na imovinu 4 puta veća nego ranije – što je prilično opterećenje za preduzeće. Ideja nam je da pokušamo da iskažemo zemljište odvojeno u knjigama kako bi smanjili ovu obavezu za narednu godinu, postoji preporuka da se vrednost prava na korišćenje gradskog građ.zemlj. proceni i vodi na 014 ostala nem.ulaganja…Problemi koje imamo vezano za ovaj postupak su kako proceniti tu vrednost ( veštak koga smo prošli put angažovali kaže da to ne može da uradi, revizor ima mišljenje da se to procenjuje na vrednost nula ), ta vrednost bi morala da se izdvoji iz vrednosti nepokretnosti, i naravno postoji problem tumačenja zakona s obzirom da se ovde radi o pravu korišćenja, a ne vlasništvu nad zemljištem; Da li i odvojeno iskazano pravo na korišćenje zemljišta , otvara mogućnost da osnovica poreza na imovinu bude knjigovodstvena vrednost??? Generalno, nije mi jasna situacija kada pravno lice nije vlasnik zemljišta, već korisnik??? Nadam se da imate neku preporuku, izvinite što je pitanje ovako opširno postavljeno.

 204. bp
  Nov 20, 2014 @ 10:04:53

  Postovana Biljana,
  do sada nismo imali slucajeve sa sifrom 712 te Vas molim za info gde mogu da nadjem to na blogu.
  Prema zakonu postoje 3 uslova
  roba se nalazi u Srbiji
  radi se o spoljnotrgovisnkom poslu (rezident -nerezident)
  robu ne napusta teritoriju Srbije
  Da li rezident prilikom prodaje zaracunava PDV?
  Unaperd s zahvaljujem
  BP

  • Biljana Trifunović
   Nov 28, 2014 @ 12:34:08

   Poštovana Biljana, pretraživač na blogu stvarno dobro radi. Blog je malo sporiji jer ima dosta podataka, ali dovoljno je da ste ukucali samo: šifra 712 i otvorio bi vam se tekst koji objašnjava ovu materiju. Ovo sam vam objasnila zbog budućih tema. Na linku imate detaljno objašnjenje.
   http://www.biljanatrifunovicifa.com/2012/09/izvoz-i-uvoz-robe-i-usluga-bez-prelaska-carinske-linije/
   Inače, kada fakturišete stranom licu u zemlji obavezno morate da zaračunate i iskažete PDV i naravno da platite. Pozdravljam vas

   • bp
    Nov 28, 2014 @ 15:28:29

    Postovana,
    hvala na brzom odgovoru u buduce cu se truditi da sve pronadjem na blogu, odogovor koji sam pronasle je iz 2012 te sam zelela da budem sigurna da je sve jos uvek aktuelno.
    Srdacno
    Biljana

 205. nadjam
  Nov 26, 2014 @ 12:53:00

  Osnovno sredstvo u upotrebi od 01.03.2011., bilo u upotrebi do 31.10.2014. ukupno 43 meseca, kada je doneta odluka o prodaji istog firmi u Grckoj, koja je nas osnivac. Prodaje se iz razloga sto ovde vise nece biti taj proces proizvodnje. Oprema je prodata po ceni vecoj od knjigovodstvene.
  Nabavna vrednost 0236-1.000.000
  Amortizovano 358.333,00
  Knjigovodstvena vrednost 641.667,00
  Prodato za 900.000,00
  Nabavka osnovnog sredstva koriscena u PK obrascu za umanjenje poreza na dobit , mada smo i bez toga imali oko 16.000.000,00 za korsicenje, a mi smo koristili oko 5.500.000,00.
  Koja knjizenja sprovesti i koji tretman ima sa stanovista PDV-a?
  Vasa pomoc ce nam biti dragocena.
  Hvala i vidimo se na nekom od seminara.

 206. Inpharm Co. doo
  Nov 26, 2014 @ 13:55:14

  Postovana Biljana,
  Ponovo sam se uclanila na vas blog i evo odmah pitanja za vas.
  Do sada na vasem blogu nisam videla ni slicno pitanje.
  Od naseg inodobavljaca primili smo robu koja podleze sanitarnoj kontroli. U pitanju su dijetetski preparati za ljudsku upotrebu. Inace ovu robu uvozimo vec nekoliko godina od istog
  dobavljaca i uvek je sve bilo u redu. Roba je stigla po fakturi i smestena na privatno carinsko skladiste carinskim dokumentom UV7. Faktura je dospela na placanje, a kako nismo dobili resenje sanitarne inspekcije robu nismo mogli definitivno da ocarinimo pa smo izvrsili AVANSNO PLACANJE fakture u celosti. Posle placanje dobijamo resenje sanitarne inspekcije da mozemo robu definitivno da ocarinimo ALI SAMO za DEO ROBE. Drugi deo robe nije odgovarao sanitarnim zahtevima i nije mogao da se ocarini. Sa inodobavljacem je dogovoreno da mu neodgovarajucu robu ne vracamo vec da je POSALJEMO NA UNISTENJE. Kao nadoknada za neodgovarajucu robu dobili smo odobrenje-credit notu od inodobavljaca kojim cemo umanjiti placanje neke druge fakture i tako se finansijski pokrili.
  Moje pitanje je sledece>
  prema nasim propisima kojim carinskim dokumentom mozemo da pravdamo ovo placanje i koja vrednost treba da bude na istom.
  Dobila sam neka tumacenja da vrednost carinske deklaracije
  (UV-9) treba da bude minimalna da bi troskovi unistenja
  bili sto manji. Moje je misljenje da je to potpuno pogresno i da cemo tako imati ne samo devizni vec i carinski prekrsaj ako se tako uradi. Takodje i pitanje kako se se sve ovo knjiziti.
  Molim vas za sto detaljniji i konkretniji odgovor.
  Unapred hvala i puno pozdrava

  • Biljana Trifunović
   Nov 28, 2014 @ 15:23:34

   Poštovana Ljiljana,
   zbog neispravnosti robe, na osnovu Rešenja sanitarnog inspektora vi niste u mogućnosti da ocarinite robu i da je pustite u dalji promet. To je jasno. Vama je potrebno da vam inostrani dobavljač pošalje pored kredit note i dokument kojim se odriče robe i daje vam nalog da je uništite. S obzirom da je te neupotrebljiva roba, dobro su vam rekli da stavite neku minimalnu cenu, npr. za 200kg te robe da je vrednost 20eur, jer ona u stvari nema nikakvu vrednost.
   Nisam vas razumela o kakvom knjiženju pitate. Roba koja je predmet uništenja nije vam ni evidentirana u poslovnim knjigama, pa nema ni knjiženja.
   Trošak uništenja knjižite pod ostale troškove, na osnovu računa i Rešenja sanitarnog inspektora.
   Novac ste uplatili avansno, i imate sredstva za drugu robu. Nemate vi tu nikakve smetnje, jedino trebaće vam za potrebe uništenja i izjave prema Upravi Carine o neupotrebljivoj robi na osnovu rešenja.
   Pozdravljam vas

 207. nadjam
  Nov 27, 2014 @ 11:14:25

  Da li se osnovica pdv-a ukljucuje u poreskoj prijavi pppdv kada je u pitanju donacija bez naknade?

  • Biljana Trifunović
   Nov 28, 2014 @ 16:00:46

   Poštovana Nađa,
   niste rekli da li ste vi dali ili primili donaciju. Inače, uključuje se, pozdravljam vas

 208. Novkabel AD
  Dec 01, 2014 @ 15:38:09

  Poštovana Biljana,

  Molim Vas za Vaš savet u vezi zatvaranja spoljnotrgovinskog posla i radi se o sledećem:

  Preduzeće A (Nerezident) je sredinom godine avansno izvršilo uplatu preduzeću B (Rezidentu) po osnovu zaključenog komercijalnog ugovora za isporuku određene vrste robe.
  Preduzeće B, je za uplaćenu vrednost avansa proizvelo robu koja je bila predmet ugoora.Međutim, kad je roba bila spremna za isporuku preduzeće A odustaje od robe.
  Moguć je sledeći dogovor:
  Da preduzeće A, 60 % vrednosti posla prihvatiti trošak na svoj teret, uz knjižno zaduženje od strane preduzeća B.
  Pitanje je:
  Šta je potrebno i kako da formulišemo dokumenat za pravdanje tih 60 % vrednosti avansa a da ne napravimo devizni prekršaj ? U pitanju je veća vrednost u eur-ima.
  Napominjem,preduzeće A neće više vršiti uplate u korist preduzeća B, a za preostali 40 % vrednosti avansa preduzeće B će isporučiti drugu vrstu robe.
  Srdačno Vas pozdravljam i unapred zahvaljujem,

  • nadjam
   Dec 02, 2014 @ 14:44:36

   U pitanju je donacija koju smo mi dali, hvala.

  • Biljana Trifunović
   Dec 02, 2014 @ 15:29:04

   Poštovana Mila,
   u vašem slučaju kupac je odustao od porudžbine nakon završene proizvodnje. Pretpostavljam da proizvedene proizvode ne možete sada da pustite na tržište kao takve, jer ste proizveli po specijalnoj porudžbini. Možete da postupite, kao kada se da kapara – avams za nekretninu i kada kupac odustane avans propada. Vi možete da donesete Odluku u kojoj će te navesti da ste po sklopljenom ugovoru proizveli ugovorenu robu, tačno po želji kupca. Kupac je kasno odustao od porudžbie, jer je proizvodnja već bila završea i roba spremna za izvoz. Iz tog razloga, ne možete da mu vratite primljeni avans, već će avans da bude iskorišćen za pokrivanje troškova proizvodnje. Takođe, da će te za preostali deo avansa od 40% proizvesti novu robu, jer niste bili ni započeli proizvodnju. Pošaljete kupcu da vam da pismenu saglasnot da vašu odluku. Ukoliko je prošlo više od godinu dana od primljenog avana i ako ste ga registrovali kod NBS onda sa potvrđenom Odlukom možete da zatvorite deo otpisanog avansa. A ako je od dana prijema avansa do danas prošlo manje od godinu dana, vi isknjižite kao vanredan prihod ili prihod od penala, i proknjižite sve troškove koje ste imali u proizvodnji tih proizvoda. Ako kasnije prodate te proizvode prvo donesite odluku o prodaji – taj prihod vam je onda vanredna prihod. Pozdravljam vas

 209. nadjam
  Dec 02, 2014 @ 14:45:47

  Osnovno sredstvo u upotrebi od 01.03.2011., bilo u upotrebi do 31.10.2014. ukupno 43 meseca, kada je doneta odluka o prodaji istog firmi u Grckoj, koja je nas osnivac. Prodaje se iz razloga sto ovde vise nece biti taj proces proizvodnje. Oprema je prodata po ceni vecoj od knjigovodstvene.
  Nabavna vrednost 0236-1.000.000
  Amortizovano 358.333,00
  Knjigovodstvena vrednost 641.667,00
  Prodato za 900.000,00
  Nabavka osnovnog sredstva koriscena u PK obrascu za umanjenje poreza na dobit , mada smo i bez toga imali oko 16.000.000,00 za korsicenje, a mi smo koristili oko 5.500.000,00.
  Koja knjizenja sprovesti i koji tretman ima sa stanovista PDV-a?
  Vasa pomoc ce nam biti dragocena.

 210. vera2212
  Dec 03, 2014 @ 12:07:33

  Poštovana Biljana,
  preduzeće se bavi istražnim bušenjem,pa zbog rada na terenu, često ima potrebu da koristi usluge fizičkih lica koji nemaju veze sa preduzećem(na pr.troškovi prevoza bušaćih garnitura traktorom,ili troškove smeštaja radnika u kućama meštana).Plaćanje ovih usluga će se vršiti gotovinski na licu mesta.(imaćemo potpisane priznanice).Kakve su naše poreske obaveze?Po kojoj šifri prijaviti Poreskoj upravi ovaj prihod?
  pozz.Vera

  • Dejan Trifunović
   Dec 05, 2014 @ 17:07:12

   Poštovana Vera,
   usluge fizičkim licima koja nisu zaposlena u preduzeću, možete plaćati isključivo putem ugovora o delu, ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, ili da su angažovana
   preko omladinske ili studentske zadruge, sa plaćanjem svih propisanih poreza i doprinosa, u zavisnosti od vrste angažovanja. Šifre su u katalogu u dodatku poreske prijave PPP DP,
   objavljene na nažem blogu, opet u zavisnosti od vrste angažovanja. Za smeštaj radnika, možete plaćati regisrtovanim domaćinstvima u lokalnim turističkim agencijama,
   uz propisan račun, ili registrovanim hostelima.
   Srdačan pozdrav,
   Biljana Trifunović

 211. LAB
  Dec 05, 2014 @ 17:09:29

  Poštovana Biljana,
  Dobavljač nam je, zbog nemogućnosti da isporuči robu, vratio novac koji smo avansno platili u prethodnom poreskom periodu, kada smo i dobili avansni račun. Prilikom povrata avansa kao dokument za knjiženje nam je poslao knjižno odobrenje. Da li je knjižno odobrenje ispravan dokument da izvršimo storno avansnog računa i umanjimo odbitak prethodnog PDVa?
  S poštovanjem, Milena

  • Biljana Trifunović
   Dec 08, 2014 @ 11:25:26

   Poštovana Milena,
   ne postoji drugi način, novac vam je vraćen i knjižno odobrenje kojim će te stornirati odbitni PDV. Pozdravljam vas

 212. LEXLIBRI
  Dec 10, 2014 @ 11:19:23

  Poštovani,
  Obveznik (d.o.o.) je bio u programu mirovanja duga u 2013. i 2014.. Napravio je grešku u pozivu na broj za avgustovsku zaradu (upisao je poziv na broj junske zarade). Trenutno na uplatnom računu Min.fin.-objedinjene naplate -na avgustovskoj zaradi kod poziva na broj je ostao dug plus kamata 240 dinara, a junska stoji u pretplati za isti glavni dug. Klijent je izbačen iz programa.
  Znamo da je iznos do kojeg ne izbacuju iz programa povećan na 500 din, ali poreski softver svaki poziv na broj posmatra kao poseban uplatni račun (obračunava kamatu). Da li je, u ovom slučaju, obveznik napravio prekršaj zbog kojeg ne treba da ostane u (re)programu ?
  Unapred hvala,

  • Biljana Trifunović
   Dec 16, 2014 @ 15:41:45

   Poštovani,
   žao nam je što vam je prekinut reprogram duga, jednostavno sistem je napravljen tako, mislim na program da reaguje na stanje kako ste već videli. Jedino šta mogu da kažem da vidite sa svojim referentom u PU. Pozdravljam vas

 213. Anita Djoric
  Dec 16, 2014 @ 10:38:13

  Postovana Biljana ,
  Nasa maticna firma iz inostransta nam je poslala novac za izgradnju jos jedne hale, U opisu priliva je navedena expanzija. Na koji konto se knjizi taj priliv?
  Dosadasnje prilive za pokrivanje operativnih troskova smo knjizili kao pozajmicu.
  Unapred zahvalna

  • Biljana Trifunović
   Dec 16, 2014 @ 15:48:09

   Poštovana Anita, proknjižiće te isto kao i do sada na obaveze – prema povezanim licima kao pozajmicu, ali naznačite da je šifra 560 jer, ova uplata može da se tretira koa pozajmica ali može da preraste u osnivački kapital, kako već odluči osnivač. Važno je da naglasim da se ovakve uplate ne uzimaju u obzir kada budete radili Studiju o transfernim cenama, jer nije klasična pozajmica. Pozdravljam vas

 214. Anita Djoric
  Dec 16, 2014 @ 10:45:09

  Samo bih dodala da je sifra osnova bila 560.
  Pozdrav.

 215. Anita Djoric
  Dec 16, 2014 @ 16:07:21

  Najlepse Vam hvala. Puno ste mi pomogli.

 216. AANDJELKA
  Dec 16, 2014 @ 16:28:06

  PREDMET: Zahtev za davanje stručnog mišljenja

  – da li ( i na koji način ) osnivač jednočlanog DOO može povećati vrednost uloženog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u osnovni kapital društva?
  – da li se na napred navedeno povećanje osnivačkog uloga plaća porez ( kada, po kojem propisu i po kojoj stopi) ?
  – da li se predmetno povećanje osnivačkog uloga, nakon upisa u APR, može tretirati kao vrednost uloženog kapitala propisana u st. 1 tačka 2 člana 4 Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji ( Sl. glasnik RS br. 122/12 )?

  • Biljana Trifunović
   Dec 25, 2014 @ 13:39:00

   Poštovana Anđelka,
   jedan od načina za povećanje osnivačkog kapitala jeste i donošenje odluke da se neraspoređena dobit rasporedi u osnivački kapital društva. Nakon donošenje odluke, potrebno je promenu registrovatikod APR. Prilikom registracije povećanja kapitala iz neraspoređene dobiti ne plaća se nikakav porez.
   Ukoliko kasnije, osnivač želi da smanji osnivački kapital i d povuče deo uloženih sredstava u tom slučaju plaća porez na dividendu /sada je 15%/, prilikom podizanja sredstava.
   Što se tiče dividende iz likvidacionog ostatka, ona se utvrđuje na osnovu razlike početnog i konačnog likvidacionog bilasa, i povećanje kapitala iz neraspoređene dobiti nema nikakvog uticaja.
   Pozdravljam vas

 217. start
  Dec 17, 2014 @ 14:39:55

  Preduzetnička radnja treba da plati prekršajnu kaznu.
  Zbog nedostatka novca ne može se odmah platiti.Da li je po zakonu
  da preduzetnik zatvori ovu radnju pošto radi sa gubitkom a da kaznu plati posle
  kada bude mogao kao fizičko lice sa svog ličnog tekućeg računa.
  Drugo pitanje je gde su dostupne informacije o poreskom i knjigovodstvenom aspektu zatvaranja radnje.
  Pozdrav.

  • Dejan Trifunović
   Dec 23, 2014 @ 12:10:10

   Poštovani, zahtev za gašenje preduzetničke radnje se podnosi APR-u, i od tog trenutka prestaju zekuće obaveze na osnovu poreza, doprinosa, taksi i ostalih obaveza.
   Trajno će biti izbrisana iz registra i ugašena, kada se dostavi potvrda o svim izmirenim obavezama iz uprave prihoda, kako dospelih a neplaćenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, tako i kazni.
   Te obaveze se mogu platiti sa tekućeg računa fizičkog lica ili u gotovini kod banke ili pošte sa propisanim pozivnim brojevima.
   Sve informacije o o poreskom i knjigovodstvenom aspektu zatvaranja radnje ili preduzeća, nalaze se u zakonu o računovodstvu, zakonu o privrednim društvima, zakonu o porezu na dohodak građana
   i zakonu o poreskoj administraciji.

   Srdačan pozdrav,
   Dejan Trifunović

 218. SLAVISA
  Dec 24, 2014 @ 15:10:10

  Postovana Biljana,
  Imamo potrazivanja iz inostranstva koja su starija od godine dana.
  Iz neznanja (mala smo firma a knjigovodja nas nije upozorio), nismo prijavili predvidjenim obrazcima NBS takva potrazivanja.
  Pitanje: Ako bi sada prijavili takva potrazivanja NBS (neka potrazivanja su stara i nekoliko godina), da li bi imali konsekvence.
  Napomena: Podvlacim da smo ovo uradili iz neznanja a eventualne tuzbe ino partnera bi nam napravile vecu stetu nego sto bi imali korist (a ishod je bio neizvestan). Zamolio bih Vas za savet, pozdrav.

  • Biljana Trifunović
   Dec 25, 2014 @ 13:28:07

   Poštovani Slaviša,
   prijavite sva svoja potraživanja koja su starija od godinu dana NBS. Kada registrujete sami nema kazni, kada to utvrdi isnpekcija…? Pozdravljam vas

 219. Inpharm Co. doo
  Dec 26, 2014 @ 11:26:17

  Postovana Biljana,
  Imam dva pitanja za vas>
  1)Da li mozda imate neku formu kako bi trebala da izgleda odluka o otpisu potrazivanja po osnovu placenog avansa za robu koju zbog neispravnosti nismo uvezli odnosno ocarinili vec smo je sa carinskog magacina poslali na unistenje.
  2)Koliko se prema Zakonu o arhiviranju cuva spoljnotrgovinska i devizna dokumentacija. Mislim na Carinske deklaracije, naloge za placanje i naplatu.
  Hvala unapred na vasem odgovoru
  Pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Dec 30, 2014 @ 01:24:59

   Poštovana Ljiljana,
   spoljnotrgovinska dokumentacija, računi, nalozi za plaćanje, JCI .. sve se čuva deset 10 godina.
   Što se tiče odluke o otpisu potraživanja, model ću vam poslati posle Božića, sada sam na odmoru i nemam na raspolaganju svu dokumentaciju. Inače za neispravnu robu odgovara isporučilac, i trebao je da vam pošalje novu, ali to je već sada vaša odluka. Iznos koji budete otpisali, ući će vam u poresku osnovicu u PB-1 obrazac, to već znate, i o tome sam više puta pisala na blogu. Pozdravljam vas

 220. Anita Djoric
  Jan 06, 2015 @ 22:09:40

  Postovana Biljana,
  Maticna firma iz inostranstva je platila opremu i rezervne delove u inostranstvu za firmu cerku u Srbiji ( racun od ino dobavljaca glasi na maticnu firmu). Na koji nacin je moguce odraditi uvoz te opreme da bi se prikazala obaveza ka maticnoj firmi? Da li je dozvoljeno da ona to fakturise firmi u Srbiji, da se proknjizi kao pozajmica…?
  Unapred hvala!

  • Biljana Trifunović
   Jan 08, 2015 @ 11:19:47

   Poštovana Anita,
   najnormalnije je da vaša matična firma vama fakturiše kupljenu opremu koju će te vi kasnije platiti njima, isto kao bilo kojem drugom dobavljaču. Trebate samo da im naglasite ukoliko je oprema sa poreklom iz EU, ili Ruske Federacije, da u računu i u pratećoj dokumentaciji EUR obrazac ili ST-2 da dostave dokaz o poreklu kako bi platili manju ili uvezli skroz bez carine. Ako je oprema iz drugih zemalja gde Srbija nema sporazum o slobodnoj trgovini, onada to i nije bitno.
   Pozdravljam vas.

 221. jasna.basara
  Jan 13, 2015 @ 17:25:13

  Poštovana Biljana,
  Od 2011.godine naša firma je imala sopstvena ulaganja u kreiranje i razvoj softvera za čitanje novina u elektronskoj formi. Naime sve naše novinske kuće pre nego puste novine u štampu izvrše upload na naš portal, ljudi kupuju i čitaju iz fotelje ( http://www.novinarnica.net). Ovo je naša pretežna delatnost od koje ostvarujemo prihod. Dakle nije kupila softver sa računarom (023), niti odvojeno od računara (014), već su naši programeri radili na njegovom kreiranju i razvoju pa smo ga knjižili na 010. Svi troškovi koji su proisticali kroz preoces rada: zarade programera, kupovine servera, dizajneri kao spoljni saradnici… knjiženo je stavom 010/621. Krajem 2013.godine dolazi se do cifre od 6.150.000.00 din – 31.12.2013. stavlja se u funkciju i ove godine bi trebalo da se obračuna amortizacija. Medjutim ono što stvara zabunu je što kad se pogleda nova kontna šema sve što je bilo na 014-ostala nematerijalna ulaganja, sada se knjiži na 012-softver i ostala prava. Nama je sve što je vezano za softver na starom kontu 010 i tako je i predat Završni obračun za 2013.

  Mislite li da je napravljena greška prilikom knjiženja i ako jeste kako sada rešiti problem obzirom da je ovakav podatak prikazan u prošlogodišnjem završnom obračunu?
  Unapred hvala.
  Jasna

  • Biljana Trifunović
   Jan 26, 2015 @ 14:16:10

   Poštovana Jasmina,
   vi ste finansijski izveštaj za 2013 godinu podneli u skladu sa propisima koji su tada važili. Sada će te iste podatke iskazati na 012 kako novi Kontni okvir zahteva.
   Nemate nikakvih problema zbog toga. Pozdravljam vas

 222. jasna.basara
  Jan 26, 2015 @ 18:12:27

  Poštovana Biljana,
  Hvala na odgovoru, medjutim i dalje mi nije jasno jer kto 010 na kom su nam iskazani podaci, po novoj kontnoj šemi ne trpi promene. Ulaganja u razvoj (softvera) su i dalje na 010.
  Ispada da je sve to trebalo da se knjiži na 014 a sada na 012. Da li sam u pravu?
  Molim vas pomozite.
  Hvala.

 223. zoran tomasevic
  Feb 09, 2015 @ 09:41:12

  Poštovana Biljana,
  Preduzeće iz inostranstva nam duguje određeni iznos neko duže vreme po osnovu obavljenog izvoza roba i usluga. Postoji predlog, i obostrano interesovanje, da se deo tog potraživanja konvertuje u kapital, odnosno da naše preduzeće ima određeni udeo u kapitalu ino preduzeća. Da li je to po zakonu moguće sprovesti, i šta je neophodno uraditi proceduralno? ( Da li se neka institucija obaveštava o tome? NBS i sl.?)

  • Biljana Trifunović
   Feb 10, 2015 @ 10:34:45

   Poštovani Zorane,
   zakonom je dozvoljeno da se dugovanja i potraživanja konvertuju u kapital firme. Potrebno je da sačinite ugovor kojim vaše potraživanje prerasta u kapital firme i da kod nadležnog organa u toj državi upišete svoj udeo u firmi. Nakon toga dužni tse da svaka tri meseca dostavljate NBS izveštaj o stanju kapitala na obrascu Di-2. Ukoliko je ovo potraživanje starije od godinu dana i registrovali ste ga kroz obrazac O-1, kada sprovedete upis kapitala, sa izvodom iz registra, svešćete vaše potraživanje na 0 /nulu/ i u NAPOMENI napistai da se radi o konverziji duga u kapital. Takođe će te skeniran izvod priložiti NBS uz Obrazac O-1. Pozdravljam vas

 224. SILVIJA
  Feb 09, 2015 @ 16:54:22

  Poštovana g-đa Biljana,

  Molim Vas da mi pomognete oko informacije da li je moguć REEXPORT robe sa fizičkim licem iz inostranstva zapravo mi imamo zainteresovanog kupca sa Kosova koji bi robu platio odmah avansno i mi bi mogli da mu reexportujemo robu ali ne znamo da li je to zakonski dozvoljeno.

  Molim Vas za što brži odgovor.

  S’poštovanjem,

  Silvija

  • Biljana Trifunović
   Feb 10, 2015 @ 10:41:12

   Poštovana Silvija,
   zakonom nigde nije zabranjeno da vi ne možete robu da prodate fizičkom licu. Zabranjeno je da sa fizičkim licem radite brebijanje dugovanja i potraživanja, kao i ugovor prenosu sa jednog na drugog nerezidenta a da je nerezident fizičko lice. Takođe je zabranjeno da sa licem sa Kosova radite prebijanje dugovanja i potraživanja – u tom slučaju gubite pravo na odbitni PDV, odnosno da na izvezenu robu platite PDV. To je sve zabranjeno. Da li ste mislili da bude direktan reeksport kupljeno u inostranstvu i direktna isporuka na Kosovo ili bi roba ušla na teritoriju Srbije? Ako može bolje je da direktno isporučite robu. Šifra u tom slučaju plaćanja i naplate je 312. Ukoliko bi roba ušla na teritoriju Srrbije, i odma se isporučila na Kosovo smatra se da je redovan uvoz/izvoz i šifra plaćanja i naplate je 112. Pozdravljam vas

 225. SILVIJA
  Feb 10, 2015 @ 11:10:09

  Poštovana g-đa Biljana,

  Zahvaljujem se na brzom odgovoru, mnogo mi znači.

  Mi imamo carinsko skladište gde se roba i nalazi uskladištena pod carinski nadzor, iz carinskog skladišta odradeli bi reexport robe na Kosovu fizičkom licu. Mislim da je to ispravno, roba nije ocarinjena i isporučuje se dalje…..

  Hvala koš jednom!
  Puno pozdrav!

  Silvija

  • Biljana Trifunović
   Feb 12, 2015 @ 13:02:18

   Poštovana Silvija,
   nisam vam naglasila, ali da bi robu iz Carinskog sladišta prebacili sa C7 na reeksportni C7 neophodno je da imate od kupca sa kosova Porudžbenicu ili još bolje Ugovor o kupovini te robe, bez toga nećete moći da završite posao. Pozdravljam vas

 226. PERSPEKTIVA SDI
  Feb 12, 2015 @ 13:07:12

  KAKO MOŽEMO OTPISATI POTRAŽIVANJA OD KUPACA STARIJA OD 3 GODINE

  • Biljana Trifunović
   Feb 12, 2015 @ 13:36:03

   Poštovani/a,
   prema Zkonu porez na dobit pravnih lica propisani su uslovi u Članu 16. koji glasi:

   Na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, pod uslovom:

   1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika;

   2) da su ta potraživanja u knjigama poreskog obveznika otpisana kao nenaplativa;

   3) da poreski obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom.

   Na teret rashoda priznaje se i otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI ne iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, ukoliko obveznik ispuni uslove propisane odredbama stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

   Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, pod uslovom da su ta potraživanja obuhvaćena finansijskim restrukturiranjem, sprovedenim na način propisan zakonom koji uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava.
   Ukoliko ne ispunjavate sva tri propisana uslova, vi možete da donesete ODLUKU o optisu potraživanja, ali tom prilikom iskzujete iznosu u PB1 obrascu koji vam uvećava oporezivu osnovicu. Pozdravljam vas

 227. PERSPEKTIVA SDI
  Feb 16, 2015 @ 11:10:02

  Postovana Biljana
  imam 2 pitanja.
  1. Doo ima magacin u dva grada u N.Sadu i Beogradu. U Beogradu je u zakupu kod jedne firme koja je 28.02.2014. zabranila pristup i ulazak u te poslovne prostorije. U toku 2014. su dozvolili iznosenje nekih masina (pismeno), ALI POPIS ZALIHA ROBE, MATERIJALA I OSN.SREDSTAVA NIJE BILO MOGUCE IZVRSITI sa 31.12.2014. do sada.
  Da li da se iskaze stanje po knjigama ili je to manjak jer nije izvrsen popis u magacinu u Beogradu. (Doo je podnela tuzbu tom zakupodavcu u 2015. godini)

  2. Treba da izvrsim izmenu PDV prijave
  Doo je uvezla robu u 2013.g., ali nije dobila JCI, ni carinski racun.
  Dobili smo sa zakasnjenjem racun od inodobaljaca, speditera i prijemnicu 29.01.2014.(tog dana je knjizeno)
  Prethodni PDV prilikom uvoza nismo priznali, jer nemamo dokaz o placanju PDV.
  Moramo izvrsiti izmenu PDV prijave za I kvartal 2014.
  U poljima 008 i 108 smo imali iznose u minusu, pa smo za te iznose povecali obavezu (povecali polje 003 i 103)
  Uvoz bih iskazala u polju 006 (polje 106 je 0)
  Da li ispravno postupam, hvala unapred.

  • Biljana Trifunović
   Feb 18, 2015 @ 12:50:34

   Poštovani,
   – Kada se radi o popisu robe u magacinu u kojem nemate trenutno pristup, ne mogu da vam savetujem da knjigovodstveno stanje iskažete kao stvarno, kao i da otpišete robu kao manjak. Koliko po dokumentaciji imate tamo robe? S obzirom da ste ih tužili, možda će vam doszvoliti da uđete i u njihovom prisustvu da izvršite popis, moguće je da nešto nedostaje. Najbolje bi bilo da ponovo porazgovarate sa zakupodavcem i da završite posao kako treba. S obzirom da ste tromesečni PDV obveznik, moguće je da će te situaciju rešiti do kraja marta, kada vam nastaje obaveza ukoliko imate manjak robe da obračunate i iskažete PDV po popisu za manjak robe. Sada bi najbolje bilo, da napravite Zapisnik, gde će te konstatovati da niste izvršili popis sa 31. 12. 2014. i zašto, da satavite sa kopijpom tužbe, da imate u dokumentaciji ako bi imali neku kontrolu.
   Što se tiče drugog pitanja koje se odnosi na uvozni PDV, nije mi jasno ako ste platili PDV pri uvozu u prvom kvartalu onda bi trebali i u polju 106 da iskažete vrednost PDV pri uvozu. Nije mi jasno šta se zapravo desilo. Pozdravljam vas

 228. poljoprodukt
  Feb 18, 2015 @ 08:49:41

  Poštovani,

  Imam pitanje vezano za predaju završnog računa za 2014.godinu za mikro pravna lica i preduzetnike.
  Prema mom saznanju zavšni račun se još ove godine može predati kao i do sada – primenom aplikacije agencije za privredne registre i zatim slanjem jednog primerka obrazaca potpisaih od strane zakonskog zastupnika. Interesuje me da li ovo važi i dalje ili ima nekih izmena ( isključivo elektronskim putem uz elektronski potpis zakonskog zastupnika ).

  Unapred hvala.

  • Biljana Trifunović
   Feb 19, 2015 @ 16:41:35

   Poštovani, sasvim ste tačno informisani. Prema dosadašnjim informacijama finansisjki izveštaji za 2014. godinu kada se radi o mikro pravnim licima i preduzetnicima može da se preda putem aplikacije bez elektronskog potpisa i posle u papirnom obliku, a može i oba puta da se preda u pisanom obliku. Pozdravljam vas

 229. vera2212
  Feb 23, 2015 @ 12:27:26

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za pomoć oko tumačenja “izjave o neaknivnosti”koju treba da dostavimo APR.Konkretno me zanima sledeće:novoosnovano preduzeće je poreskoj upravi prijavilo neki akontativni porez na dobit.Pošto nije došlo do realizacije nekih poslova preduzeće nije radilo,ali smo uplaćivali pozajmice da bismo platili akontaciju poreza na dobit,tako da smo imali promena na tekućem računu,kao i obračun bankarske provizije po istom.Drugih promena nije bilo.
  Drugi slučaj je preduzeće koje ne radi već dve godine,ali ima bankarsku proviziju na ime odražavanje računa.
  Da li ova preduzeća mogu da se svrstaju u kategoriju neaktivnih ili se moraju dostavljati obrasci APR?
  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Feb 25, 2015 @ 16:26:28

   Poštovana Vera,
   izajava o neaktivnosti preduzeća odnosi se samo na firme koje apsolutno miruju, to je slučaj sa vašom drugom firmom, prem da je i ona imala promena po pitanju bankarskih provizija.
   Što se tiče novoosnovane firme, za nju ne možete da date izjavu, jer bilo je transakcija, uplaćivan je novac kao pozajmica, stvorena je obaveza za vraćanje pozajmice … Tu će te imati malo posla, bolje popunite obrasce kako propisi nalažu. Pozdravljam vas

 230. Elport
  Feb 23, 2015 @ 23:15:53

  Poštovana Biljana,
  Imam jednu dilemu oko obaveznosti postojanja pečata za firme. Moje pitanje: Ko je nadležan za tumačenje Zakona o privrednim društivima? Konkretnije : u banci nam traže da izgled pečata bude istovetan sa poslovnim imenom naznačenim u rešenju iz APR-a. U postupku smo izrade pečata i ako Zakonom nije potreban , ne možemo da otvorimo račun u banci bez njega. U čl.25. Zakona o privrednim drustvima stav 3. Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano. Izgled pečata se nigde ne spominje niti podaci koje treba da sadrži. Molim Vas za hitan odgovor . S poštovanjem

  • Dejan Trifunović
   Feb 25, 2015 @ 14:04:01

   poštovana Ivana,
   Zakonom o privrednim društvima, pečat firme nije obavezan. Za tumačenje Zakona nadležno je Ministarstvo privrede, ali Banke rade po svojim internim propisima, koji nisu u
   saglasnosti sa Zakonom i od vas, kao i od drugih klijenata zahtevaju pečat sa podacima iz APR-a. Kako šut sa rogatim, nikako ne može da izađe na kraj, svi smo morali da
   svoje pečate napravimo sa podacima iz APR-a. Zakon o pečatu, koji je ranije postojao, ali više nije na snazi, propisivao je vrste pečata, oblike i dimenzije, (za preduzeća
   okrugli oblik, prečnika 30 mm, zavodni pečat – pravougaoni…).
   Na žalost, ne možemo da vas utešimo, niti preporučimo neku drugu banku, jer sve isto zahtevaju.
   Srdačan pozdrav,
   Dejan Trifunović

 231. PERUTNINA PTUJ-TOPIKO
  Feb 24, 2015 @ 12:13:18

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za pomoć oko pravljenja knjižnog zaduženja prema ino dobavljaču.
  Putem mejla ste mi odgovorili da se pravi na isti način kao i u domaćem prometu samo je potrebno navesti račune,br JCI i osnov zaduženja. Da li se iskazuje PDV ili samo iznos za koji se dobavljač zadužuje?

  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Feb 25, 2015 @ 16:28:22

   Poštovana Jelena,
   kada se radi o inostranstvu u principu nema PDV. Niste naveli razloga zašto dajete knjižno zaduženje. Pozdravljam vas

 232. KOCKICA
  Mar 02, 2015 @ 18:09:15

  Poštovana Biljana,
  Nisam na blogu pronašla odgovor na ono što me interesuje, pa vas molim da mi odgovorite na sledeće:
  Firma iz Srbije je osnovala prestavništvo u Hrvatskoj u 2014.god. Po Rešenju NBS je prebacila sredstva na račun predstavništva. Firma iz Beograda nije zaposlila radnika u predstavništvu, već je angažovala firmu iz Zagreba sa kojom je sklopila ugovor o poslovnoj saradnji. Firma iz Zagreba je ispostavila račun naslovljen na predstavništvo za: najam prostora,troškove angažovanja konsultanata, troškove marketinga i reklame..Firma iz Beograda je podizala novac u gotovini i platila firmi iz Zagreba (?)
  Mene interesuje:
  – kako se knjiži prenos sredstava sa računa firme na račun predstavništva
  – kako se knjiži račun primljen od firme iz Zagreba
  – kako se knjiže izvodi predstavništva
  – da li sam obavezna da Agenciji za pranje novca prijavim ovu transakciju /obzirom da se račun plaća u gotovini a ne preko računa, liči mi na pranje novca/
  – da li se APR-u dostavlja samo redovan finansijski izveštaj
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Mar 04, 2015 @ 12:15:17

   Poštovani,
   odgovor na vaše pitanje zahteva manji elaborat. U kratko ću vam reći sledeće. Niste imali pravo da u kešu plaćate stranoj firmi, na način kako ste rekli podizali novac sa računa firme i plaćali usluge stranoj firmi? Pogledajte Zakon o deviznom poslovanju. Vi ste trebali sa računa matične firme u Beogradu da prebacujete novac na predstavništvo ili direktno sa deviznog računa iz Beograda da plaćate dobavljaču u Hrvatskoj.
   S obzirom da imate predstavništvo u inostranstvu, imate obavezu da NBS dostavljate svaka tri meseca obrazac Di-2, bez obzira da li ima promena ili ne, takođe i obrazac RN – promene na računu bez obzira da li ih ima ili nema. Najverovatnije ću u aprilu imati seminar KNJIŽENJE SPOLJNOTRGOVINSKIH I DEVIZNIH DOKUMENATA gde ću obraditi i ove promene. A IZVEŠTAJE NBS imam u martu, jer krajnji rok za dostavljanje izveštaja za ovo tromesečje je 10 april. Pozdravljam vas

 233. KOCKICA
  Mar 04, 2015 @ 12:31:48

  Poštovana gospođo Biljana,
  Hvala vam na odgovoru. Mada, iskreno, vaš odgovor sadrži ono što sam znala, jer su potrebni obrasci dostavljeni NBS. Ono što ne znam i što sam vas molila za odgovor, je knjiženje. Obzirom da se radi o 2014.god., seminar u aprilu, koji ću svakako posetiti, dolazi sa zakašnjenjem, jer je izrada završnog računa u toku. Moram da vas pitam da li postoji ikakav drugi način da saznam način knjiženja nastalih promena?
  Hvala i pozdrav

 234. zoran tomasevic
  Mar 04, 2015 @ 13:31:35

  Poštovana Biljana,

  Bio sam na seminaru 25.02.15 – tema Porez na imovinu. Ako se sećate moj problem se odnosio na situaciju kad postoji pravo korišćenja zemljišta koje nije prikazano u poslovnim knjigama, a preduzeće pripada prerađ.ind. ( ima mogućnost da osnovica poreza bude knjigovodstvena vrednost ukoliko odvojeno prikazuje zemljište i objekte ), poenta je da li može koristiti knjigovodstvenu vrednost u prijavi bez posebno iskazanog prava na korišćenje zemljišta ( kao nemater.imovina ). Rekli ste mi da ćete objaviti tekst na ovu temu, pa da vidim da se može očekivati? Hvala.

 235. irena.dragic
  Mar 04, 2015 @ 14:17:03

  Postovana Biljana,
  molim vas za komentar da li mozemo da koristimo povlastice o poreklu ako je roba proizvedena u Svajcarskoj a uvozi se iz EU.
  Irena

  • Biljana Trifunović
   Mar 04, 2015 @ 14:27:44

   Poštovana Irena, prema aktuelnim sporazumima koje je potpisala Srbija sa zemljama članicama EFTA sporazuma čija je potpisnica i Švajcarska, kao i Sporazum o slobodnoj trgovini sa EU, možete da koristite poreklo robe proizvedene u Švajcarskoj a da je uvozite iz EU, jer se sa ovim zemljama priznaje kumulacija porekla. Pozdravljam vas

   • irena.dragic
    Mar 19, 2015 @ 14:16:47

    Postovana Biljana,
    a da li treba da se radi odvojen EUR1 obrazac za robu koja je porekla EU od robe porekla Svajcarska. Obzirom da se roba uvozi iz Ceske, da li EUR za Svajcarsku moze da napravi prodavac iz EU(Ceska)?

    • Biljana Trifunović
     Mar 20, 2015 @ 15:34:05

     Poštovana Irena,
     Švajcarska ima potpisan ugovor o slobodnoj trgovini sa Srbijom u grupaciji zemlaja EFTA. takođe EFT i EU imaju potpisan ugovor o kumulaciji porekla, što znači da se priznaje poreklo robe iz zemlje iz koje je došla ili se sabira sa poreklom robe u zemlji gde je prerađena. Iz svega priloženog, vama dobavljač izčeške, može da otvori EUR1 obrazac i da u poreklu navede da je roba poreklom iz Švajcarske ili EU-Češka ako su oni nešto prerađivali, dorađivali na tom proizvodu. Pozdravljam vas

     • irena.dragic
      May 15, 2015 @ 11:52:31

      Postovana Biljana,
      molim Vas za savet.
      Nasa firma je pretrpela prevaru tj platili smo robu u Kini koja nam nije isporucena. Prijavili smo slucaj vlastima i cekamo resenje mada nam svi kazu da od toga nece biti nista.
      Da li, i kome (npr. Narodna banka) treba jos ovo prijaviti i da li imate neki kontakt za to? Mi smo sada platili avansno robu a nema uvoza. Plasim se da treba jos nekog od vlasti obavestiti o ovome, ali nisam sigurna kome.
      Hvala unapred.

     • Biljana Trifunović
      May 18, 2015 @ 11:18:32

      Poštovana Irena,
      vi ste svojom odlukom platili avansno robu, znači prema Zakonu o obligacionim odnosima i Zakon o spoljnoj trgovini i deviznom poslovanju. Jedino vam ostaje da tužite nesavesnog dobavljača. Što se tiče NBS vi će te prijaviti avansno plaćanje na obrascu P-1 potraživanje za dati avans, ali kada uplati istekne rok od godinu dana od dana plaćanja avansa. Tom prilikom možete da priložite i dokument kojim ste prijavili potraživanje, i ako u međuvremenu tužite dobavljača i tužbu. Tužba vam je bitne, jer ako ne realizujete uvoz, sa njom ste regulisali vaš status, u smislu ako budete rešili da otpišete potraživanje. Žao mi je, pozdravljam vas

 236. nadjam
  Mar 05, 2015 @ 13:57:23

  Dana 06.03.2015. po osnovu tehnoloskog viska zaposlenom pretaje radni odnos.
  Bice mu isplacena otpremnina po zakonu istog dana tj 06.03.2015.
  Radnik nije koristio godisnji odmor za 2015.godinu.
  Radnik je u stalnom radnom odnosu na neodredjeno.
  Da li smo u obavezi da mu isplatimo naknadu za godisnji odmor za 2015.godinu?
  Kada smo u obavezi da obracunamo i isplatimo zaradu za 6 radnih dana u martu mesecu. Da li odmah po prestanku radnog odnosa, ili zajedno sa isplatom zarada svih zaposlenih u aprilu 2015?
  I sta ulazi u bruto zarada za obracun otpremnine? Da li samo ugovorena bruto zarada + minuli rad za prethodna 3 meseca, ili bruto zarada+topli obrok+regres+bonus+minuli rad?

  • Dejan Trifunović
   Mar 05, 2015 @ 14:39:04

   Poštovana, kada zaposlenom prestaje radni odnos po osnovu tehnološkog viška, platu mu obračunavate i isplaćujete za mart, kada i svim ostalim zposlenim.
   Ako nije koristio godišnji odmor, obavezni ste da mu isplatite nadoknadu za srazmerni deo godišnjeg odmora za 2015. godinu, zajedno sa zaradom za mart.

   Otpremnina se isplaćuje kao tromesečni prosek, jednostavno sabiranje bruto zarade za mesece koji su obuhvaćeni (sa svim onim što je u njima bilo obuhvaćeno od naknada).
   Pozdrav

  • irena.dragic
   May 18, 2015 @ 11:51:41

   Zahvaljujem se na Vasem brzom odgovoru.
   Pozdrav.

 237. nadjam
  Mar 06, 2015 @ 14:38:47

  Kakav tretman ima davanje robe u vrednosti npr. 5000 rsd sa stanovista knjigovodstva i pdv-a, neposlovnom partneru-fizickom licu?
  Koje knjizenje sprovesti?
  Radi se o masi za krecenje.
  Hvala

  • Dejan Trifunović
   Mar 07, 2015 @ 22:58:59

   Poštovana,

   davanje robe, poklona i sl. sa stanovišta poreza (PDV, porez na dobit …), obrađeno je u tekstu “REKLAMNI MATERIJAL, POKLONI, POSLOVNI UZORCI – PORESKI TRETMAN” objavljen 14.04.2014.
   U njemu će te naći detaljna objašnjenja.
   Pozdrac

 238. nadjam
  Mar 09, 2015 @ 13:10:23

  Sta prati izvoz uzoraka bez naknade, u pitanju je Slovenija?

  • Biljana Trifunović
   Mar 09, 2015 @ 13:41:47

   PREDRAČUN ILI PROFAKTURA je dokument koji prati robu koja se izvozi bez naplate. takođe trebate da stavite i NAPOMENU – da se radi o uzorku, vrednost se iskazuje za carinske potrebe, a da primalac nema obavezu plaćanja. Pozdravljam vas

 239. vera2212
  Mar 10, 2015 @ 14:41:20

  Poštovana Biljana,
  preduzetnik zatvara radnju sledećeg meseca zbog bolesti vlasnika.Imamo potraživanje iz inostranstva koje smo prijavili NBS,jer je starije od godinu dana.Potraživanje ne možemo naplatiti jer je ino kupac nelikvidan.Šta da radimo?Potraživanje ćemo otpisati,ali kako da rešimo problem sa izveštavanjem NBS u budućim periodima?

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Mar 10, 2015 @ 15:14:11

   Poštovana Vera,
   nije sporno da vlasnik radnje donese odluku o otpisu potraživanja. U obrazloženju odluke neka navede razlog, da zatvara radnju zbog bolesti. Vi možete i pre 10. aprila da dostavite NBS obrazac P-1 sa saldom 0 /nula/ u NAPOMENI da navedete odluku o otpisu i da skeniranu odluku priložite i pošaljete NBS. Takođe, možete i kasnije to isto da uradite i da dostavite pored odluke i Zahtev za pokretanje gašenja radnje. Nije to nikakav problem-. Jedino u PB-2 obrascu iskazaćete otpis koji povećava poresku osnovicu. Pozdravljam vas

 240. PERSPEKTIVA SDI
  Mar 11, 2015 @ 08:25:54

  Postovana Biljana,
  imamo pitanje, preduzetnik koji se opredelio za zarade u 2014. g.,a nije isplatio, da li se ukalkulisavanjem smatra kao trosak, s obzirom da se vodi na grupi 52?
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Mar 11, 2015 @ 11:18:56

   Poštovana,
   juče sam objavila tekst Popunjavanje PB-2 obrasca, i posebno na samom početku teksta istakla da ukalkulisane a ne isplaćene plate i doprinosi kada se radi opreduzetnicima koji su se opredelili za isplatu zarada ne smatra se trokoma, odnosno iskazuje se posebno. Pogledajte i biće bam jasno. Pozdravljam vas

 241. zoran tomasevic
  Mar 16, 2015 @ 14:42:59

  Poštovana Biljana,
  Problem je malo složeniji nadam se da ću biti dovoljno jasan. Naša firma treba da ugovori sa određenom firmom iz Kanade proizvodnju metalne konstrukcije i da im to izveze. Međutim, u priči postoji preduzeće iz Srbije koje treba da izvrši gumiranje te konstrukcije ( kada je naša firma napravi), gde postoji ugovor za svako pravno lice zasebno ( s tim što bi naša firma izvršila izvoz). Firma iz Srbije koja treba da izvrši gumiranje konstrukcije tvrdi da su sličan posao radili prošle godine ( sa drugom firmom iz Srbije), gde je samo izvoznik ispostavio fakturu kupcu na kojoj je naglašeno koliki je deo iznosa svake firme, i da je kupac platio svakom posebno za svoj deo???? Znači, postojala je jedna izvozna faktura, a na fakturi su bile obe firme koje su proizvele proizvod ( kako su oni to knjižili???). Nije postojao promet između firmi iz Srbije, niti je igde iskazan PDV??? Da li je to moguće sprovesti na taj način??? Nikada se nisam susreo sa ovakvim predlogom ( sumnjivo mi je ). Molim Vas ako možete da mi pomognete nekim odgovorom.

  • Biljana Trifunović
   Mar 17, 2015 @ 10:36:31

   Poštovani Zorane,
   moguće je izvesti ovakav poslovni poduhvat, ali ja ne znam da to može da ide na jednom izvoznom računu.
   Nime, strana firma treba da ima poseban ugovor sa svakom firmom u Srbiji, koja će po fazama da izvrši svoj deo posla. Svaka firma za sebe, najbolje zajedno podnosi Upravi Carine zahtev za akttivo oplemenjivanje, gde je tačno navedeno ko šta radi i pod kojim uslovima i koja je cena. Svaka firma za sebe ispostavlja račun i naplaćuje.
   Moguće je da je za ovu firmu koja treba da radi gumiranje da je neka druga firma izvezla po ugovoru da se radi o izvozu u svoje ime a za tuđi račun. Onda je moguće odraditi posao kako su vam predstavili. Potrebno je da vam prezentuju ugovore i ostalu dokumentaciju da se vidi po kom osnovu je izvršen izvoz. Pozdravljam vas

 242. Informa
  Mar 16, 2015 @ 15:53:31

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za pomoć na temu: Strana firma je osnivač firme u Srbiji. Koje su naše obaveze prema zemlji iz koje je firma osnivač. Na koji način se firmi osnivaču vrši isplata dela zarade?
  Marina

  • Biljana Trifunović
   Mar 17, 2015 @ 10:41:17

   Poštovana Marina,
   vi nemate nikakve obaveze prema zemlji iz koje je osnivač vaše firme. Vi trebate NBS da dostavljate svaka tri meseca Di-1 obrazac i 31. 03. konačan peti Di-1 obrazac. Isplatu dividente, takođe prikazujete kroz Di-1. Prilikom isplate dividende, obračunavate 15% porez po odbitku ako je osnivač iz zemlje sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ukoliko je iz neke od 52 zemlje sa kojima imamo sporazum potrebna je Potvrda o rezidentnosti POR-2 obrazac i u tom slučaju moguća je niža poreska stopa. Prilikom isplate plaća se porez i dostavlja se PU obrazac PDP O, od 1-5 u mesecu ako se ne radi o velikom pravnom licu, veliki ga dostavljau odmah. Pozdravljam vas

 243. savacoop
  Mar 20, 2015 @ 14:39:43

  POštovana Biljana,
  pokušavam da nađem odgovor na vašem sajtu na pitanje:
  kod primljene avansne uplate sa teritorije Kosova za robu koja će se izvesti na tu teritoriju da li smo u obavezi da primljene devize prodamo NBS po srednjem kursu ili možemo da ih zadržimo na našem deviznom računu i potrošimo na plaćanje ino dobavljaču? Pošto nam banka tvrdi da je ta obaveza još uvek važeća bez obzira na promene od 2014.

  Unapred hvala na odgovoru.
  Pozdrav
  Irena
  Savacoop

 244. nadjam
  Mar 23, 2015 @ 09:55:10

  Postovanja Biljana, potrebna mi je vasa pomoc, interesuje me sledece: U septembru ove godine treba da se porodim, u stalnom radnom odnosu sam u istoj firmi od 2007.godine, znaci na neodredjeno, sada treba da se porodim sa trecim detetom i ostvarim pravo na porodiljsko dve godine, medjutim, postoje neke naznake da ce se firma zatvoriti, interesuju me moja prava u tom slucaju, da li to znaci da cu ja i dalje dobijati nakanadu za porodiljsko odsustvo od fonda ili necu imati to pravo ako zatvori?

  • Dejan Trifunović
   Mar 24, 2015 @ 13:46:48

   Poštovana,

   budite živi, zdravi i bez brige, vaše dvoje dece i treće na putu. Vaše je da pre otvaranja bolovanja, obezbedite potrebne proseke primanja i potvrde od firme, a ako se vaša firma
   u međuvremenu ugasi, vi nastavljate da primate bolovanje od fonda.
   Puno pozdrava

 245. Ana Glisovic
  Mar 23, 2015 @ 14:58:15

  Postovana Biljana, potrebna mi je Vasa pomoc. Interesuje me da li postoji kakvo ogranicenje da zatvoreno akcionarsko drustvo kupuje akcije drugih firmi, registrovanih u inostranstvu, npr. Grcka, Turska, Kina, Indija, bilo da zeli da stekne vlasnistvo u tim firmama ili da ih drzi radi dalje prodaje? Da li postoji obaveza izvestavanja NBS o ovim transakcijama sa nase strane? Hvala unapred.
  Pozdrav,
  Ana

  • Dejan Trifunović
   Mar 24, 2015 @ 13:54:55

   Poštovana Ana,
   ne postoji bilo kakvo ograničenje da privredni subjekat registrovan u Srbiji, ne moše da kupuje i prodaje akcije drugih firmi u inostranstvu.
   Vaša obaveza je da redovno dostavljate NBS izveštaj PI – Obrazac (Izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima u inostranstvo).
   Za sastavljanje ovih i drugih izveštaja za NBS svaka tri meseca, pred rok za dostavljanje NBS, organizujemo seminar “devizno izveštavanje….”.
   Naredni se održava 26.03.2015. godine.
   Pozdrav

 246. Anita Djoric
  Mar 24, 2015 @ 23:04:03

  Postovani,
  Potrebna mi je Vasa pomoc. Porucili smo rezervni deo iz Amerike, koji je platila nasa maticna firma iz inostranstva.
  Kada je rezervni deo stigao u Srbiju, na JCI-u stoji da je posiljalac firma koja je proizvodjac tog dela.
  Da li je ispravno da nam maticna firma posalje fakturu za to , naknadno, nakon zavrsenog uvoza?
  Unapred zahvalna.

  • Biljana Trifunović
   Mar 30, 2015 @ 00:04:31

   Poštovana Anita, uz robu da bi se ocarinila mora da stigne i račun. Čiji je račun pratio robu, isporučioca iz Amerike ili vaše matične firme, najverovatnije firme iz Amerike, dok je naznačena na JCI. Da bi platili matičnoj firmi koja je platila robu trebate da dobijete obaveštenje – nalog od isporučioca da umesto njima platite vašoj firmi. Vi samo napišite Izjavu o prihvatanju naloga da će te da platite drugom nerezidentu a ne onom kojem dugujete. Ne možete da dobijete dva računa za istu robu. Pozdravljam vas

 247. quantum linea
  Mar 25, 2015 @ 16:33:07

  Postovana Biljana,
  Zeleli bismo da otpocnemo saradnju sa novim italijanskim partnerom, i uvezenu robu stavimo u promet na domacem trzistu. Od proizvodjaca smo dobili tarifne brojeve robe koja se uvozi:
  3208 9091; 3209 9000; 3505 2030; 3506 9100; 4814 2000; Posto je rezim uvoza LB, zanima me da li je pre stavljanja u promet potrebno obezbediti jos neku dokumentaciju (osim deklaracije na srpskom jeziku), atest ili saglasnost, i da li se placa naknada nekoj od Agencija (npr.za zastitiu zivotne sredine) i gde mogu pronaci vise na tu temu, jer spediter zna samo ono osnovno, a to je da se moze uvesti u zemlju.

  • Biljana Trifunović
   Mar 30, 2015 @ 13:37:51

   Poštovana Mirjana, spisak tarifnih brojeva koji ste poslali ima sledeći tretman:

   32089091
   Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: Ostalo: ostalo: na bazi sintetičkih polimera/

   I65* – Podležu kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
   • – izuzima se od plaćanja carinskih dažbina ako se uvozi na osnovu ugovora o licenci za montažu vozila marke FIAT

   Carina 8%,sa preferencijalom 0%

   32099000
   Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi: Ostalo/

   I65* – Podležu kontroli ako se koriste u prehrambrenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe
   • – izuzima se od plaćanja carinskih dažbina ako se uvozi na osnovu ugovora o licenci za montažu vozila marke FIAT

   Carina 5%,sa preferencijalom 0%

   35052030
   Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: Lepkovi: koji sadrže, po masi, 25% ili više ali ne preko 55% skrobova ili dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova/

   I65* – Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji hrane ili ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa njom

   Carina 5%,sa preferencijalom 0%

   35069100
   Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto -mase ne preko 1 kg: Ostalo: sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka/

   I65* – Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji ambalaže za hranu i dolaze u neposredan dodir sa njom
   • – izuzima se od plaćanja carinskih dažbina ako se uvozi na osnovu ugovora o licenci za montažu vozila marke FIAT

   Carina 5%,sa preferencijalom 0%

   48142000
   Tapeti za zidove i slične zidne obloge od hartije; vitražni papir za prozore: Tapeti za zidove i slične zidne obloge od hartije sa licem premazanim ili prekrivenim slojem plastične mase, koja ima zrnastu, reljefnu, bojenu, štampanu ili drugačije ukrašenu površinu/

   Carina 10%, sa preferencijalom 0%

   Što se tiče “eko takse” ona se plaća na: baterje i kaumulatore, auto gume, vozila, azbest i proizvode koji sadrže azbest, ulja /sva i jestiva ako se koriste za pripremu više od 50 obroka dnevni/ i svi električni i elektronski proizvodi /sve što se povezuje na struju/ podleže eko taksi. Vi imate obavezu da vodite dnevne evidencije za uvoz ambalaže – drvo, metal, PVC, staklo, karton- papir. Pozdravljam vas

 248. PERSPEKTIVA SDI
  Mar 30, 2015 @ 10:24:08

  POSTOVANA BILJANA,
  IMAMO DOO KOJOJ ZBOG DUGOROCNOG KREDITA BANKA UZELA ZEMLJU I TO
  -UGOVOROM O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI RADI NAMIRENJA POTRAZIVANJA koji je zakljucen 25.03.2014. g.
  Kao sredstvo obezbedjenja dug.o osnovu Ugovora o kreditu, upisana je Hipoteka na nepokretnosti koja je u celosti u svojini Prodavca (DOO)
  Prodavac Ugovorom na Kupca (banku) prenosi pravo svojine na nepokretnosti, umesto izmirenja dela duga po Ugovoru o kreditu.
  Ugovorne strane su saglasne da vlasnistvo nepokretnosti Kupac stice danom overe Ugovora, odn.danom zatvaranja duga po Ugovoru o kreditu za iznos kupoprodajne cene iy Ugovora, a kada ce Prodavac uvesti u posed.
  Dodatni sporazum
  Prodavac i Kupac su saglasni odmah nakon yakljucenja Ugovora,uvodjenja u posed nepokretnosti, IZMEDJU SEBE ZAKLJUCITI ANEKS UGOVORA O KREDITU KOJIM CE PRODAVCU BITI OSTAVLJEN GREJS PERIOD 2 GODINE, ZA KOJE VREME KUPAC NECE PRODATI NEPOKRETNOST, OSIM U SLUCAJU NEREDOVNOG VRACANJA DUGA.
  ZA PERIOD OD 2 G. UGOVORNE STRANE U KORIST PRODAVCA UGOVARAJU PRAVO REOTKUPA NEPOKRETNOSTI.
  PITANJE
  1.DA LI KNJIZIMO PRIHOD KAO KAPITALNU DOBIT KOJA SE POSEBNO OPOREZUJE U 2014 GODINI
  2. ILI MOZE DA BUDE KAPITALNI PRIHOD BUDUCEG PERIODA (491)

  • Biljana Trifunović
   Mar 30, 2015 @ 13:20:21

   Poštovani,
   kapitalni dobitak ne može da se odloži, ako je nastao u 2014. godini za tu godinu se i plaća.
   Račun 491 – su obračunati prihodi budućeg perioda, a kako sam razumela to vama nije prihod nego trošak perioda.
   Meni jedino nije jasno vi ste “prodali” odnosno dali za dug imovinu, ali i dalje plaćate kredit i konačno će te izgubiti imovinu ako ne plaćate rate u roku. Vi i dalje imate uslovno kredit a po vlasničkim odnosima niste više vlasnik. Prvim ugovorom oslobađate se plaćanja poreza na imovinu i imate obavezu poreza na kapitalni dobitak. Aneksom imate pravo da naknadno otkupite svoju imovinu – ali to je interni ugovor koji je samo između vas. Pozdravljam vas

 249. Inpharm Co. doo
  Apr 01, 2015 @ 14:40:32

  Postovana Biljana,
  Evo jednog delikatnog pitanja. Od inodobavljaca smo uvezli robu/lekove i smestili na carinski lager sa namenom da tu
  istu robu izvezemo. Robu smo smestili carinskim dokumentom
  UV7 sif.spoljnotroginskog posla 11. Faktura inodobavljaca nam je dospela i mi smo robu platili, a roba jos uvek nije izvezena
  odnosno stoji na carinskom skladistu sa namenom za IZVOZ. Da li
  postoji neki zakonski rok do kada roba moze da stoji na carinskom lageru. Napominjem da ovo nije klasican carinski lager
  bez sifre 11 gde nema ogranicenja koliko roba moze da stoji, vec je roba namenski smestena da bi se izvezla.
  Nadam se da ste me razumeli. Da li mozemo biti u nekom deviznom prekrsaju posto je roba placena a jos uvek nije izvrsen IZVOZ
  i da li postoji rok do kada treba da bude izvezena. Unapred hvala na odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Apr 01, 2015 @ 15:09:08

   Poštovana Ljiljana,
   ne postoji tačan zakonski rok koliko dugo roba može da bude smeštena po UV7 u carinskom magacinu. Ukoliko mislite da u skorije vreme nećete biti u prilicei da izvezete robu namenjenu izvozu možete da promenite osnov lagerovanja robe u carinskom magacinu da promenite osnov lagerovanja na C7, kao redovan uvoz. Iz statusa sa C7 vi opet možete da izvršite reeksport kada se steknu uslovi. Dok robu ne ocarinite konačno ili izvezete, prema članu 63 CZ roba nije vaša. To je što se tiče Carinskog zakona.
   Prema Deviznom zakonu, vi ste platili praktično avans i ako je roba u Srbiji, nemate C4, ukoliko od datuma plaćanja računa do konačnog carinjenja prođe godinu dana vi onda trebate da dostavite P1 obrazac, da prijavite avans stariji od godinu dana. Nadam se da će te ovo mnogo brže tavršiti. Pozdravljam vas

 250. zoran tomasevic
  Apr 02, 2015 @ 09:45:28

  Poštovana Biljana,
  Da li pravno lice može sklopiti ugovor o posredovanju sa fizičkim licem i u kom obliku? Naime, naše preduzeće treba da sklopi ugovor o izradi proizvoda sa preduzećem iz Kanade, a fizičko lice iz Srbije koje je zaposleno u Srbiji ( firma u kojoj je lice zaposleno nije povezano sa ovim poslom ) posreduje u ovom poslu između naše firme i kanadske, i treba da dobije proviziju 1% od vrednosti svake isporuke. Da li i kakav ugovor naša firma može zaključiti sa ovim fizičkim licem i kako mu isplaćivati proviziju? Hvala.

 251. Delta Agrar doo
  Apr 02, 2015 @ 15:59:34

  Poštovana Biljana,

  da li smo u obavezi da platimo porez po odbitku na konsultantske usluge pružene od strane pravnog lica nerezidenta?

  Pozdrav,
  Vesna

  • Biljana Trifunović
   Apr 05, 2015 @ 00:12:30

   Poštovana Vesna,
   ukoliko je pravno lice pružilo konsultantske usluge u navećem broju slučajeva nemate obavezu plaćanja poreza po odbitku. Ukoliko to lice ima sedište u nekoj od zemalja sa posebnom poreskom jurisdikcijom “zemlje poreskog raja” u tom slučaju plaća se porez od 25%. Tako ako su pružene usluge koje se smatraju industrijskom intelektualnom svojim, tada se plaća porez, stopa zavisi od zemlje da li Srbija ima sa državom iz koje je rezident pružalac usluge potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pozdravljam vas

 252. vera2212
  Apr 03, 2015 @ 10:32:18

  Poštovana Biljana,
  Rešenjem iz Apr preduzetnička radnja je zatvorena(BRISANA) 31.03.2015.Poreska uprava nas je brisala iz PDV takodje pod 31.03.2015..Sada treba da dostavim PDV prijavu,i eventualno platim PDV,pa Vas molim za pomoć.Radi se o opremi koja je ostala u radnji i koju vlasnik sada smatra svojom imovinom.Veći deo opreme je stariji od pet godina,nema knjigovodstvenu vrednost,i nabavna vrednost je bila manja od 500.000,00 din.Da li za ovu opremu treba raditi ispravku PDV?Ja mislim da ne,ali šta Vi mislite?
  Imamo i kombi vozilo,koje je staro osam godina,čija je nabavna vrednost veća od 500.000,00 i čija je knjigovodstvena vrednost 0 tj nema sadašnje vrednosti?
  Da li opremu koja ima sadašnju vrednost rashodovati i onda uraditi završni račun?

  pozz.Vera

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Apr 05, 2015 @ 00:15:04

   Poštovana Vera,
   u pravu ste, nemate obavezu da plaćate PDV po osnovu opreme. Potrebno je da se oprema koristi tri godine, vozilo pet da bi ispunili pravo da ne plaćate PDV koji ste ranije koristili kao odbitni. Pozdravljam vas

 253. LAB
  Apr 03, 2015 @ 13:10:55

  Postovana Biljana,
  Mi smo veleprodaja, delatnost 4690 i nemamo fiskalnu kasu. Prodali smo poljoprivrednom gazdinstvu robu i zanima me da li smo u obavezi za izdamo fiskalni racun ili je dovljna faktura?
  Pozdrav,
  Milena

  • Biljana Trifunović
   Apr 05, 2015 @ 00:17:58

   Poštovana Milena,
   ukoliko vaš račun glasi na registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje ima svoj PIB i plati vam na tekući račun nemate obavezu da izdajete fiskalni račun. Svaka druga situacija zahteva fiskalnu kasu, Pozdravljam vas

   • LAB
    Dec 14, 2016 @ 21:26:06

    Postovana Biljana,
    da li registrovano poljoprivredno gazdinstvo, koje ima PIB i odnedavno je u PDV sisitemu ima pravo na odbitak PDV po konacnom racunu za opremu, ako je oprema placena u prethodnom periodu dok gazdinstvo nije bilo u PDV sistemu. Gazdinstvo nam osporava racun na kojem smo iskazali prethodne uplate i stornirali avanse, a sve iz straha da nece imati pravo na povrat PDV za ulaganja u opremu.
    Pozdrav, Milena

    • Biljana Trifunović
     Dec 21, 2016 @ 15:16:56

     Poštovana Milena,
     vlasnik poljoprivrenog gazdinstva je u pravu. pravo na prethodni PDV ima tek od dana kada je registrovan u sitem PDV.
     Pozdravljam vas

 254. zoran tomasevic
  Apr 08, 2015 @ 07:27:13

  Poštovana Biljana,

  Da li je moguće za plaćanje tekućih troškova održavanja ogranka u inostranstvu dobiti resenje od NBS koje je iznad 50.000,00eur ili je to gornja granica?

  • Biljana Trifunović
   Apr 08, 2015 @ 10:33:51

   Poštovani Zorane,
   vi podnosite zahtev NBS za dobijanje rešenja za otvaranje računa u inostranstvu i vi navodite iznos novca koji vam je potreban za poslovbvanje ogranka. NBS obično daje saglasnost na sumu koju ste vi naveli. Pozdravljam vas

 255. CAPRIOLODOO
  Apr 08, 2015 @ 11:30:45

  Postovana Biljana,
  Molim Vas za savet po pitanju ispravki naloga za placanje i naplatu koji su stariji od godinu dana. Naime, desio nam se propust da nismo evidentirali neke credit note sto od inokupca, sto od inodobavljaca, na nalogu za naplatu i placanje, a u poslovnim knjigama smo zatvorili ta potrazivanja i obaveze donosenjem odluke o otpisu. Kako su poslovi stariji od godinu dana ja moram da ih prijavim kao kreditni posao iako je to nama zavrsen posao. Pokusala sam kod poslovne banke da na nekim novim nalozima dodam po sifri 112 – placanje za robu, a po sifri 650 – otpis u istom iznosu, ali banka mi ne dozvoljava da na taj nacin ” uglavim ” credit note na naloge. Banka mi predlaze ispravke tih starih naloga s tim da sama moram da obavestavam NBS o nastalim ispravkama, ali mi ne znaju reci na koje ime i adresu te ispravke treba da saljem. Da li mi mozete dati neki savet kako da ispravim ucinjene propuste ?

 256. nadjam
  Apr 16, 2015 @ 12:41:42

  Izvozimo robu na Kosovo, Leposavic, fakturisemo i carinimo u dinarima. Isti kupac je otvorio firmu u Albanskom delu, fakturisemo isto u dinarima, kupac bi hteo asignaciju umesto firme iz Albanskog dela da plati firma iz Leposavica. Kakvo je vase iskustvo i da li savetujete ovakav vid saradnje, s obzirom da je roba izvezena i ocarinjena na jednu firmu ,a da nam placa druga firma, ako ste u mogucnosti sto pre da nam odgovorite. Hvala.

 257. savacoop
  Apr 21, 2015 @ 11:42:12

  Poštovana Biljana,
  imamo sledeću situaciju:
  kupili smo robu od našeg ino dobavljača i redovno platili fakturu ali da bi robu mogli koristiti ino-dobavljač nam je održao trening za koji je ispostavio fakturu za usluge.
  Fakture su razdvojene (roba je ocarinjena i plaćena), jedino kod usluga pri plaćanju da li treba sada negde nekom da se prijavi ili je samo dovoljna faktura od ino dobavljača?
  Unapred hvala na odgovoru!
  S poštovanjem
  Irena
  Savacoop

  • Biljana Trifunović
   Apr 22, 2015 @ 11:01:31

   Poštovana Irena,
   fakturu za uslugu obuke plaćate nezavisno kao posebnu uslugu i šifra plaćanja vam je za usluge / šifra 303/. Što se tiče pravdanja po osnovu primljenih i pruženih usluga iz inostranstva to je ukinuto oktobra 2012. godine. Pozdravljam vas

 258. start
  Apr 21, 2015 @ 15:19:47

  Poštovani,
  Naše preduzeće je u blokadi.Ne po osnovu poreske uprave.Obzirom na propise
  kako naš dužnik može da plati našu obavezu po PP PDV
  neposredno na račun poreza.
  Takođe da li u uslovima blokada postoje kazne kada se prijavljeni pdv ne plati na vreme.
  S poštovanjem.

  • Biljana Trifunović
   Apr 22, 2015 @ 12:01:27

   Poštovani, kao što i sami znate, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zabranjneno je plaćanje trećim licima dok je račun firme u blokadi. Moguće je putem asignacije da treće lice umesto firme koja je u blokadi isplati plate, i ostale naknade zaposlenima, to je regulisano članom 87a Zakona koji glasi:
   Član 87a

   Radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava rešenjem ustanovljava privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja.
   Privremena mera iz stava 1. ovog člana je zabrana poreskom obvezniku da novčane obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.
   Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku.
   Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu zajedno sa izvršnim rešenjem Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.
   Organizacija nadležna za prinudnu naplatu je dužna da odmah po prijemu rešenja iz stava 2. ovog člana izvrši njegov upis u registar blokiranih računa pod datumom i tačnim vremenom prijema.
   Privremena mera iz stava 2. ovog člana izvršava se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje platni promet, a koje se odnose na prinudnu naplatu sa računa klijenta.
   Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.
   Privremena mera iz stava 2. ovog člana traje do naplate poreza na osnovu izvršenog rešenja Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika, radi čijeg obezbeđenja naplate je i ustanovljena.
   Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, uz saglasnost ministra, ukinuti ustanovljenu privremenu meru iz stava 2. ovog člana, ako poreski obveznik podnese sredstvo obezbeđenja naplate poreskog potraživanja iz člana 74. stav 2. ovog zakona.
   Takođe, prilažem vam i presudu Vrhodnog suda:
   Isključivanje prekršajne odgovornosti
   Sentenca:
   • U slučaju blokade računa pravnog lica isključena je njegova prekršajna odgovornost za prekršaj iz Zakona o porezu na dodatu vrednost, zbog toga što kod blokade računa u postupku prinudne naplate postoji faktička i pravna nemogućnost plaćanja, osim naplate potraživanja zbog kojih je izvršena blokada računa.
   Iz obrazloženja:
   “Prema nalaženju Vrhovnog suda, pravilno je u podnetom zahtevu Republičkog javnog tužioca ocenjeno da je pogrešno stanovište tuženog organa da okolnost što je račun okrivljenog pravnog lica bio u blokadi u kritično vreme ne predstavlja okolnost koja isključuje njegovu prekršajnu odgovornost za prekršaj iz člana 60. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost (zbog neplaćanja PDV-a u propisanom roku iz člana 37. tačka 4) i člana 51. Zakona o porezu na dodatu vrednost). Ovo sa razloga što kod blokade računa u postupku prinudne naplate postoji faktička i pravna nemogućnost plaćanja, s obzirom da je Zakonom o platnom prometu (dalje: Zakon) izričito zabranjeno plaćanje poreskih i drugih obaveza blokiranog pravnog lica, osim naplate potraživanja zbog kojih je izvršena blokada računa. Naime, kada Narodna banka Srbije, Odsek za prinudnu naplatu sprovodi prinudnu naplatu sa računa dužnika u smislu odredbe čl. 47. i 48. Zakona o platnom prometu, ona blokira sve dinarske i devizne račune dužnika, i to bez obzira što dužnik na njima ima veću sumu novca od dužnog iznosa blokade, tako da dužnik nije više u pravnoj mogućnosti da izvrši bilo kakva plaćanja sa svojih računa sve dok Narodna banka Srbije ne deblokira njegove račune. Odredbom člana 48. stav 8. Zakona je izričito zabranjeno da dužnik može plaćati ili da se njegova sredstva na blokiranim računima mogu koristiti za prinudnu naplatu po drugom osnovu, osim za izvršenje obaveze dužnika zbog koje su blokirani njegovi računi, u ovom slučaju i za izvršenje menice i kreditnih obaveza dužnika zbog kojih je i pokrenuta prinudna naplata.”

   (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Uzz. 30/2005 od 28.12.2005. godine)

   Pozdravljam vas

 259. vera2212
  Apr 23, 2015 @ 15:14:17

  Poštovana Biljana,
  firma je angažovala preduzeće iz Bosne i Hercegovine za čišćenje kotlova,dimnjaka i sl.Posao je trajao nekoliko dana,tako da smo za njihove radnike mi obezbedili smeštaj i ishranu.
  Imam dva pitanja:
  1.Kakav je poreski tretman troškova za hranu i smeštaja(da li treba da platimo neki porez pošto su u pitanju strani državljani) jer faktura glasi na našu firmu?
  2.Dobavljač nam je fakturisao izvšenu uslugu u evrima.Da li treba uraditi interni obračun PDV za ovu vrstu usluga po čl.10 Zakona o PDV, s obzirom da je mesto prometa usluga u Republici Srbiji?

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Apr 28, 2015 @ 13:07:39

   Poštovana Vera,
   usluge koje su izvršene u Srbiji, prema članu 12. Zakona o PDV mesto primljene usluge je Srbije- znači trebate da izvšite interni obračun PDV i proknjižićete ga stavom 2700/4700.
   Što se tiče troškova za smeštaj radnika, ukoliko ste ugovorom predvideli da ti troškovi padaju na vaš teret, nemate problema, platite ih i nemate dodatnih troškova poreza. Čišćenje kotlova – ne znam da li vam kotlovi služe kao osnovno sredtvo za proizvodnju energije ili se radi o opremi. Jer kada se radi o mašinama koje se koriste za proizvodnju registrovane delatnosti i u ovakvom slučaju kada imate radnike za koje ste platili smeštaj i hranu imate pravo na prethodni PDV. Kada je u pitanju oprema tada nemate pravo na prethodni PDV. Pozdravljam vas

 260. AANDJELKA
  May 08, 2015 @ 15:18:55

  Postovana Biljana,
  Trebamo da prodamo sa firme objekat (magacin) drugoj firmi. Za taj magacin se placa porez na imovinu. Na fakturi koju izdajemo trebamo da obracunamo pdv *(obveznici smo pdv-a)- koju stopu pdv-a primenjujemo?

  Hvala unapred!
  Srdacan pozdrav!

  • Biljana Trifunović
   May 11, 2015 @ 11:11:53

   Poštovana Anđelka, imate na blogu tekst vezano za promet građevinakih objekata http://www.biljanatrifunovicifa.com/2012/12/novi-nacin-obracuna-pdv-u-gradevinarstvu/
   Takođe u članu 10. Zakona o PDV, izvršene su dopune, po kojima se u novom stavu 2. u tački 2) propisuje da je primalac dobara, obveznik PDV, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, izvršen od strane drugog obveznika PDV, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa ovim zakonom

   Zakonom je predviđeno da ugovorne strane mogu da se saglase da li će na promet građevinskih objekta /ako nije prvi prenos/ da primene Zakon o PDV ili Zakon o prenosu apsolutnih prava.
   Ukoliko kupac građevinskog objekta – magacina kupuje objekat za obavljanje delatnosti i posluje u sistemu PDV onda mu je bolje da se vrednost objekta iskaže sa dodatim PDv, aa ko nije u sistemu onda prenos apsolutnih prava. Pozdravljam vas

 261. start
  May 13, 2015 @ 14:24:39

  Pitanje je u vezi olakšica za zapošljavanje novih radnika donetih u 2014 godini.glasnik 57/2014
  Imamo 31.03.2014 25 zaposlenih.
  -05.07.14 zaposlimo dva nova radnika sa pravom na olakšicu.
  Za jul imamo pravo na olakšicu za ova 2 novozaposlena radnika.

  -01.08.14 otpustimo jedog radnika bez prava na olakšicu.
  Za koliko radnika možemo ostvariti pravo na olakšicu za avgust.

  -01.09.14 zaposlimo jednog radnika bez prava na olakšicu.
  Za koliko radnika možemo ostvariti pravo na olakšicu za septembar.
  Hvala.

 262. vera2212
  May 19, 2015 @ 10:58:50

  Poštovana Biljana,
  preduzeće počinje radove u Crnoj Gori,na osnovu ugovora o izvodjenju radova.Radnicima je obezbedjen smeštaj i ishrana koje ćemo plaćati preko deviznog računa.Neće im se isplaćivati dnevnice.Da li ovi troškovi imaju tretman zarade ili je ovo naknada troškova koja je u celini neoporeziva?

  pozz.Vera

 263. WIN-TIM
  May 25, 2015 @ 08:23:28

  Poštovana Biljana,
  Imamo dilemu oko dinarskog knjiženja INO-prometa koji se obavlja u zemlji, primer je iznajmljivanje vozila (renta car) za INO firme u Srbiji. Pošto je to promet u zemlji dužni smo da obračunamo PDV i platimo porez i da INO firmi ispostavimo račun u devizama.
  Nismo sigurni u redosled pretvaranja deviznih iznosa u domaće iznose kod knjiženja GK i PDV.Nismo uspeli da nađemo neko pravilo oko toga ili mišljenje ministarstva pa ako nam možete pomoći bili bismo vam zahvalni.
  Primer je recimo ovakav :
  Iznos računa u devizama je osnovica 239,17 EUR , PDV 47,83 EUR i ukupno račun 287 EUR ,Srednji Kurs NBS na datum fakture je 123,2851 RSD

  Pitanje je oko Preračuna u domaću valutu.
  Da li se preračun svih vrednosti osnovice, PDV i ukupnog iznosa računa dobija
  -Množenjem samo iznosa u EUR sa iznosom kursa dobijamo
  Osnovica 29.486,10 RSD, PDV 5.896,73 RSD i ukupno 35.382,83 RSD
  ovde je problem neslaganja da je pdv 20% na osnovicu..

  -Ili se SAMO osnovica u EUR-ima pomnoži sa kursom, pa onda iz te osnovice u domaćoj valuti računa iznos PDV i ukupnog računa.
  Osnovica 29.486,10 RSD, PDV 5.897,22 RSD i ukupno 35.383,32 RSD
  I drugom slučaju se postavlja pita nje šta sa razlikom , jer onda iznos računa u domaćoj valuti nije kao iznos u EUR -ima po srednjem kursu narodne banke, pojavljuje se razlika 0,49 RSD
  Koji je način zakonski ispravan ili da je nekim pravilnikom definisan.
  Hvala.

 264. start
  May 25, 2015 @ 10:36:45

  Pitanje je u vezi olakšica za zapošljavanje novih radnika donetih u 2014 godini.glasnik 57/2014
  Imamo 31.03.2014 25 zaposlenih.
  -05.07.14 zaposlimo dva nova radnika sa pravom na olakšicu.
  Za jul imamo pravo na olakšicu za ova 2 novozaposlena radnika.

  -01.08.14 otpustimo jedog radnika bez prava na olakšicu.
  Za koliko radnika možemo ostvariti pravo na olakšicu za avgust.

  -01.09.14 zaposlimo jednog radnika bez prava na olakšicu.
  Za koliko radnika možemo ostvariti pravo na olakšicu za septembar.
  Hvala.

  • Dejan Trifunović
   May 27, 2015 @ 23:54:27

   Poštovani, ukoliko smanjujete ukupan broj zaposlenih, smanjuje se mogućnost korišćenja olakšice.
   Kada 01.08.14 otpustite jedog radnika bez prava na olakšicu, za avgust možete ostvariti olakšicu za jednog radnika.
   Kada 01.09.14 zaposte jednog radnika bez prava na olakšicu, za septembar opet možete ostvariti olakšicu za dva radnika.
   Pozdrav

 265. E-Reciklaza
  May 27, 2015 @ 14:32:14

  Poštovana Biljana,
  Da li postoji ograničenje-dnevni limit za preduzetnike paušalce kod bezgotovinskog prenosa novca sa računa radnje na privatni račun vlasnika?
  Obzirom da je podizanje gotovine na ime materijalnih troškova ograničeno na 150k dnevno bez da se pravda računima.

  • Dejan Trifunović
   May 27, 2015 @ 16:02:40

   Poštovani, kao preduzetnik paušalac kod bezgotovinskog prenosa novca na privatni račun vlasnika nemate nikakva ograničenja, prema Zakonu porez na dohodak građana.
   Moramo vas upozoriti na primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, gde banke imaju pravo da posumnjaju i prijave Upravi za sprečavanje
   pranja novca transakcije preko 5.000 EUR-a, i na niže iznose, ako su učestale i bez osnova.
   Pozdravljam vas.

 266. vera2212
  May 28, 2015 @ 09:08:55

  Poštovana Biljana,
  izvinjavam se što ponovo pišem,ali odgovor mi jre potreban što pre.Preduzeće je počelo izvodjenje radova u Crnoj Gori.Ishranu i smeštaj obezebedjuje poslodavac tako što ćemo pomenute troškove plaćati dobavljačima preko deviznog računa.Radnicima se ne isplaćuju dnevnice.
  Da li ovi troškovi imaju tretman zarade ili naknade zarade koja se ne oporezuje?
  pozz.Vera

 267. Toptherm
  May 28, 2015 @ 09:18:40

  Poštovanje,

  Pokušavala sam saznati kome bi trebalo da se obratim za dobijanje dozvole, u mom slučaju konkretno U34 – ozon, ali bezuspešno. Da li negde mogu pronaći formular zahteva i uputstvo kome se i na koji način predaje? Koliki su troškovi, koliko traje procedura obrade zahteva, šta od dokumentacije treba dostaviti i sl?

  Unapred hvala.
  Pozdrav,
  Ljiljana Malešević – TopTherm doo

  • Toptherm
   May 28, 2015 @ 09:20:53

   P.S. Odnsi se na dozvole za uvoz, i Vaš post od 29.04.2015.
   Hvala 🙂

  • Biljana Trifunović
   May 28, 2015 @ 12:48:04

   poštovana Ljiljana, ne zanam u kom obliku i gde se nalazi pomenuti gas ozon. Dosta ima izmena, u prilogu vam šaljem procedurz kada je u pitanju freon koji se nalazi u klima uređaju, pa se nadam da će vam to biti neki putokaz. To bi trebao da vam pomogne vaš špediter. Ukoliko niste ugovorili još špediciju mogu vam poslati kontakt osobe sa kojom ja veoma uspešno radim. Pozdravljam vas

   Za uvoz je potrebno Uverenje,saglasnost ili dozvola Ministarstva za zaštitu životne sredine,rudarstva i prostornog planiranja
   Početni korak je da se sazna koja vrsta freona se nalazi u klima uređajima kako bi se na osnovu toga formirao zahtev ka Ministarstvu.
   Za odobrenje je potrebno sledeće:
   -Obrazac za upis u Evidenciju pravnih lica i preduzetnika( na sajtu Ministarstva-potrebno je popuniti na osnovu vrste freona jer postoje 2 obrasca) +Rešenje iz APR-a ,predaje se bez taksi u Omladinskih brigada broj 1 (SIV3)
   -Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz (obrazac na sajtu Ministarstva)+Izjava na memorandumu o količini ,proizvođačima i vrsti klima uređaja koje će se uvoziti na godišnjem nivou +tehnički detalj iz kataloga kojim se opisuje vrsta freona koja je u zahtevu+tabela u Word-u(šalje Ministarstvo) koja se popunjava po proizvođačima i modelima+profaktura za prvu isporuku +taksa za zahtev
   Budžet Republike Srbije
   račun:840-742221843-57
   poziv na broj:50-016(proveriti)
   iznos 1.170,00 rsd-a
   sve se sa Obrascem za upis u Evidenciju predaje u Omladinskih brigada 1
   zakonski rok za obradu dokumenata i dobijanje odobrenja 30 dana
   eko taksa:
   klima uređaji-split sistemi 1202,10 rsd-a/kd

 268. start
  Jun 05, 2015 @ 13:03:54

  Poštovani,
  U pogonu tekstilne industrije drže se baloni sa ispravnom pitkom vodom.
  Ovu vodu piju radnici tokom rada.Delatnost je opreziva sa PDV.
  Voda se nabavlja od registrovanog prerađivača.
  Da li imamo pravo na prethodni PDV po fakturama dobavljača za ovu vodu.
  Pozdrav.

  • Biljana Trifunović
   Jun 05, 2015 @ 15:23:36

   Zavisi za šta koritite tu vodu. Ako je koristite u procesu proizvodnje onda možete da koristite prethodni PDV. A ako je samo za piće radnika, onda ne. Pozdravljam vas

 269. Diktis
  Jun 07, 2015 @ 21:44:39

  Postovana Biljana,

  da li je OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH KOJA SU PREDVIĐENA ZAKONOM O ZAŠTITI dovoljno da se istakne na primer na oglasnoj table, I da se uz to donese Odluka o imenovanju lica koje ce prikupljati informacije I voditi postupak u vezi sa uzbunjivanjem, ili I pored toga mora jos da se donese I opsti akt o uredjenju postupna unutrasnjeg uzbunjivanja?
  U primeru obavestenja koje ste dali je sve navedeno sto je propisano zakonom, pa sam zato u dilemi da li je neophodno pored toga doneti I opsti akt ili pravilnik.
  Ako je potrebno da li imate primer?

  Hvala unapred

  • MIHAILO Trifunovic
   Jun 09, 2015 @ 15:53:15

   Poštovana,

   trenutno prema Zakonu dužni ste da opštim aktom uredite postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, istaknete Obaveštenje na vidno mesto, i imenujete ovlašćeno lice i u skladu sa tehničkim mogućnostima istaknete na internet stranici, a u narednom periodu biće doneti podzakonski akti kojima će se dodatno urediti postupak unutrašnjeg uzbunjivanja.

 270. bp
  Jun 08, 2015 @ 15:09:55

  Postovana Biljana,
  molim za informaciju o obavezi izvestavanja NBS o HOV sl gl 40/15
  Naime mi smo kupovali preko brokera u Crnoj Gori akcije preduzeca u kom smo vecinski vlasnik (mislimda je pripadajuci obrazac HoV -DA2) Poslednja trgovina je bila u oktobru 2014 i na racunu nas kao klijenta nema sredstava odnosno- nula je. Citajuci novu Odluku pretpostavljam da sada nemamo obavezu prijavljivanja, ali u prelaznim odredbama se pise o jednokratnom izvestavanju za stanje na 31.12.2014 Da li se to odnosi na nas?
  Unapred se zahvaljujem na pomoci jer kao i obicno tekstovi nasih zakonskih regultiva su veoma komplikovano pisani..
  Sradacno
  B

 271. bp
  Jun 08, 2015 @ 15:12:46

  Postovana Biljana,
  takodje molim za info sta je menjano u sl gl 4/2015 za poslove iz clana 4 Zakona?
  Hvala
  B

 272. galebici
  Jun 10, 2015 @ 09:09:42

  Poštovana Biljana,

  Molim Vas za informaciju u vezi sledećeg. Kao kreditni posao je prijavljeno potraživanje prema inostranom partneru po osnovu avansa ( unpared plaćena roba koja nije isporučena) i po osnovu isporučene robe koje nije naplaćeno. Sa druge strane mi smo na osnovu ugovora o prenosu dugovanja preuzeli dug koje je naše povezano lice imalo prema toj kompaniji. Moje pitanje glasi,da li moguće sad uraditi ugovor o prebijanju izmedju nas i te inostranog partnera gde bi prebili potraživanje prema njima i naše dugovanje koje je nastalo preuzimanjem dugo od povezanog pravnog lica? Molio bih na Vaš stručni odgovor, pošto mi je ovo hitno.

  Unapred Vam se zahvaljujem

  • Biljana Trifunović
   Jun 18, 2015 @ 12:20:11

   Poštovani Branko, niste bili precizni na kraju pitanja, šta bi prebili. Zakonom je dozvoljeno prebijanje po realizovanim spoljnotrgovinskim poslovima – uvoz – izvoz robe i usluga. Avans nikako ne može da bude predmet prebijanja, ako ste na to potraživanje mislili. Pozdravljam vas

 273. zoran tomasevic
  Jun 18, 2015 @ 20:26:38

  Postovana Biljana,

  Preduzecu iz Srbije ( rezident) uslugu ( inzenjersku – supervizija projekta ) treba da pruzi firma sa sedistem u zemlji iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. Pored toga sto ce to biti transakcija u kojoj se javlja transferna cena, mozete li mi reci sta je preduzece iz Srbije (primalac usluge) jos duzno prema poreskim vlastima Srbije? ( porez po odbitku?). Hvala.

  • Biljana Trifunović
   Jun 19, 2015 @ 10:28:08

   Zorane,
   ovo je baš zamršena situacija, ili ste mi dali nedovoljno podataka u želji da budete što kraći.
   1. Prvo ko god da pruža uslugu u Srbiji dužan je da izda račun +PDV, ako se radi o stranoj firmi koja nema poreskog punomoćnika, onda primalac usluge treba da izvrši interni obračun PDV.
   2. Transferne cen da i
   3. Sva plaćanja za izvršene usluge prema firmama koje su iz zemlja iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom potrebno je obračunati i platiti porez po odbitku od 25% na dan plaćanja te usluge i obračun treba da bude sa srednjim kursom NBS na dan plaćanja. Pozdrav

 274. zoran tomasevic
  Jun 18, 2015 @ 20:36:39

  Samo da dopunim prethodno, usluga se vrsi u Srbiji ( ako je to bitno iz nekog razloga ).

 275. zoran tomasevic
  Jun 19, 2015 @ 08:30:45

  …takodje, jos jedan detalj, uplata se vrsi na racun te firme u Crnoj Gori ( da li to nesto menja)?

 276. KOCKICA
  Jun 19, 2015 @ 10:36:37

  Poštovana Biljana,
  Molim vas za odgovor za sledeće:
  Firma je bila u stečaju par godina. Sada je usvojen plan reorganizacije i firma ide u reorganizaciju. Napraviće se završni račun do perioda do kada je firma bila u stečaju.Interesuje me šta se upisuje kao početno stanje nakon usvajanja plana reorganizacije-da li je to stanje iz prethodnog bilansa ili ono koje je predviđeno planom reorganizacije?
  Pozdrav

 277. d.trajanovic
  Jun 24, 2015 @ 07:52:57

  Postovana Biljana,

  Imam jedno pitanje za Vas. Dobili smo presudu po kojoj treba bivsem zaposlenom isplatiti naknadu po ugovoru o delu u iznosu od 162.500,00 rsd plus pripadajuca zatezna kamata. Nigde u presudi ne pise da na ovaj iznos treba uplatiti pripadajuce poreze i doprinose. Takodje , covek koji ce dobiti ovu naknadu je penzioner. Mi smo sa njim sklopili sporazum da mu ovaj iznos isplacujemo na 8 mesecnih rata. Zanima me da li moramo platiti poreze i doprinose ili mozemo pustiti samo neto iznos sa kamatom na sifru 290?

  Unapred hvala na odgovoru.

  Srdacan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Jun 24, 2015 @ 10:16:40

   Poštovani,
   porezi i doprinosi se podrazumevaju da trebate da platite. Vi ste tuženi za neto iznos od strane radnika. Ukoliko isplatite neto bez poreza i doprinosa tužiće vas Poreska Uprava. Znači prilikom svake isplate obračunati i platiti pripadajuće poreze i doprinose. Pozdravljam vas

 278. zoran tomasevic
  Jun 25, 2015 @ 13:30:43

  Postovana Biljana,

  Da li pravno lice ( konkretno doo) moze davati i primati pozajmice od drugih pravnih lica ( koja nisu povezana)? Dobio sam oprecna misljenja, pa pokusavam da razjasnim situaciju. Konkretno , preduzece bi trebalo od drugog pravnog lica iz zemlje da dobije zajam koji je izrazen u eur , isplata u rsd po srednjem kursu. Ako je ovakav posao dozvoljen, da li postoje neka ogranicenja koja se ticu visine zajma, roka vracanja, definisanja kamate, visine kamate. Da li je neophodno da postoji plan otplate? Hvala.

 279. vera2212
  Jul 21, 2015 @ 15:09:02

  Poštovana Biljana,
  preduzeće se bavi šlepanjem vozila (posle udesa ili kvara) u zemlji i inostranstvu.Kakav je poreski tretman po pitanju pdv,kada se šlepanje obavi na relaciji Hrvatska-Srbija,pošto se kvar desio u Hrvatskoj, tako da je deo usluge obavljen u zemlji a deo u inostranstvu?

  pozdrav Vera

  • Biljana Trifunović
   Jul 28, 2015 @ 14:31:16

   Poštovana Vera,
   uslugu transporta koju dajete u inostranstvu fakturišete bez PDV po osnovu člana 12. stav 3. tačka 2) Zakona o PDV, dok deo usluge transporta koji naplaćujete u Srbiji iskazujete i zaračunavate PDV. Prilikom fakturisanja iskazaćete dve cene, jedna koja se odnosi od mesta u inostranstvu do srpske granice, i drugi iznos od granice do mesta isporuke, aj iznos je opterećen PDV.
   Takođe, na samom računu napišite napomenu fa je npr. stavka 1 oslobođena onračuna i plaćanja PDV po osnovu člana 12. stav 3. tačka 2) Zakona o PDV. Pozdravljam vas

 280. bp
  Jul 28, 2015 @ 10:27:01

  Postovana Biljana,
  molim Vas informaciju da li kupovina/prodaja roba (ali isklucivo finansijki-cash settlement) preko brokera u inostranstvu na stranim berzama (finansijski isntrumenti koji u podlozi imaju robu) ima obavezu prijavljivanja nekoj od nadleznih insitucija?
  Unapred se zahvaljujem na pomoci.
  Srdacno

  • Biljana Trifunović
   Jul 28, 2015 @ 14:04:42

   Poštovana Biljana,
   nemate obavezu nikakvog dodatnog obaveštavanja NBS po ovom poslu. Jedino ako platite avans pa ne dođe do realizacije u narednih godinu dana u tom slučaju kreditni posao registrujete obrazac P-1.
   Pozdravljam vas

  • bp
   Jul 29, 2015 @ 13:00:59

   Postovana Biljana,
   najlepse se zahvaljujem na brzom odgovoru
   Srdacno
   Biljana

 281. Ana Glisovic
  Jul 28, 2015 @ 15:23:15

  Postovana Biljana,
  Ukoliko bismo nasu firmu registrovali samo kao pdv obveznika u Madjarskoj, i tamo preko naseg poreskog zastunika podnosili pdv prijave, da li bi postojala obaveza sa nase strane da obavestimo neku nasu domacu instituciju o nasoj registraciji kao pdv obveznika u Madjarskoj?
  U poreskim prijavama ne bismo imali niti pretplatu poreza niti obavezu za placanje, vec samo oslobodjen promet.
  Hvala unapred.
  Srdacan pozdrav,

  • Dejan Trifunović
   Jul 30, 2015 @ 21:09:11

   Poštovana Ana,
   ne možete samo da registrujete firmu u sistem PDV u inostranstvu bez obaveštenja NBS. Da bi se registrovali u inostranstvu svakako morate da registrujete ogranak ili poslovnu jedinicu ili neki drugi oblik. Ne znam tačno propise u svim zemljama, i tek nakon toga ide PDV registracija. Nakon registracije dostavljate NBS obrazac Di-2.
   Pozdravljam vas

   • Ana Glisovic
    Jul 31, 2015 @ 10:42:12

    Postovani Dejane,
    Zahvaljujem na odgovoru.
    Samo jos jedno pitanje. Na racunu otvorenom kod banke u inostranstvu mogli bismo da drzimo sredstva za pokrice tekucih troskova ogranka, a da li bismo na taj racun mogli da primamo uplate od strane kupaca za promet izvrsen preko ogranka i da li bismo potom mogli da ga prebacimo na nas racun u zemlji?
    Hvala unapred.
    Srdacan pozdrav,

    • Dejan Trifunović
     Aug 02, 2015 @ 11:52:14

     Poštovana Ana,
     ako otvorite ogranak u inostranstvu, automatski podnosite zahtev NBS za otvaranje nerezidentnog računa. Pilikom podnošenja zahteva, između ostalog navešćete koliki iznos sredstava će te držati na računu. Nakon dobijanja Rešenja od NBS vi otvarate nerezidentni račun, na koji možete da primate sredstvaod kupaca iz inostranstva i da plaćate odrećene troškove. Maksimum novca koji je određen da bude na računu, možete da zadržite na tom računu sve preko toga dužni ste da novac prosleđujete na vaš devizni račun u Srbiji. Pored Di-2 obrasca, potrebno je NBS u istom periodu dostavljati i izveštaj o promenama na računu u inostranstvu na obrascu RN. Pozdravljam vas

 282. bp
  Jul 29, 2015 @ 13:10:33

  Postovana Biljana,
  molim Vas za informaciju da li firma rezident u Srbiji moze da da jemstvo svom zavisno pravnom licu u inostranstvu (vlasnici smo preko 80% akcija) i ako mozemo koji su uslovi tj procedure?
  Unapred se zahvaljujem
  Srdacno
  Biljana

  • Dejan Trifunović
   Jul 30, 2015 @ 21:13:06

   Poštovana Biljana,
   svakako možete da dajete jemstvo stranoj firmi, posebno što je to vaše zavisno lice. Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da vama daje jemstvo strana firma i u tom slučaju dužni ste da dostavljate izveštaj Ko-2, nisam našla koji je obrazac kada naša firma daje jemstvo, ali to u svakom slučaju regulišete preko svoje poslovne banke. Pozovite svog deviznog referenta. Pozdravljam vas

 283. network
  Aug 04, 2015 @ 12:10:30

  Poštovana Biljana,

  Molim Vas da mi kažete da li je moguće da se zaposlenom isplate dnevnice za službeni put u inostranstvu u kešu. Znam da ranije nije moglo, već je bila dozvoljena isključivo uplata na devizni račun zaposlenog. Zanima me da li se tu nešto promenilo i ako jeste, od kad.
  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
  Zorica

  • Dejan Trifunović
   Aug 04, 2015 @ 21:43:07

   Poštovana Zorice,
   nije se ništa promenilo kada se radi o isplatama dnevnica za službni put. Vi možete sa deviznog računa da podignete novac za akontaciju za službeni put i da je isplatite radniku, po povratku sa službenog puta obavezan je obračun, pa ako ste isplatili više od potrošenog novca razliku da vratite na devizni račun, u slučaju da je akontacija manja od troškova razliku opet isplaćujete radniku na njegov devizni račun. Pozdravljam vas

 284. jasna.t
  Aug 04, 2015 @ 12:59:33

  jasna.t
  JUL 27, 2015 @ 11:42:32
  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za odgovor vezano za evidentiranje vlastitih proizvoda u vlastitim maloprodajama u situaciji kad pored vlastitih proizvoda prodajemo i dopunski asortiman ,odnosno trgovačku robu.?Konkretno da li se preko konta 134 evidentira i promet gotovih proizvoda u toku godine ili samo preko konta 912,odnosno,da li se na kraju obračunskog perioda preko konta 134 evidentira efekat povećanja zaliha gotovih proizvoda u maloprodajama.
  Hvala,
  Pozdrav!

  • Dejan Trifunović
   Aug 04, 2015 @ 21:46:34

   Poštovana Jasna,
   gotove proizvode iz magacina prebacujete internim nalogom u maloprodajni objekat, i naravno da knjižite preko računa 134. Na kraju obračunskog perioda vi na računu 134 imate neprodatu robu, efekat povećana/smanjenja zaliha gotovih proizvoda imate na računima 631 i 632. Pozdravljam vas

 285. Anita Djoric
  Aug 06, 2015 @ 11:52:55

  Postovana Biljana,
  Da li se ostvaruje pravo na odbitak prethodnog PDV-a prilikom uvoza ukoliko je uvezena roba ( koja se koristi za obavljanje registrovane delatnosti) poklon od dobavljaca?
  Unapred zahvalna.
  Pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Aug 06, 2015 @ 12:35:54

   Poštovana Anita,
   uslov za prethodni PDv je da je dobra za obavljanje delatnosti i drugi da ste Upravi Carine po računu platili PDV. To što vam dobavljač isporučuje robu bez nadoknade to je njegova odluka. isto kada kupite u zemlji robu, uslov za prethodni PDv nije daplatite račun već da su ispunjeni drugi uslovi. Pozdravljam vas

 286. Delta Agrar doo
  Aug 14, 2015 @ 14:42:17

  Poštovana Biljana,

  razmišljamo o mogućnosti prodaje nekih naših proizvoda putem PayPal sistema.
  Koliko znamo, ne postoje zakonske prepreke koje bi ograničile poslovanje kompanije PayPal u Srbiji a u banci su nam potvrdili da je na ovaj način moguće ne samo plaćanje, već i naplata robe.
  Sa stanovišta deviznog poslovanja, postoje li neki dodatni propisi, načini evidentiranja ili slično koji bi se odnosili na naplatu robe i usluga na ovaj način?
  Hvala unapred!
  Pozdrav

  • Dejan Trifunović
   Aug 15, 2015 @ 21:14:26

   Poštovana Vesna,
   nema nikakvih prpreka da prodajete robu i usluge prema inostranstvu i da naplaćujete putem sistema PayPal. Nema nikakvih propisa oko izveštavanje i evidentiranja, ako izvozite robu raspored priliva 112 redovan izvoz, i naravno redovan postupak carinjenja, obično se na ovaj način isporučuju pošiljke manje zapremine i težine i nju možete da carinite i šaljete putem Pošte, jer je znatno jeftinije, nego slanje robe zbirnom pošiljkom putem transportera i špedicije. Usluge idu obično internetom. Samo vi zargranajte posao, pozdravljam vas

 287. galebici
  Aug 17, 2015 @ 15:50:28

  Poštovana Biljana,

  Imam jednu nedoumicu u vezi obračuna iznosa eko takse na posebne tokove otpada, pa Vas molim da mi, ukoliko ste u mogućnosti, pomognete. Radi se o tome da u jednom mesecu je firma uvezla robu na koju se obračuna eko taska i a sledeći mese je ista ta roba izvezena u zemlje regiona, što znači da nije postao poseban tok otpada u Srbiji. Moje pitanje je da li je moguće da sada ja umanjim obračun eko takse u ovom mesecu za iznos koji je odgovarajući za izvezenu količinu? Do odgovarajuće iznosa sam došao tako što sam uzeo količinu koja je uvezena podelio sa brojem komada i dobijenu težinu po jednom komadu pomnožio sa brojem komada koji je izvezen. Takođe sam mislio isto tako da za proizvode kod kojih se obračunava taksa kao postotak od PDV, odredim iznos koji se odbija po osnovu izvezenih količina dobijem tako što iznos obračunate takse podelim sa brojem komada proizvoda i pomnožim sa brojem komada proizvoda koje izvozimo.

  • Biljana Trifunović
   Aug 19, 2015 @ 20:56:27

   Poštovani Branko,
   u pravu ste, roba koju ste izvezli ne podleže eko taksi, tako da obavezu svakako umanjite za izvoz. U tabeli kada umanjujete navedite i broj JCi i daum izvoza, radi lakšeg snalaženja kasnije, pozdravljam vas,

 288. jasna.t
  Aug 18, 2015 @ 14:16:45

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za odgovor vezano za prebijanje međusobnih potraživanja (povezana lica)matična firma iz Republike Srpske koja je vlasnik firme iz R.Srbije .Da li se može izvršiti prebijanje međusobnih potraživanja bez prijavljivanja ministrastvu.
  Drugo :Da li obaveze koje naše povezano lice u Srbiji ima prema dobavljaču iz Srbije možemo zatvoriti avansom koji smo mi-matična firma iz Republike Srpske uplatili istom dobavljaču po predračunu.
  Hvala!
  Pozdrav Jasna.

  • Biljana Trifunović
   Aug 19, 2015 @ 20:41:51

   Poštovana Jasna,
   1. pitanje je jasno, i odgovor je da možete da izvršite prebijanje sa povezanim licem i ne dostavljate nikakav izveštaj, pod uslovom da su dugovanja i potraživanja mlađa od godinu dana. ukoliko je jedno duže ili oba posla starije od godinu dana prvo trebate da registrujete kreditni odnos na obrascu O-1 i P-1, pa tek onda prebijanje, i to prebijanje se onda u narednom iveštajnom periodu registruje i ovim obrascima. Imaću na ovu temu detaljan seminar23. 09. pa se možete lepo upoznati sa materijom. Prijavljivanje kreditnog odnosa kod NBS je do 10. 10.
   2. Nisam vas najbolje razumela, šta ste hteli da pitate u drugom pitanju, ali ako hoćete dati avans da prebijate sa uvozom,to ne može. Prebijanje je dozvoljeno samo za realizovane spoljnotrgovinske poslove. Pozdravljam vas

 289. E-Reciklaza
  Aug 26, 2015 @ 12:19:11

  Poštovana Biljana,

  Naša kompanija bi uzela na korišćenje vozilo koje se nalazi u vlasništvu drugog pravnog lica. Kao osnov korišćenja vozila bio bi Ugovor o ustupanju motornog vozila na korišćenje bez naknade. Moja pitanja se odnose na sledeće:
  1. Da li smo dužni da plaćamo neke poreze po osnovu ovog Ugovora (obzirom da se radi o korišćenju bez naknade)?
  2. Da li je ispravno to da putne naloge – za zaposlene koji će koristiti to vozilo izdajemo mi nakon sklapanja Ugovora?
  3. Da li ne postoji smetnja, da nakon potpisivanja Ugovora podnesemo zahtev za izdavanje korporativne kartice za točenje goriva za to vozilo?

  Unapred hvala.

  • Dejan Trifunović
   Aug 26, 2015 @ 23:12:28

   Poštovani Stefane,
   prema Zakonu o PDV moguće je dvanje robe i usluga bez nadoknade. Međutim, kako se radi o korišćenju volila na duži rok, ne radi se o jednokratnom davanju, ja bi vam ipak savetovala da napravite ugovor o zakupu sa određenom nadoknadom. Ukoliko ja firma davalac – zakupodavac u sistemu PDV prilikom izdavanja računa, mesečno, tromesečno, treba na tu sumu da zaračuna PDV od 20% i u tom slučaju nemate nikakvih dodatnih plaćanja poreza i ostalo. Inspekcija može da korišćenje vozila bez nadoknade da tretira kao korišćenje od fizičkog lica, da utvrdi neku cenu i da zahteva da retroakivno platite porez i zateznu kamatu,najverovatnije i kaznu.
   Ako sačinite ugovor sa nadoknadom – zakup vozila, onda na sva tti pitanja koja ste postavili odgovor je DA, kao da ste uzeli vozilo na lizing. Pozdravljam vas

 290. Delta Agrar doo
  Aug 28, 2015 @ 14:59:29

  Poštovana Biljana,

  trebalo bi da ino-partneru iz Velike Britanije platimo uslugu korišćenja softvera. To podrazumeva da ćemo obračunati i platiti porez po odbitku za ovu vrstu usluge.
  Međutim, kada smo od ino-partnera zatražili Potvrdu o rezidentnosti, on nam je odgovorio da je to proces koji će potrajati čak nekoliko nedelja…
  Zanima nas – možemo li obračunati i platiti u startu porez po odbitku po stopi od 20% a kasnije, po dobijanju Potvrde o rezidentnosti, tražiti neku vrstu povraćaja od Poreske uprave ili da obračunamo i platimo po stopi od 10% a da kasnije, ukoliko se dogodi da nam Potvrdu o rezidentnosti ipak ne pošalju, doplatimo uz kamatu?
  Unapred hvala!

  • Dejan Trifunović
   Aug 30, 2015 @ 19:12:52

   Poštovana Vesna,
   najbolje bi bilo da vam POR-2 obrazac dostave odmah. Ukoliko nemate potvrdu o rezidentnosti uplatite 20% porez po odbitku, pa možete tražiti povraćaj ili da vam to bude poreski kredit za neku drugu nabavku. Nije sporno ni da doplatite kasnije ako ne dobijete potvrdu od dobavljača, ali ne mogu da vam savetujem drugu opciju, jer može inspekcija da vas preduhitri, onda bi imali i kaznu. Pozdravljam vas

 291. pametnica38
  Sep 01, 2015 @ 14:01:21

  Postovana Biljana,
  Preduzece otvara prodavnicu ( maloprodaja ) u kojoj zbog povrsine iste ne moze da drzi sve sto prodaje pa ce tu drzati od svega sto prodaje po nekoliko komada a ostatak ce drzati u objektu koji se nalazi na istoj adresi ,u istom ogradjenom prostoru ( dvoristu ) gde je i prodavnica – da li se taj objekat moze tretirati kao sastavni deo prodavnice ili mora kao magacin maloprodaje ( onda bi roba isla magacin maloprodaje -interni prenos u maloprodaju u protivnom bi isla direktno u prodavnicu) ? Da li je to preduzece samo odredjuje svojom odlukom? Hvala,pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Sep 07, 2015 @ 10:52:20

   Poštovana,
   najbolje vam je da internom prenosnicom prebacujete robu iz magacina u prodavnicu. Posebno, što možete doći u situaciju da nekom od inspektora objašnjavate da je taj magacin namenjen samo za maloprodaju. Pozdravljam vas

 292. E-Reciklaza
  Sep 11, 2015 @ 14:53:06

  Poštovana Biljana,

  Molim Vas za savet, u vezi pružanja usluga zakupa nepokretnosti , ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz Zakona o PDV-u , zakupac ima pravo odbitka prethodnog PDV-a po ispostavljenom računu za zakup. Interesuje me da li u vezi sa pružanjem ove usluge postoje izuzeci u vezi odbitka prethodnog PDV-a?

  • Biljana Trifunović
   Sep 15, 2015 @ 13:25:55

   Poštovani Stefane, ukoliko zakupac koristi zakupljeni prostor za obavljanje registrovane delatnosti nema nikakvih smetnji da PDV koji je iskazan na računu za zakupninu koristi kao prethodni porez. Pozdravljam vas

 293. E-Reciklaza
  Sep 18, 2015 @ 09:30:21

  Poštovana Biljana,
  Da li pripajanjem firme koja posluje sa gubitkom, umanjujemo svoj dobitak ?
  Molim Vas za mišljenje koje su negativne i pozitivne strane pripajanja sa firmom koja posluje sa gubitkom.

  • Biljana Trifunović
   Sep 24, 2015 @ 13:18:06

   Poštovana,
   preuzimanjem firme, vi preuzimate sve i prihode i rashode, gubitke, dobitke, opremu, robu. Tu nema dileme. Znači i gubitak, koji će firmi koja preuzima društvo umanjiti dobit. Negativne posledice su ako ta firma ima velike neizmirene obaveze vi preuzimate da ih platite! Pozdravljam vas

 294. bp
  Sep 29, 2015 @ 11:21:31

  Postovana Biljana,
  molim Vas za informaciju o mogucnosti/ma i nacinu/ma da firma rezident Srbije garantuje za dobijanje kredita nerezidenta (svom zavisno pravnom licu) u njegovoj maticnoj drzavi.
  Napominjem da je rezident vecinski vlasnik akcija nerezidenta.
  Unapred se zahvaljujem na pomoci.
  B

  • Biljana Trifunović
   Sep 30, 2015 @ 11:45:44

   Poštovana Biljana,
   članom 23. Zakona o deviznom poslovanju, kao i u Odluci o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, dozvoljeno je davati pozajmice i garancije nerezidentnom licu kada je rezident većinski vlasnik. Kompletnu proceduru obavljate preko svoje poslovne banke. Pozdravljam vas

 295. pametnica38
  Oct 01, 2015 @ 16:35:50

  Postovana,
  Doneli smo odluku o pokricu gubitka na teret osnovnog kapitala dana 29.09.2015 i odluka je registrovana u APR-u sa datumom 01.10.2015 a nasa poslovna godina se zavrsava 30.09. ( razlicita od kalendarske na osnovu saglasnosti Min.finansija ).Da li mozemo da prikazemo ovo pokrice gubitka i smanjenje osnovnog kapitala u finansijskom izvestaju s obzirom da je odluka u APR-u registrovana 01.10 kada je poslovna godina zavrsena ili drugim recima da li je registracija smanjenja kapitala u APR-u uslov za njegovo prikazivanje u poslovnim knjigama? Hvala,pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Oct 02, 2015 @ 14:55:55

   Poštovana,
   Odluka je osnov za knjiženje, kao i za donošenje rešenja od strane APR. Bez Odluke ne bi bilo naknadnih nikakvih događaja. Znači, datum odluke je merodavan za proknjiženje. Pozdravljam vas

 296. pametnica38
  Oct 02, 2015 @ 10:45:52

  Postovana Biljana,
  da se nadovezem na svoje gornje pitanje-i ako je registracija odluke u APR-u uslov za njeno knjizenje da li se to moze smatrati korektivnim dogadjajima nakon datuma bilansa a pre datuma odobrenja finansijskog izvestaja? Hvala,pozdrav

 297. E-Reciklaza
  Oct 04, 2015 @ 19:31:28

  Postovana Biljana,
  da li dnevnice i troskovi sluzbenog puta za inostranstvo moraju da se isplacuju u devizama, ili se mogu preracunati u dinare i isplatiti na dinarski takuci racun zaposlenog?

  • Biljana Trifunović
   Oct 05, 2015 @ 11:44:14

   Poštovani Stefane,
   dnevnice za službeni put isplaćuju se isključivo u devizama na lični devizni račun zaposlenog. Jedino kada se isplaćuje akontacija za službeni put, podižu se devize sa deviznog računa firme i u devizama se isplaćuje na ruke radnicima akontacija. Po povratku sa sl. puta obavezno se radi obračun troškova, pa ako je isplaćeno više novca razlika se vraća na devizni račun firme, ukoliko je manje isplaćeno razlika se isplaćuje radniku na devizni račun. Pozdravljam vas

 298. E-Reciklaza
  Oct 04, 2015 @ 19:47:12

  Postovana Biljana,
  molim Vas za misljenje, nase preduzece je januara 2015. godine promenilo vlasnika, osnivac je bilo pravno lice ,a od januar/2015 je fizicko lice. Imamo zaposlene koji su prethodno radili kod osnivaca, i prelaskom u nase preduzece priznali smo im minuli rad koji su ostvarili kod osnivaca, jer smo bili povazana pravna lica. Obzirom da se vlasnicka struktura promenila da li smo u obavezi da tim zaposlenima i dalje priznajemo i racunamo radni staz, kod sada vec bivseg osnivaca ?
  Napomena : Gore navedeno fizicko lice je sada vlasnik naseg preduzeca i vlasnik naseg bivseg osnivaca – pravnog lica.

  • Biljana Trifunović
   Oct 05, 2015 @ 12:02:49

   Poštovani Stefane,
   nadoknada za minuli rad je stvar izbora firme, može da se obračunava samo kod poslednjeg – aktuelnog poslodavca a može i ukupan radni staž. Da napomenem, svim radnicima treba isto ili ceo radni staž ili kod aktuelnog poslodavca, ne može da se bira, jednom da drugeom ne!

 299. irena.dragic
  Oct 06, 2015 @ 08:58:10

  Postovana Boljana,
  molim Vas za dodatno pojasnjenje novog zakona o pdv-u vezano za avansna ino-placanja.
  Tj. da li ove izmene znace da moramo placati pdv ako placamo ino partneru avansno za robu i ako je tako da li ima izuzetaka ili ne? Kako je to zamisljeno? Koje su nase nove obaveze kao uvoznika?

  • Biljana Trifunović
   Oct 06, 2015 @ 14:54:37

   Poštovana Irena, postaviću ovih dana komentar svih najznačajnijih izmena Zakona o PDV. Na dati avans se obračunva i plaća kada plaćate usluge /kupovina softvera, licence i sl/. Pozdravljam vas

 300. ana marijana
  Oct 12, 2015 @ 13:38:22

  Poštovana,
  molim Vas da mi pomognete oko sledećeg pitanja.
  Naime, fizičko lice, koje je istovremeno i osnivač d.o.o., poseduje kancelariju, koju želi da prenese na d.o.o. U skladu sa tim, koje obaveze proističu iz navedenog prenosa imovine?

  Srdačan pozdrav!

  • Dejan Trifunović
   Oct 13, 2015 @ 13:55:11

   Poštovana Ana,
   Prenos uz naknadu udela u pravnom licu po osnovu ugovora zaključenih od 30. januara 2009. godine nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava.
   Kada fizičko lice unosi ulog u društvo u vidu nepokretnosti, takva transakcija podleže prema članu 72. Zakona o porezu na dohodak građana, porezu na kapitalni dobitak. Citiram mišljenje Ministarstva finansija:
   “Ako je lice (fizičko ili pravno) na ime nenovčanog uloga u privredno društvo unelo pravo svojine na nepokretnosti, tim ulaganjem ulagač je izgubio pravo svojine na nepokretnosti a to pravo steklo je privredno društvo u koje je ulaganje izvršeno (čime je konkretna nepokretnost postala sastavni deo imovine tog društva), a ulagač je na ime uloga stekao akcije ili udeo u društvu u koje je ulaganje izvršio. Imajući u vidu da niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima, vlasnik udela može pravnim poslom preneti pravo svojine na udelu, a privredno društvo može preneti pravo svojine na svojoj nepokretnosti (nezavisno od osnova njenog sticanja, što podrazumeva i ako je stečena unošenjem nenovčanog uloga) i kao njen vlasnik privredno društvo može dati izjavu o dozvoli upisa prava (tzv. klauzulu intabulandi).
   Napominjemo da se kapitalni dobitak koji fizičko lice ostvari prodajom udela u pravnom licu, odnosno prava svojine na nepokretnosti, oporezuje porezom na kapitalni dobitak u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana.”
   (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00145/2015-04 od 5.6.2015. godine).
   Olakšica je da ukoliko je pre prenosa imovine obveznik tu imovinu imao u svom vlasništvu najmanje deset godina, ne utvršuje se kapitalni dobitak.
   Na razliku između nabavne i prodajne vrednosti plaća se porez na kapitalne dobitke po stopi od 15%.
   S poštovanjem,
   Dejan Trifunović

 301. bp
  Oct 15, 2015 @ 14:27:32

  Postovana Biljana,
  molim Vas za informaciju u vezi obaveze evidentiranja HOV koje rezident kupuje u inostranstvu (izdavaoci nerezidenti). Naime do donosenja Odluke o izvestavanju o poslovim HOV (40/2015) postojala obaveza prijave kupovine HOV na DI 2 obrasu u tabeli 3. Da li je donosenjem odluke o izvestvanju (40/15) i novih obrazaca HOV DA 2 prestala obaveza popunjvanja podataka o kupovini HOV u Tabeli 3 DI 2 ili se vodi evidencija i tu i na novim HOV DA 2 obrascima? Unapred se zahvaljujem na odgvooru

  • Biljana Trifunović
   Oct 21, 2015 @ 15:15:51

   Poštovana Biljana,
   u tabeli 3. Obrasca Di-2 unosi se kao i ranije vlasnička ulaganja: u nocu, stvarima itd. DI-2 se popunjava kada ste vlasnik ili suvlasnik firme u inostranstvu…
   Kada se radi o obrascu HOV on se odnosi za kupovinu hartija od vrednosti izveštaj se dostavlja u slučaju:
   1) o izdavanju vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti koje rezidenti emituju u inostranstvu, o zameni, ispisu i dospeću, odnosno isplati kamate ili kupona, kao i dividende po ovim hartijama od vrednosti;

   2) o ulaganju rezidenata u hartije od vrednosti koje su izdali rezidenti ili nerezidenti, a koje se vode na računima hartija od vrednosti u inostranstvu;

   3) o rezidentima i nerezidentima – imaocima hartija od vrednosti koje se vode na kastodi, odnosno zbirnim računima (kastodi/zbirni račun – 925/935) rezidentnih investicionih društava, banaka, članova Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, koji te račune vode u svoje ime, a za račun svojih klijenata koji su imaoci hartija od vrednosti.
   Po mom mišljenju Di 2 obrazac i HOV DA su potpuno različiti, i odnose se na različite poslove. Pozdravljam vas

   • bp
    Oct 26, 2015 @ 09:55:18

    Postovana,
    Ako sam Vas dobro shvatila, u slucaju da mi kupimo akcije naseg zavisnog pravnog lica preko brokera u inostranstvu, njemu platimo po izdavanju obracuna akcije + usluge (nemamo deponovana sredstva na racunu uninostranstvu koja on koristi za kupovinu akcija) nas ne treba da zanima HOV obrazac?

    • Biljana Trifunović
     Nov 04, 2015 @ 12:26:17

     Poštovana Biljana, kao što ste videli,

     Obveznici izveštavanja na obrascu HoV-DA1: su imaoci dužničkih i vlasničkih hartija od vrednosti koje su rezidenti izdali u inostranstvu, a koji bez posredstva rezidentnog investicionog društva, odnosno banke direktno trguju u inostranstvu i imaju račun hartija od vrednosti kod stranog agenta – obavezni su da pri izveštavanju dostave/popune samo jedan obrazac HoV-DA1, u kome će navesti sve hartije od vrednosti koje drže u svom portfoliju.

     Dok za obrazac HoV-DA2 Obveznici izveštavanja koji su imaoci dužničkih i vlasničkih hartija od vrednosti koje su nerezidenti izdali u inostranstvu, a koji bez posredstva rezidentnog investicionog društva, odnosno banke direktno trguju u inostranstvu i imaju račun hartija od vrednosti kod stranog agenta – obavezni su, pri izveštavanju, da dostave/popune samo jedan obrazac HoV-DA2, u kome će navesti sve hartije od vrednosti koje drže u svom portfoliju.
     Prema vašem pisanju, ja sam razumela da ste vi uložili u svoje zavisno preduzeće i da samim tim nemate obavezu dostavljanja obrasca. Pozdravljam vas

     Ostali obveznici izveštavanja pri izveštavanju dostavljaju po jedan obrazac HoV-DA2 za svakog klijenta pojedinačno s podacima o svim hartijama od vrednosti koje se vode na računu hartija od vrednosti. U slučaju izveštavanja o portfoliju fizičkih lica, potrebno je na jednom obrascu dati stanje za sve pojedinačne hartije od vrednosti (sa istim ISIN kodom, odnosno brojem iz odgovarajućeg registra ili CUSIP brojem), agregirano po državama ulaganja

     Ostali obveznici izveštavanja pri izveštavanju dostavljaju po jedan obrazac HoV-DA1 za svakog klijenta pojedinačno, s podacima o svim hartijama od vrednosti koje se vode na računu hartija od vrednosti. U slučaju izveštavanja o portfoliju fizičkih lica, potrebno je na jednom obrascu dati stanje za sve pojedinačne hartije od vrednosti (sa istim ISIN kodom, odnosno brojem iz odgovarajućeg registra ili CUSIP brojem) agregirano po državama ulaganja.

 302. Biljana Trifunović
  Oct 21, 2015 @ 15:27:49

  Poštovana Vera,
  KEPU knjiga namenjena je za evidentiranje prometa robe i usluga vezanih za promet robe. to je definisano članom 5. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga, koji glasi: U knjigu evidencije unose se podaci o poslovnim promenama vezanim za promet robe i vršenje usluga (nabavka, prodaja, povraćaj, otpis, rashod, promena cena itd.) najdocnije narednog dana za prethodni dan.

  Primljenom robom ne sme se raspolagati pre evidentiranja u Knjizi evidencije, osim dnevnom štampom, pasterizovanim mlekom i osnovnim vrstama hleba (hleb za dnevnu potrošnju), koje se mogu staviti u promet po kalkulisanim cenama u skladu sa zakonom i drugim propisom, pre evidentiranja zaduženja, s tim da se evidentiranje zaduženja izvrši najkasnije do kraja radnog vremena na dan prijema te robe u prodajnom prostoru, prostoriji, odnosno prodajnom mestu.

  Što se tiče automehaničara i drugih uslužnih delatnosti, oni nisu dužni da vode KEPU knjigu. u prilogu vam dostavljam i mišljenje Ministarstva finansija da vam bude lakše.
  “Na osnovu člana 1. Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 45/96, 48/96 ispr., 9/97, 6/99, 109/2009, 7/2010) privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju promet robe ili vrše usluge u prometu robe, vode evidenciju o primljenoj i prodatoj, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama u knjizi evidencije prometa i usluga – Obrazac KEPU. Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se posebno za svaki objekat, prodajno mesto, odnosno poslovnu prostoriju.

  Članom 5. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru (“Sl.glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/2001 – dr. zakon, 80/2002 – dr. zakon i 101/2005 – dr. zakon – dalje: Zakon) propisano je, da su usluge u prometu robe: agencijske, posredničke, zastupničke, komisione, berzanske, usluge skladištenja, otpremanja i dopremanja robe, usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe, usluge osiguranja robe, usluge ekonomske propagande i promocije, usluge tržnice i druge usluge uobičajene u prometu.

  Kako je u članu 5. Zakona navedeno koje su to usluge u prometu robe, a s obzirom da frizerske i automehaničarske usluge ne spadaju u usluge u prometu robe, nisu u obavezi da vode KEPU knjigu.”

  (Mišljenje Ministarstva trgovine i usluga, br. 011-00-00272/2010-04 od 8.12.2010. godine)
  Pozdravljam vas.

 303. E-Reciklaza
  Oct 22, 2015 @ 10:51:22

  Poštovana Biljana,

  Jasno je da bi prilikom prodaje udela kapitala trebalo platiti porez kapitalni dobitak ako on postoji. Osnovica je razlika između prodajne i nabavne cene udela. Prodajna cena se verujem definiše ugovorom. Nabavna cena je, pošto je u pitanju novčani unos, onaj iznos kojim je obveznik stekao udeo u društvu. Moje pitanje je:
  Ukoliko pre prodaje udela postojeći udeličari povećaju ulog unevši još novčane imovine, da li se i nabavna cena udela menja odnosno raste za isti iznos?

  • Biljana Trifunović
   Oct 23, 2015 @ 14:52:21

   Poštovani Stefane,
   ukoliko se osnivački kapital – poveća i upiše u APR, to je nova vrednost koja se smatra nabavnom. Svaka dopunska uplata se računa. Pozdravljam vas

   • E-Reciklaza
    Oct 25, 2015 @ 11:45:21

    Da li se povećanje osnovnog kapitala u smislu nabavne vrednosti kapitala računa ukoliko se donese odluka da se neraspoređena dobit rasporedi u osnovni kapital? Ili mora baš da bude uplata?

    • Biljana Trifunović
     Nov 04, 2015 @ 12:38:18

     Osnovni kapital može na više načna da se poveća, pa i odlukom da se neraspoređena dobit upiše kao osnivački kapital. Potrebno je u roku samo podneti APR da registruje promenu. Pozdravljam vas

 304. Inpharm Co. doo
  Oct 23, 2015 @ 13:54:20

  Postovana Biljana,
  Robu I uslugu smo avansno platili u inostranstvo. Roba su elektro uredjeni a usluga je
  montaza tih uredjaja. Imamo dva facture I na jednoj I na drugoj su izkazane vrednosti
  PDV-a. Kada roba dodje u zemlju bice ocarinjena. Nakon toga cu traziti povrat placenog PDV-a. Da li imamo pravo na povracaj placenog PDV-a ZA USLUGE?
  Hvala unapred na odgovoru
  Ljiljana Cvetkovic

  • Biljana Trifunović
   Oct 23, 2015 @ 14:54:24

   Poštovana Ljiljana,
   imate pravo d atražite povraćaj PDV, ne znam zašto vam u opšte i naplaćuju PDV. Inače za usluge koje su pružene u Srbiji prema članu 12. Zakona o PDV dužni ste da izvršite interni obračun PDV, dobijeni iznos pdv iskazujete na polju 103, osnovicu na 008 i 108. Pozdravljam vas

   • Inpharm Co. doo
    Oct 27, 2015 @ 11:32:13

    Postovana Biljana,
    Nadam se da ste me razumeli da se radi o uslugama koje su pruzene u inostranstvu a ne u Srbiji. Da li na te usluge imamo pravo povracaja placenog PDV-a. Hvala jos jednom,
    Pozdrav

    • Biljana Trifunović
     Oct 27, 2015 @ 12:53:22

     Poštovana Ljiljana,
     mislila sam da će usluge biti pružene u Srbiji. Naravno da imate pravo da tražite povraćaj. Pozdravljam vas

     • Inpharm Co. doo
      Nov 17, 2015 @ 12:18:51

      Postovana Biljana,
      Htela sam da vas informisem da sam od inoprincipala trazila povrat polacenog PDV-a za ROBU I USLUGU.
      Za USLUGU NISMO DOBILI POVRAT.

     • Biljana Trifunović
      Nov 17, 2015 @ 14:37:58

      Većina zemlaja ima tačno propisano za koja dobra i usluge daje povraćaj PDV a šta ne, takođe postoje i rokovi određeni u godini kada se zahtev podnosi. Za uslugu vam nisu dali povrat jer smatraju da je izvršena u njihovoj zemlji bez obzira što je na dobrima koja ste vi izvezli. Pozdravljam vas

 305. Dejan Trifunović
  Oct 23, 2015 @ 15:14:57

  Poštovana Vera,

  Propisano je da KEPU knjigu obavezno vode pravna lica i preduzetnici koji vrše usluge u prometu robe (agencijske, posredničke, zastupničke, berzanske, usluge skladištenja, usluge otpremanja,
  usluge kontrole kvaliteta, usluge osiguranja, usluge ekonomske propagande i promocije, usluge priređivanja sajmova i privrednih izložbi, usluge tržnice).
  Knjiga evidencije ne vodi se za usluge servisiranja, kao ni za delatnost ugostiteljstva i hotelijerstva.

  U slučaju ugradnje rezervnih delova po većoj ceni od nabavne, što je iskazano u specifikaciji izdatog računa, taj promet se iskazuje u KEPU knjizi. (Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma
  i usluga br. 334-00-012372004-06 od 21.01.2005. godine).
  Privredni subjekti koji vrše usluge u prometu robe, ali se ne zadužuju robom (agencijske i posredničke usluge i dr.) u kolonu 4 Obrasca KEPU upisuju ukupnu vrednost provizije koju naplaćuju od
  komitenta za izvršenu uslugu. U toj proviziji sadržan je i PDV, ukoliko je subjekt koji vrši usluge u sistemu PDV.

  U koloni 5 – razduženje Obrasca KEPU upisuje se razduženje objekta – prodajnog mesta po osnovu prometa robe i usluga. Unosi se iznos provizije za izvršenu uslugu. Ovaj iznos knjiži se na osnovu
  izdate fakture ili računa i praktično je jednak iznosu zaduženja u koloni 4 Obrasca KEPU.

  S poštovanjem,
  Dejan Trifunović

 306. Inpharm Co. doo
  Oct 28, 2015 @ 10:59:00

  Postovana Biljana,
  Kada se radi o slucaju reexporta kada roba ulazi u Srbiju I smesta u carinski magacin
  – da li postoje neki rokovi do kada ta roba moze da bude u Srbiji
  – da li ta roba moze da se reexportuje-izvozi sukcesivno deo po deo ne odjedanput onako kako je stigla I smestena na carinski magacin, i
  – da li postoje neki rokovi, u skladu sa deviznim poslovanjem, o kojima mi u ovom slucaju treba da vodimo racuna
  Hvala unapred na vasem odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Nov 04, 2015 @ 17:24:11

   Poštovana Ljiljana,
   kada se roba privremeno smesti u carinski magacin putem sažete dekleracije, može da bude 20 dana po tom osnovu bez problema. Sledeći korak je da se promeni status i da se prebaci na C7 – trajni smeštaj. nakon toga možete sukcesivno da isporučujete robu u reeksportu preko reeksportne C7 i to ne mor da bude isti kupac, na više adresa i zemalja možete da isporučite robu.
   Što se tiče deviznog, tek kada dobijete JCI o izvozu robe teče vam rok od 365 dana za naplatu izvoza, kao i za plaćanje dobavljaču. Vi možete dobavljaču i ranije da platite i da naplatite od kuca. Inače, i ako je ovo reeksport, ali kako će te u oba slučaja da imate JCI i o uvozu i izvozu, ovaj posao se tretira kao redovan uvoz/izvoz i šifra za plaćanje i naplatu je 112. Pozdravljam vas.

  • Inpharm Co. doo
   Nov 06, 2015 @ 10:13:39

   Draga Biljana,
   Nije mi bas najjasniji vas odgovor. Ja znam da se to tretira kao redovan uvoz/izvoz kod sifre placanja, meni samo nisu jasni rokovi o kojima mi treba da vodimo racuna jer mi se cini da to bas nije jasno devinisano Zakonom o deviznom poslovanju. Evo mojih konkretnih pitanja>
   – Inodobavljacu smo platili robu koja je prvobitno smestena na carinski magacin reexportnom C7. Da li od tog datuma kada smo robu platili tece neki rok konkretno u ovom slucaju rok od 365 dana kada ta roba treba izveze. Ako je tako ukoliko ne dodje do izvoza u zakonskom roku da li smo u obavezi da prijavljujemo NBS kreditni posao
   PLACENO-NIJE IZVEZENO?
   U nadi da cu dobiti jasniji odgovor, pozdravljam vas
   Ljiljana

   • Biljana Trifunović
    Nov 06, 2015 @ 12:50:42

    Poštovana Ljiljo,
    sobzirom da je roba privremeno smeštena u Carinski magacin, vaše plaćanje prema inodobavljaču se tretira kao avans, jer niste je izvezli a niste je ni konačno ocarinili, niste došli u posed robe. Zakon o Spoljnoj trgovini i Carinski zakon su u koliziji. Prema Zakonu o spoljnoj trgovini, promet se desio kada je roba prešla carinsku liniju, ušla u Srbiju. Prema Carinskom zakonu čl. 63. tek kada se završi postupak carinjenja, računa se 365 dana….
    Ukoliko robu ne izvezete u roku od 365 dana, i ona se sve vreme nalazi u carinskom magacinu, po mom mišljenju trebate da prijavite kreditni posao za dati avans dobavljaču.

 307. Bojanadin
  Oct 28, 2015 @ 12:37:01

  Postovana,
  Imamo pitanje vezano za fakturisanje dobara I usluga od strane privrednog subjekta,cija je sifra delatnosti kod APR-A 2511 –proizvodnja metalnih konstrukcija I delova kontrukcija. Da li takva sifra deltanosti ima (kao glavni izvodjač) pravo na poresko oslobodjenje u smislu cl.10 stav 2.tacka 3 Zakona o PDV, s obzirom na to da postoji ugovor sa investitorom, a izvode radove vezano za šifre 4221 I 4222.
  Unapred zahvalni,
  Dinmaks doo
  Bojana Plemic

  • Biljana Trifunović
   Nov 04, 2015 @ 13:48:14

   Poštovana Bojana,
   još jednom šifra delatnosti u APR je jedno, dok izvedeni radovi na gradilištu su sasvim drugo. Prema Pravilniku, važno je da ste vi odradili poslove iz pobrojanih šifara. takođe, pravo na poresko oslobođenje imate bez obzira da li ste radove odradili od svog materijala ili ih je investitor sam nabavio. Ukoliko ste vi nabavili materijal napravili i ugradili, takođe ispostavljate za ukupno izvedene radove sa materijalom račun sa poreskim oslobođenjem, odnosno ne iskazujete PDV i ne plaćate ga, jedino ste dužni da na računu navedete napomenu o poreskom oslobođenju ….. Pozdravljam vas,

 308. bp
  Oct 28, 2015 @ 16:53:22

  Postovana Biljana,
  molim Vas za komentar u vezi izmena Zakona o PDV u slucaju prevoza roba od utovarnog mesta (mesto u Srbiji) do barze u nekoj od srpskih luka, kojom se roba izvozi (FOB paritet) do sada je Ministarstvo tumacilo da je obaveza prevoznika da izda fakturu za usluge sa obracunatim PDV-om bez obzira sto je roba namenjena izvozu.
  Prema izmenama Zakona trebalo bi biti omoguceno da prevoznici odkazu da je roba namenjena ya izvoz i da fakturis bez PDV-a. Da li znate koji bi dokumenat bio validan dokaz za takvo oslobadjanje. Napominjme da je od sada JCi sa overinim isptupom iz zemlje buio dovoljan dokaz za ovo oslobodjenje za kontrolne kuce koje su radile analize robe kao i za usluge koje pruzaju luke.
  Unapred se zahvaljujem na pomoci
  Srdacno

  • Biljana Trifunović
   Nov 05, 2015 @ 13:34:19

   Poštovana Biljana,
   prema Zakonu, sve usluge koje se odnose na izvoz treba da budu oslobođene PDV. transporteri su dobili i raspis vezano za fakturisanje. Za sada nema uptstva koji bi to dokument bio izričito propisan. Ali, ako vi date nalog transporteru da preveze robu od vašeg magacina do neke od luka, i pri tome kao i uvek robu prati otpremnica sa podacima ko šalje i kome… mislim da su dovoljni dokumenti, uz overeni JCI da je roba istupila, jer će se račun za izvoz sadržati i robu sa otpremnice. za sada toliko, ako ne propisšu nešto drugo. Pozdravljam vas

 309. Slavica Radojevic-FP
  Oct 29, 2015 @ 17:17:12

  Poštovana Biljana,
  ima mnogo dilema oko tumačenja izmena u Zakonu o PDV-u, posebno kada je u pitanju čl.10, gde sam čula toliko različitih tumačenja , da zaista ne znam šta je ispravno i kako treba postupiti. Naime, ako firma prodaje opremu za klimatizaciju i istu ugrađuje, to potpada pod delatnost 4322 i po novim izmenama ne treba da se obračunava PDV na isporuku i ugradnju opreme. Međutim u klasifikaciji znaimanja stoji da se 4322 smatra građ.uslugom , samo ako je deo građevinskog procesa. Šta to tačno znači? Da li kada se prodaje oprema sa ugradnjom u projektima gde se vodi građ.dnevnik i građ.knjiga ne treba da obračunavamo PDV, a tamo gde je posao od jednog dana koji je pokriven radnim nalogom i za koji ne treba građ.knjiga treba da se fakturiše sa PDV-om. Verujte da je na mnogim savetovanjima ovih dana to bilo pitanje koje su različito svi tumačili , bilo da je u pitanju ugradnja klima, PP aparata ili neke druge opreme (sve iz 43 delatnosti). Posebno kod klimatizacije gde imate jako skupe projekte i gde je 70% vrednosti oprema, a 30% vrednosti usluga ugradnje. Malo mi je neshvatljivo da bi se država tek tako odrekla tolikog PDV-a. Da li Vi imate nego preciznije tumačenje i kada u ovim slučajevima možemo sigurno da fakturišemo bez PDV-a. Ono što sam ja zaključila i što svi savetuju je da treba biti vrlo oprezan u tumačenju ovoga , dok se stvari ne objasne decidno. Hvala unapred na pomoći!

  • Biljana Trifunović
   Nov 05, 2015 @ 13:58:25

   Poštovana Slavice, šifra 43.22 obuhvara sledeće aktivnosti:
   43.22 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke – iskop kanala za instalacione radove i postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za: grejne sisteme (na struju, gas ili naftu), peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve, solarne neelektrične kolektore, vodovodnu i sanitarnu opremu, ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale, uređaje za gas, cevi za isparenja, protivpožarne sisteme, sisteme za rotacioni raspršivač. Ova delatnost ne obuhvata postavljanje električnog podnog grejanja – del. 43.21.
   Znam da je na sve strane drugačije tumačenje, i da su ljudi zatečeni tolikom olakšicom. Ja sam razumela Zakon o PDV i Pravilnik, da bez obzira da li se samo pruža usluga iz oblasti građevinarstva ili izvođač radova koristi svoj materijal, da je oslobođen PDV po čl. 10…..

   Takođe, nabavka repromaterijala koja se koristi u radu nije oslobođena PDV, i na taj način firme koje se bave ovim poslom biće u situaciji da stalno traže povraćaj PDV po osnovu nabavke repromaterijala, i to veoma zbunjuje privrednike. Za sada je tako, ako ne dođe neko dodatno tumačenje, suprotno od ovoga što sam ja razumela, ali verujem da neće. Država mislim da ima nameru sa ovom olakšicom da pokrene brojne privredne aktivnosti. Pozdravljam vas

   • Slavica Radojevic-FP
    Nov 06, 2015 @ 09:57:22

    Poštovana Biljana,
    zahvaljujem se na odgovoru i koristim priliku da Vam čestitam na priznanju koje ste dobili – “Cvet uspeha za ženu zmaja”. Zaista, sve čestitke!
    I dalje mi ostaje nejasno, kao i većini drugih sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, da li to znači da se na kompletnu opremu ne obračunava PDV ili samo na uslugu ugradnje i instalacioni materijal ? Svi smo u problemu jer ne znamo jednostavno šta je ispravno , sve dok ne izađe neko bliže tumačenje, u problemu smo i mi koji treba da fakturišemo sa ili bez PDV-a i oni koji primaju račun za promet dobara i usluga, jer ako je sa PDV-om, da li smeju da odbiju taj PDV. Molim Vas, ukoliko budete imali neko bliže tumačenje, da ga svakako objavite na ovom blogu. Hvala unapred!

    • Biljana Trifunović
     Nov 06, 2015 @ 12:44:31

     Poštovana Slavice,
     kao prvo da vam se zahvalim na čestitci za nagradu. Hvala vam i znači mi.
     Dalje, oko ovih izmena veliki je problem. Kako stoji u Zakonu i Pravilniku, ja sam rastumačila da se fakturiše sve bez PDV. Ako je ugovor da se radovi izvedu sa materijalom izvođača, ceo posao ide bez PDV. Ukoliko izvođač radova sam kupi materijal, kao i izvođač platiće PDV za nabavku materijala. Radovi sa i bez materijala fakturišu se bez PDV. Činjenica je da se po ovom država odriče značajne sume novca, ali to je valjda i bio cilj, da se olakša firmama iz ove branše. Ako bude neko drugo tumečenje, svakako ću objaviti. Pozdravljam vas

 310. Inpharm Co. doo
  Nov 04, 2015 @ 13:56:48

  Postovani,
  Jos uvek nemam odgovor na moje pitanje od 28. oktobra 2015.
  Pozdrav Ljiljana

  • Inpharm Co. doo
   Nov 16, 2015 @ 12:42:47

   Postovani,
   Poslednji vas odgovor na pitanja koji ja mogu da vidim je 23.oktobar. Da li je to u redu ili ja vise nemam pristupa na vas blog posle tog datuma. Molim vas za objasnjenje.
   Unapred hvala I pozdrav
   Ljiljana

 311. jasmina77
  Nov 05, 2015 @ 14:12:08

  Poštovana Biljana,

  dobili smo na tenderu u Crnoj Gori posao u iznosu od 10.000 eura. Izvezli smo materijal i fakturisali firmi koja je raspisala tender u iznosu od 6.000 eura i taj račun oni su uredno platili. Sada kada smo hteli da im fakturišemo i uslugu u vrednosti od 4.000, firma u Crnoj gori traži od nas da storniramo račun za materijal na 6.000 eura i da izdamo jedan račun na ukupno 10.000 eura. Ne vidimo način da je to moguće odraditi, a oni insistiraju da je to način na koji rade sa svim svojim dobavljačima. Ima li nešto sa čime nismo upoznati pa da možemo da im izađemo u susret i ispunjimo njihov zahtev?
  S poštovanjem,
  Jasmina

  • Biljana Trifunović
   Nov 06, 2015 @ 12:56:20

   Poštovana Jasmina,
   vi ste robu izvezli za 6.000 eur, imate izvoznu dokumentaciju i to je kraj. Uvoznik je na tu sumu platio PDV prilikom carinjenja.
   Sada, hoće račun u punom iznosu? S kojim obrazloženjem. Vi fakturišete radove, oni trebaju isto kao i kod nas da urade interni obračun PDV za primljene radove.
   Često u građevinarstvu dobijaju naši klijenti svakojake zahteve i želje ali sa malo više truda i reči objasnite im da niste u mogućnosti da im izađete u susret.Pozdravljam vas

 312. p....s....
  Nov 10, 2015 @ 13:13:16

  Poštovana Biljana,
  Zamolila bih Vas za tumačenje odredbe vraćanja dobara od strane kupca, kada se povrat ne smatra izmenom poreske osnovice već novim prometom. U dilemi smo da li se povrat robe u našoj knjigovodstvenoj evidenciji može voditi kao gotov proizvod , ili je to roba, obzirom da je došlo do novog prometa.
  Da li se fakturom koju nam ispostavlja kupac za vraćena dobra može umanjiti zaduženje kupca i ostvaren prihod, ili se smatra novom nabavkom, pa se u skladu sa tim i evidencija vodi na kontu dobavljača?
  Unapred hvala,
  PS Fashion Design
  Mirjana

  • Biljana Trifunović
   Nov 13, 2015 @ 16:34:32

   Poštovana Mirjana,
   vraćanje robe koje ste predvideli ugovorom sa kupcem, u knjigovodstvu evidentirate u magacinu gotovih proizvoda jer kako znam vi ste proizvođač.Bez obzira što dolazi do “novog prometa”. Ukoliko vam kupac nije platio robu vi možete da umanjite njegovo zaduženje. Ovo važi ako vam robu vrati do 31. 12. o ovome ću u napisati poseban tekst sa instrukcijama posebno za proizvođače, posebno za trgovinu. Pozdravljam vas

 313. Ana Glisovic
  Nov 19, 2015 @ 11:48:41

  Postovana Biljana,
  U postupku smo prijave nerezidenta u radni odnos, dokumentacija oko prijave prebivalista i radne dozvole je zavrsena. Kada mu budemo isplacivali zaradu, da li moramo njegovu zaradu, po odbitku poreza i doprinosa, da isplatimo na njegov racun koji bi otvorio u nekoj nasoj banci ili mozemo da isplatu izvrsimo i gotovinski preko blagajne, ukoliko ne bude zeleo da otvori racun u banci? Da li imamo kakvu obavezu izvestavanja NBS u vezi isplata zarade koje cemo vrsiti nerezidentnom fizickom licu?
  Hvala unapred.
  Srdacan pozdrav,

  • Dejan Trifunović
   Nov 19, 2015 @ 17:00:41

   Poštovana Ana,
   Treba povesti računa da svi strani državljani koji su radni odnos zasnovali na osnovu odobrenja za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Republici i imaju odobrenje za zasnivanje radnog odnosa, imaju isti status kao i državljani Republike, odnosno smatraju se osiguranicima zaposlenima i obveznici su plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (za PIO, zdravstvo i za slučaj nezaposlenosti), koji se plaćaju na osnovicu i iz osnovice, po važećim stopama.
   U slučaju da nisu upućeni radnici od strane stranog poslodavca, već su samovoljno zasnovali radni odnos), doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju se prema propisima domaćeg zakonodavstva (propisima zemlje rada).
   Kada su radnici upućeni od strane stranog poslodavca, tada treba imati u vidu međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, zaključene sa određenim zemljama, jer je u pojedinim sporazumima napravljen izuzetak od primene propisa zemlje rada za određeni period. Po pravilu, minimum trajanja izuzeća od primene propisa zemlje zaposlenja kreće se od 12 do 24 meseca, uz mogućnost produženja, ako posao zahteva duže obavljanje. Postupak kojim se dokazuje primena pravnih propisa zemlje koja vrši upućivanje sprovodi se sa većinom država, putem dogovorenih dvojezičnih obrazaca.
   Neto zarada se isplaćuje kao i ostalim zaposlenim, na tekući račun ili u gotovom preko blagajne.
   Nemate nikakvu dodatnu obavezu izvestavanja NBS u vezi isplata zarade koju vrsite nerezidentnom fizickom licu.
   Pozdrav,
   Dejan Trifunović

 314. knjigovodstvo022
  Nov 23, 2015 @ 10:35:36

  Poštovana Biljana ,
  pružamo uslugu proizvodnje obuće ino partneru iz Italije,po ugovoru i računu ostaju sitni delovi-ostaci koji nisu za dalju upotrebu, ne možemo ih vratiti ino partneru.Taj repromaterijal iz privremenog uvoza se posebno carini po pro-form fakturi i ostaje kod nas u magacinu.Interesuje me šta sa tim da se radi_vrednost je od15eur do 100eur.tešina do 10kg ukupno

  • Biljana Trifunović
   Nov 23, 2015 @ 14:39:00

   Poštovani,
   škart – repromaterijal koji ostaje nakon aktivnog oplemenjivanja, pre zatvaranja Odobrenja o privremenom uvozu i doradi potrebno je da podnesete zahtev sa vašim špediterom da se konačno ocarini preostala roba koja je škart. Ako ste u samom zahtevu naveli da će te po tom poslu imati npr. 2% škarta, misli se finansijski i ako je ostatak tog materijala u toj vrednosti carina će izvršiti konačno carinjenje bez plaćanja carine i PDV, a ako niste onda će vam obračunati troškove po osnovu škarta. Nakon toga vi možete taj materijal da prodate kao otpad ili šta već možete da uradite sa njim. Pozdravljam vas

 315. Slavica Radojevic-FP
  Dec 03, 2015 @ 10:47:57

  Poštovana Biljana,
  imam jedno pitanje vezano za povrat robe. Ali u pitanju je sitan potrošni materijal ili alat koji je odmah knjižen na trošak( nije stavljan na stanje). Pošto ne može da se radi povratnica, već po poslednjim izmenama povrat je novi promet, kako da fakturišem nešto što nismo ni stavili na stanje, već smo knjižili na trošak? Ako izmenim ulazni račun i umesto na trošak , knjižim kao ulaznu kalkulaciju, moraću da otvaram nepotrebne šifre artikala.Molim Vas za sugestiju ili predlog šta činiti u takvim situacijama.
  Hvala unapred
  Srdačan pozdrav
  Slavica

  • Biljana Trifunović
   Dec 10, 2015 @ 11:31:57

   Poštovana Slavice,
   na žalost, vi ste dobro rekli, potrebno je da zaprimite robu na stanje. Sa novom izlaznom fakturom svodite na nulu ili koliko već vraćate robe. nemam drugu ideju. Jer ne možete prodati nešto /tačnije vratiti neprodato/ ako nemate na zalihama. Pozdravljam vas

 316. FLASH
  Dec 03, 2015 @ 17:31:02

  Poštovana gospođo Trifunović,

  Molim Vas za odgovor da li po novom Zakonu o PDV-u imamo pravo na odbitak prethodnog poreza za kupovinu mobilnog telefona vlasniku?

  • Biljana Trifunović
   Dec 10, 2015 @ 14:29:11

   Poštovani/a,
   najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o PDV navedeno je da kompletna kancelarijska oprema kao i bela tehnika /šporeti, frižideri/ za koje ranije nismo imali pravo na prethodni PDV od 15. 10. dozvoljeno je koristiti, tako da ne vidim razlog da mobilni telefon bude izuzet. Pozdravljam vas

 317. pamin
  Dec 04, 2015 @ 12:32:14

  Postovana Biljana,
  interesuje nas da li moze da se radi prebijanje obaveza i potrazivanja sa Kosovom,
  s obzirom da su oni rezidenti, a medjunarodno prebijanje dugovanja se vrsi izmedu nerezidenta i rezidenta.
  hvala

  • Biljana Trifunović
   Dec 10, 2015 @ 14:35:00

   Poštovani Mišo,
   ukoliko želite da koristite pravo da po osnovu izvršenog izvoza dobara na Kosovo, pored pečata o istupu na JCI, trebate da naplatite izvezenu robu. u slučaju prebijanja, gubite pravo na oslobođenje od plaćanja PDV po izvršenom izvozu, takođe kada bi platilo drugo lice a ne ono kome ste izvezli. Ukoliko ne naplatite izvezenu robu do predaje PPDV prijave, vi ste dužni da platite PDV, pa tek nakon naplate da stornirate PDV. Imate detaljno objašnjenje o ovome na blogu, link: http://www.biljanatrifunovicifa.com/2015/09/promet-roba-i-usluga-sa-ap-kosovom-i-metohijom/
   Pozdravljam vas

 318. zoran tomasevic
  Dec 08, 2015 @ 14:35:16

  Poštovana Biljana,
  Preduzeće ( rezident ) vrši uslugu kao podizvođač stranom preduzeću na teritoriji Srbije. Promet je oslobođen pdv po članu 24 stav 1 tačka 16b, preduzeće izvršene usluge fakturiše u evrima. Da li preduzeće (rezident ) potraživanje nastalo vršenjem gore pomenutih usluga može slobodno naplatiti u evrima koje strano lice plaća preko svoje poslovne banke u inostranstvu?

  • Biljana Trifunović
   Dec 10, 2015 @ 15:44:30

   Poštovani Zorane,
   možete da naplatite pružene usluge u eurima. Prilikom rasporeda priliva, šifra osnova je 712. Pozdravljam vas

 319. agendaplus13
  Dec 09, 2015 @ 09:57:31

  Postovana Biljana,
  Udruzenje penzionera dobilo je na koriscenje poslovnu zgradu bez naknade. U ugovoru je navedena vrednost zgrae. Da li smo u ibavezi da vrsimo obacun amortizacije.

  • Biljana Trifunović
   Dec 10, 2015 @ 15:41:49

   Poštovani,
   ako ste dobili na korišćenje, kao zakupac bez plaćanja zakupnine, prostor nije vaš i ne postoji nikakav osnov za obračun amortizacije. Prostor nije ni unet kao osnovno sredstvo u vaše poslovne knjige. Ukoliko vam je poklonjeno i vi ste vlasnik poslovnog prostora u tom slučaju, plaćate porez na prenos apsolutnih prava 2,5%, prijavljujete porez na imovinu obrazac PPI-1, i obračunavate amortizaciju. Pozdravljam vas

 320. veric
  Dec 11, 2015 @ 18:49:35

  Postovana,
  Radnici privrednog drustva iz inostranstva pruzaju usluge ( gradjevinsko monterske) privrednom drustvu iz Srbije na teritoriji Srbije. Da li u navedenom slucaju postoji obaveza odredjivanja poreskog punomocnika preduzeca iz inostranstva ili primalac usluga moze da internim racunom evidentira taj promet u svojim poslovnim knjigama ( na dosadasnji nacin)? A ako postoji obaveza oderedjivanja poreskog punomocnika kako se prakticno sprovodi to punomocstvo kod preduzeca u Srbiji koje je registrovano kao punomocnik (na koji nacin salje PDV prijavu)?
  Hvala

  • Biljana Trifunović
   Dec 14, 2015 @ 14:17:59

   Poštovana,
   Zakonom o PDV strane firme koje se bave pružanjem usluga iz oblasti građevinarstva nemaju obavezu da odrede poreskog punomoćnika iz razloga što je primalac tih usluga i dobara poreski obveznik. što znači da će te i dalje raditi interni obračun PDV kao i do sada. Pozdravljam vas

 321. zoran tomasevic
  Dec 18, 2015 @ 11:49:03

  Poštovana Biljana,
  Da li neoporezivi iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo u visini 15eur važi za sva privredna društva ( javna,privatna…) ili samo za državne službenike?

  • Dejan Trifunović
   Dec 18, 2015 @ 16:37:04

   Poštovani,
   neoporezivi iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo u visini 15 eura važi za sva privredna društva i preduzetnike, može se isplaćivati veći iznos u skladu sa Ugovorom o radu,
   ili Opštim aktom poslodavca, a na iznos preko neoporezivih 15 eura, obračunavati i plaćati porez na zarade po stopi od 10%.
   Pozdravljam vas.

 322. maja86c
  Dec 18, 2015 @ 14:33:32

  Postovana Biljana,
  da li se sa stanovista lica koje vraca robu iskazuju prihodi i rashodi na osnovu prodaje robe?

 323. maja86c
  Dec 22, 2015 @ 13:37:52

  Postovana Biljana,
  radimo adaptaciju i sredjivanje objekta. Veci deo materijala koristicemo sa naseg lagera posto se bavimo prodajom gradjevinskog materijala. Posto se radi o vecem ulaganju interesuje me da li tu robu mogu da knjizim na konto 026 dok se objekat renovira.
  Pozdravljam Vas…

  • Biljana Trifunović
   Dec 23, 2015 @ 16:45:52

   Poštovana Majo,
   ako ste krenuli u značajnu adapraciju – rekonstrukciju objekta sasvim je u redu da ulaganja knjižite na računu 026.
   Pozdravljam vas

   • maja86c
    Dec 24, 2015 @ 09:59:48

    Poštovana Biljana,
    hvala Vam na odgovoru.
    Srdačan pozdrav…

 324. Inpharm Co. doo
  Dec 24, 2015 @ 10:25:31

  Postovana Biljana,
  Evo jednog pitanja vezanog za promet robe sa Kosovom.
  Da li smo u obavezi da prijavljujemo kreditni posao NBS posle isteka roka od godinu dana od datuma izvoza/otpreme robe na teritoriju KIM-a carinskim dokumentom IZ-1.
  Hvala
  Pozdrav

  • Dejan Trifunović
   Dec 25, 2015 @ 00:17:23

   Poštovana Ljiljana,
   prema aktuelnim propisima trebali bi da registrujete na obrascu P-1 kreditni posao, međutim u šifarniku samog obrasca ne postoji KIM kao opcija. Ja vam savetujem da popunite i pošljete NBS. Znate i sami da je naplata najbolja. Pozdravljam vas

 325. galebici
  Dec 24, 2015 @ 13:11:03

  Postovana Biljana,

  Posto je potrebno da radimo prebijanja dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga izmedju rezidenta u Srbiji i nerezidenta u Hrvatskoj gde je ukljucena sa jedne strane uvoz robe od strane nerezidenta ka rezidentu a sa druge strane rec o izvozu robe po jedno fakturi a po drugoj fakturi mi smo privremeno uvezli od njih lim u koturu i nakon odredjene dorade ( tj. secenje, lakiranje i stampanje ) i gde smo mi njima naplatili tu uslugu i zatim privremeno izvezli lim na osnovu nase fakture za uslugu i njihovog predracuna na osnovu koga je privremeno uvezen lim. Moje pitanje je da li moguce odradit prebijanje dugovanja i potrazivanja izmedju rezidenta i nerezidenta na manji iznos potrazivanja i dugovanja gde bih uklucili i ovu fakturu za usluge gde bi za nju naveli broj fakture, vrstu usluge na osnovu sporazuma o prebijanju? U Sporazumu bi bila naglaseno i to da ce razlika biti placena deviznom doznakom od strane rezidenta ka nerezidentu.

  Unapred Vam se zahvaljujem i srdacno pozdravljam

  • Dejan Trifunović
   Dec 25, 2015 @ 00:23:37

   Poštovani Branko,
   niste precizno napisali šta bi bio predmet prebijanja. U pitanju izgleda kao da vi nameravate da izvršite prebijanje po osnovu uvezenog lima na doradu.
   Predmet prebijanja može da bude redovan uvoz robe /ako je bilo takvog uvoza/ i izvoz pružene usluge za doradu. Molim vas napišite konkretno šta ste uvozili i šta bi bio predmet prebijanja. Pozdravljam vas, Biljana

   • galebici
    Dec 28, 2015 @ 09:46:04

    Poštovana Biljana,

    Prebijanje će se vršiti po osnovu uvoza lako otvrajućih poklopaca i izvoza lima i pružene usluge dorade lima( gde je prethodno privremeno uvezen lim i nakon lakirnja, secenja i stampanja i izdavanja fakture za tu uslugu on je privremeno izvezena ). Navedena tri posla ( tri fakture ) bi trebalo da budu prebijene. Potrazivanja i dugovanja su dospela a nisu naplacena, s tim da nije proslo vise od godinu dana od uvoza i izvoza.

    Hvala Vam unapred

 326. ljubinka
  Dec 25, 2015 @ 16:57:13

  Poštovana Biljana,

  Interesuje me kome domaća banka može prodati potraživanje po osnovu kredita od pravnog lica (rezident), tj, da li kupac tih potraživanja može biti samo finansijska institucija (druga banka) ili se kao kupac za otkup tih
  potraživanja može pojaviti i drugo pravno lice čija pretežna delatnost nije finansijska.

  Unapred hvala i srdačan pozdrav,

  • Biljana Trifunović
   Dec 30, 2015 @ 13:49:13

   Poštovana Ljubinka,
   banke mogu prodati svoja potraživanja i firmama kojima je pretežna delatnostfinansijske usluge ili slično. Ali ako se pojavi i neka druga firma čija pretežna delatnost nisu finansijske usluge, mogu prodati potraživanja za loše kredite. Za sada je zabranjeno da banke potraživanja za kredite od fizičkih lica prodaju drugim licima osim bankama. Međutim one to ipak rade. Pozdravljam vas

  • galebici
   Jan 12, 2016 @ 13:29:36

   Poštovana Biljana,

   Mi ćemo da prebijemo fakturu za uvoz lako otvarajućih poklopaca sa fakturama za izvoz lima i uslugu dorade na limu koji je prethodno uvezen ( ovde sam mislio da samo prebijem fakturu za uslugu koju smo naplatili bez iznosa uvezenog lima )

   Unapred Vam se zahvaljujem

   • Biljana Trifunović
    Jan 12, 2016 @ 13:49:22

    Poštovani Branko,
    kako ste mislili da prebijete fakturu za usluge koje ste naplatili. prebijanje se radi za nenaplaćene račune. Prilično se ne razumemo, Uredbom je dozvoljeno prebijanje uvuza/izvoza robe i usluga koji nisu naplaćeni, koji su dospeli i koji nisu stariji od godinu dana. Pozdravljam vas

    • galebici
     Jan 12, 2016 @ 16:00:20

     Postovana Biljana,

     Možda sam se ja pogrešno izrazio. Značenje je bilo to da smo fakturisali uslugu koju nismo naplatili ( odnosno ja sam mislio da treba da naplatimo ).

     Imao bih za Vas jos jedno pitanje a to je: Sa ino-kupcem imamo ugovor u uplati 100% avansa za robu koja će mu se isporučiti u 5 godišnjih isporuka ( znači 5 godina traje isporuka robe ). Primili smo avans od ino-kupca u iznosu oko 175.000,00 EUR i u toku narednih godinu dana smo isporučili robu u iznosu oko 45.000,00 EUR i ostao je iznos od oko 130.000,00 EUR avansa koji kupac ima kod nas. Da li treba da to prijavljujemo kao kreditni posao gde ćemo navesti prethodno obrazloženje.
     Hvala Vam na razumevanju.

     • Biljana Trifunović
      Jan 13, 2016 @ 14:04:12

      Poštovani Branko,
      ugovor o petogodišnjoj isporuci sa primljenim avansom, trebali ste prilikom potpisivanja još da registrujete kod NBS. Kako to niste uradili tada, registrujte sada na obrascu O-1, primljen avans kome je istekao rok od godinu dana. Pozdravljam vas

 327. irena.dragic
  Jan 05, 2016 @ 10:30:44

  Poštovana Biljana,

  u buducnosti planiramo da prosirimo izvoz robe tako da postoji mogucnost da prvi izvozi budu radjeni u minusu (prodavacemo robu za manji iznos od kupljenog). Da li mozemo da imamo zakonskih posledica?

  Hvala unapred

  • Biljana Trifunović
   Jan 05, 2016 @ 15:12:01

   Poštovana Irena,
   nije vam dobra zamisao da vam prodajna cena bude niža od nabavne. Prema Zakonu o trgovini propisani su uslivi kada je to moguće:
   – oštećena roba;
   – roba kojoj je istekao rok trajanja ili se bliži kraj rok upotrebe;
   – demode roba i
   – tehnička zastarelost robe.
   Za sve ove vidove potrebno je da imate dokumentaciju i odluku o prodaji robe po nižoj ceni od nabavne. Ali da vi u kontinuitetu izvozite tako mogli bi da imate problema. Pozdravljam va

 328. irena.dragic
  Jan 06, 2016 @ 11:36:40

  Postovana Biljana,
  hvala Vam najlepše na odgovoru. Ja Vas molim da mi samo konkretno kažete sa kojim institucijama bismo mogli imati problem i koje su razmere posledica.

  Hvala,
  Irena

  • Biljana Trifunović
   Jan 06, 2016 @ 14:37:48

   Poštovana Irena,
   poreska inspekcija može da okarakteriše prodaju ispod nabavne cene kao utaju poreza, zloupotrebu PDV i porez na dobit. I da prilikom kontrole da oni obračunaju osnovicu za prodaju i obračunaju porez na dobit…… zateznu kamatu, i kaznu…..
   Nema potrebe dalje da nabrajam. Pogledajte samo koje su kazne za utaju poreza.
   Pozdravljam vas

 329. vera2212
  Jan 11, 2016 @ 11:46:33

  Poštovana Biljana,
  molim Vas za pomoć,jer ne znam kako da postupim u sledećemi slučaju.Preduzeće je fakturisalo robu za izvoz u prošloj godini.Medjutim zbog praznika,kamion sa robom je stajao na granicii nekoliko dana i roba je ocarinjena i prešla granicu u 2016.god.
  Kako popuniti PDV prijavu za decembar 2015?Da li se ovaj promet smatra izvozom?

  pozz.Vera

  • Biljana Trifunović
   Jan 11, 2016 @ 12:07:12

   Poštovana Vera,
   nema problema, tražite da vam špediter obavezno stavi na JCI pečat o istupu ako već nije.
   Račun proknjižite na sledeći način:
   – prihod od prodaje na ino tržištu sa decembrom 2015
   – Pdv prijava januar 2016.
   Isto postupate kao da ste u januaru primili račun za električnu energiju koja je potrošena u decembru a račun nosi datum januar 2016.
   Pozdravljam vas

 330. galebici
  Jan 13, 2016 @ 15:12:19

  Poštovana Biljana,

  Da li možete da mi objasnite zašto je potrebno da se prilikom ugovora o petogodišnjoj isporuci odmah po potpisivanju registruje kod NBS.

  • Biljana Trifunović
   Jan 14, 2016 @ 17:26:55

   poštovani Branko, ono o čemu pričamo regulisano je:
   ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013 i 4/2015)
   Obrasci iz stava 1. ove tačke dostavljaju se u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita ili zajma/prestanka potraživanja iz inostranstva po kreditnom odobrenju po drugom osnovu iz stava 1. odredba pod g) ove tačke – i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.
   Obrasci KO-2 i KO-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženu naplatu izvezene robe i usluga i odloženi uvoz unapred plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana – mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana izvoza, odnosno avansnog plaćanja uvoza, na način predviđen u stavu 2. ove tačke.
   Banka iz stava 2. ove tačke dostavlja obrazac KO-3B i ako je naplata po kreditnom odobrenju izvršena preko druge banke, a na osnovu obaveštenja koje je, uz nalog platnog prometa, rezident dužan da dostavi u roku od sedam dana od dana izvršene naplate.
   * Vi ste sklopili praktično komercijalni kredit sa inopartnerom, da vas finansira u narednih 5 godina, i po tom osnovu sam vam rekla za obavezu registracije ugovora.
   Branko, imaću krajem marta seminar koji se bavi ovom temom, bilo bi dobro da dođete i dopunite svoje znanje iz ove oblasti. Pozdravljam vas

 331. knjigovodstvo022
  Jan 14, 2016 @ 15:40:34

  Poštovana Biljana ,
  kako se knjiži -kontira prijemna kalkulacija za smeštanje robe u carinsko skladište ,
  ulazna faktura ino dobavljača da li je ispravan stav 130/436 i plaćanje po tom računu 436/241 šifra 112 bez posebne oznake 1

  • Biljana Trifunović
   Jan 14, 2016 @ 17:09:54

   Poštovana,
   prema članu 63. Carinskog zakona, roba je vaša kada se konačno ocarini, kada dobijete JCI ili kako špediteri kažu C4, tada prilikom plaćanja pišete šifru 112 bez posebne oznake 1 koja se odnosi na avansno plaćanje. Ako je to vaše privatno sarinsko skladište pa carinite sukcesivno kada vam je potrebna roba, vi je praktično imate na dohvat ruke, ali i dalje nije vaša. U koliziji su Carinski i Devizni zakon, a tu je još i Zakon o spoljnoj trgovini, koji smatra da je obavljen spoljnotrgovinski promet samim činom prelaska granice, i u tom slučaju ne treba oznaka 1 / avans/, po Carinskom treba. Kada se radi o kontiranju pre bi stavila 1334 ili 1335/436.
   Znam da je malo konfuzno, ne liči na mene, jer su moji odgovori konretni i precizni. Ja bi ipak stavila oznaku 1 da se radi o avansu, dok robu ne ocarinite. Pozdravljam vas

 332. vera2212
  Jan 16, 2016 @ 11:03:21

  Poštovana Biljana,
  molim Vas da mi odgovorite na sledeće:
  da li lice koje je zaposleno u preduzeću A kao direktor (naravno tu se plaćaju sve obaveze) može biti direktor u preduzeću B po osnovu “Ugovora o radu o ovlašćenjima i obavezama direktora”na osnovu čl.48 Zakona o radu ,gde je utvrdjeno ( u tom ugovoru)da se poslovi direktora obavljaju bez naknade i zasnivanja radnog odnosa što znači da se ne isplaćuje zarada niti plaćaju doprinosi?
  Ako ne može,šta se onda plaća?Ne znam da li je bitno,ali da napomenem da se radi o povezanim preduzećima.
  To lice nije osnivač ni jednog od ova dva preduzeća,ali je zakonski zastupnik u oba.
  pozz.Vera

  • Dejan Trifunović
   Jan 18, 2016 @ 12:11:17

   Poštovana,
   lice koje je zaposleno u preduzeću sa punim radnim vremeno,
   može da zaključi ugovor o dopunskom radu u skladu sa članom 202. Zakona o radu,
   da obavlja poslove direktora ili bilo koje druge.
   Ugovor i obračun zarade možete naču u članku “Ugovor o dopunskom radu” na našem blogu
   http://www.biljanatrifunovicifa.com/2014/11/ugovor-o-dopunskom-radu/
   Pozdravljam vas,
   Dejan Trifunović

 333. galebici
  Jan 16, 2016 @ 11:26:00

  Poštovana Biljana,

  Molim Vas za objašnjenje u vezi sledećeg:

  Po ugovoru sa ino-kupcem imali smo obavezu da mu isporučimo i ugradimo odgovarajući elektronski uređaj i gde je naglašeno da ukoliko budemo kasnili dužni smo da mu platimo iznos ugovorene kazne od 0,5% od vrednosti ponude za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupna kazna ne može biti veća od 5% vrenosti Ugovora. Pošto je došlo do kažnjenja sa isporukom i ugradnjom od strane nas oni su nam fakturisali 5% od vrednosti ugovora, jer nisu hteli da im napravimo finansijsko odbrenje po osnovu toga u vrenosti od 5% vrednosti ugovora. Interesuje me koja šifra osnove se može koristiti prilikom plaćanja te fakture ili ukoliko je ne isplatimo u roku od godinu dana kako bih je prijavili putem O1 obraska kao kreditni posao?

  Hvala Vam

  • Biljana Trifunović
   Jan 18, 2016 @ 12:44:10

   Poštovani Branko,
   šifra plaćanja za.
   – zatezne kamate, razlike u ceni, kursne razlike, penali po osnovu izvoza i uvoza robe, je 112.
   S obzirom da se ovaj račun odnosi na redovan izvoz, O-1 popunićete kao i svaki ostali.
   Definitivno, morate se Branko malo više angažovati odnosno edukovati oko deviznog poslovanja i spoljne trgovine.

 334. maja86c
  Jan 20, 2016 @ 12:09:49

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za jedno objasnjenje…
  U martu treba da dobijemo knjižno odobrenje od ino dobavljaca. Odobrenje se odnosi na 2015.godinu. Da li smem prihod da knjižim u ovoj godini (radi se o vecem odobrenju).
  Unapred zahvalna…
  Pozdrav…

  • Biljana Trifunović
   Jan 20, 2016 @ 16:05:34

   Poštovana Marija,
   rashodi i prihodi koji su nastali u 2015. godini treba da se prikažu u toj godini zbog realnog izveštavanja. Pozdravljam vas

 335. pamin
  Jan 22, 2016 @ 10:45:55

  Postovana Biljana!
  Imam jedno kratko pitanje .
  zelimo da doniramo kupovinu klavira muzickoj skoli, koji vredi oko 700.000, dinara.
  Da li moramo preko iynosa od 100.000,00 da platimo porez na poklon ili ne, u dilemi smo
  poz Malina, Pamin
  kmalina@open.telekom.rs

  • Biljana Trifunović
   Jan 22, 2016 @ 12:46:02

   Pošotvani Milane,
   prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica izdaci za: zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu životne sredine i sportske namene, davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite, kao i izdaci za humanitarnu pomoć koji su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave, u cilju otklanjanja posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, ukoliko ovi izdaci zbirno pređu 5% od ukupnog prihoda.
   Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu životne sredine, sportske namene, kao i davanja učinjena ustanovama socijalne zaštite, priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni licima registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja ova davanja isključivo koriste za obavljanje navedenih delatnosti.
   Zakonom nije ograničena suma koju će te da poklonite u apsolutnom iznosu već je iskazano procentualno od vašeg ukupnog prihoda. Pozdravljam vas

 336. pamin
  Jan 25, 2016 @ 12:18:36

  Hvala puno
  poz.

 337. pamin
  Jan 26, 2016 @ 14:31:57

  Postovana Biljana,
  s obzirom da nase drustvo Pamin doo prvi put ove godine sastavlja finansijski izvestaj po novom pravilniku za MSFI za MSP, ako biste mogli da nam omogucite ogledni primer Napomena uz Finansijske izvestaje bili bih Vam puno zahvalni
  Malina Pamin Doo

 338. pametnica38
  Jan 27, 2016 @ 18:01:03

  Postovana Biljana,
  Preduzece pruza usluge redovnog mesecnog odrzavanja liftova I za to ima potpisane ugovore sa kupcima ,kojim je predvidjeno da se usluga pregleda pruza jednom u toku meseca .Ta usluga se fakturise nakon izvrsenja a kao datum prometa se upisuje datum sa servisnog naloga kad je pregled lifta izvrsen a datum izdavanja racuna je onaj dan kada se racun izdaje.Da li se ova usluga fakturise na kraju meseca ili moze I kao sto sam navela,nakon izvrsenja usluge ?Napominjem,usluga se pruza jednom u toku meseca a ne sukcesivno tokom celog meseca , kao sto je recimo slucaj sa zakupom ili TV pretplatom,da bi se cekao zadnij dan perioda kao datum prometa usluge.

  Hvala,pozdrav

 339. plastma
  Jan 28, 2016 @ 15:42:17

  Poštovana Biljana,
  pitanje: naš dobavljač se nalazi u stranoj zemlji, npr. Kini. Naš kupac u zemlji želi da bude uvoznik robe i da sam obezbedi prevoz. Da li u tom slučaju možemo da mu izdamo fakturu na paritetu EXW ili FOB strana zemlja i da sa našom fakturom uveze robu u zemlju, a ne sa fakturom našeg dobavljača? I ako može, da li u tom slučaju ne obračunavamo PDV na fakturi (promet nije obavljen u zemlji nego iu insotranstvu) i po kom članu oslobađamo od obračunavanja PDV (ako je to slučaj)?
  Zahvaljujemo na odgovoru i srdačno Vas pozdravljamo, u iščekivanju naredne radionice:)!

  • Biljana Trifunović
   Feb 01, 2016 @ 12:27:18

   Poštovani,
   prema Zakonu o deviznom poslovanju, kada se radi o prometu robe regulisana su tri vida:
   – redovan uvoz – izvoz robe šifra pšlaćanja i naplate 112:
   – reeksport – roba kupljena u inostranstvu i prodata u inostranstvu da ne ulazi u zemlju Srbiju – šifra plaćanja 312 i
   – roba kupljena ili prodata stranom licu bez prelaska carinske linije – 712.
   Ni jedan vid spoljnotrgovinskog prometa koji Zakon predviđa, ne uklapa se u vašu ideju da u inostranstvu prodate robu domaćem licu.
   Vi možete da uvezete robu u svoje ime i za tuđ račun, jer pretpostavljam da ne želite da preuzmete obavezu na sebe da plaćate troškove carine i PDV. Ali i u tom slučaju vaša obaveza su carina i PDV, ali se kao krajnji korisnik pojavljuje firma za koju ste izvršili uvoz. Tada prefakturišete sve obaveze prema firmi u Srbiji, a vi u dinarima naplaćujete svoju posredničku proviziju. U svakom slučaju to vam je komplikovano, najbolje bi bilo d avi uvezete i da sa PDv prodate donaćoj firmi. Pozdravljam vas

 340. Valentina
  Jan 29, 2016 @ 12:39:13

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za pomoć. Mi smo uvoznici htz opreme-cipela, odeće, zaštitnog šlema.zaštitnih naočara,štitnika za uši i štitnika za kolena. Za iste posedujemo sertifikat od CIS-a, ali ne znamo kako tačno moramo da ih obeležimo, kojim znakovima pre dtavljanja na tržište.
  Molim Vas za odgovor.
  Hvala unapred.
  Valentina

  • Biljana Trifunović
   Feb 01, 2016 @ 13:36:12

   Poštovana Valentina,
   upravo sam ovjavila Pravilnik…… imate ga ceo na linku: http://www.biljanatrifunovicifa.com/2016/02/7868/
   Bez obzira na postojanje znaka CE /ako postoji ne znam odakle ste uvezli obuću/ propisano je da proizvođač ili uvoznik, da na ličnu zaštitnu opremu (dalje: LZO), koja je usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika, pre njenog stavljanja na tržište i/ili upotrebu, stavljaju znak usaglašenosti.

   Srpski znak usaglašenosti (tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A)) uvek se stavlja na proizvode koji se stavljaju na tržište u Republici Srbiji jer se stavljanjem Srpskog znaka usaglašenosti potvrđuje da je LZO usaglašena sa bitnim zahtevima iz srpskih tehničkih propisa.

   Još jednom, pre stavljanja na tržište mora da se označi Srpskim znakom usaglašenosti jer CE znak ne predstavlja zamenu za Srpski znak usaglašenosti.
   Pozdravljam vas,

 341. knjigovodstvo022
  Feb 10, 2016 @ 14:58:44

  Poštovana g-djo Biljana,
  molim vas da mi odgovorite na pitanje-
  da li osnivač može pokloniti svoje lične proizvode /od poljoprivrede/ ugovorom o poklonu svom društvu.Privreddno društvo treba da pokrene proizvodnju pa nema sredstva za otkup ,
  ako može ,da li se plaća samo porez na poklon ili i pdv na tržišnu cenu_
  srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Feb 18, 2016 @ 12:36:04

   Nema problema da osnivač preduzeća unese kao svoj osnivački ulog: novac, robu, opremu…., kada unese kao osnivački ulog nema poreza na poklon. Pozdravljam vas

 342. zoran tomasevic
  Feb 12, 2016 @ 11:33:46

  Poštovana Biljana,
  Ako preduzeće iz Srbije deo svojih potraživanja koje ima prema preduzeću iz Slovenije, želi da konvertuje u vlasnički kapital tj. da stekne određeni % vlasništva u firmi iz Slovenije, da li predmetna potraživanja moraju da prođu neku vrstu provere od nekih institucija u Srbiji ( npr. NBS, devizni inspektorat, Revizorska kuća preduzeća iz Srbije i sl.)?

  • Biljana Trifunović
   Feb 18, 2016 @ 12:34:25

   Poštovani Zorane,
   ako imate potraživanja prema stranoj firmi svakako imate i izvoznu dokumentaciju, račun JCI….. na osnovu čega će te sklopiti ugovor kojim dužnički odnos prerasta u vlasnički. Nakon overenog ugovora, vlasništvo se upisuje kod nadležnog organa za registraciju kao kod nas APR, nakon toga vi dostavljate svaka tri meseca NBS obrazac Di-2. Pozdravljam vas

 343. bp
  Feb 17, 2016 @ 15:41:36

  Postovana Biljana,
  molim Vas za sledecu informaciju :
  Naime nasa firma iz Srbije poseduje u inostranstvu zavisno pravno lice (preko 50% vlasnistva). To zavisno pravno lice je kupilo udeo (oko 50 %) u jednom drugom preduzecu (u istoj zemlji). Kakve su obaveze nase firme u vezi tog novog zavisnog pravnog lica prema NBS (i da li ih uopste ima)? Za nase zavisno pravno lice redovno podnosimo DI2 obrazac ( i po potrebi O1 ili P1) Unapred se zahvaljujem na odgovoru.Biljana

  • Biljana Trifunović
   Feb 18, 2016 @ 12:08:03

   Poštovana Biljana,
   vi ste do sada dostavljali NBS obrazac Di-2, i nastavićete i dalje, ali u okviru postojećeg obrasca imate tabelu br. 2 gde se unose podaci kada strana firma u kojoj ste vlasnik ima vlasnički ili suvlasnički deo u nekoj trećoj firmi, i tu će te upisati podatke o toj novoj firmi i vlasniči udeo od 50%. Tkođe u tabeli 6 istog obrasca unećete u apsolutnom iznosu u USD koliki je ulog 5000 USD ili sl. i kolika je neraspoređena dobit. Pozdravljam vas

   • bp
    Feb 18, 2016 @ 12:25:14

    Postovana Biljana,
    hvala Vam na brzom i jasnom odgovoru
    Mnogo ste mi pomogli kao i do sada
    Srdacno
    B

 344. BojanaJ
  Feb 19, 2016 @ 14:51:50

  Poštovana Biljana,

  Interesuje me da li treba da plaćamo porez po odbitku za marketinške usluge i usluge posredovanja prodaje robe ( bavimo se proizvodnjom nameštaja i izvozom iste ) stranoj firmi u Sloveniji , Hrvatskoj i Bosni , za koje nam ispostave fakturu .
  Za marketin je period izdavanja fakture jan.-jun ; jul – decembar, a za posredovanje u prodaji svakog meseca. Usluga je izvršena u inostranstvu .
  Radimo interni obračun PDV-a ,

  Pozdrav
  Bojana J

 345. BojanaJ
  Feb 19, 2016 @ 15:11:28

  Poštovana Biljana,
  ako možete da mi što pre pošaljete odgovor na ovo pitanje.
  Naime, radi se o kupovini Homag CNC mašine za bušenje panela od drveta ili sličnih materijala za proizvodnju nameštaja na bazi ponude HOMAG firme iz Nemačke i platili smo 119.000 evra. 2014. kao avans, a isporuka je trebala da bude u martu 2015 god.
  U međuvremenu mašina je testirana kod njih u Homagu pre isporuke . Posle više testiranja i pregovora ustanovljeno je da mašina ne ispunjava ugovorene uslove i obe strane su se nagodile u sledećem:

  Da troškove u vezi raskida ugovora 55.000 evra snosimo mi kao kompenzaciju za raskid ugovora.a 64.000 evra su nam vratili. Za 55.ooo evra su nam izdali fakturu kao trošak u vezi raskida ugovora,
  U sporazumu piše na kraju:” zaključenjem ovog sporazuma, svi trenutni, poznati i nepoznati zahtevi jedne ugovorene strane protiv druge , u vezi sa ugovorom ili ne, bez obzira na pravni razlog posebno zahtevi u vezi sa naknadom štete i izmirenjem troškova u vezi sa mašinom (uključujući kamate i naknade) će biti konačno i apsolutno zadovoljeni i izmireni,ukoliko drugačije nije navedeno u ovom sporazumu.

  Da li nam je 55.000 evra priznat trošak u poreskom bilansu za 2015 god.
  Unapred hvala.

  • Biljana Trifunović
   Feb 19, 2016 @ 15:28:59

   Na žalost NE. Po kom osnovu bi otpisali, priznali rashod. U članu 16. Zakona navedeni su razlozi kada se priznaje otpis. Oni napravili pogrešnu mašinu, vama ne odgovara i da im platite 55.000 eur. Ja to ne bi stavila u rashod koji nije oporeziv. Možda postoje neki drugi članovi ranijeg ugovora …. da ne pretpostavljam. Pozdravljam vas

 346. Valentina
  Feb 25, 2016 @ 11:35:16

  Poštovana,

  Molim Vas za pomoć. Naime mi smo uvoznici elektro-alata i za isti posedujemo sve ateste koji su potrebni. Atesti su radjeni u Kvalitetu Niš, a deo i u Jugoinspekt-u. Mene sada zanima da li smo u obavezi, za artikle, za koje nam ističu atesti (rok 3 godine) a iste više ne uvozimo i ne prodajemo, da li za iste moramo produžavati ateste.
  Hvala unapred
  Valentina

  • Biljana Trifunović
   Feb 29, 2016 @ 13:02:24

   Poštovana Valentina,
   s obzirom da više ne uvozite te aparate i ne prodajete ih, nemate potrebu za produžetkom atesta. Pretpostavljam da vas to brine, zbog eventualnih kvarova u garantnom roku. Još jednom, nema potrebe za novim atestima. Pozdravljam vas

 347. Inpharm Co. doo
  Feb 25, 2016 @ 14:59:44

  Draga Biljana,
  Imam jedno vrlo delikatno pitanje za vas. Nadam se da cu upotebiti prave termine da biste me razumeli.
  Da li mi mozemo da izvrsimo placanje nerezidentu, NE po nasem vec po osnovu dugovanja drugog REZIDENTA iz Srbije. Da li je taj postupak Prenos/Ustupanje/Asignacija dugovanja po osnovu spoljnotrgovinskog posla sa inostranstvom. Ako je to tako, kakav je postupak realizacije, koja nam je dokumentacija potrebna i postupak knjizenja robe koju bi nam rezident ustupio? Takodje, na osnovu koje dokumentacije mi mozemo da izvrsimo placanje novom nerezidentu?
  Da li se ovo sve prijavljuje NBS?
  Hvala unapred na vasem objasnjenju i odgovoru

  • Biljana Trifunović
   Feb 29, 2016 @ 13:15:08

   Poštovana Ljiljana,
   ugovorom o asignaciji možete da platite dug drugog rezidenta prema nerezidentu. Kako sam vas razumela on će vama praktično prodati uvezenu robu. Vi je normalno primate u magacin kao i svaku drugu. Ispostavlja vam račun sve po redu – roba kupljen au Srbiji. Nakon toga ugovor o asignaciji, kojim će te vi umesto svom dobavljaču platiti isporučiocu robe u inostranstvu. Rezident treba da vam da fotokopije uvoznih dokumenata /račun, JCI, carinski račun/ kopije overava svojim pečatom i potpisom, nema potrebe da se overavaju kod notara ili opštine. Vi banci prilikom plaćanja stavljate na uvid i sken ugovoroa i pobrojanih dokumenta. Ukoliko je uvoz odnosno dug prema nerezidentu kraći od godinu danan ne obaveštavate NBS, ukoliko je stariji od godinu dana registrujete na osnovu ugovora o asignaciji dugovanje na obrascu O-1, i ako je stari dužnik već dostavljao O-1 obrazac, nakon potpisivanja ugovora ta obaveza prelazi na vas. Nadam se da sam dovoljno jasno sve objasnila. Pozdravljam vas

 348. maja86c
  Feb 29, 2016 @ 16:59:29

  Postovana Biljana,
  da li je ispravno da knjizno odobrenje od dobavljaca koje se odnosi na promet u 2015.godini knjizim na konto 679?
  Hvala unapred.

  • Biljana Trifunović
   Feb 29, 2016 @ 17:18:14

   Poštovana Mrija,
   zašto bi povećavali prihode na 679, možete da smanjite obavezu prema dobavljaču i nabavnu vrednost robe ako nije prodata. Ako je roba u potpunosti plaćena dobavljaču, ta suma vam je praktično avans, imajte na umu PDV za dati avans ako se radi o domaćoj firmi.

 349. FLASH
  Feb 29, 2016 @ 17:04:52

  Poštovana gospođo Trifunović,

  Ugradili smo opremu na parkingu koji koriste 3 zgrade. To bi trebalo da nam plate skupštine stanara u zbirnom iznosu tj. faktura bi trebalo da glasi na 3 kupca.Da li je i kako to moguće ( oni tvrde da jeste)?
  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.
  S poštovanjem,
  Marija Jovanović
  SZTR “Flash”

  • Biljana Trifunović
   Feb 29, 2016 @ 17:20:52

   Možete da date 3 računa, jer svakako se ne radi o jednom parking mestu, podelite posao na tri dela i tako im fakturišite, da ne bi oni sada jedni drugima prefakturisali. Pozdravljam vas

 350. savacoop
  Mar 07, 2016 @ 14:46:47

  Poštovana Biljana,
  prošle godine smo krenuli sa uvozom radnih odela LZO klasa I, pa me zanima kome mogu da se obratim za pravilno deklarisanje tih proizvoda.
  U zakonu o LZO, i pravilniku nigde nije navedeno kako tj. šta treba da je na deklaraciji navedeno za Ličnu Zaštitnu Opremu kategorije I, ( da li treba da stoji CE znak, srpski znak usaglašenosti ili nešto sasvim drugo..) ili mi je taj deo promako.
  Da li možda vi možete da mi pomognete ili možda postoji neka služba gde mogu da se obratim za pojašnjenje ove problematike?
  Unapred hvala na odgovoru!
  S poštovanjem
  Irena
  Savacoop

 351. vera2212
  Mar 07, 2016 @ 17:37:50

  Poštova Biljana,
  da li se usluge redovnog godišenjeg pregleda instalacije TNG(tečni naftni gas) smatraju gradjevinskim uslugama ,koje se fakturišu po čl.10 stav 2 tačka 3 Zakona o pdv?
  Radi se o gasnoj instalaciji u procesu sušenja drvene gradje(sušare rade na gas).
  Dobili smo takvu fakturu od dobavljača,ali nisam sigurna da su u pravu.
  pozdrav Vera

  • Biljana Trifunović
   Mar 08, 2016 @ 11:46:54

   Poštovana Vera,
   po mom mišljenju smatram da redovan godišnji servis instalacija, i sl. ne spada u oblast građevinarstva, već usluge koje se oporezuju kao i do sada. Pogledajte još jednom Pravilnik… imate ga na blogu, gde su pobrojane radnje koje se smatraju da su iz oblasti građevinarstva. Da je ta firma vama postavljala ili menjala ugrađivala nove cevi i instalaciju, to je drugo, onda bi bilo bez PDV, ovako ne. Pozdravljam vas

 352. Slavica Radojevic-FP
  Mar 08, 2016 @ 15:42:17

  Draga Biljana, zanima me Vaše mišljenje oko osnivanja zajedničke firme -DOO. Da li je bolje da osnivači budu fizička lica koji su osnivači dve druge firme, pa sada osnivaju novu, zajedničku, ili je bolja varijanta da ta dva pravna lica osnuju treću , zajedničku firmu, tj. da se kao osnivači sa po 50% udela pojave dva postojeća DOO? Hvala unapred na odgovoru i sugestijama. Srdačan pozdrav

  • Biljana Trifunović
   Mar 09, 2016 @ 12:45:20

   Draga Slavice,
   ja bi predložila daosnivači budu fizička lica. Zašto? ako je firma ili dve firme osnivač, imaćete u daljem radu dodatnih obaveza kroz knjigovodstvo. Kada bi jedna firma bila osnivač, onda je ona matična i osniva zavisno pravno lice, gde ide i konsolidovani izveštaj i revizija…. Dva pravna lica nemate tu obaezu, ali opet učešće u dobiti i gnjavaža….. Tako da su fizička lica bolja kombinacija. Ni u jednom ni u drugom slučaju neće izbeći transfrne cene ako firme budu međusobno radile, ali to je jedino od naknadnih obaveza. Pozdravljam vas

 353. Slavica Radojevic-FP
  Mar 11, 2016 @ 09:53:28

  Draga Biljana,
  hvala puno na odgovoru i sugestijama. Divni ste kao i uvek 🙂
  Imam još jedno pitanjce: Ako se plaćaju fizičkom licu -nerezidentu usluge prevođenja koje su izvršene u Nemačkoj ( za vreme sajma), da li se obračunava i plaća porez. Znam da novac možemo da prebacimo na osnovu Ugova sa fizičkim licem u inostranstvu ali ne znam da li moramo i šta da platimo od dažbina.
  Hvala unapred na brzom odgovoru
  Slavica

  • Biljana Trifunović
   Mar 11, 2016 @ 12:30:07

   Poštovana Slavice,
   vi ste platili uslugu koja je pružena u inostranstvu za potrebe boravka u inostranstvu. To je bio taj trenutak – period proveden u Nemačkoj, i taj prevod vama nije niti će korititi u Srbiji da po njemu nešto dalje radite, ako sam vas dobro razumela, u tom lsučaju nema poreza po odbitku. Uz sam račun, ili bilo koji dokument slične vrste napravite knjižnu belešku, opišite šta se dešavalo, kada i gde, iz razloga što se kroz 2 godine zaboravi, promene se ljudi, a inspekcija može 10 godina u nazad da kontroliše, čisto kao podsetnik. Pozdravljam vas

 354. Slavica Radojevic-FP
  Mar 11, 2016 @ 17:26:06

  Draga Biljana,
  hvala Vam, i ja to tumačim kao i Vi, ali me je zbunilo što su mi u Privrednom savetniku rekli da se plaća porez po odbitku. Jedino se ne plaća , kažu, ako nam fizičko lice iz Nemačke dostavi potvrdu o nerezidentnosti izdatu od nemačkih poreskih organa. Sad treba biti pametan pa postupiti ispravno :).

  • Biljana Trifunović
   Mar 18, 2016 @ 13:03:11

   Draga Slavice,
   šta da vam kažem, ne mislim tako, usluge koje su pružene u inostranstvu posebno kada se radi o usluzi koja je pružena u inostranstvu – posebno prevođenje koje ste imali, nema potrebe ni za potvrdom POR-2, niti za poreskom prijavom PDPO/S, kao ni da platite porez. Toliko od mene, pozdravljam vas

 355. mia
  Mar 14, 2016 @ 14:12:56

  Poštovana Biljana, paušalac registrovan za grafički dizajn je fakturisao proviziju za posredovanje po ug.o posl.teh.saradnji u kojem je navedeno da pronalazi kupce pravna lica koji se reklamiraju na određenim konferencijama. Dakle on fakturise usluge organizatoru konferencija. Ovaj promet ne uzima veliki udeo u ostalom prometu. Njegov pretezan promet je u okviru njegove registrovane pretezne delatnosti. Koleginice, koje trebaju da proknjize ovaj racun kao ulazni racun kazu da je nakon izmene zakona zabranjeno da marketinška delatnost bude van pdv-a i tvrde da ova provizija mora biti fakturisana sa PDV-om. Koje je Vase misljenje i da li mozete necim da ga potkrepite. Hvala!

  • Biljana Trifunović
   Mar 18, 2016 @ 13:13:28

   Poštovana Mia,
   marketinške usluge mogu da se rade bez obzira na PDV, šta je novijeg datuma uveeno, da delatnost marketinga ne može da bude paušalno porezivana, već da je obaveza predzetnika da vodi poslovne knjige, po prostom knjigovodstvu. Ali ako je to beznačajna suma, jer 6.000.000 dinara je granica do koje neko može da bude paušalac, posle prelazi na knjige, a 8.000.000 je prag za ulazak u PDV. Pozdravljam vas

   • mia
    Mar 26, 2016 @ 14:40:24

    Pau[alac je izdao fakturu. Da li to znači da nije smeo da izvrši promet ove usluge?

    • Biljana Trifunović
     Mar 28, 2016 @ 12:43:42

     Poštovana Mia,
     ako je ta faktura u manjem obimu, ako je par procenata od ukupnog prometa, npr. ako paušalac ostvaruje prihod od 5.000.000 a fakturisao je 10-15% od toga, što znači 500.000-750.000 dinara, nema problema. Pozdravljam vas

 356. Novkabel AD
  Mar 25, 2016 @ 11:23:25

  Postovana Biljana,

  proizvodna firma A je primila avans za robu od firme B iz inostranstva. Avans je rasporedjen sa sifrom 112. Roba je proizvedena i stoji na skladistu firme A duzi period. Firma B je odustala od kupovine proizvoda i zeli da firma A isporuci robu firmi C iz Srbije kao otpad.
  Na koji nacin to moze da se uradi i da li moze?
  Hvala unapred na odgovoru.

  • Biljana Trifunović
   Mar 25, 2016 @ 13:47:24

   Poštovana Vladana,
   da li je prošlo godinu dana od prijema avansa? Da li ste registrovali kreditni odnos kod NBS ili je period od kada ste primili vanas kraći od godinu dana.
   U svakom slučaju, potrebno je da vam kupac iz inostranstva dostavi pismeni nalog, gde će da napiše da odustaje od robe koju je platio, da je tehnološki ili već iz kog razloga zastarela ili njemu neupotrebljiva i da ne potražuje od vas uplaćeni avans. Takođe da vam da direktivu da vi tu robu isporučite kao sekindarnu sirovinu firmi C, ako ta roba spada u takvu ktegoriju, jer drvo i sve od drveta na primer ne tretira se sekundarnom sirovinom. nakon obaveštenja od ino kupca, vi donesite odluku o prihvatanju i oprihodujte primljeni novac. Troškove proizvodnje, čuvanja robe takođe iskažite. S obzirom da ne znam o kakvoj se robi radi i u kakvom je stanju, nisam sigurna da li možete da je prodate kao sekundarnu sirovinu ili kao koristan otpad. Pozdravljam vas

 357. pamin
  Mar 28, 2016 @ 11:00:54

  Postovana Biljana,
  Imamo pitanje: Da li su Drustvo A i Drustvo B povezana pravna lica, i radi li se studija o transfernim cenama skraceni oblik jer su imali pozajmicu bez kamate u iznosu 5150000,00 u 2015-toj,
  Drustvo A-vlasnik otac 60%+jedan sin40%
  drustvo B-vlasnik drugi sin 100%.
  poz Malina-Pamin doo
  email kmalina@open.telekom

 358. bp
  Mar 28, 2016 @ 11:49:35

  Postovana Biljana,
  prema DZ postoji mogucnost davanja garncije /jemstva svom zavisnom pravnom licu u kom smo većinki vlasnik ( Čl 23.) nekada je bilo propisan iznos garnice/jemstva da li je to jos uvek slučaj?
  Unapred se zahvaljujem
  Srdacno
  B

  • Biljana Trifunović
   Mar 28, 2016 @ 12:49:56

   Poštovana Biljana,
   nisam našla ni ujednom dokumentu ograničenje u visini davanja garancije, to ipak proverite sa svojom poslovnom bankom. Pozdravljam vas

   • bp
    Mar 28, 2016 @ 12:54:22

    Postovana Biljana,
    nisam ni ja, verovatno je prestalo da važi predjasnje pravilo da se daje u visini dobiti zavisno pravnog lica (tj u visini procenta udela vlasnistva u dobiti.. )
    Hvala Vam
    Srdačno
    B

 359. vera2212
  Mar 28, 2016 @ 12:32:56

  Poštovana Biljana,
  da li postoji ograničenje u razdaljini od sedišta firme za isplatu dnevnica?
  Ako zaposleni obilazi teren koji je udaljen oko 15 km.od sedišta firme ima li pravo na dnevnicu?(ostao je 12 sati na terenu).

  pozdrav Vera

  • Biljana Trifunović
   Mar 28, 2016 @ 12:51:51

   Poštovana Vera,
   to se ne može smatrati službenim putem. Jedino ako se radi o drugoj opštini, gradu, možda bi moglo, npr. Beograd-Pančevo?
   Pozdravljam vas

 360. Tanja
  Apr 04, 2016 @ 12:26:32

  Poštovana Biljana,
  Molim Vas za odgovor na sledeće pitanje:
  Pokrenuta je likvidacija privrednog društva, osnivač je u radnom odnosu u drugoj firmi, do sada su uplaćivani doprinosi za PIO 26% po PP OD O, sada je likvidacioni upravnik…Moje pitanje glasi da li smo u obavezi da i dalje uplaćujemo doprinose za pio s obzirom da je pokrenuta likvidacija?
  Unapred hvala na odgovoru
  Srdačan pozdrav,
  Tanja

  • Dejan Trifunović
   Apr 10, 2016 @ 13:05:44

   Poštovana Tanja, likvidacija se prema Zakonu, pokreće kada društvo ima veću imovinu i potraživanja od obaveza.
   U ovom slučaju, imenuje se likvidacioni upravnik, kome se uplaćuju pripadajući doprinosi i porez.
   U svakom slučaju, dužni ste da uplaćujete doprinose i porez, barem na najnižu propisanu mesečnu osnovicu za mesec
   u kome se zarada isplaćuje. Ako je likvidacioni upravnik u stalnom radnom odnosu u drugoj firmi, može se zaključiti
   ugovor o dopunskom radu, do trećine punog radnog vremena i da se ispalati zarada, opet na najnižu propisanu mesečnu osnovicu.
   Pozdrav,
   Dejan Trifunović

 361. LAB
  Apr 13, 2016 @ 12:26:04

  Postovana Biljana,
  dobili smo racun od inodobavljaca za servis robe koji je njihov zaposleni izvrsio u Srbiji. Trosak servisa ne placamo, ali placamo troskove vremena koje je zaposleni proveo na putu – ukupno 9 sati i troskove koje je imao u svojoj zemlji u dolasku do aerodroma (160km u oba pravca). Da li smo u obavezi da obracunamo i platimo porez po odbitku na deo vremena koje je nerezident proveo u Srbiji? (Na racunu je navedeno samo ukupno vreme provedeno na putu – 9h, cena po satu i ukupan trosak)
  Molim Vas i za pomoc oko odredjivanja sifre placanja, posto su ti troskovi vezani za dolazak na servis, ali su iskazani kao vreme provedeno na puti i troskovi prevoza do i od aerodroma. Da li mogu da koritim sifru placanja – 314?

  • Biljana Trifunović
   Apr 15, 2016 @ 11:41:31

   Isplata prihoda nerezidentnom pravnom licu po osnovu prefakturisanih troškova prevoza i smeštaja zaposlenih kod nerezidentnog pravnog lica.
   Rezidentno pravno lice isplaćuje naknadu nerezidentom pravnom licu po primljenom računu u kojem su iskazani samo prefakturisani troškovi hotelskog smeštaja radnika ino- partnera za vreme boravka u Srbiji kao i troškovi avio prevoza tih radnika.
   – Ukoliko su prefakturisani troškovi nastali po osnovu pružene usluge,
   na teritoriji Srbije. Isplata podleže obavezi plaćanja poreza po odbitku

   – Ukoliko se radi samo o refundaciji troškova, bez pružanja usluga , onda takva refundacija ne predstavlja prihod nerezidentnog pravnog lica koji podleže obavezi plaćanja poreza po odbitku ( zaposleni kod ino partnera su boravili u Srbiji zbog zaljučivanja poslovnog ugovora sa rezidentnim isplatiocem).
   Ukoliko se servis odnosi na opremu možete da upotrebite šifru plaćanja 314., računari i građevinske usluge videli ste da se koriste druge šifre plaćanja. Pozdravljam vas

   • LAB
    Apr 15, 2016 @ 12:02:34

    Puno Vam se zahvaljujem na odgovoru.
    Sve najbolje!

 362. mia
  Apr 18, 2016 @ 09:04:15

  Postovani, koji tekuci racun, poziv i sifru placanja upisujem na virman za ekolosku taksu trgovca satovima, a koja se odnosi na uvoz satova? Da li mozete da mi date savet kako da podnesemo dnevni izvestaj koji su oni propustili da podnesu prosle godine jer su bili u drugoj knjigovodstvenoj agenciji?

  • Biljana Trifunović
   Apr 19, 2016 @ 14:11:28

   Broj računa za uplatu naknade za proivode koji posle upotebe postaju posebni tokovi otpada je 840-741591843-12 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.
   Uplatni račun je isti za sve vrste proizvoda koji postaju posebni tokovi otpada ali je za svaku vrstu proizvoda propisan različit poziv na broj odobrenja. Struktura poziva na broj odobrenja je KB-ŠS-PIB-SO, gde je:
   KB- Kontrolni broj po modelu 97 koji se izračunava na osnovu šifre opštine, PIB-a i propisane slovne oznake prema vrsti otpada,
   ŠOS- Šifra opštine prema sedištu poslodavca,
   PIB- Poreski identifikacioni broj obveznika naknade,
   SO- Propisana slovna oznaka ( dva slova) prema vrsti otpada.

   Poziv na broj odobrenja za uplatu za gume:
   Po modelu: 97 KK( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije – opštine;
   ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka GN( velika latinična slova).

   Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za proizvode koji sadrže azbest:
   Po modelu : 97 KK( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije- opštine ( trocifrena oznaka ) PIB obveznika i slovna oznaka AN ( velika latinična slova).

   Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za baterije i akumulatore:
   Po modelu: 97 KK( dvocifreni konrolni broj ) oznaka teritorije- opštine ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka BA (velika latinična slova).

   Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za ulja:
   Po modelu: 97 KK( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritirije- opštine ( trocifrena oznaka) PIB obveznika i slovna oznaka UN ( velika latinična slova).
   Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za električne i elektronske proizvode:
   Po modelu: 97 KK (dvocifreni kontrolni broj) oznaka teritorije – opštine ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka EE ( velika latinična slova).

   Poziv na broj odobrenja za uplatu naknade za vozila:
   Po modelu: 97KK ( dvocifreni kontrolni broj), oznaka teritorije- opštine ( trocifrena oznaka), PIB obveznika i slovna oznaka VN ( velika latinična slova).

 363. knjigovodstvo022
  Apr 18, 2016 @ 11:53:16

  Postovana Biljana ,
  molim vas odgovorite mi na ovo pitanje -radi se o ino uslugama koje su povezane sa uvozom dobara iz Kine + ino-dobavljač nam ispostavlja fakturu za usluge gde se pojavljuju sledeće stavke:

  1.Intelektualne usluge ( intellectul services)

  2.Nalaženje novih dobavljača ( finding new supplier)

  3.Obaveštavanje o promenama cena na kineskom tržištu , o dinamici rasta i pada cena sirovina, pošiljke brodom , osiguranja , proizvodnje i o promenama cena na svetskom tržištu. ( Ordinary notices abouth prices on Chinese market and dynamics of rise and fall of row material, shipment, insurance, production, and world trading price changin)

  4.Pravljenje deklaracija i štampanje sa logotipom na svaku kutiju, koju naručujuća strana strana dobija od zavoda za zaštitu intelektualne svojine ( patenta). ( Make declaration and printing services with logotype on each boxes, which Ordering Party got from Bureau for intellectual property)

  5.Analize uzoraka i proveravanje robe (Analyses of samples and checking goods)

  6.Pravljenje paleta i pakovanje robe na kutije i na palete ( Making palette and boxes or packing goods)

  7.Utovar i istovar robe u kineskoj luci ( Loading and overloading of goods in Chinese port)

  Da li za popisane usluge plaćamo porez po odbitku ( da li podnosima PDPO/S, iako ne plaćamo porez po odbitku sa obzirom da po UIDO za Kinu stoji da je 0%)?

  Da li se radi interni obračun PDV ( za svaku stavku od 1-7-tj. za koju od pobrojanih treba da se radi interni obračun)?

  Pošto se radi o uslugama koje se pružaju u Kini, da li se radi o uslugama koje se koriste na teritoriji republike Srbije)?

  • Biljana Trifunović
   Apr 19, 2016 @ 15:34:46

   Poštovana,
   da bi utvrdili postoji li obaveza dostavljanja Pu obrasca PDPO/S, potrebno je da razvrstate sve usluge u tri kategorije (isto se odnosi i na avanse) i to:
   1. usluge koje su pružene na tritoriji Srbije;
   2. usluge koje će biti korišćene ili se koriste na teritoriji Srbije. i
   3. usluge koje su pružene u inostranstvu i neće biti korišćene na teritoriji Srbije.
   Usluge navedene pod rednim brojem 2. mogu biti realizovane u inostranstvu, mogu vam biti dostavljene putem interneta, ali te podatke koristite za rad na teritoriji Republike Srbije. Što znači da usluge po rednim brojem 1. i 2. podležu oporezivanju, jedino ako seradi o pružaocu usluge sa teritorije potpisnica UIDO – u ovom slučaju radi se o Kini, sa kojom imamo potpisan UIDO – i u tom slučaju potrebno je za svaku pojedinačnu uplatu &#