Odlučila sam se da vam poklonim  besplatno predavanje:                                                   22. novembra 2022. godine od 12h do 14h

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Teme - najčešća pitanja na koja ću dati odgovor:

 Koje su transakcije predmet analize:

  • Promet proizvoda i usluga;
  • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke...)
  • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
  • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj
  • Pokloni čiji je primalac povezano lice iz člana 59.  Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zatezne kamate između povezanih lica;
  • Oprost duga prema vlasnicima
  • Oprost duga prema zavisnom pravnom licu
  • Pozajmice povezanim licima: osnivaču ili članovima porodice
  • Prenos (sa naknadom ili bez naknade) imovine društva vlasnicima i njihovim članovima porodice

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Pravilnik o transfernim cenama u članu 2. dozvoljava preduzećima i preduzetnicima da predaju izveštaj u skraćenom oliku, bez detaljne analize i propisane metodologije u slučaju kada je transakcija između dva povezana lica manja od 8.000.000 dinara bez PDV. Zajmovi i krediti su izuzeti, za ovaj oblik transakcija nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

 

 

Koje transakcije ne podležu  proveri po principu transfernih cena

Kada osnivač iz inostranstva uplati pozajmicu firmi iz Srbije po šifri 560- uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog;

Kada matična firma iz inostranstva uplati svom Ogranku u Srbiji sredstva – prenos novca sa računa na račun po šifri 635;

Kada fizičko lice – rezident Srbije da beskamatnu pozajmicu svojoj firmi,

Primalac beskamatne pozajmice nema obavezu obračuna i iskazivanja osnovice za obračun poreza po transfernim cenama.

Webinar  podrazumeva predavanje sa prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

Webinar biće vam dostupan preko Zoom platforme.


Vaš predavač 

Biljana Trifunović,  sa ogromnim iskustvom kao  predavač na temu transfernih cena i praktičar u izradi studija o transfernim cenama za veliki broj domaćih i stranih kompanija.  Održala sam preko 252 seminara uživo, u okviru preduzeća IFA d.o.o, i kao predavač Privredne komore Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Čačku, Požarevcu…. Privrednici iz cele Srbije  putovali su za Beograd da bi prisustvovali mojim seminarima i radionicama. Sada imate priliku da potpuno besplatno dobijete informacije iz svoje kancelarije,  bez dodatnih troškova putovanja.

Ovaj webinar biće od koristi

         👉Direktorima i menadžerima u kompanijama koji cene svoje vreme i poštuju propise;

         👉Vama koji  radite u firmi koja ima stranog osnivača, fizičko ili pravno lice;

         👉Vama koji radite u firmi koja posluje sa povezanim licima;

         👉Vama koji radite u knjigovodstvenim agencijama;

Ukoliko imate potrebu za izradu studije o transfernim cenama, javite se na vreme, da vam naš stručni tim uradi ovaj važni izveštaj o poslovanju.