Informisanje o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Međunarodne transakcije – na koje se obračunava i plaća porez po odbitku –

Porez po odbitku plaćaju domaća pravna lica i preduzetnici (koji vode poslovne knjige)  prilikom određenih isplata prema stranim licima. Propisana je obaveza  obračuna i plaćanja poreza po odbitku. Plaćanje poreza po odbitku regulisano je članom 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ali ova odredba odnosi se i na preduzetnike koji vode poslovne knjige. Ovim Zakonom propisana je stopa poreza po odbitku od 20%, sa napomenom ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO ) nije drukčije uređeno.

Republika Srbija ima potpisane ugovore sa 54 zemlje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Šta znači termin izbegavanje dvostrukog oporezivanja – osnovna svrha UIDO jeste da se porez na određene transakcije plati po nižoj ugovorenoj poreskoj stopi između dve zemlje. Kada je u jednoj državi plaćen porez, za plaćenu sumu oslobođen je u  drugoj državi, jednostavno ne plaća se dva puta porez na istu transakciju.

Po pravilu porez se plaća u zemlji izvora – zemlja gde je ostvaren prihod.

Porez po odbitku plaća se kada domaće pravno lice ili preduzetnik isplati stranom liscu:

 • Dividendu i  udelo u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;
 • naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (dalje: autorska naknada);
 • kamata na primljen kredit;
 • naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;
 • naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike (od 1. aprila 2018. godine, doneta se unova pravila);
 • Isplate stranom licu po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica (izvođača, muzičara, sportiste i sl.), u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana;
 • Isplata za otkup sekundarnih sirovina od strane domaćih pravnih lica i preduzetnika.

Porez po odbitku na primljene usluge

Izmenjen je član 40. stav 1. tačka 5) Zakona, predmet oporezivanja porezom po odbitku biće prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvare od domaćih pravnih lica (kao i preduzetnika koji vode poslovne knjige) po osnovu naknada od:

 • usluga istraživanja tržišta;
 • računovodstvenih i revizorskih usluga;
 • drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Poreska stopa je 20% na bruto sumu.

Kada  nerezidentno pravno lice pruža uslugu rezidentnom pravnom licu koja se pruža i koristi u inostranstvu, takav prihod nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, u tom slučaju  rezidentni isplatilac nema obavezu niti da obračuna porez po odbitku, niti da podnese poresku prijavu.

Obavezu obračuna i plaćanja poreza po odbitku iz člana 40. Zakona, imaju sva rezidentna pravna lica (nezavisno od toga da li su dobitne ili nedobitne organizacije) i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

Porez po odbitku ne plaća:

 • fizičko lice,
 • preduzetnik koji porez plaća na paušalni prihod,
 • ogranak ili druga stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica.

 

Kada se primenjuje niže poreska stopa prema UIDO

 

Republika Srbija zaključila sa 54  države ugovor o izbegavanju  dvostrukog oporezivanja UIDO, što omogućuje isplatilocu da može   da primeni povoljnije poreske stope koje su definisane ugovorima (za svaku zemlju je ugovorena posebna poreska stopa kada se radi o dividendi, kamti, autorskim honorarima…, zato je neophodno proveriti iz ugovora poresku stopu).

Niže poreske stope moguće je primeniti u sledećim uslovima:

– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO

– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Dokaz da je strano lice rezident zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO dokazuje se:

Obrazacem POR-2, koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice ili

Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice.

Ukoliko domaće lice  primeni odredbe UIDO, a da ne poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po Zakonu (član 40a stav 3. Zakona).

Nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (zemlje poreskog raja)

Prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

 

Obaveze isplatioca

 

Obveznik plaćanja poreza po odbitku, bez obzira da li plaća porez po  punoj stopi ili po povoljnijoj poreskoj stopi, ima obavezu da u roku najviše od 3 dana od dana isplate podnese poreskoj upravi (isključivo elektronski) obrazac PDPO/S,  nakon dobijanja BOP broja, potrebno je platiti porez, takođe najkasnije 3 dana od dana plaćanja. Znači za predaju obrasca PDPO/S i plaćanje poreza rok je 3 (tri dana).