Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O PRIVATIZACIJI "

ZAKON O PRIVATIZACIJI

(„Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 46/2015 i 112/2015)   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine. Definicije Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: Privatizacija, u smislu ovog zakona, je promena vlasništva kapitala i imovine […]

Detaljnije...