Tag Archive

Tag Archives for " STEČAJ "

Stečaj, likvidacija i porez na imovinu

Stečaj ili likvidacija ne oslobašaju privrednike odplaćanja  poreza na imovinu. Privrednici sve dok imaju u svom posedu nepokretnost, imaju i obavezu plaćanja poreza. Privrednom društvu nad kojim je otvoren stečaj, obaveza po osnovu poreza na imovinu prestaje danom kojim to lice za tu imovinu prestane da bude poreski obveznik. Činjenica da je pred sudom pokrenut […]

Detaljnije...

KUPAC STEČAJNOG DUŽNIKA JE OBVEZNIK PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica koja ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio ili ako je preuzeo samo deo obaveza pravnog lica koje je kupio. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po tom osnovu jeste […]

Detaljnije...