Tag Archive

Tag Archives for " PRIZNAVANJE RASHODA U OBLASTI KULTURE U PORESKOM BILANSU "

PRIZNAVANJE RASHODA U OBLASTI KULTURE U PORESKOM BILANSU

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ULAGANJA U OBLASTI KULTURE   Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Osnovica za oporezivu dobit se izračunava tako što se prihod umanji za rashode koji […]

Detaljnije...