Tag Archive

Tag Archives for " PREZENTACIJA PROIZVODA "

PORESKI TRETMAN TROŠKOVA DEGUSTACIJE, POKLONA I PREZENTACIJE PROIZVODA NA ORGANIZOVANIM MANIFESTACIJAMA

Troškovi degustacije proizvoda, kao i davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti na sajmovima i drugim organizovanim manifestacijama, smatraju se rashodima reklame i propagande koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu do 10% ukupnog prihoda. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00369/2013-04 od 14.10.2015. godine). „Shodno odredbama člana 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica […]

Detaljnije...