Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

TOPLI OBROK – ZARADA

OBAVEZA IZRAŽAVANJA VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADU U NOVCU   U slučaju kada je poslodavac obezbedio ishranu u toku rada na neki drugi način, dužan je da visinu naknade troškova za ishranu u toku rada izrazi u novcu. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine) […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU

    (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA ZEMLJIŠTE POVRŠINE DO 10 ARI   Kad privredno društvo zemljište na kome ima pravo svojine, koje je površine 887 m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je […]

Detaljnije...

PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE     Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju […]

Detaljnije...

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV OD SOPSTVENOG MATERIJALA VRŠI SANACIJU, TJ. POPRAVKU LOKALNIH PUTEVA I ULICA ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE   Kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, reč je o prometu dobara iz […]

Detaljnije...

PROBNI RAD I OTKAZ UGOVORA

    U skladu sa članom 36. Zakona o radu, ugovaranje probnog rada propisano je na sledeći način. “Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Pre isteka vremena za koji je ugovoren […]

Detaljnije...
1 40 41 42 43 44 46
Pitanja i odgovori