Tag Archive

Tag Archives for " PRAVA BRAČNOG DRUGA PREDUZETNIKA KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU "

BRAČNI DRUG PREDUZETNIKA MOŽE BITI OVLAŠĆENO LICE

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa, bračni drug preduzetnika može raspolagati sredstvima sa računa preduzetnika kao ovlašćeno lice. Takođe može se nalaziti na kartonu deponovanih potpisa i uz ovlašćenje preduzetnika može potpisati karton deponovanih potpisa. Da bi […]

Detaljnije...