Tag Archive

Tag Archives for " Poslovanje sa menicama "

Poslovanje sa menicama

Preuzimanje meničnih obaveza   Meničnu obavezu može preuzeti svaki zastupnik privrednog društva koji je upisan u APR. Takođe sva lica koja se nalaze na kartonu deponovanih potpisa, lica koja imaju posebno ovlašćenje za preuzimanje menične obaveze, što je u skladu sa Zakonom o menici i Zakonom o obligacionim odnosima. Izmenjena je Odluka o bližim uslovima. […]

Detaljnije...