POREZ NA IMOVINU Archives - Страница 3 од 5 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU "

POREZ NA IMOVINU – NA VANKNJIŽNO VLASNIŠTVO

POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU PO OSNOVU KUPLJENOG GARAŽNOG MESTA NA KOME JE KUPAC VANKNJIŽNI VLASNIK   Pravo svojine na garažnom mestu u objektu, koji postoji ali nije upisan u katastru i za koji je izdata upotrebna dozvola, postoji kada određeni subjekt za to ima pravni osnov (ugovor o kupovini overen u skladu sa […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU – PRIJAVA PREBIVALIŠTA

 NEPOSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU NA PORESKI KREDIT ZA STAN U KOME NEMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE   Imajući u vidu da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU ZA MIKRO PRAVNO LICE

OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI ZA KOJE JE OBVEZNIK MIKRO PRAVNO LICE KOJE PRIMENJUJE PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA   Nema zakonskog osnova da osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je obveznik mikro pravno lice koje primenjuje Pravilnik o […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, PORESKI OBVEZNIK JE ZAKUPAC

  Kad je na stanu na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine, konstituisano i pravo zakupa stana ili stambene zgrade u korist fizičkog lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, porez na imovinu plaća se na to pravo (a ne na pravo svojine) […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU

Održava se  15.  MARTA 2017. godine od 10:00 do 16:00 sati u organizaciji  „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Počev od 01.01.2014. godine se primenjuju odredbe Zakona o porezima na imovinu, koje u znatnoj meri drugačije regulišu mnoga pitanja koja se tiču utvrđivanja i naplate poreza na imovinu, a pre […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU

Održava se  08.  FEBRUARA 2017. godine od 10:00 do 16:00 sati u organizaciji  „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Počev od 01.01.2014. godine se primenjuju odredbe Zakona o porezima na imovinu, koje u znatnoj meri drugačije regulišu mnoga pitanja koja se tiču utvrđivanja i naplate poreza na imovinu, a pre […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU

Održava se  16.  MARTA 2016. godine od 10:00 do 16:00 sati u organizaciji  „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Počev od 01.01.2014. godine se primenjuju odredbe Zakona o porezima na imovinu, koje u znatnoj meri drugačije regulišu mnoga pitanja koja se tiču utvrđivanja i naplate poreza na imovinu, a pre […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori