POREZ NA IMOVINU Archives - Страница 2 од 5 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU "

Porez na imovinu – makro i mala pravna lica

NEPOSTOJANJE OSNOVA DA MIKRO I MALA PRAVNA LICA KOJA PRIMENJUJU PRAVILNIK ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA PRILIKOM UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU KORISTE PORESKU OSNOVICU ISKAZANU PO FER METODU   Nema osnova da fer vrednost čini osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje su obveznici lica koja za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija […]

Detaljnije...

Porez na imovinu – koja se prenosi kao ulog u privredno društvo

  Svaki obveznik poreza na imovinu dužan je da plaća porez u skladu sa Zakonom, od nastanka do prestanka poreske obaveze. Na nastanak poreske obaveze nisu od uticaja motivi zbog kojih je poreski obveznik stekao nepokretnost koja je predmet oporezivanja (vlasnici su predmetnu nepokretnost kupili sa namerom da je ulože kao osnivački kapital u privredno […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORISAN U ZEMLJIŠTU

  Kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra se nepokretnošću i nije predmet oporezivanja porezom na imovinu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)     “Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na […]

Detaljnije...

Nepokretnosti namenjene daljoj prodaji – oslobođene su poreza na imovinu

Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji- ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini. Ovo je definisano članom 12. stav 6. […]

Detaljnije...

Osnvica poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Prema Zakonu o porezima na imovinu, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se […]

Detaljnije...

Obaveza plaćanja poreza na imovinu za objekat koji je ruiniran

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari. Takođe prema Zakonu o porezima na imovinu, nepokretnostima se smatraju stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU

    (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA ZEMLJIŠTE POVRŠINE DO 10 ARI   Kad privredno društvo zemljište na kome ima pravo svojine, koje je površine 887 m2, nije dalo u državinu i na korišćenje drugom licu po osnovu finansijskog lizinga, to zemljište nije predmet oporezivanja porezom na imovinu (imajući u vidu da je […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori