Tag Archive

Tag Archives for " Plaćanje dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate "

Plaćanje dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate

Postojanje mogućnosti odlaganja plaćanja dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate koja se odnosi na plaćeni dug, ali ne i otpisa celokupne obračunate a neplaćene kamate Ne postoji zakonski osnov da se poreskom obvezniku otpiše celokupna obračunata, a neplaćena kamata po osnovu dugovanog poreza. Međutim, poreski obveznik može da podnese obrazloženi zahtev Poreskoj upravi […]

Detaljnije...