Ostali porezi Archives - Страница 3 од 6 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Ostali porezi"

RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA

U skladu sa novom Odlukom o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, vlasnici ugostiteljskih objekata će morati da prijave i sklope ugovor sa estradno-muzičkim umetnicima. Najniža visina honorara za estradno-muzičke umetnike iznosi 1.200 dinara, a porez se obračunava po stopi od 17% što iznosi minimalno 200 dinara. Honorar […]

Detaljnije...

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN NENOVČANOG ULOGA (NEPOKRETNOSTI) ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA U DRUGO PRAVNO LICE U SLUČAJU KADA POSTOJI RAZLIKA IZMEĐU VREDNOSTI PO KOJOJ JE NEPOKRETNOST UNETA U PRIVREDNO DRUŠTVO I NJENE NABAVNE VREDNOSTI

U slučaju kada član privrednog društva (rezidentno pravno lice) unosi nenovčani ulog (nepokretnosti u konkretnom slučaju) u drugo pravno lice i po tom osnovu (srazmerno vrednosti unete imovine) stiče udeo u kapitalu društva, radi se o prenosu imovine uz naknadu, pa s tim u vezi, (pozitivna) razlika između vrednosti po kojoj je predmetna nepokretnost uneta […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN TROŠKOVA DEGUSTACIJE, POKLONA I PREZENTACIJE PROIZVODA NA ORGANIZOVANIM MANIFESTACIJAMA

Troškovi degustacije proizvoda, kao i davanje poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti na sajmovima i drugim organizovanim manifestacijama, smatraju se rashodima reklame i propagande koji se priznaju kao rashod u poreskom bilansu do 10% ukupnog prihoda. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00369/2013-04 od 14.10.2015. godine). “Shodno odredbama člana 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica […]

Detaljnije...