Modeli Archives - Страница 6 од 6 - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Modeli"

MODEL UGOVORA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA D.O.O. – JEDNODOMNO

Na osnovu clana 12.stav 1, a u vezi sa cl.141. i 589. do 591. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11) skupština društva „IFA“ doo, iz Beograda, dana ___.___. 201__. godine, usvojila je sledeci: UGOVO ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „IFA“ D.O.O. BEOGRAD RADI USKLAÐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OSNOVNE ODREDBE Clan 1. Usvajanjem […]

Detaljnije...
2

PRIMER ODLUKE O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu clana 12.stav 1, a u vezi sa cl.141. i 589. do 591. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11) osnivac – clan društva s ogranicenom odgovornošcu Marko Markovic, iz Beograda, ulica Kursulina br. 3, JMBG 040697219777, l.k.br.12432 izdata od MUP Beograd, dana __.__. 201__. godine, donosi sledecu: ODLUKU O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG […]

Detaljnije...
1 4 5 6
Pitanja i odgovori