4

USLUGE SAVETOVANJA, PROPAGANDE OBRADE PODATAKA I PRUŽANJE INFORMACIJA U INOSTRANSTVU – I PDV

Član 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost se odnosi na mesto prometa usluga. Ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice. Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto: u kojem se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluge […]

Detaljnije...

IZDAVANJE U ZAKUP BILBORDA

MESTO PROMETA USLUGE DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI – BILBORDA Mestom prometa usluge davanja u zakup nepokretnosti, u konkretnom slučaju bilborda, smatra se mesto gde se nalazi nepokretnost – bilbord. S tim u vezi, kada obveznik PDV stranom licu pruža uslugu davanja u zakup nepokretnosti – bilborda, koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, dužan je […]

Detaljnije...

POSREDOVANJE KOD INŽENJERSKIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU STRANOM LICU

MESTO PROMETA USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA INŽENJERSKIH USLUGA KOJE DOMAĆE LICE PRUŽA STRANOM LICU Kada domaći obveznik PDV stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, odnosno prebivalište, pruža uslugu obezbeđivanja potvrde o usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji, tj. uslugu posredovanja kod prometa inženjerskih usluga (usluge […]

Detaljnije...

USLUGA OPTIMIZACIJE VEB SAJTA

MESTO PROMETA USLUGA PODRŠKE – OPTIMIZACIJE VEB SAJTA KOJE STRANO LICE VRŠI OBVEZNIKU PDV Kada strano pravno lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, ni stalnu poslovnu jedinicu, vrši obvezniku PDV na teritoriji Republike Srbije promet usluge podrške – optimizacije veb sajta, što u konkretnom slučaju podrazumeva prilagođavanje veb sajta i njegovog […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

POTPISNIK MENICE

KOJE LICE U PRAVNOM LICU MOŽE PREUZETI MENIČNU OBAVEZU, ODNOSNO MOŽE POTPISATI MENICU KAO MENIČNI DUŽNIK Menica je instrument plaćanja i instrument obezbeđenja plaćanja. Danas je jedan od najzastupljenijih načina obezbeđivanja plaćanja u pravnim odnosima između privrednih subjekata. Lica koja mogu preuzeti meničnu obavezu su: lice koje je ovlašćeno i upisano u registar Agencije za […]

Detaljnije...