NA PARKING SE PLAĆA PDV OD 20%

Usluga korišćenja parkirališta oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%. Obveznik PDV koji vrši promet predmetne usluge, tj. istupa u svoje ime prema trećim licima – korisnicima parkirališta, dužan je da za taj promet obračuna PDV na poresku osnovicu koju čini ukupan iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE VRŠI PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTI SVOM POVEZANOM PRAVNOM LICU

U slučaju kada obveznik vrši prenos prava vlasništva na nepokretnosti svom povezanom pravnom licu, kapitalni dobitak predstavlja (pozitivnu) razliku između prodajne cene nepokretnosti i njene nabavne cene, pri čemu se prodajnom cenom nepokretnosti smatra njena tržišna cena ako je ugovorena cena niža od tržišne. Tako utvrđen kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit, a ukoliko […]

Detaljnije...

PRIMALAC RAČUNA NEMA ZAKONSKU OBAVEZU DA POTPISUJE I VRAĆA PRIMERAK RAČUNA IZDAVAOCU

Čest je slučaj u praksi da izdavalac računa za robu ili usluge izdaje račun u dva primerka i zahteva od kupca potpisivanje prijema i vraćanje računa.   Zakon o PDV propisuje da račun sadrži sledeće elemente, propisane članom 42. Zakona: 1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa; 2) mesto i datum izdavanja i […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

POREZ PO ODBITKU SE OBRAČUNAVA ZA PLAĆENE USLUGE POSLOVNOG SAVETOVANJA

Prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od pravnog lica rezidenta Republike Srbije, po osnovu usluga poslovnog savetovanja, predmet su oporezivanja porezom po odbitku ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00198/2016-04 od 12.8.2016. godine) Kada nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od […]

Detaljnije...

ZA SVE USLUGE PLAĆENE LICIMA IZ “ZEMALJA PORESKIH RAJEVA” OBAVEZA JE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU OD 25%

 Porez po odbitku po stopi od 25% obračunava se i plaća isključivo u slučaju kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (npr. Hong Kong) ostvari prihod od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, po osnovu naknade za uslugu, nezavisno od mesta gde se usluga pruža ili koristi, odnosno gde će biti pružena ili […]

Detaljnije...