Udruženje se smatra obveznikom naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Uslovi pod kojima se udruženje smatra obveznikom naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Pravno lice je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, a udruženje koje je upisano u registar ima status pravnog lica, i podnosi redovne finansijske izveštaje o aktivnosti udruženja, pri čemu se pod prihodima od obavljanja delatnosti udruženja podrazumevaju i prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi od dotacija, donacija, subvencija i sl.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 434-00-0327/2020-04 od 20.1.2023. godine)

„Prema članu 134. stav 1. tačka 1) Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn. i 15/2021 – dop. usklađenih din. izn. – dalje: Zakon), obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu.

Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (dalje: aktivnosti) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, kao i iznose naknada za određene aktivnosti iz stava 1. tačka 1) ovog člana u okviru iznosa propisanih u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona, uslove za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, utvrđuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine (član 134. stav 2. Zakona).

Shodno članu 135. Zakona, osnovica naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti je količina zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu koje nastaje obavljanjem aktivnosti.

U smislu člana 137. stav 1. Zakona, utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. tačka 1) ovog zakona vrši organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, rešenjem za kalendarsku godinu, za obavljanje aktivnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

Prema članu 138. stav 1. Zakona, obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine iz člana 134. stav 1. tačka 1) ovog zakona, dužan je da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019 – dalje: Uredba) propisani su kriterijumi za utvrđivanje naknade, određene aktivnosti od uticaja na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja (pretežne) delatnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika, utvrđen iznos naknade za plaćanje (prema stepenu negativnog uticaja i veličine obveznika u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo). Delatnosti razvrstane prema kriterijumima iz člana 2. stav 3. navedene su u Prilogu Uredbe, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo. Iznos obračunat u skladu sa članom 2. stav 5. Uredbe, ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

U Prilogu Uredbe, u delu III Delatnosti koje imaju mali uticaj na životnu sredinu navedena je između ostalih i delatnost udruženja (šifra 94 klasifikacije delatnosti).

Prema odredbama člana 4. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) upis u registar udruženja je dobrovoljan. Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar.

Registar udruženja vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao (član 26. Zakona o udruženjima).

Shodno članu 39. stav 1. Zakona o udruženjima – udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Prema tome, Uredba je doneta na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine, pa je tumačenje odredaba Uredbe u nadležnosti navedenog ministarstva. Ukazujemo da je nadležno ministarstvo u mišljenju Broj: 110-00-78/20-09 od 28. decembra 2020. godine dalo mišljenje da sindikalne organizacije nisu obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruju prihod.

Napominjemo da je u skladu sa Zakonom pravno lice obveznik naknade, a da udruženje koje je upisano u registar ima status pravnog lica, i da podnosi redovne finansijske izveštaje o aktivnosti udruženja, a da se pod prihodima od obavljanja delatnosti udruženja podrazumevaju i prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi od dotacija, donacija, subvencija i sl.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović