Razvrstavanje pravnih lica po veličini za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Prema Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021),  pravna lica se razvrstavaju na:

mikro, mala, srednja i velika pravna lica (član 6. Zakona), kao i

grupa pravnih lica na male, srednje i velike grupe pravnih lica (član 7. Zakona).

Na osnovu:
*prosečnog broja zaposlenih,
*poslovnog prihoda i
*prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

Razvrstavanje vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2022. godine koji je iznosio 117,3224 dinara.

Prema Zakonu o računovodstvu u mikro pravna lica se svrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih deset;

2) poslovni prihod 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U mala pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 2. ovog člana, ali ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 3. ovog člana, ali ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 4. ovog člana.

Razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijumima vrši pravno lice, odnosno preduzetnik, samostalno na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Dakle, finansijski podaci iskazani u Bilansu stanja i Bilansu uspeha za 2022. godinu koriste se za potrebe razvrstavanja pravnih lica po veličini i primenjuju se na 2023. godinu.

Obaveštenje o razvrstavanju, u smislu ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik dužno je da, uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji za privredne registre (dalje: Agencija), koja verifikuje dostavljeno obaveštenje o razvrstavanju.

Ako pravno lice, odnosno preduzetnik odbije da obaveštenje o razvrstavanju uskladi sa zahtevom Agencije, u narednoj poslovnoj godini se koriste podaci o veličini pravnog lica, odnosno preduzetnika utvrđeni od strane Agencije.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca Bilans stanja, Bilans uspeha i Statističkog izveštaja i to:

R. b. Kriterijumi (član 6. Zakona) Obrasci Pozicije iz finansijskog izveštaja
1. Prosečan broj zaposlenih Statistički izveštaj AOP 9005, kol. 3
2. Poslovni prihod za tekuću godinu Bilans uspeha AOP 1001 kol. 5
3. Vrednost ukupne aktive na datum bilansa Bilans stanja AOP 0059 kol. 5

Prosečan broj zaposlenih izračunava se tako što se zbir ukupnog broja zaposlenih na kraju svakog meseca, uključujući i zaposlene u inostranstvu, podeli sa brojem meseci u poslovnoj godini.

Novoosnovana pravna lica, odnosno preduzetnici razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tekuću poslovnu godinu.

Za potrebe razvrstavanja obveznici koriste podatke iz svog finansijskog izveštaja za 2022. godinu po sledećoj šemi:

  1. I) ako je obveznik poslovao cele kalendarske godine
Granične vrednosti u hiljadama dinara
MIKRO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih AOP 9005, kol. 3 < 10
Poslovni prihod AOP 1001 , kol. 5 < 82.126
Vrednost ukupne aktive AOP 0059 kol. 5 < 41.063
MALO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih 10 ≤ AOP 9005, kol. 3 < 50
Poslovni prihod 82.126 ≤ AOP 1001 , kol. 5 < 938.579
Vrednost ukupne aktive 41.063 ≤ AOP 0059 kol. 5 < 469.290
SREDNJE PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih 50 ≤ AOP 9005, kol. 3 ≤ 250
Poslovni prihod 938.579 ≤ AOP 1001 , kol. 5 ≤ 4.692.896
Vrednost ukupne aktive 469.290 ≤ AOP 0059 kol. 5 ≤ 2.346.448
VELIKO PRAVNO LICE
Prosečan broj zaposlenih AOP 9005, kol. 3 > 250
Poslovni prihod AOP 1001 , kol. 5 > 4.692.896
Vrednost ukupne aktive AOP 0059 kol. 5 > 2.346.448
  1. II) ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci podaci se utvrđuju na sledeći način:
R. b. Kriterijum (član 6. Zakona) Obrazac Pozicije iz finansijskog izveštaja
1. Prosečan broj zaposlenih Statistički izveštaj AOP 9005, kol. 3
2. Poslovni prihod u periodu poslovanja Bilans uspeha AOP 1001 kol. 5 koriguje se prema broju meseci poslovanja sa AOP 9001, kol. 3 Statističkog izveštaja
3. Vrednost ukupne aktive na dan 31.12.2021. godine Bilans stanja AOP 0059 kol. 5

Članom 57. stav 1. tačka 1) Zakona predviđena je novčana kazna od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup ako se pravno lice ne razvrsta u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica.

Razvrstavanje grupa pravnih lica po veličini

Kao što je navedeno članom 7. Zakona je uveden pojam grupe pravnih lica, čije se razvrstavanje po veličini koristi za potrebe utvrđivanja obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Pored postojanja odnosa matično-zavisno pravno lice (bliže definisano odredbama čl. 31. i 32. Zakona), da bi matično pravno lice bilo obveznik sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, prema podacima za razvrstavanje grupe treba da bude svrstano u srednju ili veliku grupu. Dakle, od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja izuzete su male grupe pravnih lica, osim ako je najmanje jedan član grupe društvo od javnog interesa, kao i matično pravno lice koje je istovremeno zavisno pravno lice svom matičnom pravnom licu, uključujući i društvo od javnog interesa, osim ako je u pitanju društvo čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje u smislu propisa kojim se reguliše tržište kapitala ili bilo koje države članice. Uz navedene, čl. 31. i 32. Zakona, propisani su i drugi izuzeci od konsolidovanja.

Razvrstavanje grupe u skladu sa navedenim kriterijumima vrši matično pravno lice, samostalno na datum bilansa konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za tekuću poslovnu godinu. Dakle, obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu se utvrđuje na osnovu razvrstavanja po veličini grupe prema podacima iz konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, uz poštovanje odredbi čl. 31. i 32. Zakona.

Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti grupe utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2022. godine koji je iznosio 117,3224 dinara.

Male grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 50;

2) poslovni prihod 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U malu grupu pravnih lica, saglasno Uputstvu za dostavljanje finansijskih izveštaja, razvrstava se i obveznik koji ne ispunjava dva od tri kriterijuma, ima različite pokazatelje po svakom od kriterijuma, a koji utvrdi kombinaciju pokazatelja: veliko – malo – mikro ili srednje – malo – mikro.

Srednje grupe pravnih lica su grupe koje nisu male grupe i koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

U srednju grupu pravnih lica, saglasno Uputstvu za dostavljanje finansijskih izveštaja, razvrstava se i obveznik koji ne ispunjava dva od tri kriterijuma, ima različite pokazatelje po svakom od kriterijuma, a koji utvrdi kombinaciju pokazatelja: veliko – srednje – malo ili veliko – srednje – mikro.

Velike grupe pravnih lica su grupe koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja i koja, na konsolidovanoj osnovi, na datum bilansa matičnog pravnog lica prelaze granične vrednosti dva od tri kriterijuma iz stava 2. člana 7. Zakona.

Za poređenje sa graničnim vrednostima koriste se podaci sa određenih pozicija iz obrazaca konsolidovanog Bilansa stanja i konsolidovanog Bilansa uspeha i Statističkih izveštaja svih pravnih lica u grupi i to:

R. b. Kriterijumi (član 7. Zakona) Obrasci Pozicije iz finansijskog izveštaja
1. Prosečan broj zaposlenih Statistički izveštaj (zbir svih pravnih lica u grupi) AOP 9005, kol. 3
2. Poslovni prihod za tekuću godinu Konsolidovani Bilans uspeha AOP 1001 kol. 5
3. Vrednost ukupne aktive na datum bilansa Konsolidovani Bilans stanja AOP 0059 kol. 5

Za potrebe razvrstavanja u grupe pravnih lica, matično pravno lice koristi podatke iz konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2022. godinu po sledećoj šemi:

Granične vrednosti u hiljadama dinara
MALA GRUPA PRAVNIH LICA
Prosečan broj zaposlenih ≤ AOP 9005, kol. 3 < 50
Poslovni prihod ≤ AOP 1001, kol. 5 < 938.579
Vrednost ukupne aktive ≤ AOP 0059 kol. 5 < 469.290
SREDNJA GRUPA PRAVNIH LICA
Prosečan broj zaposlenih 50 ≤ AOP 9005, kol. 3 ≤ 250
Poslovni prihod 938.579 ≤ AOP 1001, kol. 5 ≤ 4.692.896
Vrednost ukupne aktive 469.290 ≤ AOP 0059 kol. 5 ≤ 2.346.448
VELIKA GRUPA PRAVNIH LICA
Prosečan broj zaposlenih AOP 9005, kol. 3 > 250
Poslovni prihod AOP 1001, kol. 5 > 4.692.896
Vrednost ukupne aktive AOP 0059 kol. 5 > 2.346.448

Bez obzira da li matično pravno lice ima ili nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, treba da sastavi preliminarni izveštaj na bazi konsolidovanih podataka kako bi primenilo navedene kriterijume za razvrstavanje grupa pravnih lica i utvrdilo da li postoji obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja uz poštovanje izuzetaka od konsolidovanja propisanih čl. 31. i 32. Zakona.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović