Određivanje PDV dužnika iz oblasti građevinarstva

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši zamenu fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV

Kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih lica, pri čemu deo naknade za taj promet naplaćuje od fizičkih lica, a deo naknade od Gradske opštine Palilula, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, a ne Gradska opština Palilula

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-976/2022-04 od 1.12.2022. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: ZPDV), za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. ZPDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) ZPDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022 – dalje: PPDV) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) ZPDV, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva.

Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV izvrši licu koje nije obveznik PDV, odnosno koje nije lice iz člana 9. stav 1. Zakona, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga.

Prema tome, kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih lica, pri čemu deo naknade za taj promet naplaćuje od fizičkih lica, a deo naknade od Gradske opštine Palilula, poreski dužnik je obveznik PDV – isporučilac dobara, a ne Gradska opština Palilula. S tim u vezi, obveznik PDV dužan je da za navedeni promet koji vrši fizičkim licima izda fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Napominjemo, u elektronskoj fakturi koju obveznik PDV izdaje Gradskoj opštini Palilula u cilju naplate dela naknade za promet koji je izvršio fizičkim licima, ne iskazuje se PDV, već ukupan iznos za naplatu, sa oznakom kategorije OE, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje.

Odredbama člana 3. ZPDV propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. ZPDV, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) ZPDV).

U skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) ZPDV, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) ZPDV propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Saglasno odredbi člana 164. stav 1. tačka 1) PPDV, obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. ZPDV za promet dobara i usluga fizičkim licima, sa izuzetkom preduzetnika, koja nisu obveznici PDV.

Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik PDV može da izda račun u skladu sa ZPDV (član 164. stav 3. PPDV).“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović