Zakon o fiskalizaciji

(„Sl. glasnik RS“, br. 153/2020, 96/2021 i 138/2022)

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja;

2) elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave;

3) Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje;

4) procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;

5) elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun;

6) bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka;

7) elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;

8) dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je rezidentno pravno lice, odnosno preduzetnik, kome je dodeljen PIB u skladu sa propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija, koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja;

9) poslovni prostor i poslovne prostorije su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno;

10) plaćanje je izmirivanje obaveza za izvršeni promet dobara ili usluga u trenutku izdavanja fiskalnog računa gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl., odnosno avansno izmirivanje obaveza za budući promet dobara ili usluga.

Na ovlašćene korisnike iz stava 1. tačka 3) ovog člana iz Poreske uprave shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija u pogledu čuvanja tajnosti podataka.

Ceo tekst Zakona mođete preuzeti OVDE 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović