• Home
  • Blog
  • Propisi

Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za novozaposlenih lica koja su angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

Utvrđivanje prava pravnih lica – korisnika javnih sredstava i nedobitnih organizacija na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenih lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja

Kako poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, može da ostvari pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, shodno tome pravno lice (poslodavac) koje je korisnik javnih sredstava može da ostvari pravo na predmetno oslobođenje, kao i pravno lice (poslodavac) koje se smatra nedobitnom organizacijom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-241/2022-04 od 15.3.2022. godine)

„Prema odredbama člana 21z stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) i člana 45ž stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021 i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o doprinosima) poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca), za zaradu tog novozaposlenog lica isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Poslodavcem se smatra pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica (član 21z stav 5. Zakona i član 45ž stav 6. Zakona o doprinosima).

Prema odredbama člana 21i stav 1. Zakona i člana 45z stav 1. Zakona o doprinosima, poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza i 100 % doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 48/2022 – dalje: Pravilnik) bliže se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, saglasno članu 21i Zakona.

Odredbom člana 2. stav 5. Pravilnika propisano je da se poslodavcem koji može da koristi poresko oslobođenje, ne smatra i pravno lice osnovano u inostranstvu, ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji.

Prema odredbi člana 2. tačka 5) Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 i 118/2021 – dr. zakon), korisnici javnih sredstava su direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama.

Odredbom člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitna organizacija).

Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog člana naročito se smatraju: ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politička organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruženje; fondacija i zadužbina (član 1. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

Imajući u vidu navedeno, kako se prema članu 21z Zakona i članu 45ž Zakona o doprinosima, poslodavcem smatra pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica, shodno tome pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade novozaposlenog lica može da ostvari i poslodavac koji je pravno lice koje je korisnik javnih sredstava u smislu Zakona o budžetskom sistemu.

Pored toga, kako poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, prema članu 21i Zakona i članu 45z Zakona o doprinosima može da ostvari pravo na oslobođenje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, shodno tome pravno lice (poslodavac) koje je korisnik javnih sredstava u smislu Zakona o budžetskom sistemu može da ostvari pravo na predmetno oslobođenje.

Kako je prema odredbama člana 21i Zakona i člana 45z Zakona o doprinosima, poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj, smatramo da pravo na predmetno oslobođenje može da ostvari i poslodavac – pravno lice koje se smatra nedobitnom organizacijom u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj.

Pravo na oslobođenje iz člana 21i Zakona i člana 45z Zakona o doprinosima, ne može da ostvari pravno lice osnovano u inostranstvu, ogranak ili predstavništvo stranog pravnog lica u Republici Srbiji (član 2. stav 5. Pravilnika).“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović