Novogodišnji pokloni

Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih i drugim licima – neoporezivi i oporezivi iznos.

Zakon o radu (član 119.) predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Zakon o porezu na dohodak građana, članom 18. stav 1. tačka 8), propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 10.898,00 dinara godišnje po jednom detetu.

Neoporeziv iznos važi  za period od 1. februara 2022. do 31. januara 2023. godine iznosi 10.898 dinara godišnje po jednom detetu.

Potrebno je da poslodavac ovo davanje ima predviđeno Opštim aktom (kolektivni ugovorom ili pravilnikom o radu). U slučaju da u navedenim aktima nije predviđeno davanje novogodišnjih poklona deci, direktor može da neposrednom primenom Zakona o radu (član 119. stav 2.), donese odluku o mogućnosti davanja poklona deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića.

 

U slučaju da poslodavac utvrdi svojim opštim aktom da se pokloni daju u većem iznosu od neoporezivog, iznos koji na osnovu toga poslodavac obezbedi i isplati na ime poklona deci zaposlenog preko neoporezivog, tj. preko 10.100,00 dinara, predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

 

Primer Odluke:

 

Na osnovu člana ___ (navesti akt poslodavca koji daje ovlašćenje donosiocu odluke da raspolaže finansijskim sredstvima) _____________ i člana ___ Kolektivnog ugovora ili Pravilnika o radu (navodi se akt kojim je uređeno), a za poslodavca koji nema opšti akt, u skladu sa odredbom člana 119. stav 2. Zakona o radu, donosim

 

O D L U K U

O DAVANJU NOVOGODIŠNJIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH

Obezbeđuju se i dodeljuju novogodišnji pokloni detetu zaposlenog, pastorku ili usvojeniku, u pojedinačnom iznosu od _____ dinara.

  1. Za obezbeđivanje poklona iz tačke 1. ove odluke izdvaja se ukupan iznos od ________ dinara bruto.
  2. Pravo na poklon iz stava 1. ove odluke ima dete, usvojenik ili pastorak zaposlenog, do navršenih ___ godina života ili do završetka __ razreda _____ škole.
  3. Poklon iz tačke 1. ove odluke uručuje se dana _______ godine.

Broj __________

U ____________ dana __________

_______________________

potpis odgovornog lica – direktora

 

Pokloni starijoj deci

Poslodavac, u skladu sa  odredbama opšteg akta, odnosno ugovora o radu, ima pravo da daje poklone deci zaposlenih koja su starija od 15 godina, tada ceo iznos tog poklona, bilo da se daje u novcu ili robi, ima poreski tretman zarade i oporezuje se po stopama poreza i doprinosa utvrđenim za zarade.

 

Poslodavac može da utvrdi pravo za davanje poklona deci zaposlenih i povodom Nove godine i povodom Božića, može samo jednom da koristi neoporezivi iznos, dok drugi poklon paket ako se daje u istoj godini, i isplaćuje iznad neoporezivog iznosa (računajući oba poklona), predstavljaće zaradu zaposlenom.

 

Poslodavac može da obezbedi i daje poklone i deci zaposlenih koja nisu više u radnom odnosu kod njega ili deci poslovnih partnera, penzionerima (svojim bivšim radnicima), odnosno drugim licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca. Takav oblik davanja predstavlja drugi prihod fizičkog lica koji nije oporeziv po drugom osnovu i oporezuje se u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana. Na ceo iznos poklona plaća se porez 20% na oporezivi prihod koji se dobije kada se od bruto poklona umanje normirani troškovi od 20%. Preračun na bruto vrši se primenom koeficijenta 1,19047619.

 

Novogodišnji poklon paketi deci zaposlenih mogu da se obezbede i iz sredstava sindikata i to u obliku robnih poklona ili davanjem u novcu. Obaveze koje se plaćaju na poklone deci zaposlenih koji se daju iz sredstava sindikata zavise od toga da li se pokloni plaćaju iz sredstava koja su prikupljena od sindikalne članarine ili se daju iz sredstava koje je sindikat stekao iz drugih izvora.

 

Ako se Novogodišnji ili Božićni pokloni deci zaposlenih obezbeđuju iz sredstava sindikalne članarine, bilo u robi ili u novčanom obliku, takvo davanje u celosti ne podleže obavezi plaćanja poreza na dohodak građana na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, bez obzira na visinu vrednosti poklona, s obzirom na to da se sindikalna članarina plaća iz zarade zaposlenog iz koje je prethodno plaćen porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

Ako se pokloni deci zaposlenih (bilo u novcu ili u robi) daju iz sredstava sindikata koja nisu ostvarena iz članarine zaposlenih, već iz drugih izvora koje je sindikat stekao mimo sindikalne članarine (prenos sa računa poslodavca, izdvajanjem po završnom računi i sl.), takav oblik davanja poklona, preko neoporezivog iznosa, podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Pokloni zaposlenima

Davanje poklona zaposlenima od strane poslodavca povodom Novogodišnjih i Božićnih praznika, ima tretman zarade bez obzira da li se pokloni daju u novcu ili u robi (koja može da bude iz sopstvenog proizvodnog asortimana) i poslodavac je dužan da na to davanje obračuna i plati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zarade.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović