Usvajanje izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa za 2022. godinu

Izveštaj o popisu za 2022

Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik o popisu).

Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako ima više komisija, obično se formira centralna popisna komisija koja treba da sakupi sve izveštaje i da ih uz svoj izveštaj prosledi nadležnom organu pravnog lica na odlučivanje.

Na osnovu odredbe člana 13. stav 2. Pravilnika o popisu, izveštaj o izvršenom popisu popisna komisija dostavlja nadležnom organu pravnog lica najdocnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg računa, odnosno do 29. januara 2023. godine. U slučaju postojanja centralne popisne komisije, izveštaji pojedinačnih komisija se moraju dostaviti bar jedan dan ranije kako bi centralna popisna komisija sastavila svoj izveštaj.

Sem nadležnom organu pravnog lica, izveštaj o popisu se dostavlja i internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako pravno lice po zakonu podleže obaveznoj reviziji i preduzeću za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji.

Usvajanje izveštaja o popisu

Usvajanju izveštaja o popisu osim predsednika komisije za popis, odnosno lica određenog za popis u malom pravnom licu, lica kome je povereno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, prisustvuju i interni revizor, nadzorni odbor ili odbor revizora, ako ga ima.

Organ upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik moraju doneti odluku o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja (do 29.1.2023. godine) ili 30 dana po izvršenom popisu u toku godine (smatramo da je propisani rok za usvajanje finansijskih izveštaja izuzetno kratak). Na toj sednici nadležni organ pravnog lica odlučuje i o predlozima komisija za popis.

Usvojeni izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika dostavljaju se na knjiženje najkasnije u roku od tri dana od kada je odluka o usvajanju izveštaja doneta: ako je na primer odluka doneta poslednjeg dana predviđenog roka, odnosno 29.1.2023. godine, rok za dostavljanje za knjiženje je 1.2.2023. godine, što predstavlja zahtev člana 16. stav 1. Zakona o računovodstvu  ((„Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon) – dalje: Zakon).

Na poziv organa koji usvaja izveštaj, sednici prisustvuju i računopolagači kod kojih su popisom utvrđene nepravilnosti.

Nadležni organ pravnog lica pri razmatranju i usvajanju izveštaja o popisu odlučuje o:

– načinu knjiženja i likvidaciji utvrđenih manjkova, odnosno viškova materijalnih i drugih vrednosti;

– o direktnom i indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrednosti materijalnih vrednosti, potraživanja i obaveza;

– o rashodovanju dotrajalih i neupotrebljivih sredstava;

– o priznavanju kala, rastura, kvara i loma i

– o drugim pitanjima u vezi sa popisom.

Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, dostavlja se knjigovodstvu na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Model odluke o usvajanju izveštaja o popisu

U nastavku teksta dajemo jedan od mogućih izgleda odluke nadležnog organa pravnog lica o usvajanju izveštaja o popisu i načinu knjiženja rezultata popisa.

Na osnovu člana 10. Statuta društva “UDARNIK” A.D. Beograd, člana 14. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020) i odredbi čl. 41. do 44. Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u “Udarnik” A.D. – Beograd, Upravni odbor “Udarnik” A.D. – Beograd na svojoj sednici od 29.1.2023. godine donosi sledeću

Odluku
o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem
na dan 31.12.2022. godine

1. Upravni odbor “UDARNIK” A.D. Beograd na sednici održanoj 29.1.2023. godine, na kojoj su, pored članova Upravnog odbora, bili prisutni i predsednici svih popisnih komisija, Direktor društva, Šef računovodstva, Predsednik Nadzornog odbora i računopolagači za gotove proizvode, alat i inventar i rezervne delove razmatrao je materijal o izvršenom redovnom potpunom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine koji je izvršen na osnovu odluke ovog organa upravljanja od 20.11.2022. godine i posle obavljene rasprave doneo je odluku o usvajanju izveštaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine koji je sastavila Centralna popisna komisija, a na osnovu izveštaja o popisu koji su sastavile popisne komisije obrazovane Odlukom o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine koju je Upravni odbor doneo na sednici održanoj 21.11.2022. godine.

2. Utvrđene manjkove i viškove iskazane u popisnim listama treba knjižiti, i to:

Za manjak trgovinske robe u iznosu od 3.000,00 din. zadužiti računopolagača __________________;

Za manjak rezervnih delova u iznosu od 4.000,00 din. zadužiti računopolagača __________________;

Za manjak gotovih proizvoda u iznosu od 5.000,00 din. zadužiti računopolagača __________________;

Računopolagače zadužiti i za pripadajući iznos PDV;

Višak alata (koji se kalkulativno otpisuje) u iznosu od 1.000,00 din. oprihodovati.

3. Sprovesti indirektno otpisivanje sredstava i to:

Indirektno otpisati učešće u kapitalu “ADRIA” A.D. (račun 03220) u iznosu od 20.000,00 din;

Indirektno otpisati potraživanje od kupca “Privrednik” d.o.o. Beograd u iznosu od 40.000,00 din, zbog njegove nelikvidnosti.

4. Računopolagače materijalnih vrednosti kojima su ovom odlukom manjkovi stavljeni na teret, pozvaće pravna služba da u roku od tri dana od dana donošenja ove odluke namire dugovanja. Posle isteka ovoga roka biće preduzete mere za prinudnu naplatu.

5. Pokrenuti sudski spor sa “BAMBUS” A.D. (račun 03220) u iznosu od 20.000,00 din, a u vezi našeg učešća u njihovom kapitalu.

6. Nalaže se službi računovodstva da sprovede knjiženja po osnovu ove odluke, uz obračunavanje svih neophodnih poreskih obaveza.

7. Odluku sa izveštajima komisija i popisnim listama dostaviti rukovodiocu računovodstva najkasnije do 1.2.2023. godine.

U Beogradu, 29.1.2023. godine

Predsednik Upravnog odbora

_______________________

Dostaviti:

1. Arhivi,

2. Računovodstvu,

3. Pravnoj službi,

4. Računopolagačima iz tačke 2. Odluke.

Evidencija promena vrednosti opreme

Višak opreme

1) Popisom je utvrđen višak opreme. Komisija za procenu je utvrdila sledeće vrednosti opreme:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna vrednost opreme 20.000,00
2. Ispravka vrednosti opreme 4.000,00
3. Sadašnja vrednost opreme (1. – 2.) 16.000,00

Knjiženje viška opreme utvrđenog popisom, po odluci organa upravljanja:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
1) 023 Postrojenja i oprema 20.000,00
0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 4.000,00
674 Viškovi 16.000,00
za višak po popisu

Rashodovanje opreme koja nije u celini otpisana i prodaje se kao otpadni materijal

2) Odlukom organa upravljanja rashoduje se oprema sa sledećim knjigovodstvenim podacima nakon obračunate amortizacije:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna vrednost opreme 70.000,00
2. Ispravka vrednosti opreme 56.000,00
3. Sadašnja vrednost opreme (1. – 2.) 14.000,00

Delovi rashodovane opreme prodati su kao otpadni materijal za 8.024,00 dinara, sa uračunatim PDV.

Knjiženje po odluci organa upravljanja o rashodovanju opreme:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
2) 0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 56.000,00
570 Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 14.000,00
023 Postrojenja i oprema 70.000,00
za rashodovanu opremu po popisu

Na osnovu procenjene vrednosti otpadnog materijala od rashodovane opreme, sprovodi se sledeće knjiženje:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
2a) 101 Materijal 6.800,00
679 Ostali nepomenuti prihodi 6.800,00
za procenjenu vrednost otpadnog materijala

Knjiženje po osnovu prodaje otpadnog materijala vrši se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
2b) 202 Kupci u zemlji 8.160,00
101 Materijal 6.800,00
470 Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) 1.360,00
za prodati otpadni materijal

Rashodovanje opreme koja nije u celini otpisana i kada je formirana revalorizaciona rezerva

3) Društvo rashoduje postrojenje čije su knjigovodstvene vrednosti na dan prodaje posle obračunate amortizacije zaključno sa danom rashodovanja:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna vrednost opreme 112.500,00
2. Ispravka vrednosti opreme 22.500,00
3. Sadašnja vrednost opreme (1. – 2.) 90.000,00

Rashodovanjem opreme dobijen je materijal u iznosu od 1.000,00 dinara. Za demontažu postrojenja dobijena je faktura od dobavljača u iznosu od 2.000,00 dinara. Po osnovu postrojenja postoji formirana revalorizaciona rezerva u iznosu od 5.000,00 dinara.

Knjigovodstvena evidencija sprovodi se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
3) 0239 Ispravka vrednosti opreme 22.500,00
1016 Ostali nepomenuti materijal 1.000,00
570 Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 86.000,00
330 Revalorizacione rezerve 5.000,00
023 Postrojenja i oprema 112.500,00
433 Dobavljači u zemlji 2.000,00
za rashodovanu opremu po popisu

Manjak opreme na teret pravnog lica po vrednosti koja je iznad knjigovodstvene vrednosti

4) Popisom je konstatovan manjak opreme. Knjigovodstvene vrednosti posle obračuna i knjiženja amortizacije su:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna vrednost opreme 10.000,00
2. Ispravka vrednosti opreme 4.000,00
3. Sadašnja vrednost opreme (1. – 2.) 6.000,00

Komisija za popis je procenila da tržišna vrednost nedostajuće opreme prelazi iznos knjigovodstvene vrednosti i iznosi:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Tržišna vrednost opreme 8.000,00
2. Porez na dodatu vrednost (20% x 1.) 1.600,00

Knjiženje manjka opreme na teret pravnog lica:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
4) 574 Manjkovi 7.600,00
0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 4.000,00
023 Postrojenja i oprema 10.000,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 1.600,00
za manjak opreme po popisu

Knjiženje u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
4a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 1.600,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 1.600,00
za obračunati PDV na manjak opreme po popisu

Manjak opreme na teret odgovornog lica

5) Popisom je utvrđen manjak opreme. Knjigovodstvene vrednosti posle obračuna i knjiženja amortizacije su:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna vrednost opreme 30.000,00
2. Ispravka vrednosti opreme 20.000,00
3. Sadašnja vrednost opreme (1. – 2.) 10.000,00

Radnik se tereti za tržišnu vrednost opreme:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Vrednost opreme u momentu utvrđivanja manjka (poreska osnovica) 15.000,00
2. Porez na dodatu vrednost (1. x 20%) 3.000,00
3. Ukupno na teret radnika (1. + 2.) 18.000,00

Za manjak opreme na teret radnika i obračun poreza na dodatu vrednost po odluci organa upravljanja, knjiženje se sprovodi na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
5) 221 Potraživanja od zaposlenih 18.000,00
0239 Ispravka vrednosti postrojenja i opreme 20.000,00
0230 Postrojenja i oprema 30.000,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 3.000,00
679 Ostali nepomenuti prihodi 5.000,00
za manjak opreme po popisu

Preknjižavanje obaveze za PDV vrši se u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
5a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 3.000,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 3.000,00
za obračunati PDV na manjak opreme po popisu

Evidencija promene zaliha materijala

 Višak materijala za izradu

6) Popisom je utvrđen višak materijala za izradu u iznosu od 4.500,00 dinara. Odlukom organa upravljanja višak se oprihoduje.

Prihodovanje viška materijala za izradu po odluci organa upravljanja:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
6) 1010 Materijal za izradu 4.500,00
674 Viškovi 4.500,00
za višak po popisu

Manjak materijala za izradu delom na teret pravnog lica i delom na teret odgovornog lica

7) Popisom je utvrđen manjak materijala u iznosu od 10.000,00 dinara. Odlukom nadležnih organa za 50% manjka se tereti odgovorno lice, a 50% manjka pada na teret rashoda privrednog društva.

Knjiženje po odluci organa upravljanja za utvrđeni manjak materijala:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
7) 574 Manjkovi 6.000,00
221 Potraživanja od zaposlenih 6.000,00
1010 Materijal za izradu 10.000,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 2.000,00
za manjak po popisu

U narednoj godini vrši se preknjižavanje obaveze za PDV:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
7a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 2.000,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 2.000,00
za obračunati PDV na manjak po popisu

Evidencija promene zaliha robe u magacinu

Višak robe u magacinu koji se prihoduje

8) Popisom je utvrđeno da je na zalihama 600 komada artikla “Y”, a knjigovodstveno stanje je 597 komada. Nabavna cena artikla “Y” je 112,00 dinara po komadu. Višak se prihoduje po odluci organa upravljanja.

Za prihodovanje viška robe u magacinu:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
8) 131 Roba u magacinu 336,00
674 Viškovi 336,00
za višak po popisu

Višak robe u magacinu koji se ne prihoduje

9) Popisom je utvrđeno da na zalihama robe ima 1.200 komada artikla “X”. Knjigovodstveno stanje je 1.150 komada. Nabavna cena je 50,00 dinara po komadu. Do kraja obračuna nije utvrđen razlog ovako ostvarenom velikom višku i usled opravdano izražene sumnje da se ne radi o pravom višku, organ upravljanja donosi odluku da se utvrđeni višak artikla “X” prizna kao ostala obaveza.

Po odluci organa upravljanja:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
9) 131 Roba u magacinu 2.500,00
469 Ostale obaveze 2.500,00
po odluci organa upravljanja

U martu naredne godine uložena je reklamacija kupca da mu nije isporučeno 50 komada artikla “X” prethodne godine, što se ispostavilo kao razlog viška prilikom popisa za 2021. godinu. Dat je nalog računovodstvu da se ispravi greška. Knjiženje u ovoj situaciji vrši se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
9a) 469 Ostale obaveze 2.500,00
131 Roba u magacinu 2.500,00
po odluci organa upravljanja

Manjak robe u magacinu na teret pravnog lica

10) Popisom je utvrđen manjak robe u magacinu u iznosu od 1.200,00 din. Odlukom organa upravljanja odlučeno je da manjak ide na teret pravnog lica.

Knjiženje manjka robe u magacinu na teret pravnog lica, po odluci organa upravljanja:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
10) 574 Manjkovi 1.440,00
131 Roba u magacinu 1.200,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 240,00
za manjak po popisu

Preknjižavanje PDV u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
10a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 240,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 240,00
za obračunati PDV na manjak po popisu

Manjak robe u magacinu na teret odgovornog lica

11) Popisom je konstatovano da na zalihama ima 2.500 komada artikla “C”. Knjigovodstveno stanje je 2.505 komada. Nabavna cena artikla “C” iznosi 180,00 dinara po komadu. Odlukom organa upravljanja za manjak se tereti računopolagač u visini nabavne vrednosti.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
11) 221 Potraživanja od zaposlenog 1.080,00
679 Ostali nepomenuti prihodi 900,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 180,00
za manjak po popisu

Pored navedenog knjiženja, potrebno je sprovesti i svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje robe:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje Duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
11a) 501 Nabavna vrednost prodate robe 900,00
131 Roba u magacinu 900,00
svođenje knjigovodstvenog na stvarno stanje robe

Manjak robe u magacinu u okviru dozvoljenog kala

12) Popisna komisija je ustanovila da na zalihama ima 885 kg artikla “A”. Knjigovodstveno stanje je 887 kg. Prosečna nabavna cena artikla “A” je 11,525 din/kg. Konstatovano je da je razlika nastala zbog kala koji je u granicama dozvoljenog od 1,5%. Knjiženje se sprovodi na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
12) 577 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 23,05
131 Roba u magacinu 23,05
za dozvoljeni kalo

Manjak robe u magacinu iznad dozvoljene granice kala

13) Na osnovu popisa konstatovano je da na zalihama ima 540 kg artikla “B”. Knjigovodstveno stanje je 545 kg. Prosečna nabavna cena artikla “B” je 35,00 din/kg. Dozvoljeni kalo za artikal “B” iznosi 2 kg (obračun se radi na osnovu količine nabavljene u posmatranom poreskom periodu za obračun PDV). Razlika iznad dozvoljenog kala tretira se kao manjak i odlukom organa upravljanja odlučeno je da manjak pada na teret društva i da se za vrednovanje manjka može prihvatiti cena od 35,00 din/kg (3 kg x 35,00 din/kg =105,00 din).

Knjiženje kala i manjka po odluci organa upravljanja:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
13) 577 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 70,00
574 Manjkovi 126,00
131 Roba u magacinu 175,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 21,00
za kalo i manjak po popisu

Knjiženje u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
13a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 21,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 21,00
za obračunati PDV na manjak po popisu

Iz priložene evidencije se vidi da se na količinu dozvoljenog kala (2 kg) ne obračunava PDV. Preostala količina od 3 kg predstavlja manjak i na vrednost ovog manjka (105,00 din) obračunava se i plaća PDV od 20%.

Evidencija promene zaliha robe u prodavnici

Višak robe u prodavnici

14) Popisna komisija je konstatovala višak robe u prodavnici u iznosu od 4.000,00 din. Procenjena razlika u ceni je 120,00 din. Knjigovodstvena evidencija po odluci organa upravljanja vrši se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
14) 1340 Roba u prometu na malo 4.000,00
1344 Ukalkulisani PDV u prometu na malo po stopi od 20% 666,67
1349 Ukalkulisana razlika u ceni 120,00
674 Viškovi 3.213,33
za višak po popisu

Otpis robe u prodavnici

15) Organ upravljanja je doneo odluku da se otpiše roba u prodavnici, sa sledećim vrednostima:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna cena 20.000,00
2. Razlika u ceni 2.000,00
3. PDV po opštoj stopi ((1. + 2.) x 20%) 4.400,00
4. Prodajna cena (1. + 2. + 3.) 26.400,00

Knjiženje otpisa robe vrši se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
15) 584 Obezvređenje materijala i zaliha robe 20.000,00
1344 Ukalkulisani PDV u prometu na malo po opštoj stopi od 20% 4.400,00
1349 Razlika u ceni robe u prometu na malo 2.000,00
1340 Roba u prometu na malo 26.400,00
za otpis robe

Manjak robe u prodavnici nastao usled više sile

16) Manjak robe u maloprodajnom objektu nastao je usled više sile, o čemu postoji verodostojna dokumentacija nadležnih organa. Roba je osigurana.

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna cena 10.000,00
2. Razlika u ceni 1.000,00
3. PDV po opštoj stopi ((1. + 2.) x 20%) 2.200,00
4. Prodajna cena (1. + 2. + 3.) 13.200,00

Knjiženje manjka osigurane robe nastalog usled više sile:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
16) 228 Ostala potraživanja 10.000,00
1344 Ukalkulisani PDV u prometu na malo po stopi od 20% 2.200,00
1349 Razlika u ceni robe u prometu na malo 1.000,00
1340 Roba u prometu na malo 13.200,00
za manjak robe

Manjak robe u prodavnici na teret računopolagača

17) U maloprodajnom objektu popisna komisija je konstatovala manjak robe za dalju prodaju sa sledećim elementima:

R.
br.
O p i s Iznos
dinara
1. Nabavna cena 5.000,00
2. Razlika u ceni 500,00
3. PDV po opštoj stopi ((1. + 2.) x 20%) 1.100,00
4. Prodajna cena (1. + 2. + 3.) 6.600,00

Knjiženje manjka robe na teret odgovornog lica knjiži se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
17) 2211 Potraživanja od zaposlenih po osnovu manjkova 6.600,00
1344 Ukalkulisani PDV u prometu na malo po stopi od 20% 1.100,00
1349 Razlika u ceni robe u prometu na malo 500,00
474 Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 1.100,00
1340 Roba u prometu na malo 6.600,00
679 Ostali nepomenuti prihodi 500,00
za manjak robe

Kalo i manjak robe u prodavnici

18) Nakon obračuna popisa utvrđeno je sledeće stanje:

– iznos manjka robe u prodavnici je 40.000,00 din.

– iznos dozvoljenog kala robe u prodavnici je 20.000,00 din.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
18) 577 Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe 20.000,00
574 Manjkovi 46.666,67
1340 Roba u prometu na malo 60.000,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 6.666,67
za manjak robe

Knjiženje u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
18a) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 6.666,67
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 6.666,67
za obračunati PDV na manjak po popisu

Iznos PDV od 6.666,67 dinara dobijen je na taj način što je na iznos manjka od 40.000,00 dinara primenjena preračunata stopa od 16,667%.

Evidencija promene zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Višak zaliha gotovih proizvoda

19) Po godišnjem popisu utvrđen je višak gotovih proizvoda u iznosu od 4.000,00 din. Knjiženje viška sprovodi se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
19) 960 Gotovi proizvodi 4.000,00
9835 Viškovi gotovih proizvoda 4.000,00
za višak po popisu

Višak zaliha nedovršene proizvodnje

20) Popisom je utvrđen višak zaliha nedovršene proizvodnje u iznosu od 5.000,00 dinara. Knjiženje po odluci organa upravljanja sprovodi se na sledeći način:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
20) 950 Nosioci troškova 5.000,00
9836 Viškovi zaliha nedovršene proizvodnje 5.000,00
za višak po popisu

Manjak nedovršene proizvodnje

21) Godišnjim popisom konstatovan je manjak nedovršene proizvodnje u iznosu od 2.500,00 dinara. Iznos manjka pada na teret pravnog lica.

Knjiženje manjka nedovršene proizvodnje:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
21) 9832 Manjkovi nedovršene proizvodnje 2.500,00
950 Nosioci troškova 2.500,00
za manjak po popisu

Knjigovodstvena evidencija poreza na dodatu vrednost (iznos PDV = 2.500,00 x 20% = 500,00):

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
21a) 574 Manjkovi 500,00
497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 500,00
za knjizenje PDV sadrzanog u manjku po popisu

Knjiženje u narednoj godini:

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
21b) 497 Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 500,00
474 Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi 500,00
za obračunati PDV na manjak po popisu

Finansijski plasmani i potraživanja

Ispravka vrednosti dugoročne finansijske imovine

22) Organ upravljanja doneo je odluku o ispravci vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana iskazanih kao ulaganja u akcije drugog pravnog lica u ukupnom iznosu od 120.000,00 dinara.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
22) 583 Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju 120.000,00
039 Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana 120.000,00
za ispravku vrednosti plasmana

Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

23) Popisom je utvrđena vrednost zastarelih potraživanja po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana sa stanjem na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 320.000,00 dinara.

R. br. Konto OPIS Iznos
duguje potražuje duguje potražuje
1 2 3 4 5 6
23) 585 Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 320.000,00
239 Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana 320.000,00
za ispravku vrednosti potraživanja

 

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović