Program za sprečavanje pranja novca za menjače 

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), ________________________ (uneti naziv pravnog lica preduzetnika koji obavlja menjački posao), a u vezi sa Odlukom o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Sl. glasnik RS“, br. _______________), dana __________ godine, donosi

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Program za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma uređuje radnje i mere poznavanja i praćenja stranke koje se preduzimaju kod menjača, kao i detaljnije uređuje postupak primene Zakona, a u cilju efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i obuhvata sledeće radnje i mere:

 • radnje i mere poznavanja stranke i praćenje njenog poslovanja;
 • analizu rizika na nivou ovlašćenog menjača i na nivou stranke;
 • dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi za sprečavanje pranja novca (dalje: USPN);
 • određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
 • redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
 • obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona;
 • izradu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
 • vođenje evidencija, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;
 • integritet zaposlenih;
 • postupak za interno prijavljivanje kršenja Zakona.

Definicije pojmova

Pranje novca:

 • konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela;
 • prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela;
 • sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Pranjem novca se smatraju i opisane aktivnosti počinjene u drugoj državi.

Finansiranje terorizma – obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično, za izvršenje terorističkog akta od strane terorista i/ili od strane terorističkih organizacija. Pod finansiranjem terorizma smatra se i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta;

Imovina – imovina jesu stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku, kojima se može utvrditi pravo svojine i druga prava;

Stranka – fizičko lice koje vrši transakciju preko 5.000 EUR, bez obzira da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;

Transakcija – prijem, davanje, zamena, čuvanje, raspolaganje ili drugo postupanje sa imovinom kod agencije;

Rizik od pranja novca i finansiranja terorizma – rizik da će određena stranka posredno ili neposredno zloupotrebiti menjački posao za pranje novca i finansiranje terorizma;

Sumnjive transakcije – transakcije u vezi kojih postoje osnovi sumnje za pranje novca i finansiranje terorizma, a prepoznaju se na osnovu pokazatelja (indikatora) utvrđenih listom koju izrađuje agencija, u skladu sa Zakonom;

Lični dokument – važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i dr);

Funkcioner – funkcioner druge države (dalje: strani funkcioner), funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije (dalje: domaći funkcioner);

Član uže porodice funkcionera – bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri;

Bliži saradnik funkcionera – fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner);

Strani funkcioner – fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:

(1) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,

(2) izabrani predstavnik zakonodavnog tela,

(3) sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek,

(4) član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,

(5) ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,

(6) član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,

(7) član organa upravljanja političke stranke;

Funkcioner međunarodne organizacije – fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji;

Domaći funkcioner – fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:

(1) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici,

(2) narodni poslanik,

(3) sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,

(4) predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,

(5) guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,

(6) lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),

(7) član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,

(8) član organa upravljanja političke stranke;

Najviše rukovodstvo – direktor _______________ (naziv pravnog lica). (Ukoliko menjač ima jednog zaposlenog, taj zaposleni je najviše rukovodstvo);

Zaposleni – lice koje je zaposleno na menjačkom mestu i obavlja menjačke poslove; (Ukoliko menjač ima više menjačkih mesta, potrebno je ovako definisati. Ukoliko ima samo jedno menjačko mesto, dovoljno je definisati kao lice koje obavlja menjački posao.);

Prethodno krivično delo – krivično delo iz koga je proistekla imovina koja je predmet krivičnog dela pranja novca, bez obzira na to da li je izvršeno u Republici Srbiji ili inostranstvu;

Ovlašćeno lice – lice koje je imenovano za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom.

 1. Radnje i mere poznavanja stranke i praćenja njenog poslovanja

Poznavanje i praćenje stranke podrazumeva:

– utvrđivanje identiteta stranke;

– proveru identiteta stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;

– pribavljanje i procena informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa;

– pribavljanje i procenu verodostojnosti informacija o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, za stranke visokog rizika;

– redovno praćenje poslovanja i proveravanja usklađenosti aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

Zaposleni je dužan da odbije konverziju transakcije u iznosu od 5.000 EUR ili više ukoliko ne može da sprovede radnje i mere poznavanja i praćenja stranke; kao i da razmotri da li nemogućnost sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke predstavlja osnov sumnje u pranje novca ili finansiranja terorizma i o tome sačini službenu belešku. Ovu službenu belešku zaposleni čuva 10 godina.

Navedene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke se primenjuju:

 1. prilikom izvršenja transakcije u iznosu od 5.000 EUR ili više, bez obzira da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;
 2. kada u vezi sa strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
 3. kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost pribavljenih podataka o stranci.

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke mogu biti pojednostavljene, koje se primenjuju na stranke niskog rizika, opšte koje se primenjuju na stranke srednjeg rizika i pojačane, koje se primenjuju na stranke visokog rizika.

Opšte radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Identifikacija stranke

Obavezna je identifikacija fizičkog lica koje obavlja transakciju preko 5.000 EUR, bez obzira da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija. Za fizičko lice se prikupljaju sledeći podaci:

– ime i prezime;

– datum i mesto rođenja;

– JMBG građana;

– prebivalište ili boravište;

– vrsta i broj ličnog dokumenta sa datumom, mestom izdavanja i nazivom izdavaoca.

Identifikacija fizičkog lica uvidom u lični dokument (lična karta, pasoš i sl) uz obavezno prisustvo lica čija se identifikacija vrši. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave. Podaci koje, iz objektivnih razloga nije moguće pribaviti na taj način, pribavljaju se neposredno od stranke. Lični dokument se kopira, i na kopiji upisuje datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid.

Ako se transakcija vrši preko punomoćnika ili zakonskog zastupnika, identifikuje se i punomoćnik, odnosno zakonski zastupnik i stranka (ovo je slučaj kada je po zakonu visokorizična stranka, na koju se primenjuju pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke).

Pribavlja se i overeno pismeno ovlašćenje (punomoćje), ili druge javne isprave kojim se dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika.

Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke obveznik posumnja u istinitost ili verodostojnost isprava dužan je da od stranke pribavi pismenu izjavu o istinitosti i verodostojnosti podataka i isprava.

Pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke obveznik je dužan da preduzima:

– prilikom vršenja transakcije u iznosu od 5.000 evra ili više, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija, sa strankom koja je funkcioner;

– prilikom vršenja transakcije sa strankom iz države koja ima strateške nedostatke u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

– kada na osnovu analize rizika (matrica rizika) proceni da zbog načina vršenja transakcije, profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati visok stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

Pored opštih radnji i mera, pojačane radnje i mere podrazumevaju još neke dodatne aktivnosti koje ovlašćeni menjač preduzima jer je na osnovu Zakona, ili na osnovu procene rizika obveznika, stranka svrstana u visok rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma. Visok stepen rizika od pranja novca i finansiranja terorizma zahteva prikupljanje dodatnih informacija o stranci, i češće praćenje poslovanja stranke.

Pojačane radnje i mere kod uspostavljanja poslovnog odnosa sa funkcionerom

Zaposleni koji obavlja transakciju preko 5.000 EUR je dužan da utvrdi da li je stranka funkcioner i to dostavljanjem upitnika – funkcioner, ili pretragom javno dostupnih podataka, pri čemu se, za domaće funkcionere koristi baza podataka Agencije za borbu protiv korupcije http://www.acas.rs/acasPublic/funkcionerSearch.htm, a za strane funkcionere i funkcionere međunarodne organizacije, osim pretrage u javnom pretraživaču (google), koristi se i pretraga diplomata dostupna na sajtu Ministarstva spoljnih poslova. Upitnik za funkcionera je u prilogu ovog programa.

Ukoliko se na osnovu pretrage javno dostupnih podataka ili na osnovu popunjavanja izjave utvrdi da se radi o funkcioneru, njegovom bližem saradniku ili članu uže porodice, zaposleni je dužan da:

 1. pribavi podatke o poreklu novca za transakciju u iznosu od 5.000 EUR i više, i to na osnovu pismene izjave stranke, čiji obrazac je u prilogu ovog programa,
 2. pribavi podatke o celokupnoj imovini funkcionera, i to pretragom javno dostupnih podataka,
 3. pre nego što izvrši transakciju preko 5.000 EUR, zatraži saglasnost direktora, emailom koji se čuva u dosijeu stranke,
 4. prati poslovanje funkcionera sa dužnom pažnjom.

Podaci, informacije i dokumentacija pribavljeni u skladu sa ovim odeljkom čuvaju se u dosijeu stranke (uključujući i saglasnost direktora za vršenje transakcije preko 5.000 EUR).

Pojačane radnje i mere sa strankom iz države koja ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Ukoliko se vrši transakcija u iznosu od 5.000 EUR sa strankom iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti SPN i FT (lista država je u prilogu Programa) zaposleni koji vrši transakciju primenjuje pojačane radnje i mere i to:

– primenjuje pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke;

– pribavlja dodatne razloge za vršenje transakcije u Republici Srbiji;

– pribavlja podatke o poreklu novca i ceni njihovu verodostojnost;

– prikupi dodatne informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije;

– dodatno proveri podnete isprave;

– pribavi odobrenje direktora za uspostavljanje ili nastavak poslovnog odnosa;

– prati, sa dužnom pažnjom, transakcije i druge poslovne aktivnosti stranke u toku trajanja poslovnog odnosa;

– preduzme druge adekvatne mere radi otklanjanja rizika.

Pojačane radnje i mere u odnosu na stranku koja je svrstana u visok rizik na osnovu analize rizika

Ukoliko je stranka svrstana u visok rizik na osnovu popunjavanja upitnika o analizi rizika (matrice rizika), koji je sastavni deo ovog programa, na stranku se, osim opštih primenjuju dodatne radnje i mere koje ublažavaju rizik zbog kojeg je stranka visokorizična, a posebno se pribavljaju podaci i informacije o poreklu imovine – novca koji se konvertuje i ceni njihova verodostojnost.

 1. Analiza rizika

U skladu sa članom 6. Zakona, analiza rizika se sastoji iz analize rizika na nivou obveznika – ovlašćenog menjača, kao i analize rizika na nivou stranke/transakcije.

2.1. Analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma na nivou obveznika

Rizik je funkcija tri činioca: pretnje, ranjivosti i posledice, a procena rizika predstavlja donošenje ocene o pretnjama, ranjivostima i posledicama. Pretnja je lice ili grupa lica, odnosno aktivnost, koji mogu da nanesu štetu obvezniku. Prilikom sagledavanja pretnji, polazi se od rezultata Nacionalne procene rizika. Ranjivost je sve ono što poslovanje čini izloženim riziku od pranja novca odnosno finansiranja terorizma (npr. nedovoljno poznavanje propisa koji regulišu ovu oblast, neadekvatna primena zakonskih propisa itd.). Cilj procene rizika je usmeravanje kapaciteta na one činioce koji predstavljaju slabosti u sistemu za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sistemu kontrole, kako bi unapredili delotvornost sistema mera i radnji za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i svoje kapacitete u ovoj oblasti. Posledica predstavlja štetu koju bi pranje novca ili finansiranje terorizma mogli prouzrokovati i obuhvata uticaj kriminalne ili terorističke aktivnosti na obveznika, finansijski sistem, društvo i privredu u celini.

Nakon prepoznavanja rizika, sprovodi se analiza sa ciljem da se utvrdi verovatnoća da će doći do pranja novca i finansiranja terorizma, analiza verovatnoće da će nastupiti određena pojava i procena negativnih efekata koji bi u tom slučaju mogli nastati. Na kraju, u fazi upravljanja rizicima, primenjuju se određena poslovna politika, procedura, adekvatni mehanizmi, kako bi se smanjio i eliminisao rizik. Dakle, svaka procena rizika mora sadržati akcioni plan kako bi se identifikovani rizici i umanjili. Poslednja faza je nadzor nad rizicima i ažuriranje rizika, u kojoj se preispituju rizici. Procena rizika mora se periodično ažurirati kako bi se utvrdilo da li su se rizici promenili i u kolikoj meri su se promenili vidovi poslovanja ili strategije samih obveznika.

Izveštaj o analizi rizika na nivou ovlašćenog menjača sadrži sud o pretnji, ranjivosti i posledicama, kao akcioni plan za preduzimanje mera u cilju umanjenja rizika. Izveštaj o analizi rizika sačinjava ovlašćeno lice i dostavlja ga direktoru. Izveštaj o analizi rizika se dostavlja Narodnoj banci Srbije i Upravi za sprečavanje pranja novca, na njihov zahtev, u roku od tri dana od dana ispostavljanja tog zahteva, osim ako u zahtevu nije određen duži rok.

Izveštaj – dokument analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma se redovno, a najmanje jednom godišnje ažurira, a naročito kada se menja poslovna politika i strategija i kada ovlašćeno lice uoči nedostatke u efikasnosti utvrđenih mera i radnji. Po završenom nadzoru, dokument procena rizika se od strane Ovlašćenog lica dostavlja direktoru, koji ga usvaja.

Procena rizika, kroz interni sistem nadzora, redovno se preispituje u cilju utvrđivanja da li su se rizici promenili i u kojoj meri, da li ima dovoljno resursa za upravljanje rizikom (finansijska sredstva i kadrovska rešenja), da li su se promenile okolnosti vezane za prirodu, veličinu i složenost poslovanja, da li su se promenili metodi i trendovi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kakva su dešavanja u ovoj oblasti na međunarodnom planu, da li je bilo promene propisa itd. i da je po potrebi ažurira.

Analiza rizika mora da sadrži i sledeće podatke:

– strukturu i broj stranaka prema utvrđenim kategorijama rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju stranaka,

– strukturu i broj visokorizičnih stranaka po rezidentnosti, zemlji porekla, vrstama proizvoda i usluga koje koriste, te načinu uspostavljanja poslovnog odnosa, kao i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju stranaka,

– strukturu i broj stranaka kod kojih je vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke povereno trećem licu i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju stranaka,

– strukturu i broj stranaka s kojima su uspostavljeni korespondentski odnosi i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju stranaka,

– zastupljenost i vrste proizvoda i usluga s povećanim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih transakcija prema utvrđenim kategorijama rizika od pranja novca i finansiranja terorizma,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih transakcija s povećanim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju i vrednosti izvršenih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih gotovinskih transakcija i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju i vrednosti izvršenih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih gotovinskih transakcija prijavljenih Upravi i njihovo procentualno učešće u ukupnom obimu izvršenih gotovinskih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost transakcija prijavljenih Upravi za koje postoje osnovi sumnje da je reč o pranju novca ili finansiranju terorizma i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju i vrednosti izvršenih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih međunarodnih transakcija i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju i vrednosti izvršenih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost izvršenih transakcija sa zemljama visokog rizika i njihovo procentualno učešće u ukupnom broju i vrednosti izvršenih međunarodnih transakcija, kao i u ukupnom broju i vrednosti izvršenih transakcija,

– strukturu, broj i vrednost transakcija izvršenih upotrebom novih tehnoloških dostignuća.

Analiza rizika mora da obuhvati širinu mreže obveznika, broj zaposlenih neposredno zaduženih za obavljanje poslova u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na ukupan broj zaposlenih, broj zaposlenih koji su u neposrednom kontaktu s klijentima, način organizacije poslova i odgovornosti, dinamiku zapošljavanja novih radnika, kvalitet obuke itd.

2.2. Analiza rizika na nivou stranke

Analiza rizika se donosi u cilju ocene verovatnoće da će se poslovanje menjačkog mesta zloupotrebiti, odnosno da se može zloupotrebiti u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma, utvrđuje kriterijume za svrstavanje stranke u neku od kategorija rizika, kao i posledice i mere za adekvatno upravljanje rizikom.

Obveznik je dužan da, prilikom procene rizika stranke, koristi rezultate procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađene na nacionalnom nivou u delu koji se odnosi na delatnosti, odnosno profesiju stranke ili oblike organizovanja privrednih subjekata – stranaka uključenih u pranje novca.

U odnosu na stranke primenjuju se pojednostavljene, opšte i pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, a u zavisnosti od analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Prilikom ocene rizika stranke uzimaju se u obzir geografski rizik, rizik stranke i rizik transakcije, kao i rizik proizvoda/usluge i rizik u vezi sa načinom uspostavljanja odvijanja poslovnog odnosa/transakcije, a rizik se procenjuje popunjavanjem upitnika koji je sastavni deo ovog programa, a koji predstavlja kombinaciju pitanja u vezi sa gore navedenim rizicima. Svako pitanje nosi određeni broj bodova, a u skladu sa opšteprihvaćenim standardima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Stranka dobija rizik u zavisnosti od broja bodova na sledeći način:

Broj poena Rizik Radnje i mere koje se primenjuju
0-100 nizak pojednostavljene
101-250 srednji opšte
251-325 visok Pojačane

Analiza rizika daje odgovor na pitanje koje se radnje i mere primenjuju u odnosu na stranke niskog, srednjeg ili visokog nivoa rizika pri čemu su stranke svih kategorija rizika prihvatljive za menjača.

Dosije za stranku sadrži svu prikupljanu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima.

Praćenje poslovanja stranke, uključujući i ponovnu kategorizaciju rizika

Praćenje poslovanja stranke podrazumeva proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa pretpostavljenom svrhom i namenom poslovnog odnosa koji je stranka uspostavila sa obveznikom; praćenje i proveru usaglašenosti poslovanja stranke sa njenim uobičajenim obimom poslovanja; praćenje i ažuriranje pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju.

Stranke visokog rizika se prate jednom u godini dana, stranke srednjeg rizika jednom u tri godine, a stranke niskog rizika jednom u pet godina.

Prilikom praćenja poslovanja stranke ažurira se i kategorija rizika za konkretnu stranku.

Dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi za sprečavanje pranja novca

Na zahtev USPN, Ovlašćeno lice dostavlja sve podatke i informacije u roku od osam dana od dana prijema zahteva. Rok može biti i kraći, a u naročito opravdanim uslovima na zahtev Ovlašćenog lica, rok može biti i duži.

USPN se dostavljaju i podaci o sumnjivim transakcijama/licima, koje se prepoznaju na osnovu liste indikatora, znanja i iskustva zaposlenih, i to odmah kada je transakcija izvršena, odnosno najkasnije odmah po saznanju za osnov sumnje u pranje novca.

USPN se dostavljaju podaci o gotovinskim transakcijama u iznosu od 15.000 EUR ili više, i to u roku od 3 dana od dana kada je transakcija učinjena.

Podaci o gotovinskim i sumnjivim transakcijama dostavljaju se na obrascima za njihovo dostavljanje, koji se objavljuju na sajtu USPN.

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad

Ovlašćeni menjač je dužan da imenuje Ovlašćeno lice i njegovog zamenika. Ovlašćeni menjač obezbeđuje ovlašćenom licu uslove za rad, a naročito: neograničen pristup podacima, informacijama i dokumentaciji koja je neophodna za vršenje njegovih poslova; odgovarajuće kadrovske, materijalne, informaciono-tehničke i druge uslove za rad; odgovarajuće prostorne i tehničke mogućnosti koje obezbeđuju odgovarajući stepen zaštite poverljivih podataka kojima raspolaže ovlašćeno lice, stalno stručno osposobljavanje; zamenu za vreme njegovog odsustva; zaštitu u smislu zabrane odavanja podataka o njemu neovlašćenim licima, kao i zaštitu od drugih postupaka koji mogu uticati na neometano vršenje njegovih dužnosti.

Ovlašćeno lice ima sledeće zadatke (Ako menjač ima samo jednog zaposlenog, treba da stoji sledeća formulacija: Ovlašćeni menjač ima jednog zaposlenog i on se smatra ovlašćenim licem):

– stara se o uspostavljanju, delovanju i razvoju sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i predlaže rukovodstvu odgovarajuće mere za njegovo unapređenje;

– obezbeđuje pravilno i blagovremeno dostavljanje podataka USPN;

– učestvuje u izradi internih akata;

– učestvuje u izradi smernica za vršenje unutrašnje kontrole i organizuje sprovođenje unutrašnje kontrole;

– učestvuje u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške;

– učestvuje u pripremi programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih;

– ovlašćeno lice samostalno obavlja zadatke i neposredno je odgovorno najvišem rukovodstvu.

U slučaju odsustva, Ovlašćeno lice menja njegov zamenik. (Ovaj deo se briše ako ima jednog zaposlenog.)

Ovlašćeni menjač određuje za člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu Zakona direktora.

Podaci o Ovlašćenom licu i njegovom zameniku, kao i podaci o direktoru, i to lično ime i naziv radnog mesta dostavljaju se USPN u roku od 15 dana od dana imenovanja, kao i svaku promenu tih podataka.

Ukoliko obveznik ima više od 7 zaposlenih, ovašćeno lice i njegov zamenik moraju posedovati licencu za obavljanje tih poslova. Licencu izdaje USPN na period od 5 godina, a na osnovu položenog stručnog ispita.

Saradnja sa Ovlašćenim licem

Svi su dužni da Ovlašćenom licu obezbede pomoć i podršku pri vršenju poslova, kao i da ga redovno obaveštavaju o činjenicama koje su, ili koje bi mogle biti povezane sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Zaposleni koji su u neposrednom ili posrednom kontaktu sa licem koje vrši transakciju su dužni da na zahtev Ovlašćenog lica, u najkraćem mogućem roku dostave sve potrebne odgovore i informacije.

(Ovaj deo se briše ako ovlašćeni menjač ima jednog zaposlenog.)

 1. Lista indikatora za prepoznavanje lica i interni izveštaj o sumnjivoj transakciji/licu

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, koja je sastavni deo ovog programa, obavezno sadrži indikatore objavljene na sajtu USPN.

Zaposleni koji je u neposrednom kontaktu sa licem koje obavlja transakciju preko 5.000 EUR dostavlja Ovlašćenom licu, a u slučaju odsustva, njegovom zameniku, interni izveštaj u elektronskoj formi o sumnjivoj transakciji, sa navedenim razlogom koji ukazuje na sumnju. Osim primene liste indikatora za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma, zaposleni uzima u obzir i druge okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma.

Ovaj izveštaj sadrži dovoljno podataka koji omogućavaju identifikaciju stranke i obrazloženje situacije koja je sumnjiva, Ovlašćeno lice sprovodi dodatnu analizu, može prikupiti dodatne podatke i na osnovu analize donosi zaključak o prijavljivanju sumnjive transakcije. (Ovaj deo se briše ako ovlašćeni menjač ima jednog zaposlenog.)

Ovlašćeno lice može i samostalno, bez dostavljanja internog izveštaja o sumnjivoj transakciji, a na osnovu sopstvenog znanja i iskustva i primene liste indikatora, dostaviti USPN i podatke o sumnjivoj transakciji/licu. (Ukoliko ovlašćeni menjač ima jednog zaposlenog, onda rečenica treba da glasi: Ovlašćeno lice koristeći sopstveno znanje i iskustvo, listu indikatora i druge okolnosti u vezi sa izvršenjem transakcije, prepoznaje i dostavlja sumnjive transakcije USPN.)

Sumnjive transakcije se dostavljaju na obrascu objavljenom na sajtu USPN. Obrazac se popunjava i dostavlja USPN u pismenom obliku, lično ili preporučenom pošiljkom na adresu USPN, Resavska 24, Beograd. O dostavljenoj sumnjivoj transakciji se čuva dokaz u skladu sa Zakonom. O sumnjivim transakcijama se vodi evidencija, u elektronskom obliku.

 1. Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih

Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i zaposlenih koji dolaze u kontakt sa strankama je obavezujuće. Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i propisa donetih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa listom indikatora za prepoznavanje stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i sa odredbama propisa kojima se uređuje ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i propisa kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje se sprovodi na osnovu usvojenog programa godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuku sprovodi Ovlašćeno lice ili njegov zamenik, lično, putem radionica, seminara i testova. O svakoj održanoj obuci se sačinjava službena beleška. Službena beleška sadrži vreme i mesto održavanja obuke, broj zaposlenih koji su prisustvovali obuci, ime i prezime lica koje je sprovelo obuku i kratak opis obrađene teme na obuci.

 1. Integritet zaposlenih

Prilikom zasnivanja radnog odnosa na radnim mestima na kojima se dolazi u kontakt sa strankama, vrši se provera da li je kandidat za to radno mesto osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom.

 1. Tajnost podataka

Svi podaci, informacije i dokumentacija koji su prikupljeni u skladu sa Zakonom, predstavljaju poslovnu tajnu.

 1. Zabrana odavanja informacija

Ne sme se stranci, odnosno trećem licu odati informacija o prijavi sumnjive transakcije USPN, niti o tome da je USPN zahtevala postupanje u vezi sa strankom, odnosno da je protiv stranke ili trećeg lica pokrenut ili bi mogao biti pokrenut postupak u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

 1. Čuvanje podataka

Podaci i dokumentacija u vezi sa strankom, uspostavljenim poslovnim odnosom sa strankom i izvršenom transakcijom, čuvaju se najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije.

Podaci i dokumentacija o ovlašćenom licu, zameniku ovlašćenog lica, stručnom osposobljavanju zaposlenih i izvršenim unutrašnjim kontrolama čuvaju se najmanje pet godina od dana prestanka dužnosti ovlašćenog lica, izvršenog stručnog osposobljavanja ili izvršene unutrašnje kontrole.

 1. Evidencije

Uspostavlja se evidencija podataka o strankama koja se vodi po hronološkom redu i obavezno sadrži podatke iz člana 99. Zakona. Evidencija mora biti pretraživa po sledećim kriterijumima: ime, prezime, naziv pravnog lica, datum transakcije, iznos transakcije, valuta transakcije i država sa kojom se vrši transakcija.

 1. Postupak za interno prijavljivanje kršenja odredaba Zakona

Zaposleni u menjačkom mestu mogu prijaviti nepostupanje zaposlenih u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa u ovoj oblasti.

Garantuje se anonimnost zaposlenog, kao i zaštita zaposlenog koji prijavi kršenje propisa u ovoj oblasti.

Zaposleni mogu prijaviti kršenje propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca Narodnoj banci Srbije, popunjavanjem obaveštenja na linku: https://nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/sprecavanje-pranja-novca/aml-obavestenje/index.html

Podaci o licu koje podnosi obaveštenje o kršenju odredaba zakona su anonimni.

 1. Unutrašnja kontrola

Svrha unutrašnje kontrole je sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje nedostataka u primeni Zakona, kao i unapređivanje unutrašnjih sistema za otkrivanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma.

Radi efikasnog upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma, ovlašćeno lice sprovodi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Unutrašnja kontrola se sprovodi u skladu sa utvrđenim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Unutrašnja kontrola se sprovodi najmanje jednom godišnje i svaki put kad dođe do promene u poslovnim procesima, npr. organizacione promene, promene poslovnih procedura, uvođenja nove usluge. Unutrašnja kontrola se sprovodi od strane Ovlašćenog lica, a naročito se odnosi na kontrolu primene radnji i mera poznavanja i praćenja stranke i srazmerna je procenjenom riziku na nivou obveznika. Svrha unutrašnje kontrole je sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje nedostataka u primeni propisa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i unapređivanje unutrašnjih sistema za otkrivanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma.

Ovlašćeno lice ili njegov zamenik, najmanje jednom godišnje i svaki put kada dođe do promene u poslovnim procesima, metodom slučajnog uzorka ili na drugi odgovarajući način, vrši provere i testiranje primene sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i usvojenih procedura. O svakoj izvršenoj kontroli se sačinjava izveštaj koji sadrži opis uzorka obuhvaćenog kontrolom, opis uočenih nepravilnosti, odgovorna lica za otklanjanje nepravilnosti i rokove za njihovo otklanjanje. Ovlašćeno lice ili njegov zamenik izveštaj o unutrašnjoj kontroli dostavlja direktoru.

Završne odredbe

Ovaj program se primenjuje počev od __________ godine. Izmene i dopune Programa su usvojene nakon donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor („Sl. glasnik RS“, br. _______________).

 

DIREKTOR
_______________

 

Prilog 1

PROGRAM GODIŠNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE

Na osnovu člana 53. stav 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________) i člana 12. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________), direktor ____________________ (uneti naziv obveznika), u skladu sa ____________________ (uneti naziv akta koji je pravni osnov za donošenje internih akata) dana __________ godine (zaključno sa 31.3.2021. godine) donosi

PROGRAM GODIŠNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH

Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje sa odredbama zakona i propisa donetih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa listom indikatora za prepoznavanje stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Planirano vreme – godina Broj zaposlenih i profil zaposlenih Teme Način realizacije
1. kvartal 10 zaposlenih koji su u neposrednom kontaktu sa strankama Radnje i mere po novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Identifikacija stranaka

Domaći funkcioneri

Prezentacija od strane ovlašćenog lica
2. kvartal 10 zaposlenih koji su u neposrednom kontaktu sa strankama Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Šta je pranje novca?

On-line obuka i testiranje
3. ili 4. kvartal Svi zaposleni Pranje novca i finansiranje terorizma – osnovne obaveze

Procena rizika

Prezentacija i test

Nakon sprovedenih obuka u godini u kojoj su planirane, ovlašćeno lice sačinjava službenu belešku, koja najmanje mora da sadrži vreme i mesto održavanja obuke, broj zaposlenih koji su prisustvovali obuci, ime i prezime lica koje je sprovelo obuku i kratak opis obrađene teme na obuci.

Program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih i dokumentacija vezana za stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih (službene beleške, prezentacije i slično) se čuvaju najmanje pet godina.

U _______________ dana _________ godine

M.P. ____________________
(potpis odgovornog lica)

 

Prilog 2

IZJAVA FUNKCIONERA

– uručuje se licu koje obavlja menjački posao preko 5.000 EUR

Da li ste funkcioner, njegov bliži saradnik ili član uže porodice / Are you a polliticaly exposed person, close assosiate or a family member?*

DA/YES NE/NO

Ako je odgovor „DA“, molim Vas popunite/ If the answer is „YES“, please fullfil:

Ime i prezime / First and last name: ____________________

Adresa i mesto prebivališta / Address and place of residence: ____________________

Datum i mesto rođenja / Date and place of birth: ____________________

Broj telefona i e-mail / Phone number and e-mail: ____________________

Vrsta i broj identifikacionog dokumenta, naziv izdavaoca, datum i mesto izdavanja / Type and number of ID document, name of the issuer, date and place of issue: ____________________

Vrsta javne funkcije koju obavljate ili ste obavljali u poslednje četiri godine / What public function do you perform or you have been performing over the last four years: ____________________

Period obavljanja navedene javne funkcije / Period in which you perform / performed the public function: ____________________

Navedite podatke o porodičnom odnosu, ukoliko ste član uže porodice funkcionera / What is the type of your family relationship, if you are a close family member of a PEP: ____________________

Navedite podatke o vrsti poslovne saradnje, ukoliko ste bliski saradnik funkcionera / What is the type of a business relationship, if you are a close associate of a PEP: ____________________

Molim Vas navedite poreklo imovine koja će biti predmet transakcije / Please state the origin of the property of the business transaction:

– Zarada / Salary;

– Ugovor (zakup, kupoprodaja nepokretnosti, pokloni, pomoć i ostalo), rešenje o nasleđivanju, faktura / Contract (rent, real estate, gifts, support, etc.), inheritance decisions, invoices;

– Potvrda o unosu efektivnog stranog novca u R. Srbiju / Certificate of Input of Effective Foreign Currency in the Republic of Serbia;

– Izjava o poreklu novca / The statement of origin of money

– Drugo/Other ____________________

Molim Vas navedite podatke o celokupnoj imovini koju posedujete / Please state the data of the total property which is owned by you

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

 

Datum i mesto/Date and Place Potpis/Signature
____________________ ____________________

Funkcioner je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju koja ga čini domaćim funkcionerom (1), stranim funkcionerom (2) i funkcionerom međunarodne zajednice

(1) predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici, narodni poslanik, sudija Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda, predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije, guverner, viceguverner, član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova), član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, član organa upravljanja političke stranke; član uže porodice funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri; bliži saradnik funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner)

(2) šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik, izabrani predstavnik zakonodavnog tela, sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek, član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke, ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga, član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države, član organa upravljanja političke stranke;

(3) direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji.

 

Prilog 3

LISTA DRŽAVA KOJE NE PRIMENJUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

 

 1. Iran
 2. Severna Koreja
 3. Mjanmar
 4. Albanija
 5. Barbados
 6. Burkina Faso
 7. Kamdbodža
 8. Kajmanska Ostrva
 9. Kongo
 10. Gibraltar
 11. Haiti
 12. Jamajka
 13. Jordan
 14. Mali
 15. Moroko
 16. Mozambik
 17. Panama
 18. Filipini
 19. Senegal
 20. Južni Sudan
 21. Sirija

 

Prilog 4

PROCENA RIZIKA ZA KLIJENTA – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE

Procena rizika za svakog klijenta izvršiće se u svakom slučaju kada je iznos transakcije EUR 5.000,00 i više, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. ______________ – dalje: Zakon).

Broj mogućih bodova je: 5, 10, 20.

Bodovi za svaki kriterijum primenjeni su u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Nacionalnom procenom rizika države, Smernicama za procenu rizika i poslovnog iskustva.

_________________________________
(upisati ime i prezime, JMBG stranke)

Rizik Postoji rizik (da – ne)
– napomena (uneti komentar
od značaja, ukoliko postoji)
Broj bodova
Države prema kojima su Ujedinjene nacije, Savet Evrope, OFAC, ili druge međunarodne organizacije primenile sankcije, embargo ili slične mere 5
Države koje su od strane kredibilnih institucija (FATF, Ujedinjene nacije) označene kao države koje podržavaju ili finansiraju terorističke aktivnosti ili organizacije 20
Države označene kao države s visokim stepenom korupcije i kriminala (npr. lista Svetske banke ili MMF lista) 10
Stranka se sumnjivo ili neuobičajeno ponaša, odnosno stranka daje informacije koje se čine minimalnim, lažnim i nedoslednim ili stranka menja informacije koje je dala nakon što se od nje zahteva više detalja 5
Stranka izbegava obaveze, odnosno okleva da nastavi sa transakcijom nakon što je obaveštena da treba da se identifikuje 20
Stranka odbija da pokaže ličnu ispravu, odnosno stranka želi da raspravlja o obavezi identifikacije ili dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca sa očitom namerom da to izbegne 10
Stranka preti u nastojanju da spreči identifikaciju ili iskazuje sumnju u dostavljanje podataka Upravi za sprečavanje pranja novca (na primer, raspituje se o limitu za prijavu gotovinske transakcije); stranka odustaje od transakcije nakon što joj je rečeno da mora da se identifikuje ili stranka pokušava da smanji iznos transakcije nakon što je saznala da treba da se identifikuje 20
Stranka hoće da kupi/proda veći iznos novca ili da obavi značajan broj transakcija 5
Stranka donosi novac u omotima za novčanice sa različitim bankovnim žigovima 5
Stranku kontroliše druga osoba, posebno kada se čini da toga nije svesna ili se radi o starijoj osobi koja se nalazi u pratnji lica sa kojim nije u srodstvu, odnosno stranka obavlja transakciju u pratnji lica koje očigledno nadzire ponašanje stranke ili insistira da se transakcija brzo obavi 10
Stranka je osoba sa kriminalnom prošlošću koja hoće da kupi/proda veći iznos novca ili da obavi značajan broj transakcija 20
Stranka je student, nezaposleno lice ili osoba sa niskim primanjima, a menja velike iznose novca 10
Stranka u velikim iznosima vrši zamenu novčanica u većim apoenima za novčanice malih apoena ili zamenu novčanica malih apoena za novčanice većih apoena u istoj valuti (usitnjavanje ili ukrupnjavanje novčanica), naročito ako takve transakcije nisu karakteristične za stranku 10
Stranka vrši zamenu pohabanih i oštećenih novčanica u značajnom iznosu ili stranka vrši zamenu novčanica koje su umotane i upakovane što nije uobičajeno za tu stranku 5
Stranka predaje neprebrojan novac, a nakon prebrojavanja, smanjuje transakciju na iznos koji je nešto ispod limita za koji postoji zakonska obaveza prijavljivanja 10
Stranka vrši zamenu većeg iznosa novca iz jedne u drugu stranu valutu (konverzija velikih iznosa) ili stranka vrši zamenu većeg iznosa novca i pri tome zahteva od menjača usitnjavanje transakcija na iznose koji ne podležu prijavljivanju po Zakonu ili stranka vrši zamenu većeg iznosa novca i pri tome nije zainteresovana ni za kurs koji menjač primenjuje niti za visinu provizije koju menjač naplaćuje 10
Stranka ili članovi njene porodice vrše transakcije zamene novca na veće iznose učestalo ili ciklično tj. u istim vremenskim intervalima (istih dana u nedelji, mesecu i sl.) ili stranka ili članovi njene porodice vrše učestale transakcije zamene novca na iste i zaokružene iznose ili na iznose koji su nešto niži od iznosa za prijavljivanje po Zakonu 5
Stranka prilikom kupovine većeg iznosa američkih dolara insistira na apoenima za koje ne postoji obaveza vršenja identifikacije stranke po propisima koji regulišu menjačko poslovanje (apoeni od 50 i 100 USD) 10
Menjač ima saznanje da je stranka u toku istog dana i na drugim menjačkim mestima vršila transakcije kupoprodaje ili zamene novca u većem iznosu 10
Stranka nudi menjaču novac, poklon ili uslugu za pružanje usluge menjačkog posla 20
Stranka neuobičajeno dobro poznaje zakonske propise u vezi sa prijavljivanjem sumnjivih transakcija, brzo potvrđuje menjaču da su novčana sredstva „čista“ i sl. ili je stranka veoma „pričljiva“ u vezi sa temama koje se tiču pranja novca ili finansiranja terorizma 20
Za potrebe identifikacije, stranka daje na uvid dokumenta koja izgledaju kao da su falsifikovana, izmenjena ili netačna 20
Stranka se interesuje na koji način može da izvrši zamenu većeg iznosa novca bez podnošenja na uvid ličnog dokumenta u svrhu identifikacije stranke; stranka daje na uvid samo kopije dokumenata za ličnu identifikaciju; stranka pokušava da dokaže svoj identitet na drugi način, a ne predajom ličnog identifikacionog dokumenta; stranka za potrebe identifikacije daje dokumenta koja su izdata u inostranstvu, a čiju proveru autentičnosti nije moguće izvršiti 20
Više međusobno povezanih transakcija u iznosu nešto nižem od 5.000 evra u kratkom vremenskom intervalu 10
Transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više, odnosno više međusobno povezanih transakcija u iznosima manjim od 15.000 evra a koje ukupno prelaze iznos od 15.000 evra 10
Transakcije u velikim iznosima kada stranka vrši zamenu novčanica u većim apoenima za novčanice malih apoena ili zamenu novčanica malih apoena za novčanice većih apoena u istoj valuti (usitnjavanje ili ukrupnjavanje novčanica) 5
Neuobičajeno učestale transakcije gde su novčanice pohabane, odnosno oštećene, odnosno upakovane u omote različitih banaka i sl. 5
Transakcije zamene većeg iznosa novca iz jedne u drugu stranu valutu (konverzija velikih iznosa) ili učestale transakcije zamene novca na iste i zaokružene iznose ili na iznose koji su nešto niži od iznosa za prijavljivanje Upravi ili transakcije kupoprodaje ili zamene većeg iznosa novca pri čemu se zahteva od menjača usitnjavanje transakcije na iznose koji ne podležu prijavljivanju po Zakonu 10
Transakcije kupoprodaje ili zamene većeg iznosa novca učestalo ili ciklično tj. u istim vremenskim intervalima (istih dana u nedelji, mesecu i sl.). 5
Stranka je funkcioner DA – PO ZAKONU UVEK VISOK RIZIK
Stranka dolazi iz zemlje sa strateškim nedostacima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma DA – PO ZAKONU UVEK VISOK RIZIK

Ukupan broj bodova: ______________________________

Rizik: NIZAK SREDNJI VISOK

(zaokružiti)

Procenjeni rizici

Broj bodova Procenjen rizik Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
0 – 100 Nizak rizik Pojednostavljene
101 – 250 Srednji rizik Opšte
251 – 325 Visok rizik Pojačane

 

Prilog 5

EVIDENCIJE O STRANKAMA

 

Redni broj Ime i prezime Adresa i grad JMBG Datum rođenja Mesto rođenja Prebivalište ili boravište Vrsta, broj ličnog dokumenta i datum izdavanja Svrha poslovnog odnosa Datum uspostavljanja poslovnog odnosa – datum menjačkog posla

 

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović