Popunjavanje obrasca SU

Utvrđivanje srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva i način popunjavanja obrasca SU obveznika koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po osnovu kojih ostvaruje pravo na poreski podsticaj

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz poreski bilans koji podnosi za poreski period u kom je ispunio propisane uslove za ostvarivanje prava na poreski podsticaj i ostvario dobit, podnosi i Obrazac SU u kom utvrđuje srazmeran iznos ulaganja u osnovna sredstva. Na rednom broju 4. tog obrasca obveznik, između ostalog, unosi sadašnju vrednost zatečenih osnovnih sredstava na poslednji dan poreskog perioda u kojem je ispunio uslove za korišćenje predmetnog poreskog podsticaja, pri čemu se sadašnja vrednost (evidentirana u poslovnim knjigama obveznika) utvrđuje u skladu sa propisima o računovodstvu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-181/2022-04 od 14.10.2022. godine)

„U skladu sa odredbom člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021 – dalje: Zakon), poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve godine u kojoj je ostvarena oporeziva dobit (član 50a stav 4. Zakona).

Srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, utvrđuje se na način propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019, 159/2020 i 97/2021 – dalje: Pravilnik), i iskazuje na Obrascu SU, kao odnos vrednosti osnovnih sredstava za koja je izvršeno ulaganje po osnovu kog se priznaje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (iskazane na red. br. 1. i 3. Obrasca SU) i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava (iskazane na rednom broju 4. Obrasca SU).

Saglasno članu 6. stav 2. Pravilnika, u Obrazac SU unose se podaci iz poslovnih knjiga obveznika o stanju i kretanju imovine, odnosno osnovnih sredstava, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP. Osnovna sredstva se ne koriguju za procenjenu, odnosno fer vrednost koju obveznik (saglasno propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP) vrši nakon početnog priznavanja.

Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, pod rednim brojem 4. iskazuje podatak o iznosu ulaganja iskazanih na rednom broju 1. uključujući i nabavnu vrednost osnovnih sredstava za koja, u momentu sticanja prava na poresko oslobođenje, ne ispunjava uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u smislu člana 50a Zakona (npr. nabavljeno osnovno sredstvo, za koje nije izvršeno plaćanje dobavljaču), uvećanih za iznos nabavne vrednosti zatečenih osnovnih sredstava, kao i ostalih osnovnih sredstava evidentiranih u poslovnim knjigama obveznika, umanjene po osnovu ispravke vrednosti tih osnovnih sredstava (dalje: sadašnja vrednost osnovnih sredstava) za koja obveznik nema pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, na poslednji dan perioda u kome je ispunio uslove za korišćenje ovog oslobođenja. Na rednom broju 4. obveznik iskazuje iznos sadašnje vrednosti osnovnih sredstava za koja ne ostvaruje pravo na ovo poresko oslobođenje, i to u istom iznosu do isteka poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona (član 6. stav 5. Pravilnika).

Imajući u vidu navedeno, obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz poreski bilans koji podnosi za poreski period u kom je ispunio uslove iz člana 50a Zakona i ostvario dobit, podnosi i Obrazac SU u kom utvrđuje srazmeran iznos ulaganja u osnovna sredstva, u skladu sa odredbama Pravilnika. Na rednom broju 4. tog obrasca obveznik, između ostalog, unosi sadašnju vrednost zatečenih osnovnih sredstava na poslednji dan poreskog perioda u kojem je ispunio uslove za korišćenje predmetnog poreskog podsticaja, pri čemu se sadašnja vrednost (evidentirana u poslovnim knjigama obveznika) utvrđuje u skladu sa propisima o računovodstvu.

Napominjemo da se vrednost iskazana na rednom broju 4. Obrasca SU koja se odnosi na sadašnju vrednost zatečenih osnovnih sredstava ne može (u toku trajanja poreskog oslobođenja) korigovati za procenjenu, odnosno fer vrednost, odnosno po osnovu obezvređenja, kao i ispravke vrednosti (utvrđene saglasno propisima o računovodstvu), shodno članu 6. stav 2. Pravilnika.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović