• Home
  • Blog
  • Propisi

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu poreza i doprinosa na zarade osnivača zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Kako pravo na oslobođenje poslodavac – novoosnovano privredno društvo može da ostvari za zarade osnivača (koji su zaposleni u tom društvu) isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, navedeni period računa se od dana kada je osnovano privredno društvo. Okolnost koja se odnosi na ulaganje u kapital od strane drugog privrednog društva u novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, kao i okolnost da li je novoosnovano privredno društvo upisano u odgovarajućem registru, nisu uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje i nisu od značaja za računanje perioda u kome se ostvaruje pravo na oslobođenje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-977/2021-04 od 26.9.2022. godine)

„Prema odredbama člana 21e stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: ZPDG) i člana 45d stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021 i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: ZDOSO) poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade i doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.

Pravo na oslobođenje poslodavac može da ostvari za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo (član 21e stav 2. ZPDG i član 45d stav 2. ZDOSO).

Odredbom člana 50j stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021 – dalje: ZPDPL) propisano je obvezniku koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja.

Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, u smislu ovog člana, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta) i koje ispunjava sledeće uslove:

1) godišnji prihod prema poslednjim finansijskim izveštajima raspoloživim u vreme ulaganja iz stava 3. ovog člana ne prelazi 500.000.000 dinara;

2) od osnivanja nije raspodeljivalo dividende, odnosno udele u dobiti i neće ih raspodeljivati u periodu od tri godine od dana izvršenog ulaganja iz stava 3. ovog člana;

3) centar poslovnih aktivnosti se nalazi na teritoriji Republike Srbije;

4) nije nastalo statusnom promenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

5) u svakom poreskom periodu počevši od prvog narednog perioda od perioda u kom je osnovano i zaključno sa ostvarivanjem uslova iz stava 3. ovog člana:

– troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15% ukupnih rashoda, ili

– visokokvalifikovani zaposleni čine više od 80% svih zaposlenih, ili

– je vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja (član 50j stav 10. ZPDPL).

Odredbom člana 2. tačka 2) Zakona o inovacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021) propisano je da inovaciona delatnost podrazumeva razvojne aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta.

Odredbom člana 10. stav 1. tačka 6) Zakona o inovacionoj delatnosti propisano je da Fond za inovacionu delatnost obavlja stručne i razvojne poslove u oblasti sprovođenja inovacionih politika, a naročito vođenje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Prema odredbama člana 11. Zakona o inovacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 110/2005, 18/2010, 55/2013 i 129/2021 – dr. zakon), čija primena prestaje danom uspostavljanja registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine, ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj vodi Registar inovacione delatnosti (dalje: Registar), a između ostalog, korisnici državnih podsticajnih mera i budžetskih sredstava za razvoj inovacione delatnosti mogu biti samo subjekti koji su upisani u Registar.

  1. Pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade i doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u novoosnovanom privrednom društvu iz člana 21e ZPDG i člana 45d ZDOSO, može da ostvari poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, u smislu člana 50j stav 10. ZPDPL, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta) i koje ispunjava uslove iz tog člana ZPDPL.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, okolnost da je izvršeno ulaganje u kapital od strane drugog privrednog društva u novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost, nije uslov za ostvarivanje prava na oslobođenje iz člana 21e ZPDG i člana 45d ZDOSO.

  1. Novoosnovanim privrednim društvom smatra se privredno društvo koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (razvojne aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta), saglasno članu 50j stav 10. ZPDPL. Dakle, oslobođenje iz člana 21e ZPDG i člana 45d ZDOSO može da ostvari poslodavac – novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, s tim da okolnost da je novoosnovano privredno društvo upisano u odgovarajućem registru koji se odnosi na inovacione delatnosti, odnosno subjekte inovacionog sistema, nije uslov za ostvarivanje prava na oslobođenje iz člana 21e ZPDG i člana 45d ZDOSO.
  2. Kako pravo na oslobođenje poslodavac – novoosnovano privredno društvo može da ostvari za zarade osnivača (koji su zaposleni u tom društvu) isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, navedeni period računa se od dana kada je osnovano privredno društvo. Okolnost koja se odnosi na ulaganje u kapital od strane drugog privrednog društva u novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost, kao i okolnost da li je novoosnovano privredno društvo upisano u odgovarajućem registru, nisu uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje iz člana 21e ZPDG i člana 45d ZDOSO i nisu od značaja za računanje perioda u kome se ostvaruje pravo na oslobođenje.
  3. Kako je član 50j ZPDPL u primeni od 1. januara 2019. godine, a član 21e ZPDG i član 45d ZDOSO su u primeni od 1. marta 2020. godine, a pravo na oslobođenje poslodavac može da ostvari za zarade osnivača isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno društvo, smatramo da oslobođenje mogu da ostvare i privredna društva koja su osnovana pre 1. marta 2020. godine ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove.“

 

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović