Nema akcize na na niskoalkoholna vino

Nepostojanje obaveze oporezivanja akcizom na niskoalkoholna pića proizvoda koji se smatra vinom

Ukoliko se predmetni proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod – vino, nije akcizni proizvod i ne oporezuje se akcizom propisanom za niskoalkoholna pića

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00820/2022-04 od 14.9.2022. godine)

„Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 18/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 5/2020 – usklađeni din. izn., 7/2020 – izm. usklađenih din. izn., 78/2020 – izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 – usklađeni din. izn., 53/2021, 32/2022 – odluka, 46/2022 – odluka, 50/2022 – odluka, 62/2022 – odluka, 73/2022 – odluka, 84/2022 – odluka, 89/2022 – odluka i 97/2022 – odluka – dalje: Zakon) propisano je da se alkoholnim pićima smatraju pića koja se, u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, stavljaju u promet kao takva vrsta pića u skladu sa propisom o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića.

Saglasno stavu 2. navedenog člana Zakona, propisano je da se u smislu ovog zakona, alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se sva jaka alkoholna pića, koja su uređena propisima kojima se uređuje oblast jakih alkoholnih pića.

Prema stavu 3. navedenog člana Zakona, propisano je da se alkoholnim pićima, u smislu ovog zakona, smatraju i niskoalkoholna pića koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše 15% vol alkohola, koja se proizvode od voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića uz dodatak rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili biljnih ekstrakata ili alkoholnih pića dobijenih putem fermentacije (vina, vina od jabuke – cider, vina od kruške – perry i dr.), a kvalitet voćnih sokova, osvežavajućih bezalkoholnih pića, rafinisanog etil alkohola, alkoholnih pića, vina i alkoholnih pića dobijenih putem fermentacijemora da bude u skladu sa propisima kojima se reguliše njihov kvalitet.

Odredbom člana 12a stav 1. Zakona propisano je da se akciza na alkoholna pića iz člana 12. stav 2. ovog zakona – jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 46.250,00 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°C, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Prema stavu 2. istog člana Zakona, propisano je da se akciza na alkoholna pića iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona plaća po litri alkoholnog pića u sledećim iznosima, i to na:

1) niskoalkoholna pića 23,14 din/lit;

2) pivo 26,44 din/lit.

Odredbom člana 1. Zakona o vinu („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 93/2012), uređuje se: proizvodnja, prerada, kvalitet i promet grožđa namenjenog za proizvodnju vina; proizvodnja, prerada i kvalitet šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina; označavanje vina sa geografskim poreklom; promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina, kao i druga pitanja od značaja za grožđe, širu, vino i druge proizvode od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina.

Prema članu 5. stav 1. tačka 4) Zakona o vinu propisano je da vino jeste poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa, kljuka ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze.

Članom 17. stav 1. Zakona o vinu propisano je da se proizvodnjom šire, vina i drugih proizvoda može da se bavi pravno lice i preduzetnik (dalje: proizvođač), koje je registrovano u Registar privrednih subjekata i koje je upisano u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

U skladu sa navedenim zakonskim propisima, ukoliko se u konkretnom slučaju, predmetni proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod – vino, nije akcizni proizvod i ne oporezuje se akcizom propisanom za niskoalkoholna pića u smislu Zakona o akcizama.

Napominjemo da je za bliže tumačenje Zakona o vinu potrebno da se obratite ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović