Lista indikatora za reviziju i samostalne revizore

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za društva za reviziju i samostalne revizore

– od 10. novembra 2022. godine –

 1. Stranka ili osnivači stranke dolaze iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 2. Stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa istupa isključivo preko punomoćnika.
 3. Stranka protestuje na zahtev revizora da pokaže na uvid dokument za identifikaciju ili pokušava da dokaže svoj identitet na drugi način, a ne predajom propisanih identifikacionih dokumenata.
 4. Odgovorno lice stranke ne poznaje dobro svoje poslovanje, nezainteresovano je za poslovanje ili daje sumnjivo obrazloženje poslovanja.
 5. Strankom se upravlja putem neformalnih kanala (npr. putem porodičnih ili prijateljskih odnosa).
 6. Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična.
 7. Stranka obavlja delatnost za koju je karakterističan veliki obrt ili uplate gotovine (kao što su: restorani, kladionice, pumpe, menjači, kazina, cvećare, trgovci plemenitim metalima, automobilima, umetničkim delima, prevoznici robe i putnika, sportska društva, građevinske firme, investitori u izgradnju nekretnina i dr.).
 8. Složena organizaciona struktura stranke u odnosu na delatnost stranke bez postojanja čvrstih razloga za takvu složenost.
 9. Stranka čija je vlasnička struktura takva da je teško utvrditi stvarnog vlasnika ili lice koje ima kontrolni udeo (stranke koje koriste treća lica, fondacije, trastovi ili slična lica stranog prava, zatim dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije).
 10. Stranka ili stvarni vlasnik stranke je funkcioner.
 11. Ovlašćenom revizoru nikada nije bilo omogućeno da pogleda poslovni prostor stranke za koji je zainteresovan (npr. proizvodni deo preduzeća), što može ukazivati na sumnju da se radi o fiktivnom preduzeću.
 12. Stranka vrši transakcije avansnih plaćanja ili prima avansne uplate, a verovatnoća realizacije posla je mala s obzirom na poslovnu politiku stranke i objektivne okolnosti.
 13. Velike neobjašnjive fluktuacije u bilansu stanja i bilansu uspeha – neusklađenost bilansnih pozicija (na primer neopravdano visoki prihodi u odnosu na rashode).
 14. Knjiženja promena u finansijskim izveštajima vršena su na osnovu neverodostojnih dokumenata ili postoje neusaglašeni podaci u prezentovanoj dokumentaciji stranke što može ukazati na sumnju da se radi o fiktivnim transakcijama.
 15. Stranka ostvaruje značajne prilive od of-šor kompanija za koje je teško identifikovati vlasničku i poslovnu strukturu.
 16. Stranka ostvaruje značajne prilive od funkcionera, odnosno od člana uže porodice funkcionera ili bližeg saradnika funkcionera.
 17. Stranka svake godine zaključuje ugovor sa novim ovlašćenim revizorom, poslovnim ili poreskim savetnikom što ukazuje da možda želi da prikrije svoje poslovne aktivnosti.
 18. Stranka vrši pritisak na privredno društvo za reviziju da će promeniti revizora, a sve sa ciljem dobijanja nemodifikovanog mišljenja.
 19. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti ili se njena prošlost ne može proveriti.
 20. Iako je priroda poslovanja stranke takva da ono ne obuhvata plaćanja u gotovom novcu stranka ipak posluje sa gotovim novcem, odnosno poseduje veću količinu gotovog novca.
 21. Stranka često vrši gotovinske uplate po osnovu dokapitalizacije preduzeća ili su evidentirane značajne gotovinske uplate po osnovu pozajmica/zajma od strane fizičkih lica.
 22. Iako je priroda poslovanja stranke takva da ono nije neposredno vezano za kriptoimovinska prava stranka ipak posluje sa kriptoimovinskim pravima, odnosno poseduje veću količinu kriptoimovinskih prava.
 23. Stranka fakturiše usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno fakturiše usluge nelogično visokog iznosa.
 24. Stranka plaća za usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno za usluge plaća nelogično visoke iznose.
 25. Stranka odstupa od očekivanog poslovanja (na primer nabavka robe ili usluga koje nikada nisu bile predmet poslovanja stranke ili nabavka/prodaja robe po višim cenama od tržišnih bez jasnog razloga za istu).
 26. Stranka vrši neobične ili veoma složene transakcije krajem ili početkom izveštajnog perioda.
 27. Neusaglašeni podaci u prezentovanoj dokumentaciji stranke (faktura se ne slaže sa prijemnicom/otpremnicom i transportnim dokumentom).
 28. Stranka, koja je obveznik revizije, vrši česte statusne promene.
 29. Osnivanje, bez opravdanog razloga, velikog broja povezanih lica koja iznenada počinju da međusobno posluju bez posebno uočenih ekonomskih razloga.
 30. Raspodela neraspoređene dobiti nastale na osnovu fiktivnog poslovanja.
 31. Stranka vrši konverziju svojih potraživanja u učešće u kapitalu.
 32. Broj zaposlenih stranke nije kompatibilan sa obimom poslovanja stranke.
 33. Dati ili preuzeti zajmovi od firmi u poreskim rajevima ili sa garancijom banaka u poreskim rajevima.
 34. Stranka plaća usluge u neuobičajeno visokim iznosima ka kompanijama sa sedištem na of-šor destinacijama ili joj se ispostavljaju računi za pružene usluge društava ili organizacija koje imaju sedište u državama, u kojima ne postoji odgovarajuće zakonodavstvo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, poznate su kao poreske oaze (poreski raj), odnosno imaju bankarski sistem koji dozvoljava veliku tajnost stranaka.
 35. Međunarodni transferi u velikom iznosu bez postojanja odgovarajućeg osnova za iste.
 36. Klijent učestalo obavlja transakcije u velikim iznosima koje nisu u skladu sa njegovim redovnim poslovanjem.
 37. Stranka plaća za robu ili uslugu koja ne odgovara opisu njegove delatnosti.
 38. Stranka stalno posluje sa gubitkom za šta ne postoje opravdani razlozi.
 39. Stranka isplaćuje velike svote novca kontrolisanim društvima čije se poslovanje razlikuje od uobičajenog poslovanja.
 40. Stranka neočekivano pokazuje veliko zanimanje za kontrole i politike njihovog sprovođenja, vrlo dobro poznaje pravila o obaveštavanju o sumnjivim transakcijama i deluje kao da je vrlo dobro upoznata s predmetima koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma.
 41. Za pojedine transakcije stranka neuobičajeno kasni sa dostavljanjem knjigovodstvene dokumentacije i druge dokumentacije koja se traži u toku sprovođenja revizije.
 42. Prenos udela u pravnim licima se vrši bez naknade ili je prodajna cena ugovorena u visini upisanog kapitala, a ostatak novca se plati u gotovini, dok se prenosom udela u pravnim licima prenosi i neraspoređena dobit koja je višestruko veća od osnovnog kapitala.
 43. Neobično visoke stope prinosa na pozajmice.
 44. Stranka ima neuobičajeno visoke troškove za konsalting ili marketing usluge, bez jasno utvrđenih cena usluga ili bez dokaza o izvršenoj usluzi.
 45. Iznenadno osnivanje više povezanih lica u okolnim zemljama koje su do skoro bile na sivoj listi.
 46. Stranka isplaćuje značajne iznose bonusa za koje ne postoji jasno definisana politika utvrđivanja iznosa ili da ne postoje jasno definisani kriterijumi za postizanje bonusa.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović