Lista indikatora za društva za upravljanje investicionim fondovima

Lista indikatora

za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investicionim fondovima i depozitara investicionog fonda  

– od 10. novembra 2022. godine –

 1. Stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i obavljanja poslovnih aktivnosti u vezi sa kupovinom i prodajom investicionih jedinica istupa isključivo preko punomoćnika.
 2. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti na osnovu javnih i komercijalnih baza.
 3. Stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 4. Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična.
 5. Stranka čija je vlasnička struktura takva da je teško utvrditi stvarnog vlasnika ili lice koje ima kontrolni udeo (stranke koje u vlasničkoj strukturi imaju: fondove, fondacije, trastove ili slična lica stranog prava, zatim dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije, akcionare prikazane pod drugačijim nazivima, kao npr. zbirni ili kastodi računi itd.).
 6. Stranka obavlja delatnost za koju je karakterističan veliki obrt ili uplate gotovine (kao što su: restorani, kladionice, pumpe, menjači, kazina, cvećare, trgovci plemenitim metalima, automobilima, umetničkim delima, prevoznici robe i putnika, sportska društva, građevinske firme, investitori u izgradnju nekretnina…).
 7. Stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke je osnovano izdavanjem akcija na donosioca.
 8. Stranka ili stvarni vlasnik stranke je funkcioner.
 9. Stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke of-šor pravno lice.
 10. Stranka upotrebljava adrese poštanskih sandučića i druge vrste poštanskih adresa umesto ulice i broja ili su adresa i kontakt podaci koje je dala stranka netačni ili nepostojeći.
 11. Stranka iskazuje neuobičajen zahtev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njen identitet, delatnost, imovinu ili poslovanje i želi da uveri obveznika da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata ili obveznik ima sumnju u tačnost ili verodostojnost dostavljene dokumentacije
 12. Stranka se neuobičajeno mnogo interesuje za sistem organizacije, kontrole i nadzora poslovanja u društvu za upravljanje investicionim fondovima i depozitara investicionog fonda.
 13. Stranka odustaje od kupovine investicionih jedinica radi izbegavanja utvrđivanja identiteta, nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznata sa obavezom da se identifikuje.
 14. Kupovina investicionih jedinica se obavlja sredstvima uplaćenim na više računa u različitim bankama, a naročito ako su deponovana sredstva u iznosu nešto ispod iznosa za prijavljivanje.
 15. Stranka potpisuje pristupnicu fondu i kupuje investicione jedinice za veći iznos novca, a ne pokazuje interesovanje za prinose i poslovanje fonda, provizije i druge troškove ili ih iznenada i bez razloga prodaje.
 16. Stranka vrlo brzo posle uplate investicionih jedinica raskida ugovor zahtevajući da se isplate izvrše, uprkos činjenici da vrednost investicionih jedinica ima trend rasta.
 17. Prenos investicionih jedinica na treća lica putem ugovora o poklonu, a naročito ako su u pitanju pokloni u korist fizičkih lica koja nisu u srodstvu.
 18. Stranka često kupuje ili prodaje investicione jedinice u iznosima koje su neznatno ispod iznosa od 15.000 EUR.
 19. Stranka vrši uplate u investicioni fond sa računa iz različitih banaka ili sa računa različitog od onog koji je naveden u ugovoru za isplatu, ili pak često dolazi u DZU i vrši izmene svojih instrukcija iz ugovora u vezi sa brojem računa i bankom za isplatu.
 20. Društvo za upravljanje investicionim fondovima ima saznanje da stranka vrši uplate za kupovinu investicionih jedinica lično, kao i posredstvom drugih lica.
 21. Stranka zahteva da se sredstva akumulirana na individualnom računu člana fonda isplate na tekući račun trećeg lica, ili na račun lica na teritoriji države u kojoj se na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuju standardi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 22. Stranka koja ranije nije bila aktivna, iznenada kupuje investicione jedinice u velikom obimu i vrednosti i u kratkom roku traži otkup istih.
 23. Stranka je novoosnovano pravno lice čiji je osnivački kapital mali, a ulaže značajne sume novca u kupovinu investicionih jedinica.
 24. Stranka kupuje investicione jedinice u obimu čija je vrednost neuobičajeno visoka u odnosu na uobičajene kupovine investicionih jedinica i finansijske mogućnosti stranke.
 25. Stranka se raspituje o tome koliko brzo bi mogla da realizuje otkup investicionih jedinica i da likvidira račun ne objašnjavajući zašto to namerava, ili dajući sumnjiva objašnjenja.
 26. Plaćanja sa računa investicionog fonda za konsultantske usluge licima iz of-šor zona, novoosnovanim pravnim licima i povezanim licima, u slučajevima kada nije moguće proceniti ili utvrditi realnu tržišnu vrednost te usluge.
 27. Najavljene (unapred ugovorene) transakcije akcijama na organizovanom tržištu ili van organizovanog tržišta (OTC), a naročito kada se kao učesnici u transakciji pojavljuju nepoznata (npr. lica koja koriste zbirne ili kastodi račune za prikrivanje svog identiteta) ili povezana lica, novonastale kompanije, ili kompanije registrovane na of-šor destinacijama.
 28. Stranka bez jasnog razloga ili objašnjenja odustaje od kupovine investicionih jedinica nakon zahteva za dostavom dodatne dokumentacije u postupku identifikacije.
 29. Stranka prenaglašeno ističe svoje prethodno znanje ili investiciono iskustvo (npr. da je značajni investitor sa više računa kod nekoliko različitih banaka) kako bi objasnila velike obime transakcija (kupovine/prodaje investicionih jedinica).

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović