Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)  

– od 10. novembra 2022. godine –

 1. Stranka se prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i ispostavljanja naloga za trgovanje investicionom društvu obraća isključivo preko punomoćnika.
 2. Transakciju inicira zastupnik koji istovremeno zastupa i kupca i prodavca.
 3. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti.

 1. Stranka ili pravno lice u vlasničkoj strukturi stranke dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili se trgovanje obavlja na berzama iz tih zemalja.
 2. Znatna i neočekivana geografska udaljenost između lokacije stranke i obveznika sa kojim stranka uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju.
 3. Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična.
 4. Stranka čija je struktura takva da je teško utvrditi stvarnog vlasnika ili lice koje ima kontrolni udeo (stranke koje koriste treća lica, fondacije, trastovi ili slična lica stranog prava, zatim dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije).
 5. Stranka obavlja delatnost za koju je karakterističan veliki obrt ili uplate gotovine (na primer: restoran, kladionica, pumpa, menjačnica, kazino, cvećara, trgovac plemenitim metalima, automobilima, umetničkim delima, prevoznik robe i putnika, sportsko društvo, građevinska firma, investitor u izgradnju nekretnina…).
 6. Stranka se neuobičajeno mnogo interesuje za sistem organizacije i kontrole i nadzora poslovanja u investicionom društvu.
 7. Stranka iskazuje neuobičajen zahtev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njen identitet, delatnost, imovinu ili poslovanje i želi da uveri obveznika da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata ili obveznik ima sumnju da je dostavljena dokumentacija tačna ili potpuna.
 8. Stranka odustaje od naloga radi izbegavanja utvrđivanja identiteta nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznata sa obavezom da se identifikuje.
 9. Stranka nevoljno pruža informacije na osnovu kojih se vrši dubinska analiza stranke i stvarnog vlasnika stranke.
 10. Stranka učestalo menja informacije za dubinsku analizu ili pojedinosti o plaćanju.
 11. Stranka ili pravno lice u vlasničkoj strukturi stranke je strano pravno lice osnovano izdavanjem akcija na donosioca.
 12. Stranka ili stvarni vlasnik stranke je funkcioner.
 13. Stranka ili pravno lice u vlasničkoj strukturi stranke je of-šor pravno lice.
 14. Stranka upotrebljava adrese poštanskih sandučića i druge vrste poštanskih adresa umesto ulice i broja ili su adresa i kontakt podaci koje je dala stranka netačni ili nepostojeći.
 15. Stranka ulaže u likvidne hartije od vrednosti sa visokim prinosima, a ne pokazuje interes za rezultate ili ih iznenada i bez razloga prodaje, odnosno hitno prodaje ubrzo po kupovini, gde to ne bi donelo ekonomsku korist za stranku.
 16. Stranka često menja investiciona društva u nastojanju da prikrije aktivnosti na tržištu kapitala i finansijsko stanje ili ima više računa kod različitih investicionih društava.
 17. Stranka vrši transakcije i preknjižavanja između svojih vlasničkih računa hartija od vrednosti kod različitih investicionih društava ili zbirnih odnosno kastodi računa bez osnovanog razloga.
 18. Stranka pokazuje interes za kupovinu hartija od vrednosti za velike iznose bez posebnih analiza ili saveta investicionog savetnika, a takva transakcija nema jasnu finansijsku svrhu.
 19. Stranka se predstavlja kao iskusan investitor u hartije od vrednosti kako bi objasnio iznenadne velike obime transakcija na svojim računima.
 20. Stranka često kupuje ili prodaje hartije od vrednosti u iznosima koje su neznatno ispod iznosa od 15.000 EUR.
 21. Stranka ne može ili ne želi da se izjasni o poreklu imovine iz koje se vrši kupovina hartija od vrednosti.
 22. Stranka vrši prenos sredstava u iznosu koji premašuje iznos potreban za ulaganje, a zatim traži povrat preplaćenog iznosa.
 23. Stranka koja ranije nije bila aktivna, iznenada obavlja transakcije na tržištu kapitala u velikom obimu i vrednosti.
 24. Stranka ne pokazuje interesovanje za prinose, proviziju, druge troškove i rizike transakcije.
 25. Stranka je novoosnovano domaće ili strano pravno lice čiji je osnivački kapital mali ili nema zaposlene, a ulaže značajne sume novca u trgovanje hartijama od vrednosti.
 26. Poznato je da stranka radi ili ima prijatelje ili članove porodice koji rade za izdavaoca hartija od vrednosti ili ta stranka vrši značajne kupovine ili prodaje hartija od vrednosti neposredno pre objavljivanja vesti koja utiču na cenu tih hartija od vrednosti.
 27. Stranka obavlja transakciju koja je neuobičajeno visoka u odnosu na uobičajene transakcije stranke i njene finansijske mogućnosti.
 28. Stranka se raspituje o tome koliko brzo bi mogla da likvidira račun ne objašnjavajući zašto to namerava, ili dajući sumnjiva objašnjenja.
 29. Učestalo trgovanje hartijama od vrednosti kada se kupovina obavlja uplatom gotovine na namenske račune, a ubrzo zatim vrši prodaja hartija od vrednosti ispod cene.
 30. Najavljene (unapred ugovorene) transakcije akcijama na organizovanom tržištu ili van organizovanog tržišta (OTC), a naročito kada se kao učesnici u transakciji pojavljuju nepoznate ili novoosnovane kompanije, povezana lica ili of-šor kompanije.
 31. Kupovina hartija od vrednosti koja se obavlja sredstvima uplaćenim na više računa u različitim bankama, a naročito ako su deponovana sredstva u iznosu nešto ispod iznosa za prijavljivanje.
 32. Trgovanje akcijama u berzanskom i vanberzanskom poslovanju koje su bile predmet zaloge po osnovu odobrenih pozajmica vlasnicima akcija – tzv. provlačenje akcija kroz berzu.
 33. FOP transakcije (free of payment) – transakcije preknjižavanja vlasništva hartija od vrednosti koje vrše investiciona društva u ime svojih stranaka kod Centralnog registra hartija od vrednosti, a posebno FOP transakcije između trećih lica i FOP transakcije koje nemaju uobičajen razlog.
 34. Stranka ispostavlja naloge za prijem (RF-Receive free) hartija od vrednosti na svoj račun kod obveznika u neuobičajno velikom obimu, pri čemu obveznik nije u mogućnosti da pouzdano utvrdi da li realizacijom naloga dolazi do promene vlasništva nad hartijama od vrednosti (npr. kada hartije od vrednosti potiču sa zbirnih računa kod drugih finansijskih institucija).
 35. Stranka ispostavlja naloge za prenos (DF-Delivery free) hartija od vrednosti na račun kod druge finansijske institucije u neuobičajno velikom obimu, pri čemu obveznik nije u mogućnosti da pouzdano utvrdi da li realizacijom naloga dolazi do promene vlasništva nad predmetom prenosa (npr. kada je odredište zbirni račun kod druge finansijske institucije).
 36. Preknjižavanje akcija u vidu poklona (pokloni licima koja nisu u srodstvu, pokloni od strane radnika u korist rukovodstva pravnog lica), preknjižavanje akcija koje kao pravni osnov ima sudska ili vansudska poravnanja između lica u većim iznosima, preknjižavanje između lica u konzorcijumu, unos akcija radi osnivanja pravnih lica, kao i ugovori o spajanju uz pripajanje.
 37. Trgovanje hartijama od vrednosti od strane pravnih lica sa of-šor destinacija koja koriste usluge depozitara u poslovima vođenja vlasničkih računa i saldiranja transakcija.
 38. Stranka pokušava da stvori sliku stvarne trgovine hartijama od vrednosti, a vrši fiktivnu ili simulovanu trgovinu tim hartijama od vrednosti (stranka učestvuje u unapred dogovorenom ili nekonkurentskom trgovanju hartijama od vrednosti).
 39. Trgovanje hartijama od vrednosti koje su bile nelikvidne duži vremenski period se vrši iznenada, preko dva ili više računa kod jednog ili više investicionih društava.
 40. Transakcije jedne ili više povezanih strana isključivo tako da jedna strana ostvaruje dobit a druga gubitak.
 41. Stranka je prisutna na društvenim mrežama gde naizgled promoviše investicione usluge na domaćim i stranim finansijskim tržištima.
 42. Stranka koja promoviše trgovanje na finansijskim tržištima i čiji promotivni materijali sadrži tvrdnje koje izgledaju da su namenjene obmani potencijalnih investitora (t.j. neukih investitora).
 43. Stranka inicira transakciju na osnovu promotivnog materijala za trgovanje na finansijskim tržištima i sadrže tvrdnje koje izgledaju da su namenjene obmani potencijalnih investitora (t.j. neukih investitora).
 44. Stranka je prisutna na društvenim mrežama gde naizgled promoviše brokerske usluge vezane za digitalnu imovinu na sekundarnom tržištu.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović