Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli – za računovođe

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ UNUTRAŠNJOJ KONTROLI I PREDUZETIM MERAMA NAKON TE KONTROLE – LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

 

Na osnovu člana 54. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon) i člana 10. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Pravilnik), dana 15.3.______. godine (Napomena: ovaj izveštaj se mora donositi svake godine. Obveznik donosi izveštaj i na zahtev nadzornog organa ili Uprave za sprečavanje pranja novca, a izveštaj se dostavlja tim organima u roku od tri dana po zahtevu) donosi se

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ UNUTRAŠNJOJ KONTROLI I PREDUZETIM MERAMA NAKON TE KONTROLE

Izveštaj sadrži:

– ukupan broj prijavljenih lica ili transakcija za koje se sumnja da su u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma;

– ukupan broj lica ili transakcija za koje se sumnja da su u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, koji su prijavljeni ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika a nisu prijavljeni Upravi za sprečavanje pranja novca (dalje: Uprava);

– ukupan broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je identitet stranke utvrđen na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke ili u postupku video-identifikacije, kao i ukupan broj poslovnih odnosa uspostavljenih preko punomoćnika;

– učestalost korišćenja pojedinačnih pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija kod prijavljivanja transakcija ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika;

– ukupan broj unutrašnjih kontrola izvršenih na osnovu Pravilnika, kao i nalaze unutrašnje kontrole (broj uočenih i ispravljenih grešaka, opis uočenih grešaka itd.);

– mere preduzete na osnovu izvršenih unutrašnjih kontrola;

– podatke o izvršenoj unutrašnjoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona (obezbeđivanje zaštite podataka koji se prenose elektronskim putem, čuvanje podataka o strankama i transakcijama u centralizovanoj bazi podataka);

– podatke o sadržini programa obuke na planu otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, mestu i licu koje je sprovelo program obuke, broju zaposlenih koji su pohađali obuku, kao i procenu potreba za daljim obučavanjem i usavršavanjem zaposlenih;

– izveštaj o preduzetim merama na čuvanju podataka koji su službena tajna;

– ukupan broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je trećem licu povereno vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke.

  1. Sumnjive transakcije
Godina Broj internih izveštaja sumnjivih transakcija

(uneti broj internih izveštaja, koji su zaposleni prijavili ovlašćenom licu)

Broj sumnjivih transakcija

(uneti broj)

Indikator

(uneti redni broj indikatora ili iskopirati indikator koji je korišćen prilikom prijave sumnjivih transakcija)

(uvek se podaci odnose na prethodnu godinu)  

U prethodnoj godini je najčešće korišćen indikator broj 1, koji se odnosi na situaciju kada odgovorno lice stranke ne poznaje dobro svoje poslovanje ili je vidno nezainteresovano za poslovanje (ovde treba konstatovati broj sumnjivih transakcija i koji indikator se najčešće koristi. Ukoliko nije bilo prijava sumnjivih transakcija, konstatovati i to.).

  1. Unutrašnja kontrola primene propisanih radnji i mera po Zakonu
Godina Broj sprovedenih kontrola Uočene nepravilnosti Otklanjanje nepravilnosti

(U ovu tabelu se unose podaci o kontrolama koje po pravilu sprovodi ovlašćeno lice. Ukoliko je obveznik lice koje mora imati internu reviziju, treba dodati još jedan odeljak u koji je potrebno uneti podatke o izvršenoj reviziji u toku prethodne godine koja je za cilj imala proveru internih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.)

  1. Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona i preduzetim merama za čuvanje podataka označenih kao službena tajna

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ukratko opisati da li je u prethodnoj godini bilo kontrola IT tehnologija, naročito ako se odnose na obezbeđivanje zaštite podataka u elektronskoj evidenciji o strankama itd.)

  1. Podaci o sprovedenoj obuci
Datum i vreme obuke Naziv obuke
i način sprovođenja
Broj zaposlenih
koji su pohađali obuku
Ime i prezime lica
koje je držalo obuku
Procena za daljim obukama

(Ovaj deo treba da odgovara Programu obuke za prethodnu godinu. Do kraja marta tekuće godine se donosi Program obuke, a u izveštaju za tu godinu se konstatuje da li je program ispoštovan ili ne, ko je sproveo obuku, da li je ona zadovoljavajuća itd.)

  1. Broj uspostavljenih poslovnih odnosa preko trećeg lica

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

(NAPOMENA:
Imajući u vidu činjenicu da računovođe nisu obveznici prijavljivanja gotovinskih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više, izveštaj ne sadrži ovaj podatak, jer se takve transakcije obavljaju preko poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija.)

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović