Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koji se primenjuju od 15.07.2022. godine

Objavljena je izmenjena i dopunjena Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe koju su ovi obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 15.7.2022. godine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. ON-000282-0001/2022 od 30.6.2022. godine)

„Na osnovu člana 68. i člana 84. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon) direktor Uprave za sprečavanje pranja novca donosi

DIREKTIVU
O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA

Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe.

Navedeni obveznici su dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 69. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 15.7.2022. godine.

 1. Stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata ili joj nije poznato gde se čuva poslovna dokumentacija.
 2. Stranka ne dostavlja računovodstvenu ispravu ili postoji sumnja u verodostojnost računovodstvene isprave, da je istinita i da prikazuje poslovnu promenu ili dostavljena računovodstvena isprava ne sadrži sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, a stranka i dalje insistira da takva isprava bude proknjižena.
 3. Stranka prilaže samo kopije ličnih isprava ili pokušava da obavi identifikaciju sa drugim ispravama, koje nisu lične isprave.
 4. Stranka često menja računovođe.
 5. Stranka često menja osnivače i/ili stvarne vlasnike i/ili zakonske zastupnike.
 6. Stranka pruža sumnjive ili nejasne informacije.
 7. Stranka prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa izbegava lično pojavljivanje ili uspostavlja poslovni odnos preko punomoćnika.
 8. Strankom upravlja i donosi Odluke, lice koje nije registrovano kao stvarni vlasnik i koje nema funkciju u pravnom licu.
 9. Stranka često menja adresu, adresu sedišta ili na jednoj adresi je registrovano više pravnih lica.
 10. Stranka ima komplikovanu organizacionu strukturu koja nije efikasna niti ekonomski opravdana.
 11. Stranka ima složenu vlasničku strukturu iako vrsta i obim poslova koje obavlja ne zahtevaju takvu strukturu.
 12. Stranka nema zaposlenih ili ne poseduje poslovne prostorije što nije u skladu sa vrstom i obimom poslovanja.
 13. Stranka u suprotnosti sa poslovnom praksom traži da računovođa u svoje ime i za svoj račun obavi transakciju.
 14. Stranka raskida ugovor o saradnji sa računovođom zbog zahteva za dodatnim objašnjenjem realizacije (ili najave realizacije) određenih transakcija.
 15. Stranka fakturiše usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno vrši plaćanja za određenu vrstu usluge pravnim licima sa sedištem na ofšor destinacijama (poreskim rajevima).
 16. Neuobičajena profitabilnost stranke u poređenju sa drugim pravnim licima iz iste privredne grane.
 17. Kod stranke se primećuju neuobičajeno veliki troškovi po osnovu plaćenih usluga u korist inostranih dobavljača.
 18. Stranka raspolaže imovinom velike vrednosti (luksuzni automobili, plovila, stanovi, rezidencije i slično) koja ne spada u uobičajene okvire poslovanja, odnosno ne može se povezati sa poslovanjem stranke.
 19. Stranka vrši neuobičajene ili veoma složene transakcije, naročito one krajem i početkom izveštajnog perioda, ili vrši transakcije koje ne prati adekvatna dokumentacija.
 20. Stranka vrši neuobičajene transakcije, transakcije sa povezanim licima ili licima koja odstupaju od uobičajenih stranaka (plaćanje fizičkim osobama, politički ili javno eksponiranim osobama).
 21. Poslovni odnos ili transakcija uključuje neprofitne ili dobrotvorne organizacije za šta ne postoji pravi ekonomski razlog.
 22. Stranka vrši transakcije u visokim iznosima koje uključuju poljoprivredna gazdinstva i privredne subjekte koji se bave trgovinom i otkupom sekundarnih sirovina, bez ekonomske opravdanosti.
 23. Stranka obavlja transakcije u visokim iznosima koje odstupaju od uobičajenog poslovanja stranke.
 24. Transakcije sa pravnim licima čiji identitet stvarnih vlasnika je teško utvrditi.
 25. Stranka ne poznaje dobro svoj posao, iz čega se može zaključiti da ga uopšte ne obavlja ili ga obavlja u veoma ograničenom opsegu.
 26. Stranka se izjašnjava da učestvuje u obavljanju nezakonitih poslova.
 27. Fakture ne prate odgovarajuće prijemnice, otpremnice i druga dokumentacija, iz čega se može steći utisak da je promet robe fiktivan.
 28. Na fakturama dobavljača upisan je tekući račun fizičkog lica kao račun na koji treba izvršiti uplatu po osnovu fakturisane usluge/robe.
 29. Stranka vrši plaćanja za robu i usluge čiju je tržišnu vrednost teško utvrditi.
 30. Stranka nudi novac, poklone, kao i druge neuobičajene pogodnosti kao protivuslugu za izvođenje očigledno neuobičajenog i sumnjivog posla.
 31. Stranka prevremeno gotovinski otplaćuje kredit ili vrši povraćaj zajma ili pozajmice osnivača za likvidnost.
 32. Stranka prima zajmove i kredite, a novčana sredstva primljena po tom osnovu, odmah, u istom ili sličnom iznosu, daje kao zajmove i kredite drugim licima, ili koristi za osnivanje zavisnih pravnih lica.
 33. Stranka vrlo dobro poznaje pravila o obaveštavanju o sumnjivim transakcijama i/ili stranka neočekivano pokazuje veliko zanimanje za prijavljivanje podataka po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za mehanizme i načine funkcionisanja sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 34. Stranka samoinicijativno nameće zaključak da su sredstva kojima raspolaže legalna.
 35. Stranka kupuje polisu osiguranja za iznos koji nije srazmeran prihodima stranke.
 36. Vlasnik stranke je firma registrovana u poreskom raju, državi koja se dovodi u vezu sa proizvodnjom i trgovinom narkoticima ili državi u kojoj nije pravno regulisana oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
 37. Zvanični krajnji vlasnik stranke je strano fizičko lice državljanin poreskog raja, države koja se dovodi u vezu sa proizvodnjom i trgovinom narkoticima ili države u kojoj nije pravno regulisana oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, dok se iz opšteg poslovanja stiče utisak da je pravi vlasnik neko domaće fizičko lice.
 38. Osnivanje stranke sa velikim brojem povezanih pravnih lica, koja ubrzo nakon osnivanja počinju da ostvaruju prilive u visokim iznosima bez opravdanih ekonomskih razloga.
 39. Stranka ostvaruje značajne prilive od funkcionera, odnosno od člana uže porodice funkcionera ili bližeg saradnika funkcionera koji nisu u skladu sa dostupnim podacima o prihodima funkcionera.
 40. Stranka plaća za robu i usluge koje ne odgovaraju opisu njene delatnosti.
 41. Stranka u značajnoj meri posluje sa gotovinom iako to nije u skladu sa prirodom njenog poslovanja.
 42. Stranka zloupotrebljava otpis robe.
 43. Veliki broj avansnih uplata, gde do kraja obračunskog perioda nije došlo do realizacije usluge ili isporuke robe.
 44. Sumnja u stvarnu svrhu obavljene transakcije.
 45. Stranka daje zajmove pravnim i fizičkim licima koje posle otpisuje ili zatvara cesijama, kompenzacijama i sl.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović