Dan vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr.zakon – dalje: Zakon) definisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza, vanbilansne imovine i vanbilansnih obaveza. Prema članu 20. stav 2. Zakona pravno lice odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na datum bilansa.

Na osnovu člana 20. stav 5. Zakona, donet je Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik), a koji se primenjuje počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2022. godine.

Članom 4. Pravilnika propisuje  da pravno lice odnosno preduzetnik, u skladu sa opštim aktom, obrazuje potreban broj stalnih ili povremenih komisija za popis imovine i obaveza, određuje dan na koji se popis vrši i period u kome će komisije vršiti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica, odnosno preduzetniku.

U praksi je uobičajeno da se popis sprovodi u određenom vremenskom intervalu pre ili posle 31.12. godine za koju se vrši popis. U ovim slučajevima, postoji obaveza usklađivanja iznosa iskazanih u popisnim listama sa promenama na imovini i obavezama koje su se odigrale od dana popisa do dana bilansa. Ukoliko je popis izvršen pre dana bilansa, svođenje na stanje na dan bilansa vrši se tako što se na stanje utvrđeno popisom dodaju sve nabavke i oduzimaju sva otuđenja, dok je obrnuta situacija u slučaju da se popis vrši nakon dana bilansa. Navedene promene na imovini i obavezama se unose u popisne liste na osnovu verodostojne dokumentacije, kao što su prijemnice, trebovanja, otpremnice, fakture i slično.

Izvod iz Mišljenja Ministarstva finansija RS, br. 401-00-2238/2017-16 od 8.8.2017. godine:

„…pravno lice u skladu sa opštim aktom obrazuje potreban broj stalnih ili povremenih komisija za popis imovine i obaveza, određuje period u kome će komisije vršiti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja izveštaja o izvršenom popisu nadležnom organu pravnog lica (član 4. stav 1. Pravilnika). Izveštaj o izvršenom popisu, komisija za popis, odnosno lice iz člana 6. Pravilnika dostavlja nadležnom organu pravnog lica, internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ga ima, a ako pravno lice po zakonu kojim se uređuje revizija podleže zakonskoj reviziji i društvu za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji, najkasnije 30 dana pre isteka roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe iz člana 35. stav 1. Zakona, odnosno najkasnije 30 dana po izvršenom popisu u toku godine. Dakle, u ovom slučaju (popis je vršen sa stanjem na dan 30. septembra) rok za dostavljanje predmetnog izveštaja o konkretnom popisu (koji ne predstavlja godišnji popis) i rok za njegovo usvajanje je 30. oktobar.

Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši godišnji popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis. Ukoliko se knjigovodstveno stanje tog dela popisane imovine (na dan 30. septembar) smatra i stvarnim stanjem na dan 31. decembra, navedeno je neophodno konstatovati i u odluci o usvajanju redovnog godišnjeg popisa. U svakom slučaju, neophodno je obezbediti da na dan 31. decembra stvarno stanje bude jednako knjigovodstvenom.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović