Sadržaj uverenja da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza

Utvrđivanje sadržine uverenja kojim se dokazuje da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza za potrebe brisanja lica iz propisanog registra APR

Imajući u vidu da je nadležni poreski organ, koji izdaje dokaz, odnosno uverenje da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza evidentiranih u poreskom računovodstvu na dan izdavanja istog, dužan da izvrši uvid u analitičke kartice i drugu računovodstvenu evidenciju kojom raspolaže, nadležni organ Agencije za privredne registre iz predmetnog uverenja mora nesporno utvrditi da su poreske obaveze prestale, odnosno da ne postoje neizmirene poreske obaveze

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00697/2022-04 od 15.8.2022. godine)

„Odredbom člana 1. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021 – dalje: ZPPPA) propisano je da se tim zakonom uređuju postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se taj zakon primenjuje (dalje: poreski postupak), prava i obaveze poreskih obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji.

Odredbama člana 2. ZPPPA propisano je da se taj zakon primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (dalje: porez).

ZPPPA se primenjuje i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza (dalje: sporedna poreska davanja).

Odredbama člana 2a ZPPPA propisano je da se taj zakon primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske akte, poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku.

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, izdavanja prekršajnog naloga, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje nadležnom prekršajnom sudu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:

1) identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;

2) procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;

3) otkrivanje poreskih krivičnih dela;

4) brisana

4a) brisana

5) brisana

6) ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 9) i 12), čl. 161, 164. i 167 – 171. tog zakona.

Odredbama člana 26. stav 1. ZPPPA propisano je da se odredbe ZPPPA kojima su uređena ovlašćenja Poreske uprave, prava i obaveze poreskih obveznika, ovlašćenja poreskih inspektora i poreskih izvršitelja Poreske uprave, shodno primenjuju i na ovlašćenja jedinice lokalne samouprave, odnosno na prava i obaveze obveznika izvornih javnih prihoda iz člana 2a stav 1. ZPPPA, na ovlašćenja poreskih inspektora jedinice lokalne samouprave i poreskih izvršitelja jedinice lokalne samouprave, u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave na koje se primenjuje ZPPPA.

Odredbama člana 29. stav 7. ZPPPA propisano je da organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (član 29. stav 8. ZPPPA).

Prema tome, nadležni organ Agencije za privredne registre ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Imajući u vidu da je nadležni poreski organ, koji izdaje dokaz, odnosno uverenje da poreski obveznik nema neizmirenih poreskih obaveza evidentiranih u poreskom računovodstvu na dan izdavanja istog, dužan da izvrši uvid u analitičke kartice i drugu računovodstvenu evidenciju kojom raspolaže, mišljenja smo da nadležni organ Agencije za privredne registre iz predmetnog uverenja mora nesporno utvrditi da su poreske obaveze prestale, odnosno da ne postoje neizmirene poreske obaveze shodno odredbama člana 29. st. 7. i 8. ZPPPA.“

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović