Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2022. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijala  prema članu 10. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva zadruge i preduzetnike. Zalihe su sredstva u obliku osnovnog i pomoćnog materijala koji se troši prilikom proizvodnje ili pružanja usluga. Zalihe materijala koji se troši prilikom proizvodnje može biti: materijal, sirovine, rezervni delovi, gorivo i mazivo, auto gume, alat i inventar, ambalaža i ostali materijali.

Popisom se obuhvataju zalihe sa računa:

 • 100 – Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara
 • 101 – Materijal
 • 102 – Rezervni delovi
 • 103 – Altat i inventar
 • 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji,
 • 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

Zalihe materijala se u celini otpisuju u obračunskom periodu. Priznavanje i vrednovanje zaliha se vrši u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 2 Zalihe. Pravna lica koja primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća priznavanje i vrednovanje zaliha vrše u skladu sa Odeljkom 13 MSFI za MSP, koji na isti način vrednuje i priznaje zalihe kao i MRS 2. Prema MRS 2 zalihe se priznaju i vrednuju prema nižoj vrednosti od nabavne vrednosti, tj. cene koštanja ili neto ostvarivoj vrednosti.

Nabavna vrednost sadrži sve troškove nabavke zaliha, nabavnu cenu, uvozne carine i druge dažbine, troškovi transporta i drugi troškovi koji direktno utiču na nabavnu vrednost zaliha.
Neto prodajna vrednost je procenjena cena prodaje u okviru redovnog poslovanja umanjena za procenjene troškove dovršenja i procenjene troškove neophodne za realizaciju prodaje.

Obračun izlazne vrednosti zaliha se uglavnom utvrđuje primenom FIFO metoda ili metodom ponderisanog prosečnog troška.

Zalihe materijala se vode po stvarnoj nabavnoj ili po planskoj nabavnoj ceni.

Računovodstveno evidentiranje prodaje materijala vrši se po neto principu, tako da se razlika između prodajne i knjigovodstvene vrednosti priznaje kao prihod na računu 673 – Dobici od prodaje materijala ili kao rashod na računu 573 – Gubici od prodaje materijala, u zavisnosti koja je od navedenih vrednosti veća.

Popis zaliha

Vrednost zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva iskazuju se na računu 101. U okviru ovog računa mogu se otvoriti analitički računu radi lakšeg vođenja evidencije:

 • sirovine i osnovni materijal;
 • pomoćni materijal;
 • ostali materijal;
 • materijal u obradi, doradi i manipulaciji;
 • ambalaža sa jednokratnim otpisom;
 • gorivo i mazivo;
 • odstupanja od planskih cena materijala.

Na ovim analitičkim računima se evidentira vrednost materijala.  U okviru svakog analitičkog računa se vodi evidencija materijala, kartica u koju se unose osnovni podaci :

 • broj analitičkog računa,
 • naziv materijala,
 • nomenklaturni broj,
 • jedinica mare,
 • mesto uskladištenja,
 • rok upotrebe,
 • način obračuna izlaza sa zaliha,
 • optimalne, minimalne i maksimalne zalihe i dr.

Pored navedenih podataka sa kartica u okviru analitičkih računa vodi se i evidencija ulaza, izlaza i stanja po vrednosti i količini zaliha.

Prilikom popisa, koji vrši popisna komisija, sastavljaju se prvenstveno popisne liste na osnovu knjigovodstvenih knjiga uz oznaku nomenklaturnog broja. Popisa se vrši merenjem i brojanjem.

Zadatak popisne komisije je sledeći:

 • da utvrdi stvarne količine materijala koji se popisuje i da te podatke unese u popisne liste;
 • da unese u popisne liste naturalne promene nastale između dana popisa i određenog dana na koji se vrši popis, sa konačnim utvrđenim stanjem na dan na koji se popis vrši, ukoliko se ne vodi stalna količinska i vrednosna evidencija o ulazu i izlazu;
 • da unese knjigovodstveno naturalno stanje materijala u popisne liste;
 • da utvrdi viškove i manjkove, tako što će uvesti naturalne razlike između knjigovodstvenog stanja i stanja utvrđenog popisom tj. stvarnog stanja;
 • da unese cene popisanog materijala;
 • da izvrši vrednosni obračun popisane imovine;
 • da sastavi izveštaj o izvršenom popisu.

Ukoliko se materijal nalazi u pakovanju prilikom popisa se uzimaju količine sa pakovanja, ne mora se otvarati i prebrojavati. Prilikom popisa kabastog materijala popisa se vrši merenjem spoljašnjeg obima, težine ili na neki drugi odgovarajući način, poželjno je pripremiti kabasti materijal za popis, razvrstati ga, pripremiti teren itd. Zalihe koje se nalaze u silosima, cisternama, hladnjačama, tankerima, brodskim baržama, na njima se nalaze automatski merači i uzimaju se odatle podaci.

U slučaju da pravno lice vodi permanentnu količinsku i vrednosnu evidenciju o ulazu i izlazu zaliha materijala, kao stanje po popisu može upisati njihovo knjigovodstveno stanje, pod uslovom da je komisija za popis najmanje jednom u toku godine popisala zalihe i da su viškovi i manjkovi utvrđeni tim popisom evidentirani u skladu sa odlukom nadležnog organa.

Zalihe se popisuju po cenama po kojima se vodi u knjigovodtvu.

Materijal kome je umanjene cena zbog oštećenja, neispravnosti ili zastarelosti se unosi u posebne popisne liste. U skladu sa MRS 2 može se umanjiti vrednost u tom slučaju ako je vrednost utvrđena prema prosečnoj nabavnoj vrednosti. Materijal koji se nalazi kod drugog lica na obradi ili doradi, ili se nalazi u transportu se takođe unosi u posebne popisne liste na osnovu podataka od tih lica kod kojih se nalazi materijal ili na osnovu druge verodostojne dokumentacije.

Ukoliko se popis izvrši pre 31. 12.  treba sačekati da se završi knjigovodstveno evidentiranje do 31.12. i uneti sve promene u stanju zaliha do 31.12. od popisa i tek onda uskladiti stanje popisa sa knjigovodtvenim stanjem.

R. br. Šifra Naziv robe Jed. mere Stanje po popisu Stanje po knjigama Višak Manjak
količina cena iznos količina cena iznos količina iznos količina iznos
1. Materijal A kom 1.500 90 135.000 1.500 90 135.000
2. Materijal B kg 3.500 560 1.960.000 5.000 560 2.800.000 1500 840.000
3. Materijal V 1200 750 900.000 1500 900 1.125.000 300 225.000
4. Ukupno: 2.995.000 4.060.000 225.000 840.000

 

Popis zaliha rezevrnih delova

Zalihe rezervnih delova se iskazuju na računu 102. Takođe i kod ovog računa se mogu otvoriti analitički računi radi lakše evidencije rezervnih delova :

 • rezervni delovi na zalihama;
 • rezervni delovi u obradi, doradi i manipulaciji;
 • odstupanje od planskih cena rezervnih delova.

Popis rezervnih delova se vrši na isti način  kao i popis materijala.

Delovi gotovog proizvoda ili nekretnine koji imaju zanačajn udeo vrednosti se amortizu zasebno prema Međunarodnom računovodstvenom standardu – MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. Dakle prilikom zamene takvih delova se ne evidentira preko troškova, već se uključuje u nabavnu vrednost sredstva.

Popis zaliha alata i inventara

Zalihe alata i inventara se iskazuju na računu 103, i oni se otpisuju u celini u momentu davanja na korišćenje. Takođe se mogu otvarati analitički računu radi lakše evidencije alta i invetara:

 • alat i inventar na zalihama;
 • auto gume;
 • povratna ambalaža;
 • odstupanje od planskih cena alata i inventara.

S obzirom da alat i inventar nema značajni udeo u sredstvu oni ne ispunjavaju uslove MRS 16 i evidentiraju se kao zaliha i u trenutku stavljanja u upotrebu se knjiži na teret troškova. Alat i invetar koji ima duži vek trajanja od jedne godine vodi se na računu 023

Alat i inventar koji se odmah daje u upotrebu i domah se u celini odpisuje u bilansu stanja, nije evidentiran kao imovina i stanje na računu 103 je nula. Ali s obzirom da alat i inventar postoji treba ga obuhvatiti popisom. Popis alata i inventara se vrši na način da se  u posebnim popisnim listama popisuje:

 • alat i inventar na zalihama;
 • alat i inventar koji je dat u upotrebu, a koji se i dalje koristi;
 • alat i inventar koji je nuepotrebljiv i za koji komisija daje predlog za otpis.

U okviru računa 103 se takođe nalazi i ambalaža koja može biti odvojima i neodvojima. Odvojiva abalaža se deli na povratnu i nepovratnu amblažu. Neodvojiva ambalaža se nalzi u skopu proizvoda i čini njegovu celinu. Prilikom popisa alata i inventara obuhvata se povratna ambalaža na zalihama i u upotrebi. Povratna ambalaža se popisuje prema isporučenim fakturama o isporučenoj robi, dakle prema kupcima. Prilikom povraćaja ambalaže analitički račun na kojem se vodi ambalaža se razdužuje po kupcima. Ukoliko se prilikom popisa ambalaža nalazi kod kupca, on je dužan da je popiše i jedan primerak popisne liste dostavi vlasniku ambalaže. Ukoliko kupac ne dostavi liste vlasniku ambalaže, vlasnik je dužan da popiše tu ambalažu na osnovu faktura, otpremnica i sl. u posebnim popisnim listama.

Povratna ambalaža koja je neupotrebljiva, oštećena, polomljena a nalazi se na zalihama popisuje se u posebne popisne liste.

Prilikom popisa auto-guma popisuju se gume koje su odvojeno nabavljene i čiji je vek upotrebe do jedne godine. Gume koje su nabavljene u sklopu vozila ulaze u njegovu nabavnu cenu i evidentiraju se na računu 023 i nisu predmet popisa.

Popis zaliha materijala, rezevnih delova, alata i invetntara u obradi, doradi i manipulaciji

Zalihe koje su u obradi, doradi i manipulaciji evidentiraju se na računu 104. Zalihe materijala, rezevrnih delova, alata i inventara koji je u obradi, doradi i manipulaciji a nalazi se kod drugog lica, ono je dužno da izvrši popis  i jedan primerak popisne liste dostavi vlasniku zaliha.

 

odluka

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović