Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2022. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina.

Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se gotovinski ekvivalenti i gotovina :

 • 240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti, gde se iskazuju neposredno unovčive hartije od vrednosti, uz beznačajni rizik smanjenja vrednosti;
 • 241 – Tekući (poslovni) računi, gde se iskazuju na posebnim analitičkim računima novčana sredstva na poslovnim računima, kao i iskorišćeni okvirni krediti. Potražni saldo na poslovnom računu na dan bilansa iskazuje se na odgovarajućem računu u grupi 42 – Kratkoročne finansijske obaveze, bez obaveze preknjižavanja u knjigovodstvu. Pravno lice i preduzetnik u okviru ovog računa po potrebi vodi poseban prelazni analitički račun;
 • 242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi, gde se iskazuju sredstva izdvojena na posebnim računima kod poslovne banke za otvorene akreditive u zemlji, za isplatu čekova, za investicije i za druge namene;
 • 243 – Blagajna, gde se iskazuju dinarske uplate i isplate gotovog novca i drugih vrednosnica;
 • 244 – Devizni račun, gde se iskazuju stanja i promene na deviznom računu;
 • 245 – Devizni akreditivi, gde se iskazuju otvoreni devizni akreditivi kod banke za plaćanja u inostranstvu;
 • 246 – Devizna blagajna, gde se iskazuju uplate i isplate efektivnog stranog novca i drugih vrednosnica naplativih u stranoj valuti;
 • 248 – Ostala novčana sredstva, gde se iskazuju novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim računima novčanih sredstava u okviru grupe računa 24;
 • 249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena, gde se iskazuju novčana sredstva prema nazivu ovog računa.

Prilikom popisa odgovorno lice saziva komisiju za vršenje popisa gotovinskih ekvivalenata i gotovine. Članovi komisije ne smeju da su u privrednom društvu odgovorni za gotovinske ekvivalente i gotovinu i da rukuju istim. Komisiju treba da sačinjavaju stučna lica za popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine koja mogu da kontrolišu ispravnost dokumentacije. Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine, hartija od vrednosti i stranih sredstava plaćanja vrši se brojanjem prema apoenima i upisivanjem iznosa u popisne liste. Sredstva koja se nalaze na računima i depo računima popisuju se na osnovu izvoda na dan popisa.

Popis hartija od vrednosti – gotovinskih ekvivalenata

Gotovinski ekvivalenti su visokolikvidna kratkoročna ulaganja koji se lako mogu konvertovati u gotovinu. To su na primer čekovi, menice i plemeniti metali.

Nejčešće neposredno unovčive hartije od vrednosti su čekovi:

 • koje građani izdaju po tekućim računima, a koji su naplativi odmah po podnošenju ovlašćenoj banci;
 • devizni čekovi stranih lica;
 • viza čekovi i druge gotovinske hartije od vrednosti koje se mogu odmah unovčiti.

Neposredno unovčive hartije od vrednosti pored čekova su:

 • obveznice
 • blagajnički zapisi
 • državni zapisi
 • komercijalni zapisi.

Zakonom o čeku se propisuje oblik, sadržina i izdavanje čeka. Ček mogu koristiti i fizička i pravna lica za isplatu gotovg novca na teret izdavaoca čeka i za bezgotovinsko plaćanje.

Prilikom popisa unovčivih hartija od vrednosti komisija sastavlja popisnu listu čekova koji su dostavljeni banci na naplatu koji nisu realizovani do dana bilansa, a čekovi koji nisu dostavljeni banci do dana bilansa se popisuju na posebnoj popisnoj listi. Popis čekova se vrši po njihovoj nominalnoj vrednosti. Prilikom popisa deviznih čekova u popisnu listu se unosi dinarska protivvrednost čeka po kursu na dan bilansa.

Popis novčanih sredstava na tekućem računu

S obzirom da su sva pravna lica i preduzetnici dužni da otvore tekući račun kod banke, predmet popisa su sredstva koja se nalaze na tekućem računu, pošto su u obavezi da vode sredstva i vrše plaćanje preko tog računa. Pravna lica i preduzetnici mogu imati više tekućih računa kod jedne ili više banaka. Popis novčanih sredstava na tekućem računu se vrši na osnovu izvoda sa tekućeg računa na dan popisa. Banka uglavnom izdaje izvod sa tekućeg računa pod zadnjim danom u godini i pod prvim danom u narednoj godini, i ti izvodi će komisiji služiti kao verodostojni dokument.  Ukoliko nema izvoda koji je izdat pod zadnim danom u godini onda će poslužiti poslednji izdat izvod pred popis.

Popis novčanih sredstava u blagajni

U blagajni se drže gotov novac, bonovi za benzin, bonovi za topli obrok, poštanske marke i druge vrednosnice koje se ne smatraju hartijama od vrednosti.

Odgovorno lice za blagajnu svakog dana vodi blagajnički dnevnik u u njega unosi nastale promene, ulaz i izlaz gotovine i njeno stanje na kraju dana.

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost propisuje da pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa. Prilikom plaćanja, uplate i isplate gotovine podnosi se originalna dokumentacija banci na uvid. Ukoliko su isplate do iznosa od 150.000,00 dinara dnveno nije potrebno podnositi dokumentacji na uvid. U skladu sa odredbama člana 5. istog pravilnika, pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke. Podignuti novac sa tekućeg računa koji se nalazi u blagajni ne mora se vraćati na tekući račun ukoliko se ne iskoristi.

Prilikom popisa popisna komisija sastavlja popisne liste za dinare i za devize. Popis blagajne se vrši poslednjeg radnog dana u godini brojanjem novca prema apoenima. Uplaćivanjem novca sa blagajne na tekući račun poslednjeg radnog dana u godini blagajna se svodi na nulu što olakšava popis.

Bonovi za benzin, topli obrok se popisuju po nominalnoj vrednosti označenoj na njima, neiskorišćeni bonovi se vraćaju u blagajnu i popisuju. Bonovi koji nisu vraćeni će se popisati na posebnoj popisnoj listi.

Popis sredstava na deviznom računu

Sve transakcije u Republici Srbiji između rezidenata i nerezidenata se vrše u dinarima osim u pojedinim slučajevima koji su precizirani Zakonom o deviznom poslovanju. Transakcije prema inostranstvu se vrše u devizama i pravna lica moraju posedovati devizni račun kako bi obavljali transakcije sa inostranstvom. Devize koje pravno lice drži na deviznom računu kod banke koriste se za plaćanja prema inostranstvu, kao i naplate od kupaca iz inostranstva, primljeni devizni krediti, primljeni devizni avansi i sl.

Popis deviznog računa se vrši kao i popis tekućeg računa prema izvodu iz banke o stanju na računu. Prilikom popisa sredstava sa devznog računa upisuje se stanje u devizama ali i u dinarskoj protivvrednosti po zaključnom kursu na dan 31.12.2022. godine. Ukoliko se po ovom osnovu utvrde kursne razlike, one se iskazuju na računima 563 ili 663.

Primer popisne liste gotovinskih ekvivalenata i gotovine

Popisna lista gotovinskih ekvivalenata i gotovine na dan 31.12.2022. godine

R. br. Račun Naziv računa i dokumenta o stanju Stanje po popisu Stanje u knjigama Višak Manjak Napomena
u valuti u dinarima u valuti u dinarima
1. 241 Tekući (poslovni) računi
1a) 2410 Banka A, izvod br. 223 od 31.12.2019. g. 476.700,00 476.700,00
1b) 2411 Banka B, izvod br. 336 od 31.12.2019. g. 128.200,00 100.000,00 28.200,00 Proknjižiti uplatu po izvodu br. 335 od 28.12.2019. g.
Ukupno 241: 604.900 576.700 28.200,00
2. 244 Devizni račun
2a) 2441 Banka B, izvod br. 43 od 23.12.2019. g. 4.000 EUR 476.000,00* 4.000 EUR 476.000,00* *po pretpostavljenom kursu na dan bilansa
Ukupno 244:  4.000 EUR 476.000,00* 4.000 EUR 476.000,00*
3. 243 Blagajna
3a) 2430 glavna dinarska, dnevnik br. 122 125.000,00 150.000,00 25.000,00 knjižiti na teret odgovornog lica
3b) 2431 blagajna bonova, dnevnik br. 33 25.000,00 25.000,00
Ukupno dinarska blagajna: 150.000,00 175.000,00 25.000,00
3c) 2462 devizna, dnevnik br. 17 350 EUR 41.650,00* 350 EUR 41.650,00* *po pretpostavljenom kursu na dan bilansa
Ukupno devizna blagajna: 350 EUR 41.650,00* 350 EUR 41.650,00*

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović