Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2022. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja.
Popisna komisija trabe da bude sastavljena od stručnih lica koja mogu da ocene ispravnost dokumentacije i mogućnost naplativosti finansijskih plasmana i potraživanja. Za ocenu naplativosti potrebno je ustanoviti da li postoje pisani dokazi o mogućnosti naplate kod potraživanja kojima je istekao rok za naplatu ili kod spornih potraživanja i plasmana. Nakon popisa komisija daje predlog za ispravku vrednosti potraživanja i plasmana kod kojih nije moguće izvršiti naplatu u celosti ili deo potraživanja i plasmana.  Predmet popisa finansijskih plasma i potraživanja su potraživanja i plasmani koji se prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike evidentiraju na grupama računa:

 • 04 – Dugoročni finansijski plasmani,
 • 05 – Dugoročna potraživanja,
 • 20 – Potraživanja po osnovu prodaje,
 • 21 – Potraživanja iz specifičnih poslova,
 • 22 – Druga potraživanja, i
 • 23 – Kratkoročni finansijski plasmani.

 

Popis dugoročnih finansijskih plasmana

Dugoročni finansijski plasmani priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 28, MRS 39, MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 i drugim relevantnim MRS. Pravna lica koja primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS“, br. 117/2013 – dalje: MSFI za MSP) dugoročne plasmane priznaju i vrednuju u skladu sa Odeljkom 11, Odeljkom 12, Odeljkom 14, Odeljkom 15, Odeljkom 19, Odeljkom 27 i drugim relevantnim odredbama MSFI za MSP.

Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP treba da odaberu da primenjuju ili:

 1. odredbe Odeljka 11 i Odeljka 12 u potpunosti, ili
 2. odredbe priznavanja iz MRS 39 i zahteve u pogledu obelodanjivanja Odeljaka 11 i 12

za računovodstveno obuhvatanje svih svojih finansijskih instrumenata. Odabir (a) ili (b) je odabir računovodstvene politike.

Prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike dugoročni finansijski plasmani se evidentiraju na računima grupe 04 – Dugoročni finansijski plamani. Dugoročni finansijski plasmani predstavljaju učešće u kapitalu, hartije od vrednosti koje se mogu brzo naplatiti, kredite i zajmove sa rokom dospeća preko godinu dana, dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, otkupljene sopstvene akcije i ostali doguročni plasmani. Tu se nalaze i kamate po dugoročnim finansijskim plasmanima.

Finansijske plasmane treba razvrstati prema ročnosti na dugoročne i kratkoročne, hartije od vrednosti treba razvrstati na dužničke i vlasničke:

 • hartije od vrednosti koje se vrednuju kroz bilans uspeha,
 • hartije od vrednosti koje su raspoložive za prodaju,
 • hartije od vrednosti koje se drže do dospeća, i
 • zajmovi, krediti i potraživanja.

Dugoročna ulaganja se vrše na period duži od godinu dana radi ostvarivanja prihoda od kamata i dividendi.
Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu – MRS 18 Prihodi, prihodi od dividendi se priznaju kada se ustanovi pravo akcionara na naplatu dividendi, tj. na dan kada je doneta odluka o raspodeli dobiti.

Za popis dugoročnih finansijskih plasma se određuje posebna popisna komisija, a ukoliko preduzeće koje vrši popis ima malo aktivnosti onda jedna komisija može obaviti popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza.
Stanje svih analitičkih računa grupe 04 – Dugorični finansijski plasmani se unose u posebne popisne liste prema ulaganjima, dužnicima, rokovima dospeća i prema datumu sticanja. Zadatak popisne komisije je dakle, da pre svega utvrdi osnovanost postojanja dugoročnih finansijskih plasmana na osnovu verodostojne dokumentacije, a nakon toga i da izvrši popis.

Popis učešća u kapitalu drugih pravnih lica

Učešća u kapitalu kod drugih pravnih lica se u skladu sa odredbama člana 8. Pravilnika obuhvataju na sledećim računima:

 • 040 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, na kojem se iskazuju akcije i udeli u kapitalu pravnih lica nad čijim poslovanjem postoji kontrola u skladu sa MSFI 10 i koja ulaze u grupu pravnih lica za konsolidovanje, u skladu sa MSFI 10;
 • 041 – Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima, na kojem se iskazuju učešća u kapitalu pravnih lica na čije poslovanje postoji značajan uticaj ili učešće u zajedničkim poslovima dva ili više lica, u skladu sa MRS 28 i MSFI 11;
 • 042 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju, na kojem se iskazuju akcije i udeli u kapitalu drugih pravnih lica nad čijim poslovanjem ne postoji kontrola niti značajan uticaj i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju u skladu sa računovodstvenom politikom.

U skladu sa oblikom organizovanja pravnog lica u čiji se kapital ulaže, navedena učešća mogu biti izražena u obliku akcija ili udela. Popis se vrši posebno po svim navedenim računima na kojima su evidentirana ulaganja u druga pravna lica. U popisne liste se unose akcije, udeli ili potvrde o udelima u slučaju da akcije i udeli nisu izdati. U slučaju da nisu izdate ni potvrde o udelu u kapitalu ta ulaganja treba popisati kao potraživanja. Takođe se upisuje i procenat udela i broj akcija koji se poseduje kod drugog pravnog lica.  U popisne liste se upisuje i pravni osnov ostvarivanja prava kontrole nad poslovanjem zavisnog društva.
Ukoliko neko poseduje ispod 20% akcija nekog pravnog lica onda se određuje fer vrednost tako što se broj akcija množi sa kotiranom cenom akcija. Ukoliko postoji razlika između fer vrednosti i evidentirane onda se to evidentira na računu 337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju.

Ovde treba imati u vidu da pravna lica koja primenjuju Odeljke 11 i 12 MSFI za MSP, kao i pravna lica koja primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS“,  89/2020 – dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica), efekte usklađivanja hartija od vrednosti raspoložive za prodaju sa njihovom fer vrednošću na dan bilansa evidentiraju kroz bilans uspeha, odnosno kao prihode i rashode tekućeg perioda, na računima 683, odnosno 583. Dakle, ova pravna lica ne iskazuju dobitke ili gubitke po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju na računu 337.

Pri popisu učešća u kapitalu zavisnih, pridruženih i ostalih pravnih lica, lica koja vrše popis moraju da poznaju odredbe relevantnih MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP, kao i računovodstvene politike društva, kako bi obezbedili da se popis ove vrste imovine pravilno sprovede.

Popis dugoročnih plasmana

 Pod dugoročnim plasmanima, podrazumevaju se dugoročni krediti, odnosno pozajmice date drugim pravnim licima na period duži od jedne godine. Dati dugoročni plasmani se evidentiraju na sledećim računima:

 • 043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji, na kojem se iskazuju dugoročni krediti i zajmovi povezanim pravnim licima u zemlji prema nazivu ovog računa;
 • 044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu, na kojem se iskazuju dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u inostranstvu prema nazivu ovog računa;
 • 045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu, na kojem se iskazuju dugoročni krediti i zajmovi dati pravnim licima u zemlji i inostranstvu.

Prema Zakonu o bankama samo banke mogu davati krediti, dok privredni subjekti mogu davati zajmove koji se evidentiraju na računu 034. Prema Zakonu o obligacionim odnosima predmet zajma može biti novac ili bilo koji drugi predmet koji može da se menja.

Zajmovi se procenjuju po amortizovanoj nabavnoj vrednosti , koristeći metodu efektivne kamatne stope. Amortizovana vrednost je vrednost umanjena za svaku otplatu glavnice. Popis datih dugoročnih zajmova sve vrši prema analitičkim računima, a u popisne liste se upisuje saldo i osnov njihovog nastanka. Zajmovi koji su dati u zemlji se popisuju u dinarima, a zajmovi dati u inostranstvu se popisuju u stranoj valuti i preračunavaju se po zaključnom kursu na dan bilansa. Prilikom popisa potrebno je proveriti naplatu zajma, da li se vrši u skladu sa ugovorenim rokovima. Ukoliko postoje dati zajmovi koji se ne naplaćuju u ugovorenim rokovima, potrebno je preispitati razloge i eventualno dati predlog da se izvrši ispravka vrednosti dela i celog zajma. Zajmovi kojima je istekao rok za naplatu popisuju se u posebne popisne liste.

Popis hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

Prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike na računu 046 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća nalaze se finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim iznosima plaćanja sa fiksnom dopelošću za koje pravno lice i preduzetnik heće i mogu da ih zadrže do roka dospeća. . Pod ovim hartijama od vrednosti mogu se podrazumevati obveznice sa rokom dospeća preko jedne godine, akcije koje se ne evidentiraju na računima 040, 041, 042, blagajnički zapisi sa rokom dospeća preko jedne godine, finansijski derivati, certifikat o depozitu, eskontovane menice i obveznice u stranoj valuti koje potiču od stare devizne štednje i ostale dugoročne hartije od vrednosti koje se drže do dospeća preko godinu dana.
Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća procenjuju se po amortizovanoj vrednosti kao i dugoročni zajmovi. Hartije od vrednosti koje su u stranoj valuti procenjuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Popisna komisija prilikom popisa procenjuje stvarnu vrednost hartija koje se drže do dospeća prema vrednosmim ispravama.

Popis otkupljenih sopstvenih akcija, otkupljenih sopstvenih udela i ostalih dugoročnih plasmana

Popisom računa  047 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli, iskazuju se otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli u nominalnoj vrednosti, koje je pravno lice dužno da otuđi u roku dužem od godinu dana od dana sticanja. Status sopstvenih akcija je regulisan čl. 281-291. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018)). Ove akcije predstavljaju deo imovine, odnosno korektivnu poziciju kapitala, putem kojeg može da dođe do smanjenja kapitala, ukoliko se ne prodaju već se izvrši njihovo poništenje. Otkupljene sopstvene akcije se otuđuju u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima i ukoliko ne dođe do otuđenja akcija u propisanom roku, akcionarska društva imaju obavezu da ih povuku i ponište.

Prema Zakonu o privrednim društvima ukoliko društvo nema više od 10% sopstvenih akcija i nije ih steklo protivzakonito, nije u obavezi da ih otuđi u određenom roku, već po svojoj volji.

U skladu sa odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda – MRS 33 Zarada po akciji:

 • otkupljene sopstvene akcije treba klasifikovati kao odbitnu poziciju od sopstvenog kapitala i
 • nikakav dobitak ili gubitak ne treba da se prizna po osnovu kupovine, prodaje, emitovanja ili poništavanja sopstvenih akcija. Odgovarajuća naknada koja se plaća, treba da se prizna direktno u kapital.
Paragraf 22.16 Odeljka 22 Obaveze i kapital MSFI za MSP primenjuje se u računovodstvenom obuhvatanju sopstvenih udela i akcija kod malih i srednjih pravnih lica koja primenjuju MSFI za MSP. Nema razlike u računovodstvenom obuhvatanju u odnosu na pravna lica koja primenjuju „pune“ MRS/ MSFI.

Prema Zakonu o privrednim društvima sopsvtene akcije ne daju pravo glasa, niti pravo na dividendu, i sopstvene akcije se evidentiraju po nominalnoj vrednosti. Otkupljene sopstvene akcije koje će se prodati ili poništiti u periodu kraćem od jedne godine, evidentiraju se na računu 237.

U popisne liste otkupljenih sopstvenih akcija se unosi:

 • iznos, broj i vrednost,
 • osnov njihovog pribavljanja,
 • period u kome se nalaze na računu 047.

Ukoliko se sopstvene akcije drže duže od propisanog perioda na računu 047, popisna komisija treba to da navede u izveštaju i obrazloženje odgovornog lica za portfelj u kome se drže otkupljene sopstvene akcije.

Prema Zakonu o privrednim društvima otkupljeni sopstveni udeli su definisani članom 157-159. Popis i evidentiranje je isti kao i za sopstvene akcije. Takođe ne donose pravo glasa, niti pravo na dividendu.

Na računu 048 – Ostali dugoročni finansijski plasmani, iskazuju se ostala dugoročna ulaganja koja nisu iskazana na ostalim računima u okviru grupe 04, kao što su:

 • dugoročni zajmovi zaposlenima, stambeni zajmovi i sl;
 • dugoročna potraživanja po osnovu zajedničkih poslova;
 • dugoročni depoziti i kaucije sa rokom dospeća dužim preko jedne godine;
 • ostali dugoročni finansijski plasmani za koja nije propisan poseban račun.

Primer popisne liste dugoročnih finansijskih plasmana

R. br. Račun Analitika Naziv računa Dokument o stanju Stanje po popisu Stanje po knjigama Razlike
valuta u valuti u din Svega višak manjak

 

1. 040 00 Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica – društvo A Potvrda o upisu i uplati 6.000 akcija (60% učešća u kapitalu) nominalne vrednosti po 3.000 dinara 18.000.000 18.000.000
2. 041 20 Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica – društvo B Potvrda o upisu i uplati 300 akcija (30% učešća u kapitalu) nominalne vrednosti po 1500 dinara 450.000 450.000
3. 045 10 Dugoročni kredit u inostranstvu – društvo C Ugovor o zajmu br. 176 od 31.10.2010. g. EUR 250.000 30.000.000 (pretpostavljeni zaključni kurs) 30.000.000
4. 048 Ostali dugoročni plasmani Ugovor br. 368 od 03.8.2010. g. o stambenom zajmu 80.000 80.000 80.000

 

Popis dugoročnih potraživanja

 Prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa kontnog okvira za pravna lica, zadruge i preduzetnike dugoročna potraživanja se nalaze na računima grupe 05 – Dugoročna potraživanja i na njima se nalaze dugoročna potraživanja sa rokom dospeća dužim od 12 meseci posle izveštajnog perioda. Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP na računima ove grupe iskazuju dugoročna potraživanja u skladu sa Odeljkom 4 – Izveštaju o finansijskoj poziciji, Odeljkom 11 – Osnovni finansijski instrumenti, Odeljkom 20 – Lizing i drugim relevantnim odredbama MSFI za MSP.
Odeljak 11 i 12 – Pitanja vezana za ostale finansijske instrumente, se bave priznavanjem, prestankom priznavanja, odmeravanjem i obelodanjivanjem finansijskih instrumenata (finansijskih sredstava i finansijskih obaveza). Odeljak 11 primenjuje se na osnovne finansijske instrumente i relevantan je za sva mala i srednja pravna lica, posebno za potraživanja koja, pre svega, nastaju po osnovu isporuke dobara i usluga. Odeljak 12 primenjuje se na ostale, kompleksnije finansijske instrumente i transakcije.

Prema Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa kontnog okvira, propisani su sledeći računi za iskazivanje dugoročnih potraživanja:

 • 050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica;
 • 051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica;
 • 052 – Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit;
 • 053 – Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu;
 • 054 – Potraživanja po osnovu jemstva;
 • 055 – Sporna i sumnjiva potraživanja;
 • 056 – Ostala dugoročna potraživanja;
 • 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja.

Dugoročni krediti, zajmovi i potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit računovodstveno se obuhvataju kao osnovni finansijski intrumenti. Početno se priznaju po ceni transakcije što uključuje sve troškove vezane za transakciju, a na kraju obračunskog perioda dužnički instrumenti koji ispunjavaju uslove iz Odeljka 11.8(b) se obračunavaju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem efektivne kamatne stope.

Za društva koja primenjuju MRS/MSFI, za evidentiranje u okviru grupe 05 značajno je što se prema MRS 18, prihod odmerava po fer vrednosti primljenih ili potraživanih naknada, a to utiče i na evidentiranje potraživanja koja dospevaju nakon dužeg vremenskog perioda. Fer vrednost je iznos za koji se neko sredstvo može razmeniti ili obaveza izmiriti između upoznatih, voljnih strana u okviru nezavisne transakcije.

Prihod koji se ostvaruje od transakcije je određen ugovorom između entiteta i kupca, obračunava se po fer vrednosti uzimajući u obzir popuste i količinske rabate koje je odobrio entitet.
Ukoliko kupac kasni sa plaćanjem, fer vrednost naknade može biti manja od potraživanja. U tom slučaju fer vrednost se obračunava prema izvedenoj kamatnoj stopi.

Prilikom popisa dugoročnih potraživanja, članovi popisne komisije moraju da znaju odredbe relevantnih MRS/MSFI i računovodstvenu politiku privrednog društva kako bi se popis dugoročnih potraživanja pravilno obavio.

Popis kratkoročnih potraživanja i plasmana

U skladu sa Pravilnikom o popisu, popis kratkoročnih potraživanja i plasmana se vrši prema stanju u poslovnim knjigama. U popisne liste se upisuju kratkoročna potraživanja i plasmani koji su usklađeni sa dužnicima i za koje postoje dokumenta da je izvršeno usklađivanje, a potraživanja i plasmani koji nisu usklađeni sa dužnicima se popisuju na posebnim popisnim listama.

Prema Zakonu o računovodstvu privredni subjekti su dužni da obaveste sve dužnike o neizmirenim obavezama pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Za potraživanja koja nisu usaglašena sa dužnicima se pišu Napomene u finansijskim izveštajima.

Kako način usaglašavanja potraživanja nije propisan zakonom ili pravilnikom, koriste se IOS obrasci. Privredni subjekt je dužan da prikaže strukturu potraživanja, spisak nenaplaćenih računa. Taj spisak se nalazi na dokumentu o usklađivanju potraživanja i obaveza sa dužnicima. Na dokumentu za usklađivanje potraživanja i obaveza je potrebno da stoji datum kada se vrši usaglašavanje.
Ako je dužnik saglasan sa obavezama koje mu je dostavio poverilac, on potvrđuje svoju obavezu pečatom i potpisom. Ukoliko se ne slaže dužan je da za svako pojedinačno potraživanje da objašnjenje zašto se ne slaže i nakon toga da se izvrši međusobno usklađivanje potraživanja i obaveza. Usklađivanje se vrši poređenjem promena na karticama dužnika i poverioca, zatim se sastavlja zapisnik koji se potpisuje i overava od strane dužnika i poverioca. Taj dokument je verodostojan dokaz o muđusobnom usklađivanju potraživanja i obaveza.

USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA – IZVOD OTVORENIH STAVKI (IOS OBRAZAC)

PRAVNO LICE KOJE ŠALJE IOS PRAVNO LICE DUŽNIK/POVERILAC
Adresa: ___________________ Adresa: ___________________
Matični broj: _______________ Matični broj: _______________
PIB: _____________________ PIB: _____________________
Telefon: __________________ Telefon: __________________
Fax: _____________________ Fax: _____________________
IZVOD OTVORENIH STAVKI
na dan 31.12._________ godine
(zahtev za usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza)
Prema podacima iz naših poslovnih knjiga, stanje Vaših obaveza na dan 31.12._________ godine je sledeće:
Naziv, broj i datum isprave Opis Valuta Saldo u valuti Saldo u dinarima
Prema podacima iz naših poslovnih knjiga, stanje Vaših potraživanja na dan 31.12._________ godine je sledeće:
Naziv, broj i datum isprave Opis Valuta Saldo u valuti Saldo u dinarima
Molimo Vas da, saglasno članu 18. Zakona o računovodstvu i članu 12. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, proverite stanje obaveza i potraživanja iskazano u Vašim poslovnim knjigama i da nas o tome obavestite u roku od _____ dana slanjem jednog potpisanog primerka ovog IOS.
_______________ __________________________
Mesto i datum Pečat i potpis odgovornog lica
u pravnom licu
NAPOMENA pravnog lica dužnika/poverioca:
Osporavamo iskazano stanje u CELINI – DELIMIČNO za iznos od dinara _______________ iz sledećih razloga:
_______________ __________________________
Mesto i datum Pečat i potpis odgovornog lica
pravnog lica dužnika/poverioca

 Vršenje popisa kratkoročnih potraživanja i plasmana

Popis kratkoročnih potraživanja se vrši prema analitičkim računima, potraživanja i plasmani za koje nema uredne dokumentacije se popisuju na posebnim popisnim listama i na njima se popisuju i potraživanja i plasmani za koje komisija proceni da se ne mogu naplatiti.

Kratkoročna potraživanja i plasmani se popisuju u sledeće grupe popisnih lista:

 • plasmani i potraživanja u dinarima čiji rok za naplatu nije istekao, kao i plasmani i potraživanja čiji je rok za naplatu istekao a za koja još nije utvrđena nenaplativost i koja nisu osporena;
 • plasmani i potraživanja u valuti čiji rok za naplatu nije istekao, kao i plasmani i potraživanja čiji je rok za naplatu istekao a za koje još nije utvrđena nenaplativost i koja nisu osporena;
 • plasmani i potraživanja za koja je utvrđena nenaplativost prema kriterijumima iz opšteg akta, kao i plasmani i potraživanja koji su zastareli;
 • sumnjivi i sporni plasmani i potraživanja, za koja ne postoji uredna dokumentacija, koji se prema članu 12. stav 2. Pravilnika o popisu iskazuju u posebnim popisnim listama.

Primer popisne liste za kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja na dan 31.12.2022. godine

R. br. Račun Analitika Naziv računa – dokument o stanju Broj fakture i datum dospeća Stanje po popisu Stanje po knjigama Razlike Usklađivanje – broj i datum IOS Napomena
valuta kurs na dan 31.12. 2019. g. u valuti u dinarima višak manjak
1. 204 Kupci u zemlji
1 Kupac A 456/12, 19.2.2019. 50.000 50.000 862/31.12.2019
2 Kupac B 385/12,22.2.2019. 20.000 20.000 553/25.12.2019
3 Kupac C 224/12, 13.3.2019. 80.000 55.000 25.000 759/31.12.2019 pogrešno knjiženje
Ukupno 204: 150.000 125.000 25.000
2. 205 Kupci u inostranstvu
5 Kupac Y I-33, 31.1.2019. EUR 120,00* 32.000 3.840.000 3.840.000 kursne razlike
7 Kupac W I-122, 08.3.2019. EUR 120,00* 17.000 2.040.000 2.00.000 40.000 *pretpostavljeni kurs
Ukupno 205: EUR 120,00 49.000 5.880.000 5.840.000 40.000
3. 221 Potraživanja od zaposlenih
10 akontacija za službeni put – zaposleni NN 44/12, 11.1.2019. 40.000 40.000 opravdano 12.1.2019.
Ukupno 221: 40.000 40.000
4. 232 Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
6 Društvo N ug. 23/12, 27.3.2019. 250.000 250.000
Ukupno 232: 250.000 250.000

 

Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana

 Otpis potraživanja uređuje se opštim akot privrednog subjekta, mada moraju se imati u vidu odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima se propisuje koja se obezvređenja priznaju kao rashod u poreskom bilansu. Ukoliko se potraživanje koje je tokom popisa utvrđeno kao nenaplativo naplati pre dostavljanja finansijskih izveštaja, ono ne može biti ispravljeno da dan bilansa stanja.

Primer spiska potraživanja od kupaca za koja je od dana dospelosti za naplatu do 31.12.2022. godine proteklo više od _____ dana i kod kojih se vrši ispravka vrednosti

Broj kupca Naziv kupca Potraživanje na dan
31.12.2019. godine
Ispravka vrednosti Naplaćen dug do odobrenja
finansijskih izveštaja u 2019. godini
1. Kupac A 750.000 750.000
2. Kupac B 1.200.000 1.000.000 200.000
3. Kupac C 300.000 300.000 300.000
4. Ukupno:            2.250.000 2.050.000 500.000
5. Ukupno bez naknadno plaćenog (1. do 3.) 1.750.000 1.550.000
6. Stanje na računu 209 pre izvršene ispravke vrednosti 2.250.000
7. Razlika za knjiženje na teret računa 585 (5 – 6)
8. Razlika za knjiženje na teret računa 209 (6 – 5) 500.000

Na isti način se vrši i ispravka vrednosti kratkoročnih potraživanja i plasmana od kupaca iz inostranstva, pri tome treba obratiti pažnju na odredbe Zakona o deviznom poslovanju, da se prilikom ispravke vrednosti i obračuna potraživanja i plasmana ne načine devizni prekršaji za koje su propisane novčane kazne.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović