Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2023. godinu

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi je do 31. oktobra tekuće godine za narednu. Zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave, na Obrascu PPDG-1R

U skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana,  zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti već plaćaju na paušalno utvrđen prihod nemaju obavezu da navedeni zahtev za paušalno oporezivanje podnose za svaku narednu godinu, s obzirom na to da je propisano da preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje.

Uslovi za paušalno oporezivanje propisani su članom 40. Zakona i Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

U skladu sa članom 2. Uredbe, obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane članom 40. Zakona (dalje: preduzetnik paušalac) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi i ukoliko ne postoje smetnje za paušalno oporezivanje, obvezniku se automatski priznaje pravo na paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji se registruju kod Agencije za privredne registre (APR), od 2020. godine, zahtev za paušalno oporezivanje isključivo podnose u momentu registracije kod APR. Oni preduzetnici koji propuste da podnesu zahtev u momentu podnošenja registracione prijave kod APR, moraće da vode poslovne knjige u godini u kojoj su osnovani, dok će pravo na paušalno oporezivanje moći da ostvare tek od naredne godine, ako blagovremeno podnesu zahtev da budu paušalno oporezovani od naredne godine.

U skladu sa članom 94. stav 2. Zakona, podnošenjem zahteva za paušalno oporezivanje u prijavi za registraciju kod APR, smatraće se da su ovi preduzetnici podneli i poresku prijavu. Tako da ovi preduzetnici, prilikom osnivanja, ne podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-1R.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige ali ispunjava uslove za paušalno oporezivanje i podnese zahtev za paušalno oporezivanje zaključno sa 31.10.2022. godine, poresku prijavu PPDG-1R podnosi u periodu od 01. do 31. januara 2023. godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2023. godine.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović