Plaćanje dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate

Postojanje mogućnosti odlaganja plaćanja dugovnog poreza na rate i otpisa 50% kamate koja se odnosi na plaćeni dug, ali ne i otpisa celokupne obračunate a neplaćene kamate

Ne postoji zakonski osnov da se poreskom obvezniku otpiše celokupna obračunata, a neplaćena kamata po osnovu dugovanog poreza. Međutim, poreski obveznik može da podnese obrazloženi zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a Poreska uprava postupajući po tom zahtevu može odložiti plaćanje dugovanog poreza u celosti ili delimično, najduže do 60 meseci, ako poreski obveznik ispuni propisane uslove

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00079/2022-04 od 11.8.2022. godine)

„Odredbama člana 73. st. 1-4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021 – dalje: ZPPPA) propisano je da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ZPPPA.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odredbama člana 74. st. 1-7. ZPPPA propisano je da u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ZPPPA, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ZPPPA, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih, odnosno od drugih, poreskom obvezniku dostupnih sredstava obezbeđenja, iz stava 2. ovog člana, će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika.

Dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja iz stava 4. ovog člana poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja iz člana 73. stav 6. ZPPPA.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ZPPPA, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ZPPPA, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice, preduzetnika i fond – do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Odredbama člana 76. st. 2-4. ZPPPA propisano je da ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ZPPPA, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ZPPPA, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole, kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ZPPPA.

Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ZPPPA isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

S tim u vezi, ukazujemo da shodno odredbama ZPPPA, ne postoji zakonski osnov da se poreskom obvezniku otpiše celokupna obračunata, a neplaćena kamata po osnovu dugovanog poreza.

Međutim, ukazujemo da poreski obveznik može da podnese obrazloženi zahtev Poreskoj upravi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a Poreska uprava postupajući po tom zahtevu može odložiti plaćanje dugovanog poreza u celosti ili delimično, najduže do 60 meseci, ako poreski obveznik ispuni propisane uslove. Takođe se propisuje i ustanovljavanje sredstava obezbeđenja naplate iz kojih će Poreska uprava najefikasnije naplatiti dugovani porez. Od poreskog obveznika se neće zahtevati davanje sredstava obezbeđenja naplate ako dugovani porez po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi za pravno lice, preduzetnika i fond do 1.500.000 dinara, a za fizičko lice do 200.000 dinara.

Ukoliko poreski obveznik redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje mu se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Napominjemo da Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i činjenice koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke u vezi sa pravom poreskog obveznika na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović