Model uputstva za rad komisija za popis

UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS

Na osnovu tačke _____ Odluke Upravnog odbora _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo) o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12._____ godine od 20.11._____ godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Društvu (dalje: Pravilnik), donosim ovo

UPUTSTVO
i izdajem sledeće naloge za obavljanje pripremnih radnji za popis:

 1. Centralna popisna komisija obavlja sledeće poslove:
  – koordinira rad svih komisija za popis,
  – proverava da li su komisije za popis, pravovremeno donele plan rada prema članu _____ Pravilnika,
  – proverava da li su izvršene pripreme za popis, a o nedostacima, koje ne mogu same popisne komisije da otklone, u pisanoj formi me obaveštava,
  – proverava da li su komisije za popis na vreme započele i završile popis,
  – u toku popisa obavlja kontrolu tačnosti obavljenog popisa.
  2. Komisije za popis obavljaju sledeće poslove:
  – sačinjavaju plan rada na popisu,
  – proveravaju da li su u skladištima i kod drugih odgovornih rukovaoca izvršene potrebne pripremne radnje za popis,
  – vrše druge potrebne pripreme za popis predviđene svojim planom rada,
  – vrše naturalni popis materijalnih vrednosti (brojanjem, merenjem ili na drugi odgovarajući način zavisno od vrste predmeta popisa) i unose podatke o tome u popisne liste (popis pojedinih kategorija sredstava vrši se na način utvrđen za odnosnu kategoriju sredstava u čl. _____ do _____ Pravilnika,
  – ispituju zbog čega su proizvodi, odnosno roba na zalihama oštećeni, neupotrebljivi ili slabijeg kvaliteta i čijom je krivicom do toga došlo,
  – utvrđuju da li je izvršena reklamacija za količine koje su primljene kao neupotrebljive, oštećene ili s greškom i drugo,
  – sačinjavaju popisne liste u dva primerka i potpisuju svaku stranicu popisne liste na kojoj je popis završen (što čini i odgovorni računopolagač kome se odmah uručuje drugi primerak popisne liste),
  – utvrđuju vrednost viškova po popisu, odnosno prodajne cene za manjkove za koje su predložile da se naknade na teret odgovornog lica,
  – sačinjavaju izveštaj o izvršenom popisu sa sadržajem koji je utvrđen u članu _____ Pravilnika,
  – dostavljaju izveštaj i popisne liste u dva primerka, kao i eventualne druge priloge centralnoj popisnoj komisiji do 20.1._____ godine,
  Komisiji za popis nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana stavlja se u zadatak i utvrđivanje da li je došlo do promena ostatka vrednosti i procenjenog veka upotrebe sredstava. Za ove potrebe ova komisija treba da kontaktira nadležne rukovodioce u Društvu.
  3. Komisije za popis izvršiće popis u sledećim rokovima:
  1) Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana od 25.12._____ godine do 5.1._____ godine;
  2) Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda, robe, datih avansa:
  – na skladištu od 30.12. do 31.12._____ godine,
  – u funkciji, odnosno u upotrebi od 25.12. do 31.12._____ godine;
  3) Komisija za popis kratkoročnih potraživanja i plasmana, obaveza i vremenskih razgraničenja od 3.1._____ godine do 20.1._____ godine;
  4) Komisija za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata 31.12._____ godine
  4. Odgovorni rukovodioci materijalnih vrednosti skladištari, rukovodioci proizvodnih i drugih jedinica, dužni su da do početka popisa obave sledeće pripremne radnje za popis:
  1) slože, sortiraju i na drugi način srede materijalne vrednosti kojima rukuju da bi bile pristupačne i pregledne za popisivanje,
  2) odvoje sredstva koja su izvan upotrebe i namenjena za rashodovanje, obustavljene investicije i drugo, da bi se mogla posebno popisati,
  3) usklade naturalnu (skladišnu) evidenciju sa stanjem u knjigovodstvu da se ne bi iskazale razlike zbog grešaka u tom smislu,
  4) upozore i pozovu korisnike materijalnih vrednosti da iz skladišta izuzmu potrebne količine pre popisa da bi se manipulacija u toku popisa svela na neophodni minimum,
  5) angažuju potrebne radnike za obavljanje većih fizičkih poslova vezanih uz popis,
  6) osiguraju potrebna pomagala i merne instrumente za popis.
  5. Organizator popisa će biti ______________ (ime i prezime), i on je dužan da do dana početka popisa pripremi dovoljan broj odgovarajućih obrazaca popisnih lista i drugih pomoćnih obrazaca. Da bi se za vreme popisa smanjio posao članovima komisije oko pisanja podataka i da bi se mogli više angažovati na utvrđivanju količine i kvaliteta svih predmeta popisa, Služba računovodstva će za pojedine kategorije sredstava i za pojedine komisije pripremiti odgovarajuće popisne liste s upisanim sledećim podacima: nomenklaturni broj, naziv i vrsta, jedinica mere i eventualni drugi podaci osim podataka o količini i vrednosti. Komisije su dužne da popišu sve predmete popisa koji se nalaze na popisnom mestu. Imovina za koju već nisu prethodno upisani navedeni podaci komisija sama upisuje u popisnu listu.
  6. Poslovodni radnici dužni su da za vreme popisa radnike imenovane u popisne komisije oslobode od radnih poslova.
  7. Za vreme popisa obavezno je prisustvo odgovornog rukovaoca materijalnim i novčanim vrednostima koje se popisuju, odnosno drugog ovlašćenog lica koje ga zamenjuje.

U __________ dana __________ godine

 

DIREKTOR
______________

 

odluka

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović