Model odluke o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza za 2022. godinu

Prvi korak u popisu imovine jeste donošenje odluke o popisu.

Na osnovu odredbe U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021) i odredaba člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020), kao i odredaba čl. _____ do _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo), /naziv ograna: Direktor, Upravni odbor / na svojoj sednici od __________ godine donosi sledeću

ODLUKU O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12. 2022. GODINE

 1. Sa stanjem na dan 31.12. 2022. godine izvršiti redovan potpun popis imovine i obaveza, i to:
  – nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava,
  – dugoročnih finansijskih plasmana,
  – zaliha materijala nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda, robe, datih avansa,
  – kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana,
  – gotovinskih ekvivalenata i gotovine, i to: gotovog novca i drugih vrednosnica u blagajni, hartija od vrednosti i stranih sredstava plaćanja, sredstava na računima i depozitima,
  – rezervisanja,
  – obaveza,                                                                                                                                                                                                                                                – vremenskih razgraničenja,
  – imovine drugih pravnih i fizičkih lica koja se nalaze na čuvanju i obradi i obaveza za sredstva drugih pravnih i fizičkih lica.
 2. Sredstva koja su popisana u toku godine neće se popisivati sa stanjem na dan 31.12.2022. godine. Centralna komisija će utvrditi da li je u potpunosti sproveden postupak popisa sredstava u toku godine i svoje mišljenje o tome daće u Izveštaju o izvršenom popisu.
  Organizacijom popisa rukovodiće Direktor Društva (dalje: Direktor).
  4. Popis sredstava i izvora sredstava izvršiće komisija, i to:
  1) Komisija za popis nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i dugoročnih finansijskih plasmana, u sastavu:
  ____________________, predsednik komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  2) Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda, robe, datih avansa, u sastavu:
  ____________________, predsednik komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  3) Komisija za popis kratkoročnih potraživanja i plasmana, obaveza i vremenskih razgraničenja, u sastavu:
  ____________________, predsednik komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  4) Komisija za popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine, u sastavu:
  ____________________, predsednik komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  5. Obrazuje se Centralna popisna komisija u sastavu:
  ____________________, predsednik komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  ____________________, član komisije
  ____________________, zamenik
  Zadaci Centralne popisne komisije su:
  – da koordinira rad svih popisnih komisija,
  – da se stara o ispravnosti sprovođenja popisa,
  – da vodi računa da se popis završi do određenog roka i
  – drugi zadaci koje dobije od strane Direktora.
  6. Sve popisne komisije koje popisuju sredstva u obliku stvari izvršiće popis u vremenu od 25.12._____ godine do 5.1._____ godine. Popis potraživanja i obaveza vršiće se u intervalu od 3.1._____ godine do 20.1._____ godine. Popis gotovog novca i drugih vrednosnica u blagajni izvršiće se 31.12._____ godine, a hartija od vrednosti i stranih sredstava plaćanja na novčanim računima i depozitima kod banaka 3.1._____ godine, a najkasnije na dan prispeća izvoda.
  Početak i završetak popisa svake pojedinačne komisije u navedenom intervalu određuje Direktor svojim uputstvom.
  Svaka komisija dužna je da blagovremeno pre početka popisa utvrdi svoj plan rada po kome će vršiti popis i isti dostavi Direktoru ili licu koga on ovlasti za verifikaciju, a potom i Nadzornom odboru Društva.
  7. Komisija za popis, odnosno Centralna popisna komisija dužna je da sastavi izveštaj o izvršenom popisu i isti dostavi Direktoru zajedno s popisnim listama najkasnije do 20. 01. 2023. godine.
  8. Direktor će u roku od __3___ (tri) dana od dana donošenja ove odluke izdati uputstvo za izvršenje popisa i sprovesti druge pripreme neophodne za uspešno izvršenje popisa.
  9. Kontrolu pripreme za popis i sprovođenje popisa vršiće Direktor i zaposleni u službi interne kontrole.
  10. Ovu odluku dostaviti: imenovanim članovima komisija, Direktoru, Nadzornom odboru, Službi računovodstva, Službi interne kontrole, eksternom revizoru i arhivi.

 

Br. Odluke _______________
U __________ dana __________ godine

 

Direktor ili
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

__________________________________

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović